Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 1998
765 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7106-192-1 (váz.)
Dějiny států
Dotisk 2004
Obsahuje ilustrace, fotografie, mapy, chronologický přehled, rejstříky
Bibliografie na s. 702-717
000020625
OBSAH // ÚVODEM (Růžena Dostálová) ...5 // I. ANTICKÉ ŘECKO - ZÁKLAD EVROPSKÉ CIVILIZACE (Pavel Oliva) ...13 // 1. Neolit a bronzová doba ...15 // Minojská Kréta (15) Mykénské Řecko (18) // 2. „Temná staletí“ ...21 // 3. Archaické období ...24 // Kolonizace a polis (24) Sparta (27) Athény (29) Umění, náboženství, literatura a filozofie (32) // 4. Klasické Řecko ...35 // Řecko-perské války (35) Athénský námořní spolek (37) Peloponéská válka (38) Boje o hegemonii (40) Nástup Makedonie (41) Kultura klasického Řecka (44) // 5. Helénismus ...51 // Říše Alexandra Velikého a boje diadochů (51) Makedonie a Řecko (56) // Přední Asie (58) Ptolemaiovský Egypt (60) Helénistická kultura (62) // 6. Římské císařství ...70 // Řecká města (70) Řecká literatura, historiografie a filozofie (72) // Náboženství (74) // II. BYZANTSKÁ EPOCHA (Vladimír Vavřínek, fVěra Hrochová, // Růžena Dostálová) ...77 // 1.Východořímské impérium (Vladimír Vavřínek) ...79 // Centrum říše se přesunuje na východ (79) Charakter pozdně římského císařství (79) Vítězství nového náboženství (81) Pohanská reakce Juliánova (84) Ohrožení říše Germány (85) Rozdělené císařství (86) Nové spory v církvi (87) Zánik západořímského císařství (87) Sociální a hospodářské poměry (90) Justiniánův pokus o obnovu říše (91) Zhroucení Justiniánova díla (95) Řecká kultura na přelomu dvou epoch (98) // 2. Byzantská říše v zápase o přežití (Vladimír Vavřínek) ...108 // Zrod středověké Byzance (108) Arabská expanze (110) Proměna byzantské společnosti (111) Nový systém státní správy (118) // Herakleiovi nástupci (120) Konec herakleiovské dynastie a období krize (123) Období ikonoklastické krize (126) Pokus císařovny Ireny o obnovení kultu obrazů (132) Reformy císaře Nikefora (136) //
Obnova ikonoklasmu (138) Temné období byzantské kultury (140) // 3. Vrcholné období byzantské říše (Vladimír Vavřínek) ...145 // Počátky nového rozmachu (145) Církevní rozkol a misie k Slovanům (147) Nástup makedonské dynastie (149) Dovršení // Hvsao // DĚJINY STÁTŮ / ŘECKO // 762 správní výstavby byzantského státu (151) Nová válka // s Bulhary (153) Učený císař a jeho vojenský poručník (156) Období velkých výbojů (159) Největší rozmach byzantské moci (163) // Makedonská renesance: návrat ke klasickým hodnotám (169) // 4. Byzantská společnost na přelomu svého vývoje (Vladimír Vavřínek) ...177 // Konec byzantské expanze (177) Vláda civilní aristokracie (180) // Čtvrtstoletí vnitřního úpadku a porážek (184) // 5. Od nástupu Komnenovců do pádu Konstantinopole (fVěra Hrochová, Růžena Dostálová) ...188 // Období prvních křížových výprav (188) Hospodářský a společenský vývoj za vlády Komnenovců (192) Čtvrtá křížová výprava a rozpad Byzance (194) Latinské císařství a vláda v exilu (197) Obnovení byzantské říše za dynastie Palaiologů (203) Hospodářské obtíže pozdního byzantského období (207) Občanská válka a osmanská hrozba (210) Epilog byzantské říše za posledních Palaiologů (215) // Kulturní vývoj pozdn í Byzance (219) // III. OBDOBÍ OSMANSKÉ NADVLÁDY (Růžena Dostálová, fVěra Hrochová) ...227 // 1.Turkokratia (fVěra Hrochová, Růžena Dostálová) ...229 // Struktura společnosti na území dobytém Turky (231) Křesťané a islám (234) Řecké samosprávné komunity (238) Rozvoj řemesel a obchodu (238) Armatolové a klefti (240) Vliv reformace a protireformace v Řecku (241) Válečné střety křesťanských států s osmanskou říší (243) // 2. Kulturní vývoj v období osmanské nadvlády (Růžena Dostálová) 247 //
Řecká diaspora v Itálii po pádu Konstantinopole (247) Chios a Kréta (249) Kulturní situace na území obsazeném Osmany (250) // Období náboženského humanismu a období fanariotů (252) // Pobyzantské výtvarné umění let 1453-1669 (254) Výtvarné umění do konce 18. století (257) // IV. FORMOVÁNÍ MODERNÍHO NOVOŘECKÉHO NÁRODA A STÁTU (Pavel Hradečný, Růžena Dostálová) ...259 // 1.Novořecké „národní obrození“ (Pavel Hradečný) ...261 // Řecký problém jako součást východní otázky (261) Proměny řecké společnosti na sklonku 18. století (264) Novořecké národní obrození a osvobozenecký boj (269) Sedmiostrovní stát (274) Filiki eteria (276) // 2. Řecká národněosvobozenecká revoluce (Pavel Hradečný) ...280 // Povstání v rumunských knížectvích a na řeckém území (280) Řecká revoluce a svět (284) Řecká otázka v politice velmocí (289) // Kapodistriasův stát (294) Mezinárodní úprava řecké otázky (298) // 3. Řecko v otonském období (Pavel Hradečný) ...300 // Bavorské desetiletí (300) Zářijový převrat 1843 a ústava 1844 (307) // Velká myšlenka a pád Otova režimu (308) Řekové v osmanské říši a na Jónských ostrovech (312) // 4. Zápas o modernizaci a územní rozšíření státu (Pavel Hradečný) ...315 // Nástup gliicksburské dynastie (315) Charilaos Trikupis a jeho reformní úsilí (317) Zahraničněpolitické priority 60. a 70. let (320) // Krize„trikupismu" (326) Zrod makedonské otázky (328) Řecko--turecká válka 1897 a její důsledky (330) Boj o Makedonii a Krétu (335) Revoluce Gudi (336) // 5. Kulturní vývoj od národního obrození do balkánských válek (Růžena Dostálová) ...339 // Období osvícenství a národního obrození (339) Adamantios Korais a Rigas Ferreos Velestinlis (341) Počátky novodobé řecké literatury (344) Řecký romantismus (347) Návrat k próze (348) //
Nová athénská škola (349) Ideologické klima na přelomu 19. a 20. století (351) Literární generace 80. let 19. století (353) // Divadlo (355) Malířství (358) Sochařství (360) Architektura (360) // V. OD VENIZELOVA NÁSTUPU DO SKLONKU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY // (Pavel Hradečný) ...363 // 1. Triumf a krach Velké myšlenky ...365 // Eleftherios Venizelos a jeho liberální reformy (365) Řecko v době balkánských válek (366) V předvečer první světové války (373) // Na cestě k národnímu rozkolu (376) Na straně Dohody (382) // Od vítězství ke katastrofě (384) // 2. Řecko v meziválečném období ...392 // Vojenský puč roku 1922 a lausannská konference (392) Utečenecký problém (394) Zrod republiky (398) Počátky republiky (399) Zlatá léta republiky (403) Soumrak republiky (408) Restaurace monarchie (411) Diktatura „čtvrtého srpna" (416) Řecko v ohrožení (420) // 3. Řecko v letech války, okupace a odboje ...424 // Řecko-italská válka (424) Agrese hitlerovského Německa (426) Trojí okupace (430) Boj proti okupantům (434) První kolo občanské války (440) Soumrak fašistické okupace (442) // VI. ŘECKO NA CESTĚ К DNEŠKU (Pavel Hradečný) ...449 // 1. Zápas o charakter státu ...451 // Listopadová demobilizační krize roku 1944 (451) Bitva o Athény (453) Od Varkizy k parlamentním volbám (457) Počátky občanské války (463) Boj na života na smrt (470) // DĚJINY STÁTŮ/ŘЕСКО // 764 // 2. Od „řízené demokracie“ po pád vojenské diktatury ...478 // Nezdar liberalizačních pokusů (478) Papagosova léta (482) // Karamanlisův vzestup (490) Nové tendence hospodářského a sociálního vývoje (492) Ve znamení Kypru (494) Karamanlisův ústup ze slávy (498) Liberální éra (500) Vnitropolitická krize poloviny šedesátých let (505) Vojenská junta na vrcholu moci (507) // Rozklad a pád vojenské junty (517) //
3. Řecko na cestě demokratického rozvoje ...520 // Od diktatury k legalitě (520) Nová demokracie na vzestupu (522) // Integrace do Evropského společenství (527) Turecký faktor v řecké zahraniční politice (529) Ústup Nové demokracie (534) // Papandreův socialistický experiment (537) Zahraniční politika vlády PASOK (540) Aktivizace protipapandreovské opozice (545) „Liberalizace" řeckého socialismu (548) PASOK na cestě k porážce (555) V zajetí opakovaných voleb (558) Odklon doprava: Mitsotakisova vláda (561) Boj o verginské slunce a prosazení národních cílů (563) Mitsotakisův pád (570) Papandreův epilog (572) Simitisův rok 1996 (581) Cesta do budoucna (585) // VII. KULTURNÍ VÝVOJ ŘECKA VE DVACÁTÉM STOLETÍ // (Růžena Dostálová) ...591 // 1. Vývoj školského systému a jazyková otázka ...593 // 2. Literatura ...597 // Třicátá léta 20. století - následky maloasijské katastrofy (601) // Soluň - druhé kulturní centrum (603) Básnická generace třicátých let (603) Řecký surrealismus (608) Próza po druhé světové válce (610) Autorky v meziválečné a poválečné literatuře (612) // Poezie po druhé světové válce (613) Divadlo (614) // 3. Výtvarné umění ...618 // Malířství (618) Sochařství (621) Architektura (622) // 4. Hudba ...628 // 5. Film ...632 // NÁSTIN ČESKO-ŘECKÝCH VZTAHŮ (Růžena Dostálová, // Pavel Hradečný) ...639 // Česko-řecké vztahy ve středověku (641) Od husitství k počátkům českého národního obrození (644) Česko-řecké vztahy v 19. století (651) Od vzniku Československa do konce druhé světové války (654) Od skončení druhé světové války do rozdělení Československa (657) Česko-řecké vztahy v současnosti (663) // DODATKY // 669 // Chronologický přehled významných událostí ...671 // Přehled panovníků a politických reprezentantů ...687 //
Zkrácená označení řeckých politických stran ...699 // Historický vývoj a politická orientace hlavních řeckých // politických uskupení ...700 // Výběrová bibliografie ...702 // Rejstřík ...718
(OCoLC)42029863
cnb000607651

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC