Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2000
411 s.

objednat
ISBN 80-7106-417-3 (váz.)
angličtina
Obsahuje předmluvu, jmenný rejstřík
Přeloženo z angličtiny
Civilizace - vývoj - pojednání
Dějiny světové - pojednání
000020650
Obsah // 405 // PRO HANSJE A WILLEMA --- 5 // 1 OPONA SE ZVEDÁ --- 9 // 2 NAŠI NESTARŠÍ PŘEDKOVÉ--- 12 // 3 PREHISTORICKÝ ČLOVĚK --- 13 // Prehistorický člověk si pro sebe začíná vyrábět předměty // 4 HIEROGLYFY --- 15 // Egypťané vynalézají psaní a začíná se zaznamenávat historie // 5 ÚDOLÍ NILU --- 19 // Počátky civilizace v nilském údolí // 6 DĚJINY EGYPTA --- 21 // Vzestup a pád Egypta // 7 MEZOPOTÁMIE --- 22 // Mezopotámie - druhé centrum východní civilizace // 8 SUMEROVÉ --- 23 // Sumerštípísaři vyryli do hliněných tabulek // osudy Asýrie a Babylonie, tohoto velkého semitského tavícího kotle // 9 MOJŽÍŠ --- 26 // Příběh Mojžíše, vůdce židovského lidu // 10 FÉNIČANÉ--- 27 // Féničané nám dali naši abecedu // 11 INDOEVROPANÉ --- 28 // Indoevropští Peršané dobývají semitský a egyptský svět // 12 EGEJSKÉ MOŘE --- 30 // Obyvatelé Egejského moře přenesli civilizaci staré Asie do evropské divočiny // 13 ŘEKOVÉ --- 32 // Mezitím se indoevropský kmen Helénů začal // zmocňovat Řecka // 14 ŘECKÁ MESTA--- 33 // Řecká města byla opravdovými státy // 15 ŘECKÁ SAMOSPRÁVA --- 35 // Prvními lidmi, kteří se pokusili o složitý experiment // se samosprávou, byli Řekové // 16 ŽIVOT STARÝCH ŘEKŮ --- 37 // Jak tehdy Řekové žili // 406 // Dějiny lidstva // 17 ŘECKÉ DIVADLO --- 40 // Počátky divadla, první podoby veřejné zábavy // 18 PERSKÉ VÁLKY --- 42 // Jak
Řekové ubránili Evropu před vpádem z Asie // a zahnali Peršany zpátky za Egejské moře // 19 ATHÉNY PROTI SPARTĚ--- 45 // Jak Athény a Sparta svedly dlouhý a zničující boj // o nadvládu nad Řeckem // 20 ALEXANDR VELIKÝ --- 46 // Jak Alexandr Makedonsky založil řecké světové impérium a co z té velké touhy vzešlo // 21 SHRNUTÍ--- 47 // Krátké shrnutí kapitol 1 až 20 // 22 ŘÍM A KARTÁGO --- 49 // O tom, jak spolu válčily o ovládnutí západního Středomoří semitská kolonie Kartágo na severním pobřeží Afriky a indoevropské město Řím na západním pobřeží Itálie a jak bylo Kartágo zničeno // 23 VZESTUP ŘÍMA --- 57 // Jak vznikl Řím // 24 ŘÍŠE ŘÍMSKÁ --- 59 // Jak se římská republika stala po staletích neklidu // a revolucí světovou říší // 25 JEŽÍŠ NAZARETSKÝ --- 66 // Příběh mladíka, kterému Řekové říkali Ježíš // 26 PÁD ŘÍMA --- 69 // Soumrak římské civilizace // 27 VZESTUP CÍRKVE --- 73 // Jak se Řím stal střediskem křesťanského světa // 28 MUHAMMAD --- 77 // Příběh poháněče velbloudů Ahmeda, který se stal prorokem Arabské pouště a jehož následovníci málem dobyli veškerý známý svět pro větší slávu Alláha, jediného skutečného boha // 29 KAREL VELIKÝ --- 81 // Jak přišel franský král Karel Veliký k titulu císaře a jak se pokusil oživit dávnou myšlenku světové říše // 30 NORMANÉ --- 84 // Proč se lidé v desátém století modlili,
aby je Pán // uchránil před běsněním Normanů // Obsah // 407 // 31 FEUDAUSMUS --- 85 // Jak se ze tří stran napadaná střední Evropa změnila v ozbrojený tábor a proč by Evropa nevydržela bez profesionálních vojáků a správců, kteří tvořili součást feudálního uspořádání společnosti // 32 RYTÍŘSKÝ STAV --- 88 // 33 PAPEŽ A CÍSAŘ --- 89 // O podivné dvojí oddanosti středověkého lidu a o tom, // jak vedla k nekonečným střetům mezi papeži a císaři Svaté říše římské // 34 KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY--- 94 // Když Turkové obsadili Svatou zemi, znesvětili svátá místa a vážně zasáhli do obchodování mezi Východem a Západem, všechny rozmíšky šly rázem stranou. // Evropa vytáhla na křížové lýpravy // 35 STŘEDOVĚKÉ MESTO --- 97 // Proč lidé ve středověku říkali, že „městský vzduch je svobodný vzduch“ // 36 STŘEDOVĚKÁ SAMOSPRÁVA --- 104 // Jak lidé žijící ve městech uplatňovali své právo na to, aby jim dopřály sluchu královské rady v jejich zemích // 37 STŘEDOVĚKÝ SVĚT --- 107 // Co si středověký člověk myslel o světě, v němž mu bylo souzeno žít // 38 STŘEDOVĚKÝ OBCHOD--- 112 // O tom, jak křížové výpravy opět udělaly ze Středomoří čilé obchodní středisko a jak se města na Apeninském poloostrově stala velkým překladištěm pro obchodování s Asií a Afrikou // 39 RENESANCE --- 116 // Lidé se zase jednou odvážili radovat se prostě jen z toho,
že jsou vůbec na světě. Snažili se zachránit pozůstatky starší a daleko přijatelnější řecké a římské civilizace a byli na svoje úspěchy tak hrdí, že mluvili o „renesanci" čili znovuzrození civilizace // 40 OBDOBÍ VYJÁDŘENI --- 125 // Lidé začali pociťoval potřebu nějak projevit nově odhalenou radost ze života. Svoje štěstí vyjadřovali v poezii, sochařství, architektuře a malbě a také v knihách, které si tiskli // 408 // Dějiny lidstva // 41 VELKÉ OBJEVY --- // Když teď lidé prolomili okovy, jimiž je omezoval středověký svět, měli nutně víc prostoru k rozletu. Evropský svět začal být jejich ctižádosti příliš těsný. // Přišla chvíle velkých objevitelských cest // 42 BUDDHA A KONFUCIUS --- // Pár slov o Buddhovi a Konfuciovi // 43 REFORMACE --- // Vývoj lidského rodu lze nejlépe přirovnat k obrovskému kyvadlu, které se neustále kývá tam a zase zpátky. Lhostejnost k náboženství a nadšení z umění // a literatury, tolik typické pro renesanci, vystřídaly lhostejnost k umění a literatuře a nadšení pro náboženství, tak typické pro reformaci // 44 NÁBOŽENSKÉ VÁLKY --- // Období velkých náboženských střetů // 45 ANGLICKÁ REVOLUCE--- // Jak se stalo, že boj mezi „božskýmiprávy krále" a méně božskými, zato daleko přijatelnějšími „právy parlamentu" skončil pro krále Karla I. tak děsivě // 46 ROVNOVÁHA SEL--- // Ve Francii se naproti tomu i nadále uplatňovalo
„božské právo králů", a to s větší nabubřelostí a okázalostí než kdykoliv předtím. Ctižádost panovníka dokázal brzdit pouze nově zrozený zákon „rovnováhy sil“ // 47 VZESTUP RUSKA --- // Osudy tajemného moskevského knížectví, které zničehonic vpadlo na velkou politickou scénu Evropy // 48 SPOR MEZI RUSKEM A ŠVÉDSKÉM --- // Rusko a Švédsko mezi sebou svedly řadu válek, // aby rozhodly, kdo bude hlavní mocností v severovýchodní Evropě // 49 VZESTUP PRUSKA --- // Neobvyklý rozvoj malého státečku zvaného Prusko, nacházejícího se v nehostinných částech severního Německa // 50 MERKANTILISMUS --- // Jak se nově založené evropské národní či dynastické státy snažily zbohatnout a co to znamená, když se řekne „ merkantilismus“ // 128 // 136 // 142 // 150 // 160 // 171 // 175 // 179 // 182 // 185 // Obsah // 40i) // 51 AMERICKÁ REVOLUCE--- 187 // Na konci osmnáctého století začaly do Evropy přicházet první prapodivné zprávy o tom, co se děje v divokých krajích Severní Ameriky. Potomci lidí, kteří potrestali krále Karla za to, že trval na svých „božských právech", připsali novou kapitolu do starého příběhu o boji za samosprávu // 52 FRANCOUZSKÁ REVOLUCE --- 192 // Velká francouzská revoluce prohlásila, že zásady svobody, bratrství a rovnosti platípro všechny lidi na světě // 53 NAPOLEON --- 202 // 54 SVATÁ ALIANCE --- 210 // Sotva se podařilo dostat Napoleona na Svatou
Helenu, // sešli se ve Vídni panovníci, které nenáviděný „Korsičan " tolikrát pokořil, a snažili se odstranit všechny změny, jež zavedla Francouzská revoluce // 55 VELKÁ REAKCE --- 218 // Snažili se světu zajistit nerušený mír tím, že potlačovali veškeré nové myšlenky. Z policejních agentů udělali nejvyššífunkcionáře státu - a brzy byly žaláře všech zemí plné lidí, kteří prohlašovali, že lid má právo sám sobě vládnout podle svých představ // 56 NÁRODNÍ NEZÁVISLOST --- 223 // Touha po národní nezávislosti byla však příliš silná, // než aby ji šlo tímto způsobem vymýtit. Prvními rebely, kteří se postavili proti reakčním opatřením vídeňského kongresu, byli Jihoameričané. Záhy je následovali obyvatelé Řecka, Belgie, Španělska a celé řady dalších evropských zemí. Devatenácté století dunělo hřmotem mnoha válek za nezávislost // 57 VĚK PÁRY --- 238 // Zatímco obyvatelé Evropy bojovali za svou národní nezávislost, svět, v němž žili, se od základů změnil díky řadě vynálezů, jež vytvořily ze starých, neohrabaných parních strojů osmnáctého století nejspolehlivější a nejvýkonnější otroky člověka // 58 SOCIÁLNÍ REVOLUCE --- 245 // Jenže nové stroje byly velice drahé a mohli si je pořídit jen bohatí lidé. A tak starému tesaři či ševci, kteří byli ve svých dílničkách svými pány, nezbývalo než nabídnout // 410 // Dějiny lidstva
svoje síly majiteli velkých technických zařízení a nechat se najmout. I když si vydělali víc peněz než dřív, přišli // 0 svou nezávislost, a to se jim ani trochu nezamlouvalo // 59 ZROVNOPRÁVNĚNÍ --- 248 // Rozhodující nástup strojů nepřinesl epochu štěstí // a blahobytu, kterou předpovídala generace, jež byla svědkem toho, jak byl dostavník nahrazen vlakem. // Objevilo se několik způsobů nápravy, ale žádný z nich nedokázal úplně vyřešit celý problém // 60 EPOCHA VĚDY --- 254 // Svět ovšem prodělal ještě jednu proměnu, a ta byla důležitější než politická a průmyslová revoluce. // Po pokoleních ú tlaku a pronásledování získali konečně // 1 vědci svobodu jednání a mohli začít usilovat // o odhalení základních zákonů, které ovládají vesmír // 61 UMĚNÍ --- 257 // Kapitola o umění // 62 ROZŠIŘOVÁNÍ KOLONIÁLNÍHO PANSTVÍ A VÁLKA--- 266 // Kapitola, která by vám měla nabídnout hodně politických informací o zbytku devatenáctého století a o začátku století dvacátého. Jenže ve skutečnosti obsahuje hlavně několik vysvětlení a pár omluv // 63 NOVÝ SVĚT--- 273 // Velká válka, jež byla ve skutečnosti bojem // za nový a lepší svět // 64 JAK BY TO VŽDYCKY MĚLO BÝT --- 279 // 65 PO SEDMI LETECH--- 280 // 66 SPOJENÉ STÁTY DOSÁHLY PLNOLETOSTI--- 289 // Tohle je první z několika kapitol o současných dějinách, jež pro Piet, Jana, Dírka a Jane van Loonovy a jejich
současníky napsal strýc Willem // 67 „OSA“ A TI, KDO DO NÍ PATŘILI --- 293 // „Krach, který byl slyšet po celém světě," urychlil zhroucení míru postaveného na středověkých základech // 68 IZOLACIONISMUS A POLITIKA ÚSTUPKŮ --- 301 // Jak si partneři v Ose začali mezi sebou rozdělovat svět // a proč si to mohli dovolit // 69 ATLANTICKÁ CHARTA--- 306 // Jak „válka nervů“ ustoupila „totální válce" a jak se Hitler několikrát závažně přepočítal // Obsah // 411 // 70 GLOBÁLNÍ VÁLKA --- 312 // Jak byla Osa poražena ve „výrobní bitvě", přičemž k naprostému vítězstvípřispěli američtí a britští vědci. // Pro veškeré lidstvo začala nová epocha // 71 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ --- 320 // Jak se Spojené státy vyrovnaly s dědictvím vůdčí síly // a jak sehrály roli hostitele účastníků velkého experimentu v mezinárodních vztazích // 72 NEKLIDNÝ MÍR --- 326 // Jak se v Evropě rozvinula studená válka a v jiných // částech světa propukly otevřené střety // 73 STARÝ POŘÁDEK USTUPUJE --- 339 // Když vybledly vzpomínky na války první poloviny dvacátého století, nové generace začaly usilovat o to, // aby „v člověku zkrotily divošstvía udělaly život na zemi příjemným“ // 74 KOSMICKÁ LOĎ ZEMĚ--- 342 // Musíme na Zemi udržet podmínky příznivé pro zachování života, jinak za to budeme platit // 75 SVĚT JE JEDNA GLOBÁLNÍ VESNICE --- 346 // Jak se zázrakům vědy
a techniky podařilo dosáhnout // toho, že se naše planeta zmenšila a všichni lidé se stali bratry // 76 VSTUPUJEME DO VĚKU VYSPĚLÝCH TECHNOLOGU --- 349 // Technologie se utěšeně rozvíjejí a současně propukají nové války // 77 NOVÉ TISÍCILETÍ --- 373 // Nová osvobození a nové globální vazby // JMENNÝ REJSTŘÍK--- 395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC