Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Lidové noviny, 1995

objednat
ISBN 80-7106-125-5
000020409
Rekat.
OBSAH // 583 // 1. KAPITOLA: Od doby římsko-germánské // až do rozdělení franské říše v letech 843-870 ...5 // Úvod - 1.1 Germáni - 1.2 Germáni a římská říše - 1.3 Arminius - // 1.4 Limes - 1.5 Tacitova Germánie - 1.6 Germáni a křesťanství - // 1.7 Stěhování národů - 1.8 Hunové - 1.9 Theoderich Veliký - // 1.10 Frankové - 1.11 Chlodvík- 1.12 Merovejci - // 1.13 Winfrid-Bonifác - 1.14 První Karlovci - 1.15 Langobardi - // 1.16 Pipinova donace a církevní stát - 1.17 Karel Veliký - 1.18 Saské války - 1.19 Císařská korunovace - 1.20 Franská říše Karla Velikého - // 1.21 Císařská fale v Cáchách - 1.22 Lenní systém a vrchnostenské zřízení - 1.23 Dělení říše v letech 843-870 // 2. KAPITOLA: Od vzniku německé říše // do konce štaufského období (1254)... 28 // Úvod - 2.1 Vznik německé říše - 2.2 Kmenová vévodství - 2.3 Otoni - // 2.4 Vikingové - Normani - 2.5 Bitva na Lechu - 2.6 Říšská církev - // 2.7 Italská politika - 2.8 Sálská dynastie - 2.9 Církevní reforma a nová zbožnost -2.10 Boj o investituru -2.11 Canossa -2.12 Konkordát wormský - 2.13 Městská obec a svoboda městských obyvatel - // 2.14 Křížové výpravy - 2.15 Štaufové - 2.16 Fridrich Barbarossa - // 2.17 Opovědi [Fehde)a zemský mír (landfríd) - 2.18 Ministeriálové, nižší služebná šlechta - 2.19 Rytířství - 2.20 Jindřich Lev - 2.21 Stav říšských knížat - 2.22 Spor o trůn - 2.23 Saské zrcadlo [Sachsenspiegel]
- 2.24 Kolonizace a osidlování východních území -2.25 Alžběta Durynská - 2.26 Řád německých rytířů // 3. KAPITOLA: Pozdní středověk - od interregna // do počátku novověku (1254-1517) ... 54 // Úvod - 3.1 Interregnum - 3.2 Rodové království - 3.3 Rudolf Habsburský a rod Habsburků - 3.4 Švýcarské spříseženství - // 3.5 Ludvík Bavor - 3.6 Karel IV. a rod Lucemburků - 3.7 Kurfiřti - // 3.8 Zlatá bula - 3.9 Říšské sněmy - 3.10 Zemská vláda a zemští stavové -3.11 Říšská města-3.12 Městské svazy-3.13 Hanza- // 3.14 Velký mor - 3.15 Žebravé řády - 3.16 Kacíři - 3.17 University - // 3.18 Rytíři a urození panoši - 3.19 Sedláci - 3.20 Cechy a cechovní boje - 3.21 Židé - 3.22 Západní schisma - 3.23 Kostnický koncil -3.24 Jan Hus - 3.25 Mikuláš Kusánský - 3.26 Říšská reforma // 4. KAPITOLA: Reformace a náboženské války (1517-1648) ... 78 // Úvod - 4.1 Vynález knihtisku - 4.2 Humanismus a renesance - // 4.3 Reforma církve - 4.4 Obchod s odpustky - 4.5 Luther - // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / NĚMECKO // 584 // 4.6 Lutherovy teze a hlavní reformátorské spisy - 4.7 Světová říše Habsburků - 4.8 Fuggerové - 4.9 Karel V. - 4.10 Reformace - // 4.11 Selská válka - 4.12 Zwingli - 4.13 Kalvín - 4.14 Augsburský náboženský mír - 4.15 Protireformace - 4.16 Inkvizice - 4.17 Procesy s čarodějnicemi - 4.18 Války s Turky - 4.19 Lancknechti - // 4.20 Pražská defenestrace - 4.21 Třicetiletá válka
- 4.22 Švédský král Gustav Adolf - 4.23 Albrecht z Valdštejna - 4.24 Vestfálský mír // 5. KAPITOLA: Období absolutismu (1648-1789)... 105 // Úvod - 5.1 Ludvík XIV. a německé státy - 5.2 Merkantilismus - // 5.3 Manufaktury - 5.4 Turci před Vídní - 5.5 Princ Evžen Savojský - // 5.6 Braniborsko za „velkého kurfiřta“ - 5.7 August Silný - // 5.8 Vojenský král Fridrich Vilém I. - 5.9 Fridrich Veliký -5.10 Marie Terezie - 5.11 Slezské války - 5.12 Sedmiletá válka - // 5.13 Osvícenství - 5.14 Osvícenský absolutismus - 5.15 Vnitřní kolonizace - 5.16 Josef II. - 5.17 Sídelní města - 5.18 Dělení Polska // 6. KAPITOLA: Německo v období // francouzské nadvlády (1798-1815)... 125 // Úvod - 6.1 Francouzská revoluce a Němci - 6.2 Revoluční války - // 6.3 Kanonáda u Valmy - 6.4 Nové uspořádání Německa // v napoleonské éře - 6.5 Základní výnos říšské deputace - 6.6 Rýnský spolek - 6.7 Vzestup Bavorska za vlády Montgelase - 6.8 Konec Svaté říše římské národa německého - 6.9 Tylžský mír - 6.10 Kontinentální blokáda - 6.11 Pruské reformy - 6.12 Osvobození rolnictva - // 6.13 Svobodný pán Stein a kníže Hardenberg - 6.14 Tažení do Ruska - 6.15 Osvobozovací války - 6.16 Bitva národů u Lipska - // 6.17 Waterloo -6.18 Vídeňský kongres // 7. KAPITOLA: Restaurace a revoluce (1815-1850) ... 144 // Úvod - 7.1 Německý spolek - 7.2 Svatá aliance - 7.3 Německé buršenšafty - 7.4 Wartburská slavnost
- 7.5 Karlovarská usnesení - // 7.6 Restaurace - 7.7 Metternich - 7.8 Pronásledování demagogů - // 7.9 Hambašská slavnost - 7.10 Liberalismus - 7.11 Nacionalismus - // 7.12 Friedrich List - 7.13 Německý celní spolek - 7.14 Železnice - // 7.15 Povstání tkalců - 7.16 Hladomory a vystěhovalectví - // 7.17 Březnová revoluce - 7.18 Frankfurtské Národní shromáždění -parlament v kostele sv. Pavla - 7.19 Frankfurtská říšská ústava - // 7.20 Velkoněmecké nebo maloněmecké řešení? - 7.21 Komunistický manifest // 8. KAPITOLA: Reakce a Bismarckova doba (1850-1890)... 162 // Úvod - 8.1 Trojtřídní volební právo v Prusku - 8.2 Vzorová liberální země Bádensko - 8.3 Prusko-rakouský dualismus - 8.4 Průmyslová // revoluce - 8.5 Sociální otázka - 8.6 Karel Marx - 8.7 Socialismus - // 8.8 Dělnické hnutí - 8.9 Politické strany a Německá pokroková strana - // 8.10 Ústavní konflikt v Prusku ~ 8.11 Otto von Bismarck - 8.12 Sjezd německých panovníků ve Frankfurtu - 8.13 Otázka Šlesvicka a Holštýnska a německo-dánská válka - 8.14 Prusko-rakouská válka a bitva u Hradce Králové - 8.15 Severoněmecký spolek - 8.16 Rozkol mezi liberály - 8.17 Rakousko-uherské vyrovnání - 8.18 Jihoněmecké státy a Bismarckova politika sjednocení - 8.19 Živnostenská svoboda a odbory - 8.20 Emžská depeše - 8.21 Německo-francouzská válka - // 8.22 Založení Německé říše - 8.23 Říšská ústava - 8.24 Říšská země Alsasko-Lotrinsko
- 8.25 Griinderské období - 8.26 „Kulturkampf -8.27 Centrum - 8.28 Sociální demokracie - 8.29 August Bebel -8.30 Zákon proti socialistům - 8.31 Družstevnictví - 8.32 Sociální zákonodárství a dělnické pojištění - 8.33 Bismarckova spojenecká politika - 8.34 Berlínský kongres - 8.35 Zajišťovací smlouva - // 8.36 Německé kolonie a Bismarckova koloniální politika - // 8.37 Bismarckovo propuštění // 585 // 9. KAPITOLA: Vilémovská doba a první světová válka ... 198 // Úvod - 9.1 Vilém II. - 9.2 „Nový kurs“ - 9.3 Imperialismus - // 9.4 Všeněmecký spolek - 9.5 Militarismus - 9.6 Námořní zákony a budování námořní flotily - 9.7 Bagdádská železnice - // 9.8 Schlieffenův plán - 9.9 Mírová konference v Haagu - 9.10 „Aféra Daily Telegraph“ - 9.11 Marocká krize a „Panterův skok“ - // 9.12 Mnohonárodnostní stát Rakousko-Uhersko a balkánské války - // 9.13 Sarajevský atentát - 9.14 Červencová krize 1914 a začátek války-9.15 Hradní mír-9.16 Bitva na Marně - 9.17 Tannenberg- // 9.18 Zákopová válka a materiálové bitvy - 9.19 Verdun - 9.20 Válečné cíle - 9.21 Třetí vrchní vojenské velení - 9.22 Řepná zima - // 9.23 Ponorková válka - 9.24 Vstup USA do války - 9.25 Mírová rezoluce - 9.26 Ruská revoluce a brestlitevský mír - 9.27 Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona - 9.28 Jarní ofenzíva - 9.29 Nabídka příměří - 9.30 Erich Ludendorff - 9.31 Parlamentarizace - // 9.32 Povstání námořníků
- 9.33 Příměří // 10. KAPITOLA: Výmarská republika...229 // Úvod - 10.1 9. listopad 1918 - 10.2 Rada lidových pověřenců - // 10.3 Svaz Spartakovců - 10.4 Republika rad - 10.5 Národní shromáždění - 10.6 Friedrich Ebert - 10.7 Výmarská ústava - // 10.8 Říšský prezident - 10.9 Výmarská koalice - 10.10 Parlamentní systém a politické strany výmarské republiky - 10.11 Versailleská smlouva - 10.12 Článek o válečných škodách (čl. 231) - // 10.13 Legenda o „ráně dýkou“ do zad - 10.14 Sbory dobrovolníků {Freikorps) - 10.15 Kappův puč - 10.16 Reichswehr - // 10.17 Komunistická strana Německa (KPD) - 10.18 Reparace -10.19 Rapallo - 10.20 Obsazení Porúří - 10.21 Inflace - 10.22 Rentová // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / NĚMECKO // 586 // marka - 10.23 Hitlerův puč - 10.24 Dawesův plán - 10.25 Gustav Stresemann - 10.26 Locamo - 10.27 Společnost národů - // 10.28 Kellogův pakt - 10.29 Paul von Hindenburg- 10.30 Youngův plán - 10.31 Vyldizení Porýní - 10.32 Světová hospodářská krize - // 10.33 Heinrich Brüning - 10.34 Harzburská fronta - // 10.35 Nacionálněsocialistická německá dělnická strana (NSDAP) - // 10.36 Prezidentský režim - 10.37 Říšská exekuce proti Prusku // 11. KAPITOLA: Třetí říše ...262 // Úvod - 11.1 30. leden 1933 - „uchopení moci“ - 11.2 Adolf Hitler - // 11.3 Požár Říšského sněmu - 11.4 Postupimský den - // 11.5 Zmocňovací zákon - 11.6 Centralizace státní správy
- // 11.7 Říšský konkordát - 11.8 Vyznávající církev - 11.9 Německá pracovní fronta -11.10 Hermann Göring -11.11 Pálení knih - // 11.12 Hitlerova mládež - 11.13 „Rohmův puč“ - 11.14 loseph Goebbels - 11.15 Říšské stranické sjezdy - 11.16 Norimberské zákony - 11.17 „Křišťálová noc“ - 11.18 Obsazení Porýní - 11.19 Osa Berlín - Řím - 11.20 Pakt proti Kominterně - 11.21 Čtyřletý plán - // 11.22 Říšská pracovní služba - 11.23 Branná moc {Wehrmacht) - // 11.24 Připojení Rakouska {Anschluss) - 11.25 Mnichovská dohoda -11.26 Protektorát Čechy a Morava - 11.27 Pakt Hitlera se Stalinem - // 11.28 Přepadení Polska - 11.29 Generální gouvernement - // 11.30 Politika „životního prostoru“ - 11.31 Heinrich Himmler a SS - // 11.32 Tažení do Francie - 11.33 Letecká bitva o Anglii - // 11.34 Atlantická charta - 11.35 Plán Barbarossa - 11.36 Hitlerovo vypovězení války USA - 11.37 Africké tažení - 11.38 Konference ve Wannsee a „konečné řešení židovské otázky“ - 11.39 Koncentrační tábory - 11.40 Osvětim - 11.41 Stalingrad - 11.42 „Totální válka“ - // 11.43 Hnutí odporu - 11.44 Invaze v Normandii - 11.45 20. červenec 1944 - 11.46 Lidový soud - 11.47 Letecká válka nad Německem -11.48 Jaltská konference - 11.49 Lidová domobrana {Volkssturm) -11.50 Hitlerova politická závěť - 11.51 Bezpodmínečná kapitulace // 12. KAPITOLA: Nový začátek (1945-1949) ... 314 // Úvod - 12.1 Zhroucení
- 12.2 Spojenecká kontrolní rada - // 12.3 Okupační zóny a vznik zemí - 12.4 Konference v Postupimi // a Postupimské dohody - 12.5 Vyhnání (odsun) - 12.6 Norimberský proces s válečnými zločinci - 12.7 Denacifikace - // 12.8 Demokratizace a vznik politických stran - 12.9 CDU/CSU - // 12.10 FDP/LDPD- 12.11 Kurt Schumacher - 12.12 SED- // 12.13 Dvojzóna (Bizonie) - 12.14 Socialistická nebo kapitalistická cesta? - 12.15 „Studená válka“ a rozdělení Německa - // 12.16 Mnichovská konference předsedů vlád - 12.17 Černý trh - // 12.18 Marshallův plán - 12.19 Měnová reforma - 12.20 Blokáda Berlína - 12.21 Parlamentní rada - 12.22 Německá lidová rada // 13. KAPITOLA: Adenauerova doba (1949-1961)... 339 // Úvod - 13.1 Základní zákon - 13.2 Spolková republika Německo -politický systém - 13.3 Spolkový prezident a Spolkové shromáždění - 13.4 Konrad Adenauer - 13.5 První Adenauerova vláda - 13.6 Theodor Heuss - 13.7 Okupační statut - // 13.8 Petersberská dohoda - 13.9 Německá demokratická republika -politický systém - 13.10 Schumanův plán a Montánní unie - // 13.11 Evropská rada - 13.12 Obchod mezi zónami - 13.13 Náhrady škod - 13.14 Sociální bytová výstavba - 13.15 Právo na spolurozhodování a zákon o vnitropodnikových pravidlech - // 13.16 Generální smlouva - 13.17 Evropské obranné společenství (EOS) - 13.18 17. červen 1953 - 13.19 Severoatlantický pakt (NATO) - 13.20 Západoevropská unie (WEU) - 13.21
Varšavská smlouva - 13.22 Zákaz komunistické strany (KPD) - // 13.23 Svobodná německá mládež (FDJ) - 13.24 Plánované hospodářství - 13.25 Sociálně tržní hospodářství - // 13.26 Odškodnění postižených osob - 13.27 Dynamický důchod - // 13.28 Hallsteinova doktrína - 13.29 Bundeswehr - 13.30 Národní lidová armáda - 13.31 Opozice v SED - 13.32 Evropské hospodářské společenství (EHS) - 13.33 Boj proti atomové smrti - // 1 13.34 Rapackého plán - 13.35 Berlínské ultimatum - // 13.36 Godesberský program - 13.37 Zemědělská výrobní družstva (LPG) - 13.38 Uprchlíci z NDR - 13.39 Walter Ulbricht -13.40 13. srpen 1961: stavba berlínské zdi // 14. KAPITOLA: Od stavby berlínské zdi ? uzavření smlouvy // o zásadách vztahů SRN a NDR (1961-1972) ... 377 // Úvod - 14.1 „Aféra Spiegel“ - 14.2 Německo-francouzská smlouva - // 14.3 „Nový ekonomický systém“ NDR - 14.4 Dohoda o propustkách - 14.5 Osvětimský proces a vyrovnávání s minulostí - // 14.6 Ludwig Erhard - 14.7 Velká koalice - 14.8 Kurt Georg Kiesinger - 14.9 Herbert Wehner -14.10 Zákon o stabilitě - // 14.11 Dohodovací řízení - 14.12 NPD a pravicový radokalismus - // 14.13 Zahraniční dělníci - 14.14 „Socialistický stát německého národa“ - 14.15 Studentské nepokoje a mimoparlamentní opozice - // 14.16 Ústavní zákony pro případ výjimečného (nouzového) stavu - // 14.17 Sociálně-liberální koalice a střídání u moci - 14.18 Willy
Brand - 14.19 Walter Scheel - 14.20 Východní politika- // 14.21 Setkání Brandta a Stopha v Erfurtu a Kasselu - // 14.22 Moskevská smlouva - 14.23 Varšavská smlouva - // 14.24 Dohoda čtyř mocností o Berlíně - 14.25 Dohoda o tranzitním průjezdu - 14.26 Zákon o vnitropodnikových pravidlech z roku 1972 - 14.27 Hlasování o důvěře spolkovému kancléři Brandtovi - // 14.28 Vnitropolitický boj o východní politiku - 14.29 Smlouva // o dopravě - 14.30 Smlouva o zásadách vztahů mezi SRN a NDR // 587 // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / NĚMECKO // 588 // 15. KAPITOLA: Německo-německá odpovědnost (1972-1985) .. // Úvod - 15.1 „Výnos proti radikálům“ - 15.2 Evropské společenství (ES) a evropská devítka - 15.3 Přijetí obou německých států do OSN - 15.4 Ropná krize - 15.5 Pražská smlouva - 15.6 Ústava NDR - // 15.7 Erich Honecker - 15.8 Guillaumova aféra - 15.9 Helmut Schmidt - 15.10 Hans-Dietrich Genscher - 15.11 Terorismus - // 15.12 Stammheimské procesy proti členům RAF - 15.13 Helsinská konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě - // 15.14 Ekonomické porady na nejvyšší úrovni - 15.15 Hnutí žen - // 15.16 Paragraf 218 - 15.17 Zákon o spoluúčasti na rozhodování z roku 1976 - 15.18 Konflikt Sever - Jih a německá rozvojová politika - 15.19 Občanské iniciativy - 15.20 Energetická politika a jaderná energie - 15.21 Alternativní hnutí - 15.22 Zelení - // 15.23 Konec hospodářského růstu a ochrana životního
prostředí - // 15.24 Hospodářská krize a nezaměstnanost - // 15.25 Německo-německá odpovědnost - 15.26 Franz Josef Strauss -15.27 „Obrat“ v Bonnu v roce 1982 - 15.28 Helmut Kohl - // 15.29 Mírové hnutí - 15.30 Dvojí usnesení NATO a diskuse o rozmístění raket - 15.31 Flickova aféra a aféra kolem sponzorování politických stran - 15.32 Richard von Weizsäcker - // 15.33 8. květen 1985 - problematický výroční den // 16. KAPITOLA: Přelom (1985-1990) ... // Úvod - 16.1 Politika drobných kroků a partnerství měst -16.2 Gorbačovova „perestrojka“ a NDR - 16.3 Hnutí proti atomové energii po katastrofě v Černobylu a protesty proti stavbě WAA Wackersdorf - 16.4 Na cestě ? vnitřnímu trhu Evropského společenství - ES a RVHP - 16.5 Státní návštěva Ericha Honeckera v Bonnu - 16.6 Barschelova aféra - 16.7 Oslavy 750. výročí v západní a východní části Berlína - 16.8 Smlouva INF a německé státy - 16.9 Vystěhovale! - 16.10 Vzpomínkové oslavy Rosy Luxemburgové ve východním Berlíně - zatýkání a vystěhovávání -16.11 Zasedání KBSE ve Vídni - 16.12 Opozice pod záštitou evangelické církve - 16.13 Obsazení velvyslanectví jako prostředek vymáhání povolení ? odjezdu - 16.14 Masový útěk obyvatel NDR přes Maďarsko - 16.15 Čtyřicáté výročí NDR - mohutné nasazení bezpečnostních sil - 16.16 Honeckerovo odstoupení vynucené masovými demonstracemi - 16.17 9. listopad 1989: otevření hranic a nová
svoboda cestování - 16.18 Desetibodový plán spolkového kancléře - 16.19 Zhroucení režimu SED a přechodná vláda Hanse Modrowa - 16.20 Formování opozice a „kulatý stůl“ - 16.21 Setkání Kohla a Modrowa v Drážďanech a Bonnu - 16.22 Otevření Braniborské brány a nová úloha Berlína - 16.23 Státní bezpečnost a zděděné břímě materiálů Stasi - 16.24 Německá otázka a světové mocnosti - rozhovory „dva plus čtyři“ - 16.25 Garantování polských // . 408 // 441 // 589 // západních hranic - 16.26 Volby do Lidové sněmovny 18. března 1990 - 16.27 Měnová, hospodářská a sociální unie a smlouva o sjednocení - 16.28 Smlouva o státní suverenitě a sjednocení Německa // SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO PO SJEDNOCENÍ (1990-1995) ... 465 // DODATKY // Chronologický přehled významných dat ...477 // Přehled panovníků, prezidentů a říšských kancléřů ... 500 // Literatura ...540 // Seznam zkratek...550 // Rejstřík ...553 // Obsah ...583 // OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC