Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Praha : Lidové noviny, 1998
756 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-266-9 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 677 - 689
Státy jihoslovanské - dějiny - pojednání
000020527
Úvod ...5 // I. JIHOSLOVANSKÁ ETNIKA A STÁTY VE STŘEDOVĚKU (Lubomíra Havlíková) ...9 // 1. Osídlení Balkánu Slovany a první jihoslovanské státy... 11 // Příchod Slovanů... 11 // Východoalpské země v raném středověku ... 15 // Velká Karantánie a počátky nových historických zemí (19) Církevní // a kulturní život ve východoalpské oblasti (22) // Počátky Chorvatského státu ...23 // Od vévodů ke králům (28) Chorvatský středověký stát na vrcholu své moci (33) Mezi Římem a Cařihradem (37) Rozvoj kulturního života (39) // Srbové na Balkáně a počátky srbského státu ...41 // Srbský stát mezi Byzancí a Bulhary (44) Od vnitrozemské Rašky k přímořské Zetě (47) Církevní a kulturní vývoj na srbském území (49) // 2. Rozmach a úpadek jihoslovanských zemí a států // ve vrcholném středověku...52 // Srbský stát...52 // Vzestup srbského státu (54) Srbský stát a společnost na přelomu 13. a 14. století (59) Štěpán Dušan - Srbsko na vrcholu moci (66) // Osmani (70) Krize srbského sředověkého státu (71) Architektura a výtvarné umění (77) // Chorvatské země mezi Uhrami, Byzancí a Benátkami...79 // Boje o Dalmácii (81) Chorvatsko-slavonská šlechta a uherští králové (83) Dubrovnik a Istrie (91) Chorvatská kultura vrcholného středověku (92) // Bosna ...96 // Slovinské země ... 102 // Nástup Habsburků (103) Obyvatelstvo východoalpských oblastí (106) Církev a kultura (107) // II. JIHOSLOVANÉ POD NADVLÁDOU OSMANŮ, HABSBURKŮ A BENÁTEK... 111 // 1. Jihoslovanské oblasti v rámci osmanské říše (Ladislav Hladký) ..115 // Charakter osmanské moci (117) Pokusy Jihoslovanů o vymanění z turecké moci (124) Černá Hora (134) // 2. Chorvatské a slovinské země pod nadvládou Habsburků a Benátek (Miroslav Šesták)... 138 // Chorvatské země... 138 //
II. JIHOSLOVANÉ POD NADVLÁDOU OSMANŮ, HABSBURKŮ A BENÁTEK... 111 // 1. Jihoslovanské oblasti v rámci osmanské říše (Ladislav Hladký) ..115 // Charakter osmanské moci (117) Pokusy Jihoslovanů o vymanění z turecké moci (124) Černá Hora (134) // 2. Chorvatské a slovinské země pod nadvládou Habsburků a Benátek (Miroslav Šesták)... 138 // Chorvatské země... 138 // Chorvatská společnost a důsledky osmanské expanze (140) // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / JIHOSLOVANSKÉ ZEMĚ // 754 // Boj proti habsburskému absolutismu (146) Reformy osvícenského absolutismu (150) Dalmácie, Istrie a Dubrovník (153) Srbské etnikum na území Chorvatska, Slavonie a jižních Uher (157) // Slovinské země ...161 // Reformace a protireformace (162) Osvícenství a počátky národního obrození (167) // 3. Kulturní vývoj (Miroslav Šesták, Ladislav Hladký)...169 // III. FORMOVÁNÍ NOVODOBÝCH JIHOSLOVANSKÝCH NÁRODŮ A JEJICH STÁTNOSTI ...179 // 1. Vytváření novodobého srbského a černohorského státu (Ladislav Hladký) ...187 // Srbsko na cestě ? samostatnosti ...187 // Povstání na území bělehradského pašalíku (188) Srbsko za Miloše Obrenoviče (191) Vláda ustavobranitelů (194) Snahy o prosazení absolutismu (197) Velká východní krize 1875-1878 (200) // Černá Hora ...204 // Reformy Petra II. Petroviče-Njegoše (205) Modernizace za Nikoly I. (208) // 2. Rakouští a uherští Jihoslované v procesu národní a občanské emancipace (Miroslav Šesták)...210 // Národní obrozeníChorvatů, Srbů a Slovinců v habsburské monarchii... 210 Chorvatské země a ilyrismus (218) Srbové v jižních Uhrách (227) // Slovinci (231) // Revoluce 1848-1849...234 // Chorvatské národní požadavky (234) Boj za Srbskou vojvodinu (238) Slovinské národní hnutí (242) //
Od neoabsolutismu k vítězství dualismu a pokusům o jeho revizi...245 // Chorvatsko mezi Vídní a Peští (249) Srbská autonomie v Uhrách (253) Jihoslovanská a velkochorvatská národněpolitická koncepce (255) Reformy bána Mažuraniče a modernizace Chorvatska (262) Národní hnutí v Dalmácii a Istrii (265) Slovinci v boji o národní svébytnost a autonomii (270) // 3. Střed a jih Balkánu na cestě k úplnému osvobození (Ladislav Hladký) ...277 // Srbsko v konfliktu s habsburskou a osmanskou říší...277 k Období politické nestability (277) Převrat roku 1903 (281) Počátky srbsko-albánského sporu o Kosovo (286) V předvečer první světové války (289) // Černá Hora krále Nikoly ...291 // Problém Bosny a Hercegoviny ...295 // Dohasínání moci tureckého půlměsíce (297) Pod nadvládou Rakousko-Uherska (302) // Makedonská otázka na přelomu 19. a 20. století ...309 // 755 // 4. Rakousko-uherští Jihoslované na cestě rozluky s habsburskou říší (Miroslav Šesták) ...317 // Chorvatsko a Slavonie v boji proti maďarizaci...317 // Režim bána Khuena-Héderváryho (319) Chorvatská strana práva // a Josip Frank (322) Pokroková omladina a Nacionalistická mládež (326) Národní hnutí 1903 a politika Nového kursu (332) // Anekční krize a radikalizace poměrů (334) // Dalmácie a Istrie ...340 // Od konfliktu ke spolupráci - Chorváti a Srbové v Dalmácii (340) // Národní emancipace a národnostní konflikt v Istrii (347) // Srbové v jižních Uhrách ...352 // Slovinci - hledání záruk národní existence ...357 // 5. Jihoslovanské národy za první světové války (Ladislav Hladký)..370 // Cesta ? jihoslovanskému sjednocení (375) Vznik Království SHS (380) // IV. JIHOSLOVANÉ V KRÁLOVSKÉ JUGOSLÁVII (Miroslav Tejchman) ...385 // 1. Pokus o parlamentní demokracii...387 //
Předpoklady vzniku společného státu (387) Boj o hranice (394) // Unifikace (395) Boj o charakter nového státu (399) Ekonomika 20. let (409) Zahraniční politika (413) // 2. Královská diktatura...417 // Marné pokusy o stabilizaci (427) Cesta ? rozpadu Jugoslávie (438) // V JIHOSLOVANÉ V OBDOBÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (Miroslav Tejchman) ...445 // 1. Okupace a kolaborace ...447 // Chorvatsko pod vládou ustašovců (453) // 2. Rezistence a občanská válka ...459 // Domácí odboj (460) Povstání (463) Občanská válka a německá // odveta (467) AVNOJ (473) Rok zlomu (475) Vynucená dohoda (484) // Dobývání Srbska (487) Poslední boj (489) // VI. SOCIALISTICKÁ JUGOSLÁVIE (Jan Pelikán) ...493 // 1. Nastolení komunistického režimu ...495 // Represe (499) Hospodářská politika (502) Mezinárodní ambice (504) Konflikts východním blokem (506) Zlepšení vztahů se Západem (514) Hledání nového modelu (517) // 2. Jugoslávie na křižovatce...523 // Djilasův případ (524) Terstská krize (526) Složitá partie // s Kremlem (527) Období úspěchů (531) Hnutí nezúčastněných (536) // Hra na reformy a Rankovičův pád (538) Počínající krize (540) Utužení totalitního režimu (546) Poslední léta Titovy éry (550) Tanec nad propastí (552) Klid před bouří (555) // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / JIHOSLOVANSKÉ ZEMĚ // 756 3. Rozklad komunistické federace ...558 // Nástup srbského nacionalismu (560) Narůstající konflikty (565) // Slovinsko a Chorvatsko na cestě ? samostatnosti (570) Marné hledání východiska (573) Krvavý konec jugoslávského státu (578) // VIL JIHOSLOVANSKÉ STÁTY PO ROZPADU // JUGOSLÁVSKÉ FEDERACE...583 // 1. Slovinsko (Ladislav Hladký) ...585 // 2. Svazová republika Jugoslávie (Jan Pelikán) ...592 // Mezinárodní sankce (592) Změna kursu a dočasná stabilizace (596) //
Nástup opozice (604) // 3. Chorvatsko (Jan Pelikán)...609 // Republika srbská Krajina (612) Riskantní hra o Bosnu (616) Triumf chorvatského nacionalismu (621) // 4. Bosna a Hercegovina (Ladislav Hladký) ...627 // Bosna ve víru války (630) Trnitá cesta k příměří a daytonskému míru (636) Bosna a Hercegovina po Daytonu (644) // 5. Makedonie (Jan Pelikán) ...649 // Zápas o mezinárodní uznání (650) Albánská otázka a vnitropolitický vývoj (653) Hledání východisek (658) // Závěrem...661 // DODATKY ...665 // Chronologický přehled významných událostí ...667 // Výběrový seznam literatury ...677 // Přehled panovníků a politické reprezentace...690 // Rejstřík...702

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC