Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
Olomouc : Univerzita Palackého, 1993

objednat
ISBN 80-7067-285-4
000020436
Rekat.
Úvod -- Postavení církevních dějin v dějinách světových -- Postavení církevních dějin v soustavě teologických disciplín -- Rozdělení církevních dějin -- Zákony církevních dějin jakožto vědy historické -- Zákony církevních dějin jakožto vědy teologické -- Doba první: CÍRKEVNÍ STAROVĚK -- Období první: CÍRKEV V POHANSKÉ ŘÍŠI ŘÍMSKÉ -- Část první: CÍRKEV PRVOTNÍ -- Kapitola první: ŽIDOKŘESŤANSTVÍ -- Kapitola druhá: POHANOKŘESTANSTVÍ -- Působení sv. Pavla mezi pohany -- Šíření křestanství mimo vlastní misijní území sv. Pavla • • • -- Kapitola třetí: DOVRŠENÍ VÝVOJE PRVOTNÍHO KŘESTANSTVÍ EVANGELIEM -- JANOVÝM A POLOŽENÍ ZÁKLADŮ KATOLICISMU -- Kapitola čtvrtá: DOBA APOŠTOLSKÝCH OTCŮ -- Církevní Otcové -- Otcové apoštolští -- Náboženský svět poapoštolské doby v zrcadle jejího písemnictví -- Část druhá: CÍRKEV V DOBĚ MUČEDNÍKŮ -- Kapitola první: ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ V 2. A 3. STOLETÍ A JEHO PŘEKÁŽKY -- Šíření křestanství v 2. a 3. století -- Příčiny pronásledování křestanů -- První stadium pronásledování. Procesy s jednotlivými křestany Druhé stadium pronásledování. Hromadné procesy -- Pohled nazpět • -- Boj proti křesťanství zbraněmi duchovními -- Kapitola druhá: PŘEMOŽENÍ VNITŘNÍCH KRIZÍ -- Gnosticismus -- Montanismus •••• -- Kapitola třetí: VNITŘNÍ VÝSTAVBA KATOLICKÉ CÍRKVE -- Katolické církevní
zřízení • -- Církevní věda -- Raně křesťanská apologetika 2. století -- Řečtí teologové 3. století -- Západní teologova 3* století • -- Počátky katolická tvorby dogmatické -- Katolická bohoslužba -- Úsilí o osobní náboženskomravní posvěcení v křesťanských obcích • -- Křesťanská charita -- Počátky katolického života řeholního -- Základy nového, křesťanského kulturního života • •. • -- Závěr: OSVOBOZENÍ CÍRKVE KONSTANTINEM VELIKÝM -- Edikt milánský -- Konstantin Veliký # -- Období druhé: CÍRKEV V "KŘESŤANSKÉ" ŘÍŠI ŘÍMSKÉ -- Část první: VRCHOLNÉ VZEPĚTÍ CÍRKVE -- VÝCHODNÍ -- Kapitola první: RYCHLÉ POKŘESŤANĚNÍ ŘECKÉ JAZYKOVÉ A KULTURNÍ OBLASTI -- Kapitola druhá: CÍRKEVNÍ POMĚRY USTAVNÍ -- Kapitola třetí: POSLEDNÍ BOJ 0 KŘESŤANSKOU IDEU BOHA A USTÁLENÍ -- DOGMATU TRINITÁŘSKÉHO Kapitola čtvrtá: ROZVINUTÍ DOGMATU CHRISTOLOGICKÉHO. POČÁTEK ODPADU -- NA VÝCHODE -- Kapitola pátá: CÍRKEVNÍ VEDA -- Kapitola šestá: PRAKTICKO-NÁBOŽENSKÉ OBORY CÍRKEVNÍHO ŽIVOTA -- Katechumenát, křest a biřmování •••• -- Bohoslužba -- Umění ve službě kultu ••••• -- Církevní zbožnost a její hlavní projevy ♦ •. • -- Kázeň postní a kázeň kajícnická -- Nábožensko-mravní stav kléru a lidu -- Kapitola sedmá: POKŘESŤANĚNÍ SOCIÁLNÍHO ŽIVOTA. POMĚR CÍRKVE A ŠTÍTU -- Kapitola osmá: ŘECKÉ MNIŠSTVO A JEHO SVÉRÁZ -- Vznik
řeckého mnišstva -- Šíření řeckých klášterů -- Svérázné znaky řeckého mnišstva -- Část druhá: DOBA ROZKVETU CÍRKVE ZÁPADNÍ -- Kapitola první: PATRIARCHÁT A PRIMÁT CÍRKVE ŘÍMSKÉ ’ -- Kapitola druhá: ZÁKLADY DOGMATU SÓTERIOLOGICKÉHO , -- Donatismus •• -- Pelagianismus -- Kapitola třetí: CÍRKEVNÍ VĚDA -- Kapitola čtvrtá: SVATÝ AUGUSTIN; JEHO VÝZNAM PRO ŽIVOT CÍRKVE -- A PRO DĚJINY DOGMAT -- Kapitola pátá: VNITŘNÍ CÍRKEVNÍ ŽIVOT -- Církevní instituce • -- Projevy zbožnosti -- Poměry nábožensko-mravní -- Kapitola šestá: POČÁTKY LATINSKÉHO MNIŠSTVA -- Část třetí: PŮSOBENÍ CÍRKVE MEZI ŘECKÝM A LATINSKÝM OBYVATELSTVEM ŘÍŠE ŘÍMSKÉ NA SKLONKU KŘESŤANSKÉHO STAROVĚKU -- Kapitola první: VÝVOJ CÍRKVE ŘECKÉ OD KONCILU CHALKEDONSKÉHO -- DO POČÁTKU STŘEDOVĚKU -- Dobudování dogmatu christologického -- Islám •••• -- Poměry ústavní • -- Církevní věda ••••• -- Poměry vnitřní • -- Byzantská mnišstvo -- Kapitola druhá: VÝVOJ CÍRKVE LATINSKÉ OD R. 430 DO POČÁTKU STŘEDOVĚKU Teologické a disciplinární spory -- a) Semipelagianismus -- b) Spor o tři kapitoly -- Papežství od Lva Velikého k Řehoři Velikému •••••••• -- Poslední latinští teologové, kazatelé a básníci -- Vnitřní církevní poměry -- Svatý Benedikt, otec západního mnišstva

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC