Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Biografie
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 1997
159 s. : il.

objednat
ISBN 80-7200-094-2 (brož.)
V kostce
Další názvová informace z obálky : pro střední školy
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 160
Dějepis - učebnice středošk.
000020078
ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU... 5 // 1. Předmět a úloha historické v ědy ... 5 // 2. Pomocné vědy historické... 6 // Periodizace dějinného vývoje ... 6 // PRAVĚK // Vznik a vývoj člověka v pravěku . Pravěká Evropa - přírodní poměry // DOBA KAMENNÁ // Paleolit // Mezolit // Neolit // Chalkolit na Předním východě // Eneolit v Evropě // DOBA BRONZOVÁ // DOBA ŽELEZNÁ // DOBA ŘÍMSKÁ // STAROVĚK // STAROORIENTÁLNÍ STÁTY // I. Starověký Přední východ // Mezopotámie // 1. Starosumerské období, nej starší městské státy, raná sumerská civilizace // 2. Akkadská říše // 3. Babylonie // 4. Asýrie // Egypt, kultura starověkého Egypta . . // II. Oblast Malé Asie (Anatolie) // Chetitská říše // Frýgie // Lýdie // III. Oblast Íránu // Elám // Médie // Persie // IV. Syropalestinská oblast // Sýrie // Foiníkie (Fénicie) // Izrael (biblická Palestina) // V. Asijská oblast // Indie // Čína // VI. Egejská oblast // Kykladské ostrovy // Kréta - mínoj ská kultura // Mykénská kultura v Řecku // STŘEDOMOŘSKÁ CIVILIZACE - OBOBÍ ANTIKY...34 // Starověké Řecko...34 // 1. Nej starší období - homérská doba...34 // 2. Doba archaická...36 // Nej významnější řecké městské státy - // - Athény, Sparta ...37 // Kultura archaické doby ...39 // 3. Doba klasická...41 // Kultura klasického Řecka ...43 // 4. Doba helénistická...45 // Helénistická kultura...48 // Starověký Řím ...50 // 1. Etruskové a počátky Říma...50 // 2. Raná římská republika...51 // 3. Vrcholný rozkvět římské republiky...52 // 4. Krize a pád republiky...53 // Kultura v období republiky ...56 // 5. Rané císařství - principát...58 // Kultura doby Augustovy a principátu ...62 // 6. Pozdní císařství - dominát...64 // Kultura pozdního císařství...66 // 7. Za hranicemi římského impéria...67 //
STŘEDOVĚK // RANÝ STŘEDOVĚK // Barbarské státy // Charakter středověké společnosti // a civilizace // Raně středověké státy // Franská říše // Byzantská říše // I. Západní Evropa // Francie // Itálie // Svatá říše římská // Anglie // II. Severní Evropa // 1. Období vikingské // 2. Vznik raně středověkých států - // - Norsko, Dánsko, Švédsko // III. Střední Evropa // Slované // Sámova říše // Velkomoravská říše // Český stát přemyslovský // Polsko // Polabští a Pobaltští Slované // Kočovníci ve střední Evropy a vznik uherského státu IV. Jihovýchodní a východní Evropa__85 // Bulharsko... 85 // Chorvaté... 85 // Srbové ... 85 // Kyjevská Rus... 85 // Románská kultura ... 87 // Arabská říše a svět islámu... 89 // Asijské země v období středověku ... 93 // 1. Indie... 93 // 2. Čína ... 93 // 3. Mongolové... 94 // 4. Korea... 95 // 5. Japonsko... 95 // 6. Přínos tzv. barbarského světa... 95 // ROZVINUTÝ (VRCHOLNÝ) STŘEDOVĚK... 95 // Venkovská civilizace ... 96 // Šíření a vliv křesťanství... 97 // Křížové výpravy... 97 // Středověká města a městská civilizace.100 // Mocenské soupeření mezi Anglií a Francií . 102 // Vznik španělské monarchie...104 // Svatá říše římská v období partikularismu . 105 // Rozdrobená Itálie...106 // Rozkvět českého státu // za posledních Přemyslovců ...106 // Lucemburkové ve střední Evropě // a v českých zemích...110 // Slovensko v období rozmachu // uherského státu ...112 // Polsko ...112 // Rusko...113 // Latinské císařství, zánik Byzance, // Osmanská říše ...113 // Počátek kritiky církve a opravná hnutí ... 115 // Počátek a průběh husitského hnutí ...117 // Kultura a vzdělanost vrcholného // středověku...121 // Gotika ...122 //
POZDNÍ STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU ...124 // Hospodářský život v 16. století ...125 // Velké zeměpisné objevy a jejich důsledky .. 125 // Mimoevropská civilizace ...130 // Renesance a humanismus ...132 // Reformace...139 // Čechy v době pohusitské - // - doba poděbradská...142 // Vláda Jagellonců v Čechách a Uhrách...143 // Uherský stát v 15. a 16. století...145 // Habsburský absolutismus ve Špan ělsku ... 146 // Revoluce v Nizozemí ...147 // Přechod ? absolutismu ve Francii ...148 // Anglie v 16. století ...149 // Počátky absolutní monarchie v Rusku...151 // ZÁVĚREM // Rejstřík věcný Rejstřík jmenný

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC