Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2006
692 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7106-888-8 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, mapky, dodakty, rejstřík
Bibliografie na s. 641-667
Francie - dějiny - pojednání
000020543
Dějiny Francie a román národa ...5 // Kdy začínají dějiny Francie? Cli lodník nebo Vercingetorix? ...9 // Utváření Francie ...10 // 1. ROMÁN NÁRODA // 1. ČAS CÍRKVE ...15 // Objevení Galie ...15 // Proč dobytí? (17) Vercingetorix, historie a mýtus (18) // Velká změna ...21 // Od romanizace k dezintegraci státu (21) Podíl křesťanství (23) // Barbaři: invaze nebo pronikání? (24) Sňatek církve s monarchií: Chlodvík (26) Mniši, obrácení barbarů na víru (5.-8. století) (27) Kdy se přestalo mluvit latinsky? (29) // Karel Veliký a Karlovci ...30 // Karel Veliký, legenda a historie (30) Velikost a úpadek Karlovců (33) Verdun: třetí zrození Francie (34) Jazyk a identita národa (35) Vliv normanských vpádů (36) // Rozpad říše, vitalita víry...38 // Feudální systém, režim lenních vztahů...40 // Změny ve vojenském umění (42) // Vzestup moci papežů ...43 // Výzva ke křížové výpravě (43) Francouzský král mezi papežskou a císařskou mocí (47) // Vzestup venkova a měst v čase katedrál ...48 // Vznik městské kultury (51) // Kapetovci proti Plantagenetům (12.-13. století) ...52 // Křížová výprava proti albigenským (1209-1244) (57) Sever proti jihu (58) // Proč „svaty" Ludvík? ...60 // Bratr svátého Ludvíka neapolským králem: Karel z Anjou a sicilské nešpory (63) // Filip IV. Sličný a templáři: středověká „aféra"...63 // Nečistá krev „prokletých králů" (66) // Stoletá válka aneb
sto let pohrom ... // Kresčak, měšťané z Calais, Poitiers, Grand-Ferré (68) Morová // 67 // epidemie (71) Étienne Marcel (72) Království rozdrásané a rozdrobené (74) Jana z Arku, vlastenka a mučednice (78) // Burgundsko centrem Západu ...82 // Od Francie princů k Francii královské ...85 // 2. ČAS ABSOLUTISTICKÉ MONARCHIE ...88 // Nová epocha? ...88 // Zdroje protestan tské revoluce ...89 // Mezi reformací a protireformací...92 // Francouzští králové a říše Karla V. ...95 // Občanské neboli náboženské války ...99 // Bartolomějská noc (1572) ...102 // Historická pravda a romantická vzpomínka (105) // Rozvrácené království, zpochybněná královská moc ...106 // Liga: Vervins a edikt nantský...107 // Zavraždění „dobrého krále Jindřicha IV." (111) // Od absolutistické monarchie k Francouzské revoluci ...113 // „Den oklamaných", dvorská intrika, nebo politická krize? (1630)...113 // Richelieu, od krále-státu ke státu-králi...115 // jaký smysl měla fronda? (1648-1652) ...117 // Ludvík XIV., „stát jsem já" ...121 // Kontrast s Anglií (125) // Dvůr ve Versailles...125 // Voltaire: „Géniu je dáno jen jediné století..." (128) // Colbertův merkantilismus...129 // Od pronásledování protestantů ke zrušení ediktu nantského ...130 // Bída velkého století...133 // Čtvero ročních dob Ludvíka XIV. ...135 // 1715- jako by začínala nová éra ...139 // Peníze kouzelníka Johna Lawa (140) // Proč
kolonie? ...141 // Dobrodružství, obchod nebo tresk)’? (141) Rivalita Angličanů a Francouzů - pouhý mýtus? (142) // 1715-1789: krize svědomí po francouzsku ...144 // Úloha jansenistů (145) Počátky veřejného života (146) „Uvažovali jako Bossuet, nyní uvažují jako Voltaire“ (147) Zpochybnění „starého režimu" (148) Diskreditace panovníka a vysoké šlechty (151) // Finanční krize: přelom ...152 // 3. ČAS REVOLUCÍ A KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍ ...155 // Revoluce roku 1789 ...155 // Deklarace práv člověka a občana ...160 // Pád monarchie...161 // Útěk do Varennes (162) Válečná lest (164) 20. červen, den proti „králi Veto" (165) 10. srpen 1792: pád královské moci (166) // Girondisté a Hora: vláda teroru ...167 // Konvent a proces s králem (168) Velký teror (170) // Thermidor...171 // Kontrarevoluce a církev ...173 // Direktorium: velký strach z vüdcü ...175 // Dosah Babeufova spiknutí (176) Bonaparte v Itálii (178) Tažení do Egypta (178) 18. nebo 19. brumaire (179) // Neodolatelný vzestup Napoleona Bonaparta ...181 // Napoleon, postava a činy...184 // Napoleon v zrcadle (184) Moje sláva: Občanský zákoník a prefekti (184) Muž v bitvě (186) Blokáda a kontinentální systém (187) V Rusku: „Sněžilo, porážkou nám bylo vítězství...“ (191) // Porážka a rozloučení (192) „Let orla" (194) 1941 a 1815 - paralela podle Aragona (196) // Jaké byly Napoleonóvy velké záměry? ...196 // 1789-1815 Jaký byl
výsledek Francouzské revoluce?...198 // 1815-1848 Nová epocha pro děti doby ...200 // Ztroskotání konštituční monarchie (1815-1848) ...202 // Karel X. a červencová revoluce (204) // Hlásí se třídní boj ...208 // 1831 - lyonští tkalci (208) Od třídního boje k internacionalismu (209) Socialismus autoritářský, nebo anarchistický (211) Malthusiánství a socialismus (212) // Cesta romantiků // .213 // 1848: vzestup a pád roman tické revoluce...215 // 2. Prosinec 1851 - státní převrat, trojí hodnocení (219) // Jaký byl výsledek druhého císařství? ...221 // Pokořující porážka z roku 1870 ...225 // Komuna 1871, mýty a dějiny...227 // Zakladatelé republiky: Thiers, Gambetta, Jules Ferry, Victor Hugo ...229 // „Obohacujte se!"...234 // Od notáblů ke kapitalistům a podnikatelům (234) // Kolonizace či imperialismus? ...236 // Alžírsko: „Nebojujeme, vypalujeme“ (Bugeaud) (238) Tunisko a Maroko (239) Francie v Indočíně: dvojitá kompenzace (240) // Od poraženeckého vlastenectví k revanšistickému nacionalismu...243 // Dreyfusova aféra ...246 // Projekt radikální Francie a jeho problémy...251 // 4. ČAS NEBEZPEČENSTVÍ...256 // Vlastenecká válka 1914-1918 ...257 // Zaživa pohřbení vojáci u Verdunu (260) Vzpoury z roku 1917 a morálka vojáků (261) Nedůsledné smlouvy z Versailles i odjinud (262) Dlouhá paměť let 1914-1918 (264) // Válka jako předchůdce totalitního násilí...266 // Rozpad dělnického hnutí
a zrod komunistické strany...268 // Mezi vzestupem a úpadkem ...269 // Ztřeštěná léta a jejich rendez-vous v Paříži... (269) Hlavní město Francie: Ženeva (272) Nečekaná společenská a ekonomická krize (274) // Fašistické pokušení ze 6. února 1934 ...276 // 6. únor 1934 (278) * // Lidová fronta ...280 // Mnichov a sovětsko-německý pakt: // Sedan a Waterloo francouzské diplomacie...284 // Proč „podivná válka" ...286 // Debakl ...290 // Dvě Francie...292 // Plná moc Pétainovi (292) Londýn - „Jsem zde, abych zachránil čest Francie" (296) Realita či mýtus dvojí hry (300) „Národní // revoluce“ a fašizace režimu (304) De Gaulle, odboj a osvobození... (307) Hodina očisty: odpovědnost intelektuálů (317) // Úkoly osvobozené země ...320 // Čtvrtá republika (1946-1958) ...322 // Uprostřed smršti (322) Jaký politický režim pro Francii? (322) // Ani de Gaulle, ani komunisté... (326) // Monnet, Marshall, Schuman: plány a cíle ...328 // Třicet slavných let ...333 // Rub vzestupu: politické krize (336) // Indočína: koloniální válka nebo válka proti komunismu?...336 // Paralyzace francouzské politiky v Maglrrebu...339 // 1954 - alžírské povstání...342 // Suezská krize (346) // Návrat de Gaulla ...348 // 13. květen: puč nebo převrat? (348) De Gaulle v Alžíru: // „Pochopil jsem vás“ (4. června 1958) (350) // Ústava páté republiky...355 // Nepoje v květnu 1968 ...357 // Vpád: „My mladí..." (1968)
(361) // Proměny doby ...363 // Gaullisté po de Gaullovi (363) Role komunistické strany: od vrcholu k úpadku (366) Konec MRP (368) // 5. CAS PROMĚN ...369 // Proměny identity...369 // Krize v roce 1974? ...371 // Úpadek dělnické rodiny a konec jedné iluze (374) // Mitterand: jaký člověk, taková politika?...375 // Zrod alternativní moci: soudnictví ...380 // Evropa - cíl nebo prostředek? ...382 // f // II. CHARAKTERISTICKÉ RYSY FRANCOUZSKÉ SPOLEČNOSTI // Velké krize: dějiny Francie nebo dějiny Evropy? ...386 // 6. FRANCIE A OSTATNÍ ZEMĚ ...388 // Podmínky vzniku ...388 // Rozluka s církví a papežskou mocí (388) Anglie, sestra a sou-peřka (391) Francie a Německo: zrození „dědičného nepřítele" (395) Mezi Paříží a Moskvou - konstanty a variace spojenectví (398) // 7. FRANCOUZSKÁ JEDNOTA ...403 // Připojování provincií ...403 // Od Okcitánie k Languedoku (403) Opačný případ: Roussillon (406) Savojsko a Nice (407) Hranice na severovýchodě: Lotrinsko a Alsasko (411) Přežívání, nebo konec regionalismu v Bretani (414) Korsika aneb kolonizace naruby (417) // Imigranti ve francouzském tyglíku ...420 // Předchůdci: Italové (420) Belgičané, Poláci a Španělé (422) // Francouzští Židé, Francouzi židovského vyznání a cizí Židé (424) Arméni (424) Repatrianti z Alžírska (425) Před událostmi: vztahy s Araby (426) První a druhá generace přistěhovalců ze severní Afriky (428) Nakonec srovnání Francie
s Německem... (429) ...a s rasistickou a antirasistickou diskusí ve Spojených státech (431) // Centralizace a posvátné rysy moci ...431 // Posvátné rysy moci (432) Od posvátné královské moci k demokracii (434) Absolutismus a centralizace (436) Za de Gaulla a po něm: centralizovaná decentralizace (439) Španělsko jako příklad? (441) // 8. PRÁCE A DNY...443 // Proměny práce ...443 // Půda: od rolníka k zemědělci ...447 // Kontrast Velké Británie a Francie (448) Čas neštěstí (448) Rolník, muž devatera řemesel (454) Velký přelom 60. let 20. století (456) // Hospodářství se proměňuje...458 // Proměny průmyslu ...461 // Sever a jih: obrácení rolí? (463) // Mezi průmyslem a uměním ...465 // Francouzská móda jde první do kola (465) Od umění k byznysu: hudba a malířství (467) Prvenství Paříže (470) Paříž a její metro (470) // Vrchol medicíny: pařížská škola... // Medicína proti právnímu řádu (475) // ,473 // Vzdělání a zdraví: podobnosti a kontrasty...478 // Mravy a životní styl...481 // Radosti stolování - známka demokratizace (481) Od svátku k dovolené (486) // Etapy života ...489 // Vstup do života (489) Být nemocný: kdysi a nyní (492) ...a smrt (496) // 9. ÚDĚL ŽEN ...498 // Postavení ženy -francouzské „zpoždění“ ...498 // Známka výlučnosti: od salonu ke kroužku (500) Práce a odměňování (504) V rodině pod autoritou otce (506) Od rodiny k manželskému páru (508)
Dramata dětství jako charakteristický příznak (510) // 10. DUCH OBČANSKÉVÁLKY ...513 // Náboženskost a laickost...514 // Laickost a náboženskost: případ Německa (516) // Levice a pravice ...517 // Doktríny podezírání a nenávisti...524 // Antiklerikalismus (524) Antiprotestantismus (525) Antisemitismus (526) Antimilitarismus (528) // Řešení sociálních problémů...530 // Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (531) Odborové hnutí po francouzsku (532) Po stávce se stává novou formou sociálního odporu nemoc (535) Mezi nezaměstnaností a propouštěním: paralela se Spojenými státy (535) // Místo intelektuálů v politickém životě ...537 // Nástup filmu (541) Filmaři a republika (542) // Minulost jako politická hříčka ...544 // Jana Arku předmětem francouzských vášní již od 15. století (545) Význam dějin národa v 18. století (547) Francouzská revoluce a její postavení v dějinách (548) Význam a dopad Drey-fusovy aféry (549) Existuje francouzský fašismus? (551) Popírání holocaustu, chudokrevná podoba „fašismu po francoifcsku“ (554) Komunisté a jejich vstup do odboje (555) Indočínsko-alžírská hra s pamětí (557) Ignorované násilí v koloniích (561) // Hanebné mlčení... // Španělští republikánští uprchlíci z roku 1939 (562) Co kdo věděl o vyhlazování Židů? (563) Harkiové a další oběti FLN (565) // .562 // 11. FRANCIE V ZRCADLE...568 // Francie a Francouzi v zrcadle těch druhých...568
// Země Marseillaisy a Internacionály...569 // 1930 - Friedrich Sieburg: Je bůh Francouz?"...572 // Pohled Arabů ...574 // Anglosasové v roce 2000: nová francouzská revoluce? ...576 // Konec francouzské výjimky? (577) // POZNÁMKY ...581 // 12. MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD ČESKO-FRANCOUZSKÝMI VZTAHY ‘ // (Milena Lenderová) ...583 // DODATKY ...603 // Chronologické tabulky - panovníci a představitelé státu ...605 // Chronologie významných událostí ...615 // Výběrová bibliografie ...641 // Rejstřík...668

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC