Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Praha : Lidové noviny, 1995
911 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7106-117-4 (váz.)
Dějiny států
španělština
Přeloženo ze španělštiny
Obsahuje ilustrace, mapy, portréty, rejstřík
Mapy na předsádkách
Bibliografie: s. 842-849
Španělsko - dějiny - pojednání
000020909
OBSAH // STARÝ VĚK // Antonio Ubieto Artem (překlad Jiří Kasl) // PRVNÍ OBYVATELÉ, KOLONIZÁTOŘIA NÁJEZDNÍCI // 1. PREHISTORIE ...7 // Paleolit / Mezolit / Neolit / Doba kovů // 2. KOLONIZACE. DOBA ŽELEZNÁ ... 13 // Tartéssos / Iberové / Féničané a Kartáginci / Řekové / Keltové // 3. ROMANIZACE ...20 // Římské dobývání / Romanizace / Christianizace / Organizace // církve // 4. POZDNÍ ŘÍMSKÁ ŘÍŠE ...30 // Hospodářský úpadek / Ruralizace / Provincializace / Politická neschopnost Říma / Barbaři / Osídlení západní Evropy germánskými národy / Suévské království / Vizigóti // STŘEDOVĚK // Antonio Ubieto Attera (překlad Jiří Kasl) // ÚVOD ...45 // Počátek středověku / Islám ve Španělsku / Náboženské menšiny / Hospodářský vývoj / Představa Španělska / Středověké ideály / Znovuosídlování a reconquista / Španělská království // RANÝ STŘEDOVĚK ...59 // 5. PŘECHODNÉ OBDOBÍ. 8, STOLETÍ ...61 // Islamizace / Vymezení hranic / Centra politické moci / Nové formy správy / Kultura / Vnitřní vztahy: emirát a křesťané / Vnější vztahy // 6. BOUŘLIVÉ 9. STOLETÍ ...71 // Hispanomuslimská společnost / Rozpad emirátu / Mozárabové // a jejich mučedníci / Kultura / Normané / Křesťanští novoosídlenci // 7. MUSLIMSKÁ PŘEVAHA. 10. STOLETÍ ...79 // Muslimská města / Křesťanská města / Muslimské hospodářství / Křesťanské hospodářství / Kultura / Politická organizace chalífátu / Organizace pyrenejských křesťanů / Organizace astursko-leónských křesťanů / Politické vztahy mezi křesťany a muslimy / Vznik jednotného chalífátu // Vnější vztahy // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / ŠPANĚLSKO // 906 // 8. VAZALSKÉ DÁVKY A MODERNIZACE Vil. STOLETÍ ...98 // Obnova křesťanského hospodářství / Města / Románské umění // Politický vývoj / Poevropštění / Změna ritu / Afrikanizace /
Zrod reconquisty // POZDNÍ STŘEDOVĚK // 9. POSÍLENÍ KŘESŤANSKÝCH STÁTŮ. 12. STOLETÍ ... 122 // Hospodářství a společnost / Znovuosídlení měst / Politický vývoj // Kultura / Reconquista / Křížové výpravy na poloostrově / Vnější // vztahy // 10. VRCHOL STŘEDOVĚKU. 13. STOLETÍ ... 145 // Konec reconquisty / Křesťanské hospodářství / Převaha šlechty // Další společenské vrstvy / Rozvoj městských obcí / Vzkříšení římského práva / Univerzity / Románské jazyky / Gotické umění // Církev / Klášterní reforma / Vnější vztahy // 11. KRIZE VE 14. STOLETÍ ... 171 // Demografická krize / Hospodářská krize / Krize monarchie // Krize autority / Náboženská krize / Kulturní krize / Vnější vztahy // 12. KONEC STŘEDOVĚKU. 15. STOLETÍ ... 187 // Společenské problémy / Hospodářské poměry / Absolutní // monarchie / Vnější vztahy // RANÝ NOVOVĚK // Juan Reglá Campistol // ŠPANĚLSKÁ MONARCHIE V DOBĚ KATOLICKÝCH KRÁLŮ // (překlad Simona Binková) // 13. HOSPODÁŘSKÁ A SPOLEČENSKÁ SITUACE ... 200 // Od úpadku k rozkvětu / Obyvatelstvo a jeho zeměpisné, společenské a náboženské rozdělení / Zdroje bohatství / Měna / Společenské rozvrstvení // 14.STÁT ...206 // Konštituční uspořádání španělské monarchie / Autoritativní monarchie a její vládní orgány / Sociální a hospodářská politika: regionální varianty / Hospodářské vztahy mezi španělskými královstvími / Monarchie a církev / Regentská vláda // 15. KULTURA ...214 // Renesance a humanismus / Renesance ve Španělsku / Kontakty // se západním humanismem / Literatura /Výtvarné umění // 16. ZAHRANIČNÍ POLITIKA ...220 // Španělsko, evropská velmoc / Snaha o sjednocení poloostrova // Dobytí Neapole / Politika Ferdinanda Katolického ve Středomoří a Africe / Objevení Ameriky /
„Západní a Východní Indie" za vlády Katolických králů // OBDOBÍ ŠPANĚLSKÉ HEGEMONIE (1517-1621) // (překlad Simona Binková) // 17. HOSPODÁŘSKÝ. DEMOGRAFICKÝ A SOCIÁLNÍ RÜST ...235 // Od růstu k poklesu / Demografický vývoj / Zdroje bohatství // Měnový systém / Společenské myšlení // 18. HABSBURSKÝ STÁT ...246 // Vývoj španělské monarchie / Krize a politické změny / Měnová // politika a finance / Hospodářská politika / Vypuzení morisků // Církev a stát // 19. KULTURA ...259 // Španělské myšlení v 16. století / Španělský erasmismus - rozkvět // a úpadek / Od novoscholastiky k baroku / Přírodní vědy // Literatura / Výtvarné umění // 20. CÍSAŘSTVÍ ...269 // Světová říše Karla V. / Španělská říše Filipa II. / Dynastická hegemonie za Filipa III. / Conquista Ameriky a organizace zámořské říše // KRIZE 17. STOLETÍ (1621-1713) // (překlad Simona Binková) // 21. HOSPODÁŘSKÁ A SPOLEČENSKÁ KRIZE ...291 // Hospodářská krize, oživení v periferních oblastech a stabilizace / Obyvatelstvo / Zdroje bohatství / Společenské myšlení // 22. POLITICKÁ KRIZE ...299 // Olivaresův program a vyhrocení krize / Revoluce / Od neoforalismu k centralismu / Měnová a finanční politika // Sociální a hospodářská politika // 23. KULTURA ...308 // Španělské baroko / Publicistika: od „austrismu" ke „španělskému problému“ / Počátky moderní vědy / Literatura / Divadlo // Výtvarné umění // 24. PORÁŽKA ...317 // „Autrismus“ Filipa IV. / Karel II. / Španělská Amerika v 17. století // REFORMNÍ SNAHY OSMNÁCTÉHO STOLETÍ // (překlad Eva Mánková) // 25. HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ ...333 // Stabilizace, expanze a inflace / Nová struktura populace / Zdroje bohatství / Společenské vrstvy // 26. OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS ...343 // Osvícenská abslutistická monarchie: etapy a cíle /
Reformy a reakční opozice / Politická a správní centralizace: dekrety nového uspořádání / Měnové a finanční reformy / Sociální a hospodářská politika / Stát a kultura / Prosazování královských pravomocí // 27. ŠPANĚLSKÉ OSVÍCENSTVÍ ...356 // Intelektuální neklid a duch osvícenství / Hlavní rysy španělského osvícenství / Čtyři generace intelektuálů a jejich cíle // Diskurzívní vědy / Experimentální vědy / Literární žánry / Tisk a žurnalistika / Umění // 28. ŠPANĚLSKO A EVROPSKÁ ROVNOVÁHA ...367 // Středozemní iredentismus Filipa V. / Ferdinandovská politika neutrality / Karel III. / Karel IV. - zánik systému rovnováhy / Latinskoamerická expanze v 18. století // NOVOVĚK // José Maria Jover Zamora // VELKÁ VÁLEČNÁ KRIZE (1808-1843) // (překlad Eva Mánková) // 29. VÁLKA ZA NEZÁVISLOST ...384 // Celosvětový kontext / Povstání a válka / Revoluce // 30. ABSOLUTISTÉ A LIBERÁLOVÉ ...400 // Liberalismus a absolutismus - základní pojmy // Restaurace starého režimu (1814-1834) / Liberální hnutí v absolutistické etapě (1814-1834) / Liberální revoluce a odpor venkova // 31. ŠPANĚLSKÝ ROMANTISMUS ...416 // Teorie romantismu / Lidový romantismus / Historický romantismus / Liberální romantismus // 32. DEGRADACE ŠPANĚLSKA V DRUHOŘADOU MOCNOST ...426 // Mezinárodní situace v poválečném období / Španělsko v Evropě doby restaurace (1814-1930) / Emancipace španělské Ameriky // Španělsko v liberální Evropě (1830-1843) // DOBA VLÁDY ISABELYII. A REVOLUCE (1843-1875) // (překlad Eva Mánková) // 33. HOSPODÁŘSKÁ REKONSTRUKCE ZEMĚ ...446 // Éra železnice v evropských dějinách / Výkyvy španělské ekonomiky / Populační růst / Zvyšování výroby a objevení železnice / Změny ve společnosti // 34. UMÍRNĚNÍ, PROGRESISTÉ A DEMOKRATÉ ...458 //
Evropské souřadnice politiky Iberského poloostrova // Isabelské Španělsko / „Slavná" a její pád (1868-1874) // 35. EPOCHA EKLEKTICISMU ...479 // Evropské prostředí / Oficiální kultura / Mezi realismem a romantismem // 36. ZACHOVÁNÍ ÚZEMNÍHO STATU QUO ...490 // Zahraniční politika isabelského Španělska: obecná // Charakteristika / Ve znamení čtyřstranné aliance / Politika vojenských intervencí / Zahraniční problémy revoluce // OBDOBÍ RESTAURACE (1875-1902) // (překlad Eva Mánková) // 37. PRŮMYSLOVÉ ŠPANĚLSKO A ZEMĚDĚLSKÉ ŠPANĚLSKO ...507 // Charakteristika světového hospodářství / Populační růst a jeho dynamika / Průmyslová převaha severu // Stagnace španělského venkova / Dělnické hnutí ve Španělsku v 19. století // 38. RESTAURACE JAKO POLITICKÝ REŽIM ...525 // Politická situace v Evropě / Cánovas del Castillo a konstituce z roku 1876 / Konstituce formální a konstituce v praxi / Politika vlády // 39. OBDOBÍ NATURALISMU ...539 // Stříbrný věk španělské kultury a jeho evropský horizont // Charakteristika španělského naturalismu / Renesance regionálních kultur / Postoj k evropské kultuře // 40. MEZINÁRODNÍ IZOLACE A ROZPAD ZÁMOŘSKÉHO IMPÉRIA ...553 // Evropské státy v době imperialismu / Španělsko v Bismarckově Evropě / Krize koloniálních impérií iberských států // DOBA ALFONSE XIII. // (překlad Blanka Stárková) // 41. POČÁTEK 20. STOLETÍ: // HOSPODÁŘSKÁ EXPANZE, SOCIÁLNÍ KRIZE ...574 // Světové souřadnice / Obyvatelstvo a hospodářství // Polarizace společenských sil / Postavení pracujících tříd / Rozvoj dělnického hnutí // 42. KRIZE PARLAMENTNÍ MONARCHIE ...600 // Evropský stát na počátku 20. století / Parlamentní monarchie Alfonse XIII. (1902-1917) / 1. Politické strany / II. Problémy vlády / Názorové dualismy a komplikace politického života /
I. Pluralita politických stran / II. Vztahy mezi skupinami / Ústavní krize (1917-1923) / 1. Rok 1917 / II. Rozklad režimu // Diktatura // 43. VRCHOL STŘÍBRNÉHO VĚKU ...641 // Evropské kulturní panorama / Generace roku 98 // Vrcholné období španělské kultury / Duchovní krize // 44. NEUTRALITA ...660 // Evropský systém vztahů mezi státy za první světové války / Španělská politika v Africe: marocká otázka / Španělská politika v Evropě: neutralita / Španělsko a Amerika po roce 1898 // MODERNÍ DOBA // Carlos Seco Serrano // VŠEOBECNÝ PŘEHLED // 45. DRUHÁ REPUBLIKA: JEJÍ DEMOGRAFICKÉ, EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ PŘEDPOKLADY // (překlad Vít Urban) ...682 // Demografický impuls / Relativní rozsah ekonomické krize. / Dělnická nezaměstnanost / Sociální venkova: zákon o agrární reformě / Azaňova společenská ofenzíva proti tradiční stavovské struktuře / Politický vývoj ze druhé republiky // 46. OBČANSKÁ VÁLKA (překlad Vít Urban) ...699 // Vojenské spiknutí / Povstání: Španělsko nacionalistické // a republikánské / Vojenské operace: válečné etapy / Sociální a politická revoluce na republikánském území / Sociální kontrarevoluce a politický vývoj na území nacionalistického Španělska / Vnitřní vývoj a vztahy se zahraničím během druhé světové války (1939-1945) // 47. FRANKOVA ÉRA (překlad Eva Mánková a Vít Urban) ...717 // Institucionální vývoj do šedesátých let / Hospodářský a sociální // rozvoj / Kulturní vývoj v období mezi republikou a frankismem / Mezinárodní vliv na revizi politiky: šedesátá léta / Zákon o následnictví a závěrečná fáze „rozvoje" / Zánik frankismu // 48. NOVÁ MONARCHIE A NÁVRAT k DEMOKRACII // (překlad Eva Mánková) ...757 // Monarchie Juana Carlose I. / Meze a fiasko Ariasovy vlády / Prosazení reformy / Na závěr místo epilogu //
49. NÁSTIN POLITICKÉHO VÝVOJE V 80. A 90. LETECH ...773 // (Oldřich Kašpar) // NÁSTIN DĚJIN CESKO-ŠPANÉLSKÝCH VZTAHŮ // (Oldřich Kašpar) ...779 // Úvod do problematiky / Česko-španělské vztahy do husitských válek / Od husitských válek do Bílé hory / Od Bílé hory do konce 18. století / česko-španělské vztahy v 19. století / Cesko-španělské vztavy ve 20. století // DODATKY // Chronologické tabulky ...801 // Přehledy významných událostí ...808 // Politická mapa Španělska ...837 // Seznam zkratek ...838 // Ediční poznámka ...841 // Bibliografie ...842 // Rejstřík ...851 // Obsah ...905
(OCoLC)36609755
cnb000111689

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC