Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2003
953 s.

objednat
ISBN 80-7184-514-0 (brož.)
Obsahuje rejstříky
Francie - dějiny - pojednání
000020556
Obsah // OD POČÁTKU DO ROKU 1348 // 1. Země ...19 // Jacqueline Beaujeu-Garnier // Severozápad ...19 // Armor. Arcoat 20 // Roviny ...22 // Sever 22 - Pařížská pánev 23 - Země ležící na Loiře 25 - Akvitánsko a jeho okrajová území 27 // Staré masivy...28 // Vogézy. Francouzské středohoří 29 // Uval východních rovin ...31 // Mladá pohoří...31 // Jura 31 - Alpy 32 - Pyreneje 33 - Středomořské země 34 // 2. Prehistorie ...36 // Denise de Sonneville-Bordes a Julia Roussot-Larroque // Nejstarší prehistorické období...36 // Doba ledová 36 - Paleolitické osídlení 41 - Nový člověk 43 - Každodenní život 45 // Mladší pravěk... 4g // Mezolit 48 - Prekeramický neolit? 49 - Rozmach neolitické kultury na území Francie 50 - Každodenní život 51 - Sociální a náboženský život 53 — Chalkolit: silexové industrie 55 - Starší a střední doba bronzová 58 - Závěr doby bronzové 60 // 3. Galie před dobytím Římany ...61 // René Jojfroy // Starší doba železná...61 // Nový kov a nové zbraně. Vozové hroby 62 - Obydlí. Šperky 63 - Italsko—řecké importy 64 - Keramika 65 // Mladší doba železná ...65 // Nové národy 65 - Galský oděv 67 - Nové materiály. Keramika. Hrobové inventáře vypovídají 68 - Keltské umění 69 - Náboženský svět Galů 70 - Jaká byla hustota obyvatelstva? 72 - Galská válka 75 // 4. Galořímané ...76 // Marcel Le Glay // Římský mír...77 // Pacifikace 77 - Romanizace Galie 78
- Konec odporu proti Římu 82 - Rozmach a vrchol za Antonínů 83 // 9 // Obsah // Životní způsob Galořímanů...84 // Velcí venkovští vlastníci a rolníci 84 - Města a městské obyvatelstvo 87 - Galořímský náboženský svět 91 // Potíže a krize ...92 // Boj o moc 92 - Nájezdy a krize 3. století 93 - Nový vzestup Galie ve 4. století 94 - Křesťanství a kultura 96 // 5. Migrace barbarů (4.-5. století) ...97 // Luden Musset // Ohrožená společnost 97 - Nová ideologie 100 - Barbarské nebezpečí 102 - První nájezdy. Rozklad říše 104 - Francký zábor 105 -Germánské pronikání 107 - Vstříc nové civilizaci 108 // 6. Doba merovejská (6.-7. století)...112 // Pierre Riché // Galie mezi světem středomořským a světem germánským...112 // Prostředky působení merovejské monarchie...116 // Králové a jejich okolí 116 - Hrabata a biskupové. Aristokracie 117 - Krize na konci 7. století 118 // Prvky merovejské civilizace ...119 // Zemědělská krajina 119 - Města a okolí. Těžkosti každodenního života 120 - Hledání ochránců 121 - Síly mnišství 123 // 7. Dílo Karlovců (od počátku 8. století do roku 840) ... 126 // Adriaan Verhulst // První Karlovci...126 // Konec merovejské monarchie 126 - Počátky Karlovců 127 - Vláda Karla Velikého 128 // Karolínské císařství...129 // Karel Veliký a základy císařství 129 - Císař Ludvík Pobožný 131 // Politické struktury...132 // Nástroje moci 133 - Král 134
- Ústřední orgány moci 135 - Vojsko. Karolínský feudální systém 136 // Hospodářství a zemědělská společnost ...137 // Velký pozemkový majetek a domény 137 - Dominiální zřízení 138 - Hospodářská úloha velkých domén 139 // Církev za Karlovců... 140 // Monarchie a reforma francké církve 140 - Kněží a mniši 142 // Karolínská renesance...143 // Počátek 143 - Intelektuální a literární obnova 145 - Umělecké hnutí 146 // 8. Poslední nájezdy (840-980) ...148 // Jean Dhondt // Konec říše...148 // Soupeřící bratři 148 - Normané 149 - Boj o moc 151 - Nové dynastie pro stará království 152 // Zrození knížectví...153 // Osobitost oblastí 153 - Poslední karlovští králové 156 // Temné doby...158 // Obchodní cesty 158 - Církev v rukou laiků 159 - Kulturní úpadek 160 // 9. Feudálové (980-1075) ...161 // Georges Duby // Konec vpádů. Stále málo obydlená země 161 - Co je to feudální systém? 162 // Postavení francouzského krále...162 // První Kapetovci 163 - Královská doména 165 // 10 // Obsah // Princové, kasteláni a rytíři... // Feudální knížectví 165 - Vůdcové lidu 166 - Rod, vazalství, léno 171-172 // Očistění světa ... // Očekávání konce světa 173 - Reforma řeholního života 174 - Cluny 175 - Směřování ke křížové výpravě. Poutníci 177 Počátky vzestupu... // 10. Rozkvět 12. století (1075-1180)... // André Joris // Vesnice a města... g 1 // Demografický vzrůst
181 - Zvýšená produktivita zemědělství 182 - Směna, oběh a peníze 183 - Dynamický rozvoj měst 185 // Království a knížectví... . 188 // Kapetovská dynastie 189 - Královská doména 190 - Velká léna 191 - „Anjouovské impérium“. Král a císař. Král a papežství 193 -Pozitivní bilance 194 // Víra, vědění a služba boží... I94 // Předávání znalostí 196 - Navázání na tradici: románské umění 197 - Zrození nového stylu: umění gotické 198 // Rytířské prostředí a profánní kultura... // Směřování ? nové mentalitě 201 // 11. Kapetovská syntéza (1180-1270) ...202 // Jacques Rossiaud // Sjednocování v hospodářské oblasti... 202 // Století hospodářské prosperity 202 - Obnovené prostředky 203 - Rozvoj měst ve 13. století 204 - Ekonomika měst a proměna venkovského světa 206 - Osvobození rolníků a přizpůsobování se pozemkové aristokracie 208 - Peníze a moc 210 // Monarchie sjednocuje Francii ...211 // Nové síly dynastie 211 - Sjednocování teritorií 213 - Královští úředníci 215 - Ludvík Svatý a křesťanská syntéza 216 // Pařížská syntéza ...217 // Velká dílna Západu 218 - Kultura a myšlení scholastiky 219 - Člověk a stvoření světa. Člověk, Aristoteles a Bůh 220 - Katedrála a harmonie světa 221 - Aristokratická literatura a nová kultura 222 // 12. Velké království (1270-1348)...224 // Elisabeth Carpentier // Velké království... 224 // Směřování ? jednotě:
královská doména a království 225 - Směřování ? absolutismu: královská moc 226 - Směřování ? centralizaci: // Paříž 228 — Francie v roce 1328: „Soupis farností a krbů“ 230 - Francouzská expanze 232 // Staletá proměna... 234 // V Evropě 234 - První symptomy krize ve Francii 236 - Sen a realita 239 - Doba Filipa VI. 241 // DYNASTIE A REVOLUCE V LETECH 1348-1852 // 13. Doba neštěstí (1348-1440) ...247 // Noel Coulet // Epidemie a neštěstí (1348-1360)...247 // Černá smrt 247 — Porážka 249 - Politická krize a sociální vření 251 - Francie vydána napospas žoldnéřům 253 // Dlouhá přestávka díky obnovenému míru (1360-1400)...254 // Francie 60. let 254 - Vyhlídky na novou rovnováhu? 256 - Bezprostředně po válce 258 // Velké nesnáze (1401-1440)...261 // Zlá léta 261 - Tři Francie 263 // 11 // Obsah // 14. Rekonstrukce (1440-1515)...269 // Michel Moliat // Doba obnovy... 269 // Tři generace podílející se na obnově 269 - Je třeba vyhnat cizince! Konec stoleté války 270 - Je třeba skoncovat s vnitřními zmatky a nekázní knížat 272 - Obnova řádu ve státě 276 - Kroky ? obnovení majetku Francouzů 278 - Jednota národa 280 // Počátky expanze ...281 // Nová generace. Italské války 281 - Urychlení hospodářského vývoje 285 - Předehra humanismu 289 // 15. Renesance a náboženské boje (1515-1589) ...291 // Jean Delumeau // Od italských válek ? válkám náboženským ...291 // „Cesty“ do Itálie
292 - Postupné zhoršování vnitřní situace 295 - Třicet šest let zmatků 296 // Stabilita království ...298 // Chvála Francie 298 - Všudypřítomnost krále a jeho autorita 299 - Neukončené sjednocení království 300 // Hospodářská situace a každodenní život ...304 // Demografická obnova 305 - Technika obchodu 307 - Oběti konjunktury a ti, kteří na ní vydělali 310 // Kultura a náboženské povědomí ...311 // Originalita francouzské literatury 314 - Příčiny reformace 315 // 16. Barokní Francie (1589-1661) ...319 // Pierre Deyon // Jindřich IV. (1589-1610)...319 // Pokroky královské moci 322 // Krize královské autority (1610-1624) ...325 // Richelieuova vláda a válka ...327 // Síla a problémy francouzské ekonomiky 328 - Boj s Habsburky 329 // Vývoj institucí; opoziční hnutí, revolty a frondy ...331 // Katolictví silné a bojující...335 // Jansenismus 338 // Estetické hnutí. Bohatství barokního umění a klasická mistrovská díla...341 // 17. Doba klasická (1661-1715) ... 347 // René Pillorget // Králova prestiž a vítězství (1661-1684)...347 // Monarchický rámec 348 - Zahraniční politika: její cíle a prostředky 349 - Kongres v Nijmegenu 351 // Francie a Ludvík Veliký ...354 // Monarchie vybudovaná na administrativě 354 - Stát a hospodářský život : colbertismus 356 - Vláda ducha a umění 359 -Stát a náboženský život 363 // Král a národ tváří v tvář nepřízni osudu (1685-1715) ... . 363
// Protifrancouzská koalice 364 - Válečná ekonomika 367 // Francie, matka umění, zbraní a zákonů ...370 // 18. Osvícenství (1715-1789) ...372 // André Bourde // Duch doby 372 // Dilemata starého režimu ...373 // 12 // Obsah // Rozmanitost hospodářských problémů 373 - Dvojakost společnosti vybudované na „stavech“ 375 - Otázka peněz 378 -Poslední období absolutismu 381 // Vláda idejí... // Hledání rozumu 384 - Na cestě ? osvícenství. Příroda, štěstí, zákony, pokrok 386 - Antifilozofové 388 - „Encyklopedie“ 389 -Osvícenská obec 390 // Problémy státu a vlády ... // 1788: hluboká krize režimu 392 - Dědictví zahraniční politiky 393 - Finance a politika 394 - Pokusy o reformy a jejich nezdar 396 // Civilizace doby osvícenské ... 397 // 19. Revoluce (1789-1799) ... // Michel Vovelle // Revoluce na pochodu ... // Proč revoluce? Krize starého světa 402 - Úspěchy buržoázni revoluce 406 - Lidová revoluce 410 - Návrat ? pořádku 414 // Revoluční civilizace ... 4 j 7 // Pomíjivost 417 - Jisté hodnoty 422 - Pokusy a sliby 428 // 20. Císařství (1799-1815) ... // Louis Bergeron // Napoleonská Francie: Politický vnějšek a ideologie... 432 // Úpadek parlamentarismu, vrchol osobní moci 433 // Nová francouzská společnost: zlomy a spojitosti... 435 // Nástup notáblů 438 - Obnova aristokracie 439 - Sociální hodnoty napoleonské Francie 440 // Finance a ekonomika země ve válce ... 441 // Hospodářská koncepce
Napoleona I. 442 - Iluze evropského trhu 446 // Válka ... // Od Slavkova po Tylži 449 - Od velikášství ke kolapsu 452 - Napoleon po Napoleonovi 453 // 21. Francie romantická a buržoázni (1815-1848)...454 // André-Jean Tudesq // Restaurace... 454 // Zřízení ústavního pořádku 454 - Síly restaurace 456 - Síly pokroku 457 - Po válce 458 // Nové cíle... 462 // Nová generace 462 - Podivná tradice a pád Bourbonů 464 - Revoluční síly a demokratické snahy 466 - Nesnadný mír 469 // Protiklady orleanistické Francie... 47O // Režim notáblů 473 - Guizot a konzervativní sysiém 475 - Kampaň banketů 477 // 22. Druhá republika (1848-1852) ... // Maurice Agulhon // Revoluce a smířlivá republika... // Únor - květen 1848 478 - Konec revolučního období 484 // Vytváření a zkušenosti konzervativní republiky...4g5 // Květen 1848-listopad 1851 485 // Konzervativní pořádek proti „dobré“ republice ...492 // Prosinec 1851 - prosinec 1852 492 - Bilance republiky 497 // 13 // Obsah // NOVÁ DOBA OD ROKU 1852 DO SOUČASNOSTI // 23. Nová dynamická civilizace (1852-1914) ...501 // Jean Bouvier // Problematika a koncepce...501 // Průmysl a průmyslová odvětví: industrializace a racionalizace 503 // Demografická odhalení...505 // Průmyslové inovace ...510 // Nezastavitelný technický pokrok 511 - Vstup do automobilového věku 513 - Industrializace 515 // Nové vztahy, nový rytmus ekonomických vztahů ...521 // Síť železnic a síť bank
521 - Banky a rozvoj 522 // Odmítání průmyslové civilizace ...524 // Návrat ? půdě a adaptace na průmysl 524 - Investice buržoázni třídy 526 - Výuka a výchova: pro koho a pro co? 528 Prvky napomáhající průmyslovému rozvoji a prvky, které jej brzdí...531 // 24. Druhé císařství ...534 // Jacques Rougerie // Od jednoho 2. prosince ? druhému ...535 // Muž prozřetelnosti 535 - Císařství 538 // Doba silného bonapartismu...540 // Blaho lidu... 543 - ... nebo vláda obchodních zájmů? 544 // Doba napoleonských idejí...546 // Rozumná revoluce 549 - Císař dělníků? 552 - Zklamání v zahraniční politice 554 - Vnitřní rozpory 555 // Konec, nebo nový začátek?...557 // Zlom roku 1871... 561 // 18. březen 563 - Pařížská komuna 564 // Po dvaceti letech císařství...566 // 25. Třetí republika (1871-1914) ...569 // Georges Dupeux // Příchod a nastolení nového režimu ...569 // Režim zajištující pořádek 570 - Republika nabývá rysů parlamentní země 571 // Uspořádání republiky ...574 // Laické školství a nová náboženská válka 576 - Koloniální expanze 577 // Republika v nesnázích... 578 // Boulangerismus jako politické hnutí 579 - Justiční omyl, Dreyfusovo odsouzení 581 // Republika bloků a radikálů ...582 // Odluka církve a státu 583 - Znovuzrození nacionalismu 584 - Závěr 586 // 26. Rozšíření znalostí a kulturní proměny (1871-1914)...588 // Philippe Joutard // Vládnoucí kultura ...588
Společenská hierarchie a organizace školství 588 - Kultura a rodinné prostředí 591 - Kulturní dominance Paříže 593 - Jednota či rozmanitost buržoázni kultury 596 // Dobývání lidových vrstev a oslabení tradiční kultury...597 // „Velká historická osobnost? Základní škola“ 597 - Biograf jako rozptýlení pro lidové vrstvy 603 // 14 // Obsah // prokletí...605 // Krize racionalismu 605 - Literární kosmopolitismus a záliba v iracionálnu 606 - Primát malířství ve Francii 608 - Fauvismus. // Kubistická epopej 610 - Sochařství, dědic revoluce v malířství 611 - Zpoždění architektury. Pozdní hudební revoluce. // Reprezentativní umění nové společnosti? 612 // 27. První světová válka (1914-1918) ...615 // Jacques Néré // Vstup do války 615 - Počátek operací 617 - Hledání manévrovacího pole. Zákopová válka 618 - Ofenzívy roku 1915. Rok 1916: rovnováha opotřebování 619 - Zázemí 620 - Nivelle 622 - Pétain a dlouhá válka 623 - Clemenceau a vůle zvítězit 624 - Foch a problémy dělení. Německé krajní úsilí 625 - Plán směřující ? vítězství 626 // 28. Mezi dvěma válkami (1919-1939) ...628 // Jean Mettas // Cena jedné války 628 - Morální zvrat 629 // Iluze prosperity: 20. léta ...629 // Ekonomika se rychle zotavuje 631 - „Politika prosperity“ 633 - Neúspěchy dělnického hnutí 635 - Nezdar reformistické levice. // Tradiční pravice a nové pravicové strany 637 // Ustrnutí společnosti...639
// Stabilita zemědělské Francie. Situace dělnictva 641 - Politická strnulost 643 // Realita krize: 30. léta . . . ...644 // Nezdařená revoluce 6. února 646 - „Lidová fronta: nezdařená revoluce“ 647 - Národní krize 649 // 29. Francie ve druhé světové válce (1939-1945) ...651 // Jean-Marie ď Hoop // Poražená Francie...651 // „Podivná válka“ 652 - Příměří 654 - První důsledky 655 // Rozbitá a rozdělená Francie...656 // Utrpení Francouzů 657 — Vláda ve Vichy 658 - Odbojáři. „Lidé noci“ 660 // Obnovená a osvobozená Francie ...661 // Francouzské svobodné ozbrojené síly. Osvobození 663 - Konec války 665 // 30. Dějiny francouzské ekonomiky a společnosti v letech 1945-1980...667 // Maurice Parodi // Pozadí francouzské hospodářské expanze ...668 // Mezinárodní kontext 668 - Národní kontext 670 - Velké strukturální reformy 674 - Růst, fluktuace, inflace, krize 676 // Hlavní sektory národního hospodářství ...681 // Všeobecný rozvoj francouzského výrobního systému 681 - Zemědělství 683 - Průmyslový sektor 686 - Průmyslová mocnost 691 - Rychlý vývoj terciárního sektoru 696 - Nerovnováhy doprovázející francouzský hospodářský růst 701-Rozvoj mezinárodních hospodářských vztahů Francie 705 // Sociální diferenciace a rozdělování plodů růstu...707 // Struktury francouzské společnosti 707 - Dělba plodů růstu 724 - Přerozdělování a vývoj nerovností 728 - Otázky 733
31. Instituce a politický život (1945-1980) ...735 // Marcel Merle // Hledání nové vládní formy ...735 // Prozatímní vláda 735 - Ústavodámé shromáždění. De Gaullova vláda 736 - Systém tří stran 737 // 15 // Obsah // Čtvrtá republika...738 // Ústava 738 - Politické sfly 739 - Vratkost vlád 741 - Vnější problémy 742 // Pátá republika...743 // Gaullistická republika 743 - Potvrzení prezidentské moci 744 - Pompidouovská republika 748 - Giscardistická republika 750 // 32. Výraz a šíření kultury (1945-1980) ...754 // Yves Flor enne, Béatrice Didier // Fantazie u moci...756 // Lidové divadlo a avignonská dramaturgie ...758 // Prostředky masové komunikace: obraz a slovo ...>...763 // Televize 763 - Tisk 764 - Film 765 // Literatura ...767 // Druhá generace 767 - Třetí generace 769 - Nový román a antiromán 771 - Esej, filozofie, kritika 772 // Umění prostoru a času...775 // Malířství 775 - Sochařství 776 - Architektura 777 - Hudba 778 - Balet 779 // Věda a technologie ...779 // Konec historie...781 // 33. Poslední čtvrtina století od roku 1975 po naše dny ...782 // Jean-Michel Gaillard // Hospodářský a sociální život...783 // Masová nezaměstnanost 783 - Nová tvář práce 786 - Růst a liberalismus 789 - Fragmentace společnosti a vznik sociálních zlomů 793 - Financování solidarity 796 // Politický život...800 // Konec monolitního systému 800 - Od střídání u moci ke kohabitaci 801 - Kohabitace, způsob,
jak smířit protiklady 805 -Stálá kohabitace 807 - Demokratická proměna 813 - Nová politická situace 815 // Francie a svět ...819 // Kontinuita 80. let. Meze velké zahraničněpolitické koncepce mezi Washingtonem a Moskvou 820 - Mezi Severem a Jihem 822 - Rozhodnutí pro Evropu 824 - Imperiálni nostalgie 826 - Přizpůsobení v 90. letech. ? čemu je velikost? 828 -Evropský závazek 832 - Zapojení Francie do nadnárodních struktur 835 // Hodnoty a kulturní projevy ...837 // Cesty vedoucí ? úspěchu 837 - Mezi univerzalismem a národní identitou 843 - „Já“ a „my“, prvek individuální a prvek kolektivní 850 - Dějiny a paměť 853 // Metamorfózy národního státu ...855 // DODATKY // Chronologický přehled ...859 // Seznam zkratek...921 // Jmenný rejstřík...924 // Místopisný rejstřík ...942 // 16 // /’ • // .i <¦

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC