Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

úvod do studia romanistiky (@@20121119-20:48:28@@) -- 
3 (hodnocen1 x )
(17.6) Půjčeno:229x 
BK
1. soubor. vyd.
Olomouc : Votobia, 1996
517 s. : il., portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 80-85885-96-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 465-479 a rejstříky
000020714
PŘEDMLUVA // Úvodní kapitola // JAZYK, LINGVISTIKA A DĚJINY LINGVISTIKY // 0.1. Lingvistika a předmět jejího studia // 0.2. Jazyk a jeho základní vlastnosti // 0.3. Dorozumívání u zvířat // 0.4. Tzv. primitivní jazyky // 0.5. Řeč malých dětí // 0.6. Přirozené a umělé jazyky // 0.7. Teorie o vzniku jazyka // 0.8. Jazykový vývoj // 0.9. Vznik a vývoj písma // 0.10. Periodizace dějin lingvistiky // 0.11. Lingvistická historiografie // Kapitola 1 // PŘEDHISTORICKÉ OBDOBÍ // 1.1. Stručná charakteristika. // 1.2. Mezopotámie // 1.3. Egypt // 1.4. Čína // 1.5. Kréta // 1.6. Arábie, Fénicie a Judea. // 1.7. Předkolumbovská Amerika // Kapitola 2 // STAROVĚK // 2.1. Stručná charakteristika // 2.2. Indie // 2.3. Řecko // 2.4. Řím // Kapitola 3 // OD STŘEDOVĚKU DO 18. STOLETÍ 69 // 3.1. Raný středověk a vývoj písma ...70 // 3.2. Scholastika a latinská gramatika ...73 // 3.3. Spekulativní gramatika a spor o univerzálie ...74 // 3.4. Středověk a „vulgární“ jazyky ...75 // 3.5. Humanismus a renesance ...77 // 3.6. Lingvistické názory v 17. století ...80 // 3.7. Osvícenství a jazykověda 18. století ...83 // 3.8. Význam tzv. předvědecké lingvistiky ...85 // Kapitola 4 // SROVNÁVACÍ A HISTORICKÁ GRAMATIKA 19. STOLETÍ 87 // 4.1. Stručná charakteristika ...88 // 4.2. „Objevem“ sanskrtu ...88 // 4.3. Zakladatelé srovnávací a historické gramatiky ...90 // 4.4. Wilhelm von Humboldt ...94 // 4.5. Rozvoj srovnávací a historické gramatiky ...96 // 4.6. August Schleicher ...98 // 4.7. Rozvoj experimentální fonetiky ...100 // 4.8. Mladogramatikové ...’03 // 4.9. Význam srovnávací a historické gramatiky ...106 //
Kapitola 5 // NOVÉ SMĚRY Z KONCE 19. A ZAČÁTKU 20. STOLETÍ 109 // 5.1. Vznik a charakter nových směrů ...110 // 5.2. Lingvistická geografie a dialektologie ...111 // 5.3. Francouzská psychologická a sociologická škola ...116 // 5.4. Hugo Schuchardt a škola „slov a věcí“ ...11 8 // 5.5. Vosslerův estetický idealismus ...119 // 5.6. Neolingvistika ...121 // 5.7. Kazaňská lingvistická škola ...123 // 5.8. Filip F. Fortunatov a moskevská škola ...125 // 5.9. „Osamělý Američan“ W. D. Whitney ...126 // Kapitola 6 // FERDINAND DE SAUSSURE A VZNIK STRUKTURÁLNÍ LINGVISTIKY 127 // 6.1. Vznik strukturální jazykovědy ...128 // 6.2. Saussurův život a dílo ...130 // 6.3. „Kurs obecné jazykovědy“ ...132 // 6.4. Synchronní a diachrónni postup ...133 // 6.5. „Langue“ a „parole“ ...135 // 6.6. Jazyk jako systém ...137 // 6.7. Sémiologie a společenský charakter jazyka ...139 // 6.8. Teorie jazykového znaku ...140 // 6.9. Saussurův vliv na lingvistiku a na další společenské vědy ...144 // Kapitola 7 // PRAŽSKÁ ŠKOLA A FUNKČNÍ JAZYKOVĚDA 147 // 7.1. Vznik a charakter pražské školy ...148 // 7.2. Zakladatel Vilém Mathesius ...149 // 7.3. Teze Pražského lingvistického kroužku ...151 // 7.4. Klasické období ...152 // 7.5. Vznik fonologie ...154 // 7.6. Morfologie a tzv. teorie privativních protikladů ...157 // 7.7. Aktuální členění větné ...159 // 7.8. Válečné a poválečné období ...162 // 7.9. Současná situace ...163 // 7.10. Vliv pražské školy na moderní lingvistiku ...164 // Kapitola 8 // KODAŇSKÁ ŠKOLA A GLOSÉMATIKA 165 // 8.1. Počátky kodaňské školy ...166 // 8.2. Zakladatel glosématiky Luis Hjelmslev ...167 // 8.3. „Prolegomena“ a základy nové teorie ...168 // 8.4. Vztahy a funkce ...170 // 8.5. Systém a proces ...171 // 8.6. Nová teorie jazykového znaku ...173 // 8.7. „Komutace“ a ostatní typy záměn ...175 //
8.8. Postavení glosématiky v současné lingvistice ...177 // Kapitola 9 // OSTATNÍ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ SMĚRY 179 // 9.1. Rozvoj strukturální jazykovědy v Evropě ...180 // 9.2. J. Kurylowicz a polská lingvistika ...181 // 9.3. G. Guillaume a jeho škola ...183 // 9.4. A. Martinet a funkční jazykověda ...186 // 9.5. Sovětská lingvistika a Strukturalismus ...190 // 9.6. M. A. K. Halliday a britská škola ...194 // 9.7. Současný stav evropské strukturální jazykovědy ...196 // Kapitola 10 // DESKRIPTIVISMUS - AMERICKÁ FORMA STRUKTURALISMU 199 // 10.1. Zvláštnosti amerického strukturalismu ...200 // 10.2. Edward Sapir a důraz na antropologii ...202 // 10.3. Zakladatel deskriptivismu L. Bloomfield ...204 // 10.4. Rozvoj deskriptivismu ve 40. a 50. letech ...206 // 10.5. Teorie bezprostředních složek ...209 // 10.6. Harrisův distribucionalismus ...211 // 10.7. Pike a jeho tagmémika ...214 // 10.8. Význam amerického strukturalismu ...216 // Kapitola 11 // GENERATIVNÍ A TRANSFORMAČNÍ MLUVNICE 217 // 11.1. Noam Chomsky a dvě varianty generativní mluvnice ...218 // 11.2. První období: „Syntaktické struktury“ ...219 // 11.3. Jádrové věty a transformace ...221 // 11.4. Druhé období: zavedení sémantické složky ...223 // 11.5. Hloubková a povrchová struktura ...224 // 11.6. Nové pojetí syntaktické složky ...226 // 11.7. Kompetence a „performance“ ...; ...227 // 11.8. Současný stav a perspektivy generativní a transformační mluvnice.229 // OBSAH // Kapitola 12 // STRATIFIKAČNÍ LINGVISTIKA // 12.1. Vznik a vývoj stratifikační teorie // 12.2. Základní myšlenky nové teorie // 12.3. Vícerovinný popis jazyka // 12.4. Způsob grafického záznamu // 12.5. Poklady grafického záznamu // 12.6. Výhody a nedostatky stratifikační teorie //
Kapitola 13 // KVANTITATIVNÍ LINGVISTIKA A TEORIE INFORMACE // 13.1. Jazykověda a matematika // 13.2. Počátky kvantitativní jazykovědy a pojem frekvence // 13.3. „Markovův proces“ a teorie pravděpodobnosti // 13.4. Zipfovy zákony // 13.5. Frekvenční slovníky // 13.6. Příklady kvantitativních vztahů v jazyce // 13.7. Glottochronologie // 13.8. Vznik a podstata teorie informace // 13.9. Entropie, bit, redundance a šum // Kapitola 14 // ALGEBRAICKÁ LINGVISTIKA A FORMÁLNÍ LOGIKA // 14.1. Vznik a obsah algebraické lingvistiky // 14.2. Moderní formální logika // 14.3. Matematické modely a jazykověda // 14.4. Kategoriální gramatika Bar-Hillela // 14.5. Teorie analytických modelů // 14.6. Závislostní gramatika a teorie grafů // 14.7. Význam matematické lingvistiky // 279 // 280 281 283 285 289 295 298 // DĚJINY LINGVISTIKY // Kapitola 15 // STROJOVÁ LINGVISTIKA A KYBERNETIKA 301 // 15.1. Vznik a postavení strojové lingvistiky ...302 // 15.2. Automatické zpracování informací a informační jazyky ...303 // 15.3. Děrnoštítkové stroje v lingvistice ...305 // 15.4. Kybernetika a lingvistika ...305 // 15.5. Počítače a lingvistika ...307 // 15.6. Dvojková soustava ...309 // 15.7. Algoritmy a programovací jazyky ...312 // 15.8. Strojový překlad ...314 // 15.9. Perspektivy strojové lingvistiky ...320 // Kapitola 16 // MODERNÍ EXPERIMENTÁLNÍ FONETIKA 323 // 16.1. Artikulační a auditívni fonetika 20. století ...324 // 16.2. Základy akustické fonetiky ...327 // 16.3. Elektroakustické metody a syntetizéry ...329 // 16.4. Sonograf a sonogramy ...330 // 16.5. Spektrální analýza samohlásek a tzv. formanty ...337 // 16.6. Spektrální analýza souhlásek ...341 // 16.7. Ukázka sonogramu a jeho interpretace ...344 // 16.8. Česká fonetika 20. století ...345 //
Kapitola 17 // PSYCHOLINGVISTIKA A NEUROLINGVISTIKA 347 // 17.1. Psychologie a lingvistika ...348 // 17.2. Vznik a vývoj psycholingvistiky ...35| // 17.3. Hranice psycholingvistiky ...353 // 17.4. Dětská řeč ...356 // 17.5. Zvládání cizího jazyka a bilingvismus ...359 // 17.6. Teorie řečové činnosti a pragmalingvistika ...361 // 17.7. Vznik a vývoj neurolingvistiky ...367 // 17.8. Poruchy řeči a typy afázií ...370 // 17.9. Textová lingvistika ...375 // 17.10. Kognitivní věda a lingvistika ...379 // 17.11. Typy a struktura paměti ...383 // Kapitola 18 // SOCIOLINGVISTIKA A ETNOLINGVISTIKA 389 // 18.1. Sociologie a lingvistika ...390 // 18.2. Vývoj sociolingvistiky a její hranice ...391 // 18.3. Struktura společnosti a jazyk ...393 // 18.4. Bilingvismus, diglosie a „smíšené“ jazyky ...396 // 18.5. Sociolingvistické metody ...399 // 18.6. Anatomie jazykových změn u W. Labova ...401 // 18.7. Vznik a vývoj etnolingvistiky ...403 // 18.8. Hypotéza Sapira a Whorfa ...405 // 18.9. Jazyková politika ...408 // Kapitola 19 // SÉMANTIKA, SÉMIOTIKA A SÉMIOLOGIE 4i i // 19.1. Vznik a vývoj sémiotiky ...412 // 19.2. Sémiotika, sémiologie nebo sémantika? ...414 // 19.3. Význam slova „význam“ ...416 // 19.4. Sémiotické vlastnosti znaku ...417 // 19.5. Podstata a typologie znaku ...419 // 19.6. Od tradiční sémantiky k sémantice věty a textu ...422 // 19.7. Behavioristická, logická a generativní sémantika ...425 // 19.8. Strukturální sémantika a tzv. „teorie pole“ ...427 // 19.9. Typy sémiotik a metajazyky ...430 // 19.10. Sémiotické metody ...432 // 19.11. Aplikovaná sémiotika ...434 // Kapitola 20 //
FILOZOFIE JAZYKA 439 // 20.1. Filozofie a lingvistika ...440 // 20.2. Filozofie jazyka a její hranice ...441 // 20.3. Jazyk a myslení ...443 // 20.4. Od Humboldta k neohumboldtismu ...445 // 20.5. Lingvistická antropologie a tzv. obecná sémantika ...447 // 20.6. Od neostrých výrazů k rasismu ...448 // 20.7. Ludwig Wittgenstein a neopozitivismus ...451 // 20.8. Strukturalismus jako filozofický směr ...453 // 20.9. Ideologie v lingvistice ...457 // DĚJINY LINGVISTIKY // SOUČASNÁ KRIZE V LINGVISTICE // LITERATURA // SEZNAM VYOBRAZENÍ // JMENNÝ REJSTŘÍK // VĚCNÝ REJSTŘÍK // CONTENTS //
(OCoLC)37391292
cnb000185107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC