Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:13x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990
684 s. : il., mapy. ; 25 cm + 1 mapa ; 23x32 cm

objednat
ISBN 80-04-21068-6 (váz.)
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii a jmenný a místní rejstřík
Celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na filozofických a pedagogických fakultách
České a slovenské texty
000020210
Hlava I Koncepce a periodizace národních dějin (Josef Petráň)... 9 // I Koncepce českých a slovenských dějin v historiografii do r. 1918 . 11 // II Československé dějiny - dějiny Československa... 18 // Hlava II Společnost a kultura raně středověkých států v Českých zemích a na // Slovensku... 25 // I Formování raně feudálních vztahů (Marie Bláhová)... 27 // 1. Slovanské kmenové svazy a počátky státu na našem území ... 27 // 2. Postaveni Staré Moravy a její kulturní význam... 35 // II Středověká společnost... 43 // 1. Úroveň hmotné kultury (Marie Bláhová)... 43 // 2. Feudalizace společnosti (Marie Bláhová)... 60 // 3. Charakter státní a církevní správy a zřízení (Zdeňka Hledíková) . 72 // 4. Postavení českého státu ve střední Evropě (Marie Bláhová) . . 77 // Chronologický přehled českých dějin v období raného středověku // (do konce 12. stol.) (Marie Bláhová)... 88 // Hlava III Slovensko ako súčasť ranostredovekého uhorského štátu (Matúš Kučera)... 97 // I Hospodárske a spoločenské pomery v 10.-12. stor... 99 // 1. Úroveň hmotnej kultúry ... 99 // 2. Zamestnanie obyvateľstva - podmienky materiálnej výroby na dedine ... 108 // 3. Obchod, doprava, peniaze... 114 // II Politické osudy Slovenska po páde Veľkej Moravy... 116 // 1. Vpád Maďarov ... 116 // 2. Vznik uhorského štátu a začleňovanie Slovenska doň ...117 // 3. Ranostredoveká štruktúra spoločnosti na Slovensku... 122 // 4. Ideológia a kultúrne pomery na Slovensku... 127 // 5. Podmienky pre vytváranie slovenskej národnosti... 129 // Časový prehľad udalostí zo slovenských dejín od konca 9. stor. do konca 12. stor... 132 // Hlava IV Vrcholný středověk - městská civilizace ... 137 // I Společenské a kulturní změny ve střední Evropě... 139 //
1. Rozvoj výroby (Josef Žemlička)... 139 // 2. Sociální a etnický vývoj (Josef Žemlička)... 153 // 3. Proměny a diferenciace zřízení a správy ve 13. stol. (Zdeňka Hledíková)... 161 // 4. Počátky a rozvoj nové kultury (Josef Žemlička)... 163 // II Český stát v období vrcholného středověku... 174 // 1. Politické poměry od konce 12. stol. do počátku vlády Václava IV. (Anna Skýbová)... 174 // 2. Správní vývoj (Zdeňka Hledíková)... 192 // III Kultura ve druhé polovině 14. a na počátku 15. stol. (Josef Žemlička)... 203 // Chronologický přehled českých dějin v letech 1197-1409 (Anna Skýbová) ... 218 // Hlava V Spoločnosť, štát a kultura na Slovensku v 13.-14. stor. (Matúš Kučera) ... 221 // I. Premeny Slovenska v 13. storočí... 223 // 1. Hospodársky vývin... 223 // 2. Spoločenská štruktúra... 236 // 3. Politické osudy Slovenska do konca 13. stor... 239 // 4. Prehĺbenie anarchie. Vymretie Arpádovcov... 247 // 5. Kultúra, ideológia a vzdelanie... 251 // II Slovensko v 14. storočí (1301-1397) 257 // 1. Anarchia a jej vyústenie. Matúš z Trenčína... 257 // 2. Vláda Anjouovcov - Karola Roberta a Ľudovíta 1... 264 // 3. Hospodářsky a sociálny vývin ... 268 // 4. Ideologické premeny, kultúra a vzdelanosť v 14. stor... 282 // Časový prehľad udalostí zo slovenských dejín od 13. stor. do r. // 1387 288 // Hlava VI Husitství... 293 // I Meze ekonomiky a přerůstání sociálních a hospodářských rozporů ve společenskou krizi (Josef Žemlička)... 295 // 1. Hospodářské a sociální rozpory... 295 // 2. Otevřené projevy krize... 297 // II Epochy husitství (Anna Skýbová)... 305 // 1. Počátky reformního hnutí . -... 305 // 2. Přerůstání reformního hnutí v revoluci 1409-1419 ... 307 // 3. Léta 1419-1421, převaha selsko-plebejského hnutí ... 316 //
4. Vrchol ofenzívy revoluce 1421-1431 326 // 5. Kompromisní smír 1431-1437 334 // 6. Výsledky revoluce a husitská tradice... 336 // 7. Systém správy (Zdeňka Hledíková)... 339 // III Ideologie a kultura husitství (Josef Petráň)... 344 // 1. Staronové hodnoty... 344 // 2. Literární, hudební a výtvarná složka husitské kultury... 350 // Chronologický přehled českých dějin v letech 1409-1437 (Anna Skýbová) ... 357 // IV Vláda dynastie Luxemburgovcov v Uhorsku. Husiti a Slovensko (Matúš Kučera)... 360 // 1. Vláda Luxemburgovcov ... 360 // 2. Husitská revolúcia a Slovensko... 362 // Časový prehľad udalostí zo slovenských dejín v obdobi rokov 1387-1437 (Matúš Kučera) ... 367 // Hlava VII Stavovský stát, společnost a kultura 1437-1526 ... 369 // I Politický vývoj (Jaroslav Pánek)... 371 // 1. Mezinárodni postavení a vnitřní vývoj českého státu... 371 // 2. Politická kultura českého stavovského státu... 378 // II Změny v hospodářské a sociální skladbě; kulturní poměry a ideologie (Josef Petráň) 392 // 1. Stavovské uspořádáni... 392 // 2. Města ve sféře středoevropského trhu... 397 // 3. Kulturní poměry... 400 // 4. Ideologie a náboženské poměry... 415 // Chronologický přehled českých dějin v letech 1437-1526 (Jaroslav Pánek) ... 421 // Hlava VIII Slovensko v období r. 1437-1526 (Matúš Kučera)... 425 // I Politický vývin... 427 // 1. Zápas Habsburgovcov a Jagellovcov o uherský trón... 427 // 2. Matej Korvin - snaha o vybudovanie centralizovanej monarchie . 431 // 3. Nástup Jagellovcov na uhorský trón. Bitka pri Moháči ... 437 // II Hospodárstvo a sociálny pohyb na Slovensku v 15. a na začiatku // 16. storočia... 443 // 1. Hospodársky a sociálny vývin ... 443 // 2. Ideológia, kultúra a umenie v 15. a na zač. 16. storočia ... 457 //
3. Etnický obraz Slovenska a vývoj slovenského národa v 15. a na // počiatku 16. storočia... 471 // Časový prehľad udalostí zo slovenských dejín v období rokov 1437-1526 ... 474 // Hlava IX Společnost v předbělohorském stavovském státě (1526-1620) . . 479 // I Nové prvky sociokultumího systému (Josef Petráň)... 481 // 1. Hospodářské a sociální proměny ... 481 // 2. Kulturní poměry, vzdělanost a společenské vědomí... 496 // II Předbělohorské obdobi českého státu (Jaroslav Pánek) ... 531 // 1. Český stát součástí habsburské monarchie... 531 // 2. Vnitřní vývoj českého státu v předbělohorské době a české stavovské povstání (1526-1620) . . 539 // 3. Správní struktura českého státu (Zdeňka Hledíková)... 560 // Chronologický přehled českých dějin v letech 1526-1620 (Jaroslav Pánek)... 573 // Hlava X Slovensko v 16. a na počiatku 17. storočia (1526-1620) (Matúš Kučera) 579 // I Slovensko v rámci mnohonárodnostnej habsburskej monarchie . 581 // 1. Zápas o uhorský trón a úloha Slovenska v ňom... 581 // 2. Slovensko v susedstve Turkov ... 586 // 3. Reformácia a protireformácia na Slovensku... 588 // 4. Pätnásťročná vojna s Turkami a povstanie Stefana Bočkaja . . 591 // 5. Začiatky tridsaťročnej vojny a povstanie Gabriela Bethlena . . 595 // II Hospodársky vývin v 16. a na počiatku 17. stor... 599 // 1. Výroba a obchod... 599 // 2. Presuny v sociálnej štruktúre obyvateľstva... 604 // III Kultúrny a ideologický vývin Slovenska v 16. a na zač. 17. storočia 607 // 1. Humanizmus a renesancia... 607 // 2. Rozvoj slovenskej národnosti a národného povedomia ... 616 // Časový prehľad udalostí zo slovenských dejín v období rokov 1526-1620 620 // Hlava XI Český stát a Slovensko v obdobi 1620-1648 (Eduard Maur) . . . 621 //
I Pád stavovské monarchie v českém státě... 623 // 1. Od českého povstání k evropskému konfliktu... 623 // 2. Vnitropolitické změny v pobělohorských Čechách... 626 // 3. Česká otázka za války... 631 // 4. Hospodářský rozvrat v Českých zemích... 634 // 5. Zlom v kulturním vývoji Českých zemí ... 636 // Chronologický přehled českých dějin v letech 1620-1648 . . . 643 // II Slovensko... 645 // 1. Politická situácia v Uhorsku v prvej polovici 17. storočia . . . 645 // 2. Hospodárske a spoločenské pomery na Slovensku... 648 // 3. Kultúra... 650 // Časový prehľad udalostí zo slovenských dejín v období rokov 1620-1648 ... 656 // Seznam vyobrazení... 657 // Seznam map... 660 // Rejstřík míst... 663 // Rejstřík osob... 672
(OCoLC)39424557
cnb000056619

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC