Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.2) Půjčeno:38x 
BK
Biografie
Vyd. 3., přeprac.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1993
3 sv. (209, 301 s., s. 302-499) ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7067-285-4 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta
Obsahuje bibliografii
I. Církevní starověk -- II. Církevní středověk -- III. Církev v boji s autonomní kulturou
Pro posluchače teologických fakult
000020582
DÍL I, KŘESŤANSKÝ STAROVĚK :   Úvod ...3 // Postavení církevních dějin v dějinách světových ...3 // Postavení církevních dějin v soustavě teologických disciplín 8 // Rozdělení církevních dějin ...10 // Zákony církevních dějin jakožto vědy historické ...13 // Zákony církevních dějin jakožto vědy teologické .... 17 // Doba první: CÍRKEVNÍ STAROVĚK ...19 // Období první: CÍRKEV V POHANSKÉ ŘÍŠI ŘÍMSKÉ ...23 // Část první: CÍRKEV PRVOTNÍ ...23 // Kapitola první: ŽIDOKŘESTANSTVÍ , ...24 // Kapitola druhá: POHANOKŘESŤANSTVÍ ...27 // Působení sv. Pavla mezi pohany ...27 // Šíření křestanství mimo vlastní misijní území sv. Pavla ...31 // Kapitola třetí: DOVRŠENÍ VÝVOJE PRVOTNÍHO KŘESŤANSTVÍ EVANGELIEM // JANOVÝM A POLOŽENÍ ZÁKLADŮ KATOLICISMU ...34 // Kapitola čtvrtá: DOBA APOŠTOLSKÝCH OTCŮ ...37 // Církevní Otcové ...37 // Otcové apoštolští . ...39 // Náboženský svět poapoštolské doby v zrcadle jejího písemnictví 41 // Část druhá: CÍRKEV V DOBĚ MUČEDNÍKŮ ...44 // Kapitola první: ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ V 2. A 3- STOLETÍ A JEHO PŘEKÍŽKY 45 // Šíření křestanství v 2. a 3. století ...45 // Příčiny pronásledování křestanů . ...47 // První stadium pronásledování. Procesy s jednotlivými křestany 49 // Druhé stadium pronásledování. Hromadné procesy ...51 // Pohled nazpět ...56 // Boj proti křesíanství zbraněmi duchovními . ...58 // Kapitola druhá: PŘEMOŽENÍ VNITŘNÍCH KRIZÍ ...59 // Gnosticismus ...59 // Montanismus ...68 // Kapitola třetí: VNITŘNÍ VÝSTAVBA KATOLICKÉ CÍRKVE ...71 // Katolické církevní zřízení ...71 // Církevní věda ...75 // Raně křesťanská apologetika 2. století ...75 // Řečtí teologové 3. století ...80 // Západní teologové 3. století ...84 // Počátky katolické tvorby dogmatické . ...89 //
Katolická bohoslužba ...91 // Úsilí o osobní náboženskomravní posvěcení v křestanských obcích ...93 // Křestanská charita ...102 // Počátky katolického života řeholního ...IO4 // Základy nového, křestanského kulturního života ...I05 // Závěr:. OSVOBOZENÍ CÍRKVE KONSTANTINEM VELIKÝM ...108 // Edikt milánský ...108 // Konstantin Veliký ...108 // Období druhé: CÍRKEV V "KŘESŤANSKÉ" ŘÍŠI ŘÍMSKÉ ...111 // Část první: VRCHOLNÉ VZEPĚTÍ CÍRKVE VÝCHODNÍ ...113 // Kapitola první: RYCHLÉ POKŘESŤANĚNÍ ŘECKÉ JAZYKOVÉ A KULTURNÍ OBLASTI 113 // Kapitola druhá: CÍRKEVNÍ POMĚRY ÚSTAVNÍ ...115 // Kapitola třetí: POSLEDNÍ BOJ 0 KŘESŤANSKOU IDEU BOHA A ÚSTÍLENÍ // DOGMATU TRINITÁŘSKÉHO ...116 // Kapitola čtvrtá: ROZVINUTÍ DOGMATU CHRISTOLOGICKÉHO. POČÁTEK ODPADU // NA VÝCHODĚ ...123 // Kapitola pátá: CÍRKEVNÍ VĚDA ...128 // Kapitola šestá: PRAKTICKO-NÁBO ŽENSKÉ OBORY CÍRKEVNÍHO ŽIVOTA ...138 // Katechumenat, křest a biřmování ...138 // Bohoslužba ...139 // Umění ve službě kultu ...141 // Církevní zbožnost a její hlavní projevy ...144 // Kázeň postní a kázeň kajícnická ...145 // Nábožensko-mravní stav kléru a lidu ...I46 // Kapitola sedmá: POKŘESŤANĚNÍ SOCIÁLNÍHO ŽIVOTA. POMĚR CÍRKVE A ŠTÍTU 147 // Kapitola osmá: ŘECKÉ MNIŠSTVO A JEHO SVÉRÁZ ...I48 // Vznik řeckého mnišstva ...I49 // Šíření řeckých klášteri: ...I49 // Svérázné znaky řeckého mnišstva ...150 // Část druhá: DOBA ROZKVĚTU CÍRKVE ZÁPADNÍ I52 // Kapitola první: PATRIARCHÁT A PRIMÁT CÍRKVE ŘÍMSKÉ * ...152 // Kapitola druhá: ZÁKLADY DOGMATU SÓTERIOLOGICKÉHO ...154 // Donatismus ...154 // Pelagianismus ...158 // Kapitola třetí: CÍRKEVNÍ VĚDA ...l_ę,0 // Kapitola čtvrtá: SVATÝ AUGUSTIN; JEHO VÝZNAM PRO ŽIVOT CÍRKVE A PRO DĚJINY DOGMAT ...166 //
Kapitola pátá: VNITŘNÍ CÍRKEVNÍ ŽIVOT ...172 // Církevní instituce ...172 // Projevy zbožnosti ....175 // Poměry nábožensko-mravní ...I76 // Kapitola šestá: POČÁTKY LATINSKÉHO MNIŠSTVA ...I76 // Část třetí: PŮSOBENÍ CÍRKVE MEZI ŘECKÝM A LATINSKÝM OBYVATELSTVEM ŘÍŠE ŘÍMSKÉ NA SKLONKU KŘESŤANSKÉHO STAROVĚKU 178 // Kapitola první: VÝVOJ CÍRKVE ŘECKÉ OD KONCILU CHALKEDONSKÉHO DO POČÁTKU STŘEDOVĚKU 178 // Dobudování dogmatu christologického . ...178 // Islám ...182 // Poměry ústavní ...I84 // Církevní věda ...185 // Poměry vnitřní ...188 // Byzantské mnišstvo ...190 // Kapitola druhá: VÝVOJ CÍRKVE LATINSKÉ OD R. 43O DO POČÁTKU STŘEDOVĚKU 191 // Teologické a disciplinární spory ...191 // a) Semipelagianismus ...I9I // b) Spor o tři kapitoly ...I93 // Papežství od Lva Velikého k Řehoři Velikému ...194 // Poslední latinští teologové, kazatelé a básníci ...197 // Vnitřní církevní poměry ....202 // Svatý Benedikt, otec západního mnišstva ...205 //
DÍL II, KŘESŤANSKÝ STŘEDOVĚK :   Doba druhá: CÍRKEVNÍ STŘEDOVĚK // CÍRKEV UČITELKOU A VYCHOVATELKOU GERMANU, ROMANU A SLOVANU ...3 // ÚVOD ...5 // Období první: ZÁKLADY STŘEDOVĚKU ...8 // Kapitola první: ARIANSKÉ KMENY GERMÁNSKÉ A KATOLICKÁ CÍRKEV ...10 // Postupné vyrovnáváni mezi germánským arianismem a římským katolicismem // Vnitrní slabost germánského arianismu ... // Katolicismus v říši visigotské ... // Kapitola druhá: OBRACENI FRANKU A NABOŽENSKOCÍRKEVNÍ POMĚRY V JEJICH ŘÍŠI 16 // Pokřesíanění Franků a jeho důsledky ...15 // Náboženskocírkevní poměry v říši franské v 6. století ...17 // Kanitola třetí: KŘESŤANSTVÍ U KELTU A ANGLOSASU NA OSTROVECH BRITSKÝCH // Pokřestanění Keltů a misijní činnost keltských misionářů // na evropské pevnině ... // Pokřestanění Anglosasů ...27 // Kapitola čtvrtá: ANGLOSASKÁ MISIE V NĚMECKU. SV. BONIFÁC ...30 // Počátky misijní činnosti anglosaských mnichů ...30 // Sv. Wynfrith - Bonifác ... // Období druhé: RANÝ STŘEDOVĚK ... // Kapitola první: CÍRKEV V OBDOBÍ KAROLINSKÉM ...34 // Papežství a jeho vztah k říši franské ...34 // Uvolnění svazků církve východní s Římem ... // Činnost misijní ... // a) Misie církve latinské ...49 // b) Misie církve řecké ... // Výstavba vnějšího i vnitřního církevního života ...61 // a) Diecézní správa ...62 // b) Církevní majetek a obsazování vyšších církevních úřadů ...64 // c) Svátosti a bohoslužba ...67 // d) Svátky a posty. Úcta svátých a jejich ostatků, pouti ...70 // e) Život mnišstva a kléru ...72 // f) Zbožnost a mravní život lidu ...73 // g) Církevní vzdělanost a věda ...76 // h) Teologické kontroverze ...81 // Kapitola druhá: CÍRKEV V 10. STOLETÍ A V PRVNÍ POLOVINĚ 11. STOLETÍ (900-1046) // Papežství pod vládou laiků až do korunovace Oty I. ...84 //
Reformní hnutí v klášterech ...87 // Panovnický rod saský a sálský a papežství ...93 // Činnost misijní ... // Církevní vzdělanost ...108 // Kapitola třetí: CÍRKEV V OBDOBÍ GREGORIÁNSKÉ REFORMY ...110 // Reformní snahy papežů německých a lotrinsko-tuscijských ...110 // Řehoř VII. (1073-1085) a jeho nástupci do skončení boje o investituru 115 // Poměry ve světskám kléru ...125 // Reforma řádu benediktinského a nové řehole na podkladě eremitském; cisterciáci a premonstráti 129 // Období třetí: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK ...135 // Oddíl první: OD PRVNÍHO SNĚMU LATERÁNSKÉHO DO NASTOUPENÍ INNOCENCE III. ...135 // Kapitola první: SVĚT DVANÁCTÉHO STOLETÍ ...135 // Feudální svět a vyšší klérus ...135 // Města a městský klérus ...137 // Poddaný lid a venkovský klérus ...138 // Církev a Židé ...139 // Kapitola druhá: PAPEŽOVÉ 12. STOLETÍ ...142 // Papežové v období sv. Bernarda ...142 // Papežství a Hohenstaufové od smrti Eugena III. do nastoupení Innocence III 144 // Kapitola třetí: KŘÍŽOVÉ HNUTÍ 12. STOLETÍ ...148 // Církevní řády rytířské ...148 // Křížové výpravy 12. století ...150 // Kapitola čtvrtá: CÍRKEVNÍ VĚDA A UMĚNÍ ...152 // Vznik scholastiky a její vývoj v 12. století ...152 // Mystika ...155 // Kanonické právo ...157 // Románské umění ...158 // Oddíl druhý: OD NASTOUPENÍ INNOCENCE III. DO SMRTI BONIFÁCE VIII ...162 // Kapitola první: KŘÍŽOVÉ HNUTÍ STOLETÍ 13. A JEHO ZÁVĚR ...162 // Křížové výpravy 13. století ...162 // Podstata křižáckého hnutí a jeho výsledky ...164 // Působení rytířských řádů mimo hranice Palestiny ...165 // Kapitola druhá: PAPEŽOVÉ 13. STOLETÍ ...167 // Innocenc III. (1198-1216) ...167 // Příklon k Francii ...170 // Bonifác VIII. ...172 // Kapitola třetí: POMĚRY USTAVNÍ. HEREZE. INKVIZICE ...176 //
Lidová heretická hnutí ...180 // Boj proti herezi. Inkvizice ...185 // Kapitola čtvrtá: ŘÁDY ŽEBRAVÉ A JINÉ ŘEHOLNÍ ÚTVARY 13. STOLETÍ ...189 // Řády žebravé ...189 // Menší charitativní společnosti a jiná zbožná sdružení ...199 // Kapitola pátá: CÍRKEVNÍ KULT, DISCIPLÍNA A ŽIVOT NÁBOŽENSKOMRAVNÍ ...200 // Svátosti ...200 // Bohoslužba ...202 // Církevní kázeň ...203 // Projevy zbožnosti ...206 // Náboženskomravní stav světského kléru ...206 // Náboženskomravní stav lidu ...207 // Kapitola šestá: CÍRKEVNÍ VĚDA A UMĚNÍ ...210 // Předpoklady úspěšného vývoje teologické vědy ....210 // Hlavní literární formy vrcholné scholastiky ...215 // Hlavní představitelé vrcholné scholastiky ...217 // Mystika ...222 // Gotické umění ...223 // Básnictví ...227 // Období čtvrté: POZDNÍ STŘEDOVĚK. ROZKLAD STŘEDOVĚKÉHO UNIVERZALISMU A PŘEDZVĚSTI NOVĚ DOBY ...229 // Kapitola první: AVIGNONSKÉ PAPEŽSTVÍ A VELKÉ ZÁPADNÍ SCHIZMA ...230 // Přenesení papežské rezidence do Avignonu ...230 // Velké západní schizma 1378-1417 ...237 // Období konciliarismu po sněmu kostnickém ...242 // Kapitola druhá: POMĚRY VNITŘNÍ ...245 // Správa diecéze, klérus vyšší i nižší ...246 // Duchovní správa a lidová zbožnost ...247 // Sklon k mystice v pozdněstředověké zbožnosti ...251 // Život řeholní ...252 // Hereze ...254 // Školství a věda ...256 // Umění ...258 // Církevní a náboženské poměry v českých zemích ve 14. století ...260 // Církevní a náboženské poměry v českých zemích v době husitské ...267 // Kapitola třetí: HUMANISMUS A RENESANCE ...277 // Renesanční humanismus ...278 // Renesanční umění ...281 // Papežové doby renesanční ...283 // Církevní poměry v českých zemích v prvním století po válkách husitských 296 // OBSAH ...299
DÍL III, CÍRKEV V BOJI S AUTONOMNÍ KULTUROU :   Doba třetí: CÍRKEVNÍ NOVOVĚK CÍRKEV V BOJI S AUTONOMNÍ KULTUROU 302 // Základní faktory nové doby ...303 // Nová doba - odpoutáni od církve a rozbití dosavadní // duchovní jednoty ...305 // Úkoly církve v nové době ...307 // Dějiště novověkých církevních dějin ...3O8 // Přehled hlavních výkonů církve v nové době ...309 // Rozdělení ...3 2 // Období první: REFORMACE, KATOLICKÁ REFORMA A PROTIREFORMACE ...313 // Kapitola první: REFORMACE ...313 // Reformace v Německu ...313 // Reformace ve Švýcarsku ...321 // Odtržení Anglie od Říma za Jindřicha VIII ...323 // Skandinávie a státy baltské ...325 // Reformace v zemích českých ...326 // Reformace na evropském východě a jihu ...327 // Příčiny rychlého šíření reformace ...330 // Kapitola druhá: RESTAURACE ...332 // Rozmach Španělska a jeho zásluhy o církev ...332 // Obnova na stolci papežském. Koncil tridentský ...335 // Nové řeholní útvary ...34I // Velcí papežové doby potridentské ...346 // Církevní věda ...35O // Umění ...354 // Kapitola třetí: BAROKNÍ DOBA V EVROPĚ ...356 // Protireformace v německé jazykové oblasti ...356 // Náboženská obnova v zemích korunv České ...359 // České povstání a válka třicetiletá ...363 // Katolická církev v Anglii, Skotsku a Irsku ...366 // Odpad Nizozemí. Protireformace ve východní Evropě ...368 // Náboženské války ve Francii ...371 // Celkový pohled na náboženskou a politickou mapu Evropy po třicetileté válce 373 // "Le grand siecle" Francie; jeho světla a stíny po stránce nábožensko-církevní 375 // Země německé a Itálie v době barokní ...379 // Náboženský život v českých zemích po třicetileté válce ...381 // Papežové doby barokní (I6O5-174O) ...386 //
Kapitola čtvrtá: SVĚTOVÉ MISIE ...389 // Politické ovládnutí Ameriky a její osídlení ...390 // Církev ve španělské Americe ...394 // Církev v Brazílii ...401 // Severní Amerika ...403 // Asie a Afrika ...405 // Čeští misionáři v zámoří ...409 // Pohled nazpět ...410 // Období druhé: OD OSVÍCENSTVÍ K DOBĚ PŘÍTOMNÉ ...411 // Kapitola první: CÍRKEV V DOBĚ OSVÍCENSKÉ ...411 // Osvícenský názor světový a jeho důsledky ...411 // Zeslabení mocenských pozic církve ...416 // Gallikánské tendence v katolickém Německu a v Itálii ...418 // Josefinismus ...420 // Poměry vnitřní ...425 // Francouzská revoluce a její důsledky ...428 // Kapitola druhá: DEVATENÁCTÉ STOLETÍ ...433 // Církevní poměry na evropském západě a východě a v severní a jižní Americe 434 // Církevní politika v Itálii a konec církevního státu ...439 // Církevní poměry v Německu ...441 // Církevní poměry v Rakousku ...’ ...444 // Velcí papežové 19. století ...447 // Duchovní správa v 19- století ...451 // Řeholní život v 19. století ...454 // Život víry a vědy. Vzdělávací a výchovná činnost církve ...456 // Kapitola třetí: DVACÁTÉ STOLETÍ ...461 // Církevněpolitické události v jednotlivých zemích ...461 // Církev a státní totalismus ...465 // Papežové od r. 1914 ...470 // Poměry vnitřní ...479 // Kapitola čtvrté: MISIE V NOVÉ DOBĚ ...485 // Celková situace ...485 // Rozvoj misijní činnosti v jednotlivých zemích ...487 // VÝBĚR LITERATURY ...494 // OBSAH ...498
(OCoLC)481111153
cnb002009046

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC