Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Praha : Lidové noviny, 2000
543 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-348-7 (váz.)
Dějiny států
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 468-481 a rejstříky
Rumunsko - dějiny - pojednání
000020777
I. STAROVĚK // 1. DOBA KAMENNÁ A BRONZOVÁ ...7 // Paleolit ...7 // Thrákové (cca 2000-650 př. n. 1.) ...9 // Getové a Dákové ...11 // 2. KRÁLOVSTVÍ DÁKÚ CCA 650 PŘ. N. L.- CCA 150 PŘ. N. L ...13 // Vrchol geto-dácké společnosti ...16 // Kult Zalmoxida ...17 // Politický živo t Geto-Dáků ...18 // Burebista ...19 // 3. POD NADVLÁDOU ŘÍMA ...21 // Římsko-dácké války ...21 // Římské panství v karpato-dunajské oblasti ...23 // Moesia ...24 // Dácie (106-271) ...28 // Osud Zalmoxida ...31 // Odchod Římanů z Dácie ...32 // 4. VZNIK RUMUNSKÉHO NÁRODA ...34 // Následky romanizace v Moesiia Dácii ...34 // Přijetí křesťanství ...35 // Rumuni jako zvláštní etnická skupina ...36 // II. STŘEDOVĚK // 5. NA CESTĚ k STÁTNOSTI ...41 // Středovýchodní a jihovýchodní Evropa v raném středověku // (od 9. do 11. století) ...41 // Počátky rumunského feudalismu a rané politické útvary ...43 // Nastolení uherské nadvlády a kolonizace Sedmihradska (od 11. do 14. století) ...46 // 6. PRVNÍ RUMUNSKÁ KNÍŽECTVÍ ...49 // Rumunské politické útvary jižně od Karpat (10.-13. století) . 49 // Politická a náboženská situace na východ od Karpat (12.-13. století) 52 Význam založení nezávislých rumunských států ...54 // 7. STŘEDOVĚKÁ RUMUNSKÁ CIVILIZACE ...56 // Mezi Byzancia západním světem ...56 // Středověká společnost // Středověký stát // Církev a její organizace ...66 // 8. OBRANA KŘESŤANSTVÍ ...70 // Mezinárodní vztahy a vznik tureckého nebezpečí ...70 // Mircea Starý a jeho následníci ...70 // Alexandr Dobrý a jeho následníci ...74 // Alexandr Aidea a Vlád Dracul - hledání rovnováhy moci ...76 // Jan Hunyady a obrana křesťanství ...80 // Vlad III. Dracula (Jepe§) ...84 // Štěpán Veliký ...87 // Rumunská kultura a společnostv 15. století ...92 //
9. POD OTOMANSKOU SUVERENITOU ...95 // Valašsko a Moldavsko - vazalové Turecka ...95 // Petr Rare§ a jeho následníci ...98 // Jan Chrabrý - pokus o odpor ...99 // Sedmihradsko jako autonomní knížectví (druhá polovina 16. století) ...100 // Kultura v 16. století ...102 // Michal Chrabrý - první sjednotitel rumunských zemí ...105 // III. RANÝ NOVOVĚK // 10. POČÁTKY PÁDU OTOMANSKÉHO IMPÉRIA ...115 // Politická situace v rumunských knížectvích v 17. století ...116 // Sedmihradsko jako promotor sjednocení ...118 // Radu §erban - epilog věku Michala Chrabrého ...120 // Dvě politické formule Porty a protiřecká reakce ...121 // 11. NÁSLEDOVNÍCI MICHALA CHRABRÉHO ...123 // Matei Basarab a Vasile Lupu - dva brilantní vládci ...123 // Konsolidace vztahu mezi knížectvími ...124 // Ve stopách Michala Chrabrého ...126 // Režim šlechty: mezi projektem a realitou ...126 // 12. VZESTUP HABSBURKŮ ...129 // Protofanariotský experiment ...129 // Üpadek otomanské moci ...130 // Sedmihradsko pod vládou Habsburků ...131 // 13. NASTUP FANARIOTŮ ...137 // Začátek věku fanariotů ...137 // Barokní senzitivita v kultuře a umění ...138 // Reformy fanariotů ...142 // 541 // 14. VÝCHODNÍ OTÁZKA A OSUD SEDMIHRADSKA ...147 // Východní otázka a dunajská knížectví ...147 // loan I. Micu-Claina zápas o práva Rumunův Sedmihradsku ...148 // Konec kulturní epochy ...151 // IV. N OVOVĚK // 15. RUMUNSKÉ ZEMĚ VE VĚKU REFOREM A REVOLUCÍ ...155 // Trojnásobná revoluce ...155 // Tudor Vladimirescu a povstání 1821 ...158 // Rumunský kulturní a národní vývoj ...163 // Návrat místních knížat ...165 // Éra organických statutů ...167 // Národní a sociální hnutí, 1834-1848 ...169 // 16. MEZI REVOLUCÍ A SJEDNOCENÍM ...174 // Rok 1848 v rumunských zemích ...174 //
Rumunské země mezi revolucí a sjednocením ...186 // Vláda Alexandru lona Cuzy, 1859-1866 ...192 // 17. ZAHRANIČNÍ KNÍŽE A NEZÁVISLOST ...199 // Rumunsko pod Carolem I., 1866-1914 ...199 // Kultura, společnost a ekonomika, 1866-1914 ...200 // Cesta k nezávislosti ...211 // 18. RUMUNSKÉ ZEMĚ POD CIZÍ VLÁDOU, 1848-1918 ...222 // Sedmihradsko za neoabsolutismu a liberalismu ...222 // Bukovina ...224 // Besarábie ...224 // Rumunské národní hnutí v Sedmihradsku ...225 // 19. OD NEZÁVISLOSTI k VÁLCE ...234 // Budování státu ...234 // Konec jedné éry ...242 // 20. RUMUNSKO A PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA ...244 // Neutralita ...244 // Ve válce, 1916-1918 ...250 // Vytvoření Velkého Rumunska ...255 // V. DVACÁTÉ STOLETÍ // 21. Rumunsko po sjednocení ...263 // Politické doktríny ...265 // Konsolidace státu .. Národnostní otázka ...269 // 22. MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ, 1918-1939 ...270 // Hospodářský vývoj ...270 // Politický život a politické strany ...275 // Politický systém předválečného Rumunska ...286 // Krize demokratického systému ...291 // Královská diktatura ...293 // Vývoj vzdělanosti, vědy a kultury v meziválečném období ...295 // Mezinárodní vztahy ...302 // Předvečer války v Evropě ...307 // 23. RUMUNSKO ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY ...309 // Kolaps Velkého Rumunska ...309 // Národně legionářský stát ...312 // Mezinárodní situace v době Antoneskova režimu ...316 // Hospodářská politika ...319 // Rumunský vojenský příspěvek ...321 // Židovská politika ...323 // Rumunské válečné cíle ...328 // Cesta z války ...331 // Konec rumunsko-německé aliance ...335 // 24. MEZI DEMOKRACIÍ A TOTALITOU ...337 // Antoneskovo zatčení ...337 // Sovétizace ...339 // 25. POČÁTKY KOMUNISTICKÉHO REŽIMU ...347 // Komunistická strana, 1948-1965 ...347 //
Období stalinského dogmatismu ...347 // Od stalinismu k národnímu komunismu ...355 // Změna ve vedení k IX. sjezd strany ...358 // 26. REŽIM NICOLAE CEAUCESKA ...359 // Druhá polovina šedesátých let ...359 // Sedmdesátá léta ...365 // Osmdesátá léta ...368 // 27. NÁVRAT K DEMOKRACII ...374 // Revoluce v prosinci 1989 ...374 // Izolace a osamocenost ...376 // Hospodářské dědictví komunismu ...383 // Druhá fáze reforem ...389 // Kulturní život v nové demokratické éře ...393 // VI. NÁSTIN ČESKO-RUMUNSKÝCH VZTAHŮ // 543 // Česko-rumunské vztahy ve středověku ...397 // Češi a Rumuni v 19. století ...403 // První světová válka ...409 // Československo-rumunské vztahy mezi dvěma světovými válkami ...411 // Druhá světová válka ...419 // Ve stínu „východního bratra“ ...422 // Česko-rumunské vztahy v současnosti ...427 // Krajané ...429 // DOSLOV ...433 // DODATKY // Chronologický přehled významných událostí ...439 // Přehled panovníků a politické reprezentace nejdůležitějších // státních útvarů na rumunském území ...450 // Výběrový seznam literatury ...468 // Rejstřík ...483

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC