Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Biografie
2., revidované a doplněné vyd.
Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2004
902 s. : il., portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 80-86791-10-6 (váz.)
italština
Obsahuje ilustrace, úvod, chronologický přehled, slovníček řeckých a latinských pojmů, jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 723-756
Literatura klasická řecká - dějiny - pojednání
000020627
DĚJINY ŘECKÉ LITERATURY // 5 // Obsah // Úvodem // Řecká literatura a její osudy // 1. Vymezení pojmu řecká literatura // 2. Spisovatelé a veřejnost // 3. Tradice: od Athén ? Alexandrii // 4. Počátky vydavatelské činnosti // 5. Stagnace kultury a proměna knihy // 6. Pozdně antická reforma a byzantská tradice // 7. Od obrazoboreckého sporu ? Fóliově renesanci // 8. Závěr. Hlavní zásady při uchovávání řeckých textů // ARCHAICKÁ EPIKA // Homérska epika // 1. Ilias // 2. Odysseia // wr // 3. Odysseus - moderní hrdina // 4. “Pravý Homér": Homér jako historický pramen // 5. “Kmenová encyklopedie" // 6. “Homérská" společnost // 7. ‘Homérská otázka’: její řešení ve starověku // 8. ‘Homérská otázka’: od Vica ? moderní orální hypotéze // 9. Archaická jednota homérskych básní // 10. Epika a mýtus // Kyklos a tradice epiky // 1. Epický “kyklos” // 2. Agóny rhapsódu // 3. Rhapsódové // 4. Tradice epiky // 5. “Menší Homér” // ‘Teolog’, který přišel z Východu: Hésiodos // 1. Zápas Chalkidy a válka lélantská // 2. Hésiodos přichází z asijské Kýmy do Askry // 3. Původ bohů {Theogonia) // 4. Prameny Původu bohů: Eniíma eliš // 5. Hésiodos ‘prorokem’ // 6. Práce a dny {Erga kai hemerai) // 7. Prvotní ‘páď: mýtus o Pandore // 15 // 15 // 16 16 18 // 19 // 20 22 23 // 29 // 29 // 30 32 34 // 37 // 38 40 42 // 45 // 46 // 49 // 49 // 50 // 51 // 52 // 54 // 55 // 55 // 56
58 60 62 // 63 // 64 // 6 // Obsah // 8. Svět bez spravedlnosti // 9. Prvenství Homéra či Hésioda a hésiodovsky korpus // 66 // 67 // ARCHAICKÁ LYRIKA // Zlom epické jednoty: bajka a lyrika 73 // 1. Archaická lyrika, literární produkce aristokracie. Archilochos a Hippónax 73 // 2. Zvířecí bajka - vyraz nižší kultury. Aisópos 76 // Politická elegie 80 // 1. Tyrtaios a podrobení Messéňanů 80 // 2. Solón 84 // 3. Solónovo zákonodárství 88 // 4. Soubor Theognidových básní 90 // Básníci a tyrani z Lesbu a ze Samu 95 // 1. AI kai os 95 // 2. Sapfó 100 // 3. Anakreón 103 // Múza ‘prodejná4 a potulná: sborová lyrika 105 // 1. Alkmán 105 // 2. Stésichoros a Ibykos 106 // 3. “Peníze - to je člověk!” 109 // 4. Simónidés z Keu 11 1 // 5. Pindaros a Bakchylidés 112 // DIVADLO: POTREBA OBCE // Vstříc novým formám umění 119 // 1. Tragédie a komedie 119 // 2. Satyrské drama 120 // Divadlo ve službách státu 124 // 1. Divadlo a obec 124 // 2. Dramatické soutěže (agóny): údaje o athénské divadelní produkci 127 // 3. Divadelní řemeslo: učednické období, rutina, dramaturgické zrání 130 // 4. Stavební prvky dramatu 133 // 5. Mytické náměty a “katarze” 134 // 6. Politické divadlo 135 // 7. Politicky dohled nad divadlem 137 // Aischvlos a Themistoklés 142 // 1. Frýnichos. Themistoklés a Periklés jako chorégové 142 // 2. Athény - “spása Řecka” 144 // 3. Persane (Perseli) 145 // 4. Pád areopagu: Oresteia 147
// 5. Themistokleův útěk: Prosebnice (Hiketides) 149 // O h s a h // 7 // 6. Matkovražda: aischylovská zbožnost // 7. Prométheus a Diova spravedlnost // Sofoklés mezi Perikleem a Alkibiadem // 1. Veřejná kariéra // 2. Sofoklés a Hérodotos // 3. ‘Perikleovský’ experiment // 4. Sofoklés a Periklés: Aids a Antigone // 5. Král Oidipus: chybná rovnice Oidi pás = Periklés // 6. Sofoklés probúlem a krize v r. 41 1 pr. n. 1. // 7. Filoktétés a Alkibiadův návrat do Athén // 8. Závěr Filoktéta: postava Neoptolema // 9. Další F il oktetové // 10. Poslední období. Sofoklés oddaný Asklépiovi // Eurípidés, Antifon a Kritiás // 1. Euripidovo posmrtné vítězství // 2. Oligarchové a tragické divadlo // 3. ‘Přistěhovalec’ ve vlasti // 4. Eurípidés - stoupenec Perikleův? // 5. Od kritiky války ? ústupu do Makedonie // 6. Zákon a příroda: kritika rodinných vztahů // 7. Zákon a přirozenost: kritika sociálních vztahů // 8. Oligarchický paternalismus a kritika otroctví // 9. Prosebnice (Hiketides) a kritika demokracie // 10. “Uskutečněná demokracie" // 155 // 157 // 163 // 163 // 164 166 167 170 172 174 177 180 181 // 185 // 185 // 186 188 189 191 193 196 198 200 202 // Aristofanés a Sokrates // 1. Sókratés předmětem polemiky // 2. Oblaka (Nefelai) a procesy proti bezbožnosti // 3. Oblaka terčem Platónovy Obrany // 4. ‘Anaxagorovský’ Sókratés z komedie Oblaka // 5. Útoky proti Euripidovi // 6. “Reforma" v
Žábách (Batrachoi) // 7. Politický charakter Žab // 8. Aristofanovy politické a kulturní cíle // 9. Aristofanés uprostřed politického boje Athén // 10. Ptáci (Orníthes) a Lýsistraté: od hanobitelů hermovek ke státnímu převratu // 11. Aristofanés jako kimónovec a střet s Kleónem // 12. Po občanské válce // 210 // 210 // 212 // 214 // 216 // 218 // 219 // 221 // 222 // 224 // 225 229 232 // Poznámka ? progresivnímu výběru scénických textů // 1. Uvádění starších her // 2. Lykůrgos // 3. Přenesení dramatické tradice do Alexandrie // 4. Práce alexandrijských učenců // 5. Soubory (syllogoi) // 6. Dochované soubory // 240 // 240 // 240 // 241 // 242 // 243 // 244 // 8 // Obsah // w // ? // DEJEPISECTVI MEZI HLEDÁNÍM A POLITIKOU // Hekataios: Genealogie a jejich laicizace // 1. Hekataios a iónské povstání // 2. Zrození ‘laického’ myšlení // 3. Odkrytí minulosti: Genealogie // 4. Cesty po světě (Periěgésis) // 249 // 249 // 251 // 252 // 253 // Hérodotos: od “periégésis” ? politickým dějinám // 1. Cestovatel a vypravěč // 2. Hérodotův život // 3. Hérodotos a Athény // 4. Obrat v historiografii: řecko-perské války - Medika // 5. Hérodotos mezi sofistikou a mravním tradicionalismem // 6. Od Hérodota ? Thúkýdidovi // 255 // 255 // 257 // 260 // 264 // 266 // 270 // Thúkýdidés a Hippokratés: od “zkoumánf’ ? “předvídání // 1. Kimón a doly v Pangaiu // 2. Život a veřejná činnost: Thúkýdidés
stratégem v Thrákii // 3. Starověká životopisná tradice: Thúkýdidés v Athénách // 4. “Neuveřejněný Thúkýdidův rukopis” // 5. Struktura díla // 6. ‘Thúkýdidovská otázka’ // 7. ‘Hérodotovský’ Thúkýdidés // 8. Archaiologiá - “dějiny nej starší doby“ // 9. Mor: Thúkýdidova ‘metoda’ a hippokratovské ovzduší // 10. Politická koncepce a model státu 1 1. Nutnost a zodpovědnost // Xenofón: jezdec uprostřed občanské války 296 // 1. Občanská válka 296 // 2. Xenofón v občanské válce 297 // 3. Xenofón opouští Athény 299 // 4. Výprava do Asie 300 // 5. Návrat do Řecka a závěr života 302 // 6. Xenofóntův “deník" 304 // 7. Vzpomínky na Sokrata {Apomnémoneumata Sókratús) 306 // 8. O hospodaření (Oikonomikos) 308 // 9. Ústava lakedaimonská (Lakedaimonión politela) a Kýrova výchova (Kyrii // paideiá) 308 // 10. Příjmy ( Poro i) 314 // 11. Xenofón a Athény 315 // Kritiás a ‘lakónizace’ Attiky // 1. ‘Génius zla’ // 2. Kritiás v období před vládou třiceti: 411 př. n. 1. // 3. Kritiás ve vládě // 4. Ústavy (Políteiai) // 318 // 318 // 318 // 319 321 // 5 // 6 // 7 // 1 // 2 // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 1 // 2 // 3 // I // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 1 // 2. // 3. // 4. // Obsah // 9 // Ustává Athéňanů (Athénaión politela): Kritiás v Thessali i Oligarcha-‘intelektuál* // Další díla // ‘Thiíkýdidovcľ: Filistos a Theopompos
// Fi 1 istos Theopompos // 322 // 324 // 326 // 328 // 328 // 332 // ATTICKE RECNICTVI // Přesvědčování a demokracie 341 // Příležitosti pro slovní projev 341 // Politici, kteří neprší 343 // Řečnické umění na shromážděních: velitelé a mužstvo 345 // Soudní řečnictví: klient a poradce 348 // Knihkupci a vznik souborů 350 // Lysiás: metoik v občanské válce // Metoikové a athénská demokracie // Metoikové terčem režimu třiceti tyranů: Lysiovo zatčení // Lysiás a ‘osvoboditelé*: ‘smír* // Obnova občanství Ústavní spor po změně režimu Proces proti Eratosthenovi Lysiás logografem // Athénské procesy spojené s ‘amnestií* // Olympijská řeč (Olympiakos) // 354 // 354 // 355 358 360 // 362 // 363 // 365 // 366 369 // Osudy oligarchii: Antifón a Andokidés 371 // Skandály a proces v r. 415 př. n. I. 371 // Antifón 371 // Andokidés 374 // Obnova demokracie: ísokratés // Podoby a myty demokratické obnovy ísokratés a Thérámenés Thérámenovská tradice // Od logografa po učitele ‘filozofie*: vychovatel politiků Síření autorových spisů: O výměně majetku (Peri antidoseós) ísokratés a Tímotheos: polemika s Xenofóntem Areopagitikos a krize druhého námořního spolku // Hledání nových řešení: od řeči O míru (Peri ei renes) ? Filippovi (Filippos) // 376 // 376 // 378 // 381 // 382 // 385 // 386 388 390 // Politika jako povolání: Démosthenés, jeho přívrženci a odpůrci // “Rétor**
jako povolání // Od procesu proti poručníkům po věnec triérarchický // Od prvních politických procesů ? počátečním vystoupením na sněmu // Démosthenovy démégorie napůl improvizované a napůl psané // 394 // 394 // 396 // 398 // 400 // 10 // Obsah // 5. Démosthenův postoj k sociálním konfliktům // 6. Výhrady vůči demokratickému systému // 7. Mezi Persií a Makedonií // 8. Střet s Filippem // 9. Soudní spor o věnec // 10. Po bitvé u Chairóneie: Lykůrgos a Hypereidés // 11. Závěr // Poznámka o vzniku souboru řečníků // 1. Alexandrijské sbírky // 2. Kánon // 3. Byzantská tradice // FILOZOFOVE A KRIZE FOUS // 1. // 2. // 3. // 4. // 5. // 6. // 7. // 8. 9. // Platón a jeho okruh // Filozof s “pošpiněnýma rukama" // Filozofové-vládci: aristokratická tradice Sedmý list // mr // Platónův způsob sdělování: dialogy a listy // Autobiografické svědectví: vláda třiceti tyranu, proces se Sokratem // Úpadkové rysy v demokracii. Výchova vládců // Platón na Sicílii: velké zklamání // Zákony (Nomoi) a závěrečné Platónovo období // “Zdatnost" jako nutnost // 1. // i // ??? • // 3. // 4. // 5. // 6. // 7. // 8. // 9. // 10. // Aristotelés a jeho následovníci // Školy // Od Platóna ? Aristotelovi // Aristotelés opouští Athény; přátelské pouto s Hermiem // Aristotelés v Makedonii // Scholarchou Lykeia // Kallisthenova smrt // Politika // Poslední athénské období Theofrastos a Démétrios Falérský
// ‘Diaspora’ směrem do Alexandrie a zvláštní osud Aristotelových spisů Aristotelovská tradice // 402 406 408 41 1 412 // 414 // 415 // 419 // 419 // 419 // 420 // 425 // 425 // 427 // 429 // 431 // 433 // 438 // 440 // 443 // 446 // 448 // 448 // 451 // 455 // 457 // 459 // 459 // 461 // 463 // 464 467 471 // HELENISTICKÉ OBDOBÍ // Helénistický svět // 1. Nová epocha // 2. Nová města // 3. ‘Hranice’ helénismu // 4. ‘Bílé místo’ v dějinách: Droysenův ‘objev’ // 5. Septuaginta a knihy Makkabejských // 6. Rozsáhlé knihovny // 475 // 475 // 477 // 479 // 481 // 484 // 486 // Obsah // Vědy // 1. Vědy a filozofie: matematici a astronomové // 2. Filologie a hermeneutika // Nové básnictví // 1. Kallimachos // 2. Apollónios Rhodsky // 3. Theokritos // 4. Věštební literatura. Lykofrón // 5. Parodická literatura // Athény jako ‘provinění* metropole. Menandros // Utopisté a dějepisci // 1. Učitelé moudrosti a utopisté // 2. Osudy helénistického dějepisectví // ŘÍMSKÁ HEGEMONIE // Polybios a obecné dějiny // 1. “Polybios aneb Řecko podmaněné Římany” // 2. Polybiova cesta od politiky ? dějepisectví // 3. “Smíšená ústava” // 4. Myšlenka ‘obecných’ dějin: od Efora ? Appiánovi // 5. Polybios vytváří vlastní ‘mýtus* // Poseidónios a krize řecko-římského otrokárského řádu // Zidovsko-helénistická literatura mezi kolaborací a opozicí // 1. Filón z Alexandrie // 2. lóséfos Flávios
// Knihy Nového zákona // 1. Kázání a diatriba // 2. Utopický ‘anarchismus* // 3. Synoptická evangelia // 4. Lukáš // a pavlovský ‘realismus* // 5. Skutky apoštolu // 6. Kánon // Plútarchos // “Druhá sofistika” // 1. Dión z Prusy // 2. Ailios Aristeidés // 3. Spis O vznesenu (Peri hypsús) // 492 // 492 // 497 // 503 // 503 // 509 // 511 // 513 // 515 // 517 // 527 // 527 // 531 // 537 // 537 // 541 // 545 // 547 // 553 // 555 // 565 // 565 // 568 // 574 // 574 // 577 // 579 // 580 // 582 // 583 // 586 // 593 // 593 // 596 // 599 // Ltíkiános ze Samosat Román // 600 // 605 // 12 // Obsah // Cestou k “pozdní antice” // 1. Markos Aurélios (Marcus Aurelius), Dión Kassios, Héródiános // 2. Doba kompendií // POZDNÍ ANTIKA // Od Alexandrie ke Kaisareii // 1. Hermův Pastýř // 2. Knižní distribuce za křesťanství // 3. Návaznost na řecké filozofické myslení // 4. Valentinos a kistínos // 5. “Kresťanská" Alexandrie a Klémentovo Didaskaleion // 6. Plótínos // 7. Od Alexandrie ke Kaisareii: Órigenés // 8. Hexaplá // 9. Eusebios z Kaisareie: mezi Origenem a Areiem // 10. Církevní dějiny (Ekkle’siastiké historici) // 11. Eusebios jako vzdelanec a apologeta // lúliános (lulianus Apostata) a ‘pohanská reakce4 // 1. Mýtus o Mliánovi // 2. lúliánova “filozofie" a politika // 3. Literární dílo // Poslední ‘pohané4 // 1. Antiochie a Libanios // 2. Alexandrie // 3. Athénská škola // 611 // 61 1 615 // 621 // 621
// 623 // 627 // 629 // 632 // 636 // 642 // 646 // 649 // 651 // 654 // 657 // 657 // 663 // 667 // 673 // 673 // 677 // 686 // Přílohy // Chronologicky přehled Bibliografie // Výběr překladů řeckých autorů do češtiny, příp. slovenštiny Repertorium // Slovníček řeckých a latinských pojmů // Zkratky // Jmenný rejstřík // 691 // 723 // 757 // 808 // 863 // 872 // 873
(OCoLC)85130084
cnb001489247

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC