Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2000
543 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-348-7 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje rejstříky
Bibliografie na s. 468-481
Rumunsko - dějiny - pojednání
000020777
OBSAH // 539 // I. STAROVĚK // 1. DOBA KAMENNÁ A BRONZOVÁ ... 7 // Paleolit... 7 // Thrákové (cca 2000-650 př. n. 1.) ... 9 // Getové a Dákové ... 11 // 2. KRÁLOVSTVÍ DÁKÚ CCA 650 PŘ. N. L.- CCA 150 PŘ. N. L... 13 // Vrchol geto-dácké společnosti... 16 // Kult Zalmoxida... 17 // Politický živo t Geto-Dáků... 18 // Burebista... 19 // 3. POD NADVLÁDOU ŘÍMA... 21 // Římsko-dácké války... 21 // Římské panství v karpato-dunajské oblasti... 23 // Moesia... 24 // Dácie (106-271)... 28 // Osud Zalmoxida... 31 // Odchod Římanů z Dácie ... 32 // 4. VZNIK RUMUNSKÉHO NÁRODA... 34 // Následky romanizace v Moesiia Dácii ... 34 // Přijetí křesťanství... 35 // Rumuni jako zvláštní etnická skupina ... 36 // II. STŘEDOVĚK // 5. NA CESTĚ ? STÁTNOSTI ... 41 // Středovýchodní a jihovýchodní Evropa v raném středověku // (od 9. do 11. století)... 41 // Počátky rumunského feudalismu a rané politické útvary ... 43 // Nastolení uherské nadvlády a kolonizace Sedmihradska (od 11. do 14. století)... 46 // 6. PRVNÍ RUMUNSKÁ KNÍŽECTVÍ ... 49 // Rumunské politické útvary jižně od Karpat (10.-13. století) . 49 // Politická a náboženská situace na východ od Karpat (12.-13. století) 52 Význam založení nezávislých rumunských států ... 54 // 7. STŘEDOVĚKÁ RUMUNSKÁ CIVILIZACE ... 56 // Mezi Byzancia západním světem... 56 // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / RUMUNSKO // 540 // Středověká společnost .. // Středověký
stát... // Církev a její organizace // 57 // 60 // 66 // 8. OBRANA KŘESŤANSTVÍ ... 70 // Mezinárodní vztahy a vznik tureckého nebezpečí... 70 // Mircea Starý a jeho následníci... 70 // Alexandr Dobrý a jeho následníci ... 74 // Alexandr Aidea a Vlád Dracul - hledání rovnováhy moci... 76 // Jan Hunyady a obrana křesťanství... 80 // Vlad III. Dracula (Jepe§)... 84 // Štěpán Veliký ... 87 // Rumunská kultura a společnostv 15. století... 92 // 9. POD OTOMANSKOU SUVERENITOU ... 95 // Valašsko a Moldavsko - vazalové Turecka... 95 // Petr Rare§ a jeho následníci... 98 // Jan Chrabrý - pokus o odpor... 99 // Sedmihradsko jako autonomní knížectví (druhá polovina 16. století) ... 100 // Kultura v 16. století... 102 // Michal Chrabrý - první sjednotitel rumunských zemí... 105 // III. RANÝ NOVOVĚK // 10. POČÄTKY PÄDU OTOMANSKÉHO IMPÉRIA... 115 // Politická situace v rumunských knížectvích v 17. století... 116 // Sedmihradsko jako promotor sjednocení... 118 // Radu §erban - epilog věku Michala Chrabrého... 120 // Dvě politické formule Porty a protiřecká reakce... 121 // 11. NÁSLEDOVNÍCI MICHALA CHRABRÉHO... 123 // Matei Basarab a Vasile Lupu - dva brilantní vládci... 123 // Konsolidace vztahu mezi knížectvími... 124 // Ve stopách Michala Chrabrého ... 126 // Režim šlechty: mezi projektem a realitou... 126 // 12. VZESTUP HABSBURKŮ ... 129 // Protofanariotský experiment... 129 // Üpadek otomanské moci ... 130
// Sedmihradsko pod vládou Habsburků ... 131 // 13. NASTUP FANARIOTŮ ... 137 // Začátek věku fanariotů... 137 // Barokní senzitivita v kultuře a umění... 138 // Reformy fanariotů... 142 // 541 // 14. VÝCHODNÍ OTÄZKA A OSUD SEDMIHRADSKA ... 147 // Východní otázka a dunajská knížectví... 147 // loan I. Micu-Claina zápas o práva Rumunův Sedmihradsku... 148 // Konec kulturní epochy... 151 // IV. N OVOVĚK // 15. RUMUNSKÉ ZEMĚ VE VĚKU REFOREM A REVOLUCÍ ... 155 // Trojnásobná revoluce... 155 // Tudor Vladimirescu a povstání 1821 ... 158 // Rumunský kulturní a národní vývoj... 163 // Návrat místních knížat... 165 // Éra organických statutů ... 167 // Národní a sociální hnutí, 1834-1848 ... 169 // 16. MEZI REVOLUCÍ A SJEDNOCENÍM... 174 // Rok 1848 v rumunských zemích... 174 // Rumunské země mezi revolucí a sjednocením... 186 // Vláda Alexandru lona Cuzy, 1859-1866 ... 192 // 17. ZAHRANIČNÍ KNÍŽE A NEZÁVISLOST ... 199 // Rumunsko pod Carolem I., 1866-1914 ... 199 // Kultura, společnost a ekonomika, 1866-1914 ... 200 // Cesta ? nezávislosti... 211 // 18. RUMUNSKÉ ZEMĚ POD CIZÍ VLÁDOU, 1848-1918 ... 222 // Sedmihradsko za neoabsolutismu a liberalismu ... 222 // Bukovina... 224 // Besarábie ... 224 // Rumunské národní hnutí v Sedmihradsku ...225 // 19. OD NEZÁVISLOSTI ? VÁLCE ... 234 // Budování státu... 234 // Konec jedné éry ... 242 // 20. RUMUNSKO A PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA ... 244 // Neutralita... 244
// Ve válce, 1916-1918 ... 250 // Vytvoření Velkého Rumunska... 255 // V. DVACÁTÉ STOLETÍ // 21. Rumunsko po sjednocení... 263 // Politické doktríny ... 265 // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / RUMUNSKO // 542 // Konsolidace státu .. Národnostní otázka // 267 // 269 // 22. MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ, 1918-1939 ... 270 // Hospodářský vývoj ... 270 // Politický život a politické strany... 275 // Politický systém předválečného Rumunska... 286 // Krize demokratického systému ... 291 // Královská diktatura ... 293 // Vývoj vzdělanosti, vědy a kultury v meziválečném období... 295 // Mezinárodní vztahy... 302 // Předvečer války v Evropě... 307 // 23. RUMUNSKO ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY... 309 // Kolaps Velkého Rumunska... 309 // Národně legionářský stát ... 312 // Mezinárodní situace v době Antoneskova režimu... 316 // Hospodářská politika... 319 // Rumunský vojenský příspěvek... 321 // Židovská politika ... 323 // Rumunské válečné cíle... 328 // Cesta z války... 331 // Konec rumunsko-německé aliance... 335 // 24. MEZI DEMOKRACIÍ A TOTALITOU ... 337 // Antoneskovo zatčení... 337 // Sovétizace... 339 // 25. POČÁTKY KOMUNISTICKÉHO REŽIMU... 347 // Komunistická strana, 1948-1965 ... 347 // Období stalinského dogmatismu ... 347 // Od stalinismu ? národnímu komunismu ... 355 // Změna ve vedení ? IX. sjezd strany... 358 // 26. REŽIM NICOLAE CEAU§ESKA... 359 // Druhá polovina šedesátých let... 359 // Sedmdesátá
leta... 365 // Osmdesátá leta... 368 // 27. NÁVRAT ? DEMOKRACII... 374 // Revoluce v prosinci 1989 ... 374 // Izolace a osamocenost... 376 // Hospodářské dědictví komunismu... 383 // Druhá fáze refore m... 389 // Kulturní život v nové demokratické éře ... 393 // VI. NÄSTIN CESKO-RUMUNSKÝCH VZTAHŮ // 543 // Česko-rumunské vztahy ve středověku ... 397 // Češi a Rumuni v 19. století... 403 // První světová válka ... 409 // Československo-rumunské vztahy mezi dvěma světovými válkami... 411 // Druhá světová válka... 419 // Ve stínu „východního bratra“ ...422 // Česko-rumunské vztahy v současnosti... 427 // Krajané... 429 // DOSLOV ... 433 // DODATKY // Chronologický přehled významných událostí... 439 // Přehled panovníků a politické reprezentace nejdůležitějších // státních útvarů na rumunském území... 450 // Výběrový seznam literatury... 468 // Rejstřík... 483 // b

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC