Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2003
458 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7106-642-7 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, mapky, dodatky, rejstřík
Bibliografie na s. 410-417
Makedonie - dějiny - pojednání
000020512
OBSAH // 455 // PŘEDMLUVA ...5 // Makedonie, její území, její obyvatelstvo, její dějiny a její problémy z hlediska historikova (5) // 1 ÚZEMÍ DNEŠNÍ MAKEDONIE V PRAVĚKU A STAROVĚKU ...16 // Makedonie v pravěku (16), Zeměpisné vymezení Makedonie a etnický původ starých Makedonců (17), Hospodářské a sociální poměry (17), // Vznik a počátky antického makedonského státu (19), Vstup Makedonie mezi velmoci (22), Říše Alexandra Velikého (24), Rozpad Alexandrovy říše, války diadochů (27), Vpád Keltů a nástup dynastie Antigonovců (31), // Vláda Antigonovců (32), Úpadek makedonského státu a vzestup Říma (33), Makedonie pod nadvládou římské republiky (37), Makedonie v období první fáze císařství (principátu) (40), Křesťanství v Makedonii (41), // Vpády Gótů a úpadek římského panství v Makedonii (43), Makedonie v období pozdního císařství (dominám) (43), Makedonie součástí východořímské říše (44) // 2 ÚZEMÍ MAKEDONIE V RANÉM A VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU...47 // Příchod Slovanů (47), Pokus o politickou konsolidaci Slovanů v Makedonii (50), Příchod Prabulharů (51), Pokusy Byzance o ovládnutí Makedonie (53), Začlenění Makedonie do bulharského státu (54), Definitivní christianizace Makedonie (54), Makedonie centrem bulharského státu (56), Pod vládou Byzance (58), Protibyzantské povstání roku 1072. Vpády Normanů a křižácká tažení (60), Makedonie jako oblast střetů mezi Srbskem,
Bulharskem, Latiny a Epirem (62), Opětovné začlenění Makedonie do bulharského státu (64), Makedonie součástí Srbska (66), Feudální anarchie (68), Podrobení Makedonie osmanskými Turky (70) // 3 MAKEDONIE POD NADVLÁDOU OSMANÚ // (DO BERLÍNSKÉHO KONGRESU)...73 // Organizace osmanské moci v Makedonii (73), Náboženské poměry (75), Postavení křesťanského obyvatelstva v Makedonii (76), Vývoj ochridského arcibiskupství (77), Etnické změny (79), Sociální složení (79), Odpor makedonských Slovanů proti osmanské nadvládě (82), Karpošovo povstání (83), Úpadek osmanské říše (85), Reformy v osmanské říši na počátku 19. století (87), Tanzimatské reformy (89), Agrární reforma (91), Reformy v padesátých a šedesátých letech 19. století (93), Hospodářské změny v důsledku reforem (94), Problémy tzv. národního obrození v Makedonii (94), Vznik bulharského exarchátu a pokusy o obnovu ochridského arcibiskupství (97) // DODATKY / OBSAH // 101 // 4 OD BERLÍNSKÉHO KONGRESU // K BUKUREŠTSKÉMU MÍRU (1878-1913) ... // Velká východní krize (101), Vznik makedonské otázky (103), // Křesnensko-razložské povstání (105), Makedonie po roce 1878 (106), Počátky makedonismu (111), Problém autonomie Makedonie (112), Hospodářské a sociální poměry (113), Vznik makedonské revoluční organizace (115), Ilindensképovstání (120), Mladoturecká revoluce (124), První balkánská válka (125), Druhá balkánská válka (130),
Rozdělení Makedonie a jeho důsledky (133) // 5 MAKEDONIE MEZI SRBSKEM, BULHARSKEM // A ŘECKEM (1913-1939) ...135 // Makedonie po bukurešťském míru (135), První světová válka a nové dělení Makedonie (136), Bulharská správa v Makedonii (141), Makedonie pod správou Dohody a vývoj v řecké Makedonii (142), Makedonská otázka na sklonku války (144), Obnovení činnosti VMRO (146), Vývoj ve vardarské Makedonii (148), Sociální a hospodářské poměry (149), Růst makedonismu ve vardarské Makedonii (158), Vývoj v pirinské (bulharské) Makedonii (160), Vznik levicových makedonských organizací (162), Rozkol v autonomistické VMRO (165), Státní převrat z 19. května 1934 v Bulharsku a likvidace VMRO (166), Vývoj v egejské (řecké) Makedonii (167) // 6 MAKEDONIE ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (1939-1945)...172 // Mezinárodní situace v letech 1939-1941 (172), Porážka Jugoslávie. // Tažení v Makedonii a její rozdělení (174), Vývoj v Makedonii pod bulharskou správou (177), Postavení a osud makedonských Židů (181), Kulturní změny (183), Postoj obyvatelstva ? bulharskému režimu (184), Budování italské a albánské správy v západní Makedonii (187), Počátky odboje ve vardarské Makedonii (188), Vznik Komunistické strany Makedonie a její vojenské akce (191), Vývoj v egejské Makedonii (196), Problém sjednocení Makedonie (199), Ustavující zasedání ASNOM a vyhlášení Makedonské republiky (200), Kapitulace Bulharska a německá
okupace Makedonie (200) // 7 MAKEDONIE V RÁMCI JUGOSLÁVSKÉ FEDERACE (1944-1991) ...205 // Postavení Makedonie ve federatívni Jugoslávii (205), Hospodářský a sociální vývoj (210), Opozice proti režimu (214), Roztržka mezi Sovětským svazem a Jugoslávií, její důsledky pro Makedonii (217), Občanská válka v Řecku a její důsledky v egejské Makedonii (221 ), Vývoj v pirinské Makedonii (224), Vznik samosprávného modelu socialismu. Politická stabilizace Makedonie (227), Hospodářský a sociální vývoj od druhé poloviny šedesátých let (232), Dotváření moderního makedonského národa (234), Makedonská otázka a bulharsko-jugoslávské vztahy (235), Problém albánské a turecké menšiny (240), Ústava z roku 1974 a vývoj v osmdesátých letech (242) // 245 // 457 // 8 SAMOSTATNÁ MAKEDONIE (1991-2002) ... // Rozpad Jugoslávie (245), Vyhlásení nezávislosti Makedonie (248), Problém mezinárodního uznání Republiky Makedonie (255), Politický a ekonomický vývoj Makedonie 1992-1998 (258), Volby roku 1998 a vláda VMRO-DMPNE (264), Vzpoura makedonských Albánců a pokus o národnostní vyrovnám (267) // 9 MAKEDONSKÁ OTÁZKA V ČESKÉ A SLOVENSKÉ // POLITICE 20. STOLETÍ ... // 273 // 10 NÁSTIN DÉIIN KULTURY NA ÚZEMÍ MAKEDONIE (Miroslav Kouba) .283 // ÚVODEM ...283 // KULTURA PRAVĚKU A STAROVĚKU ...285 // Počátky lidské kultury na území Makedonie (285), Kultura starověkého makedonského státu (288), Paionové a paionská
kultura (291), Kultura za vlády Alexandra Velikého (292), Kultura v Makedonii po smrti Alexandra Velikého (294), Kultura Makedonie pod římskou nadvládou (295) // KULTURA STŘEDOVĚKU (DO PÁDU MAKEDONIE POD OSMANSKÉ JHO) 301 Kultura Makedonie v době příchodu Slovanů (301), Makedonské “Sklavinie” v byzantsko-bulharské rivalitě a jejich kulturní aspekty (304), Kultura Makedonie v době prvního bulharského carství (305), // Christianizace a počátky slovanské vzdělanosti (306), Rozkvět slovanského písemnictví (308), Bogomilské hnutí (311), Kultura v době úpadku prvního bulharského státu. Samuelovo carství (313), Kultura Makedonie pod byzantskou nadvládou (315), Kultura v době druhého bulharského carství (319), Kultura Makedonie v době srbské nadvlády (320) // KULTURAV DOBĚ OSMANSKÉ NADVLÁDY ...321 // Kultura Makedonie v době konsolidace a upevňování osmanské moci (321), Galičnik jako specifický fenomén makedonské kultury (330), Islámská kultura v Makedonii (332) // KULTURA NÁRODNÍHO OBROZENÍ...340 // Makedonie a ohlasy evropského osvícenství (340), Počátky národního hnutí (342), Národní obrození v Makedonii (344), Národní obrození a jazyková otázka (345), Čtyři jazykově literární koncepce (346), // Od romantismu ? realismu (348), Cizí propagandy a kultura v Makedonii (353), Makedonský separatismus v kultuře (354), Hmotná kultura v době národního obrození (356), Podstata národního obrození
v Makedonii (358), Krste Petkov Misirkov (360), Počátky a vývoj publicistiky (362), Kultura do balkánských válek (363), Kultura do konce první světové války (364) // DODATKY / OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / MAKEDONIE // 458 // 365 // KULTURA MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI (1918-1941) ... // Literární tvorba po první světové válce (365), Meziválečný tisk (37L Vývoj hudby (371), Meziválečné výtvarné umění (372) // MAKEDONSKÁ KULTURA ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (1941-1945) ...373 // Válka, okupace a kultura (373), Literatura bojující (374), Výtvarné umění a hudba (377) // MAKEDONSKÁ KULTURA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE A V POSLEDNÍM // PŮLSTOLETÍ...378 // ASNOM a základy makedonské kultury (378), Makedonská poválečná poezie (379), Makedonská poválečná próza (382), Makedonské poválečné drama (387), Makedonská poválečná hudba (388), Makedonské výtvarné umění (388), Počátky a vývoj makedonského filmu (389) // DODATKY...391 // Chronologický přehled...393 // Přehled makedonských králů, hlav státu a ministerských předsedů ... .406 // Přehled použité literatury a publikovaných pramenů ...410 // Seznam zkratek ...418 // Rejstřík...420 // Obsah...455

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC