Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:73x 
BK
3., přeprac. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
2 sv. : il., mapy, portréty, plány ; 23 cm + 5 volných map + 1 schéma

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Chronologické přehledy
Obsahuje bibliografie a rejstřík
[část] I. Hlava I-IX. 575 s. -- [část] II. Hlava X-XXI. s. 582-1055
000020922
PRVNÍ ČÁST :   ÚVOD. ZEMĚ A JEJÍ ŽIVÁ PŘÍRODA PŘED VZNIKEM ČLOVĚKA ...15 // DĚJINY PRAVĚKU // HLAVA I CHARAKTERISTIKA A PERIODIZACE PRAVĚKU. PRAMENY ...21 // §1 Základní dělení pravěku ...23 // §2 Problémy periodizace pravěku ...24 // §3 Prameny k dějinám pravěku ...31 // HLAVA II VZNIK ČLOVĚKA A LIDSKÉ SPOLEČNOSTI: OBDOBÍ PŘISVOJOVACÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (STARŠÍ DOBA KAMENNÁ, PALEOLIT) 39 // Kap. 1 Charakteristika a dělení paleolitu ...41 // Kap. 2 Vznik a vývoj člověka ...43 // Kap. 3 Lidstvo v paleolitu ...58 // §1 Nejstarší paleolit (asi 2500000—600000 př.n.l.) ...58 // §2 Starý paleolit (asi 600000— 250000 př.n.l.) ...60 // §3 Střední paleolit (asi 250000 - 50/40000 př.n.l.) ...63 // §4 Mladý a pozdní paleolit (asi 40000 — 8000 př.n.l.) ...66 // §5 Mezolit ...74 // Kap. 4 Shrnutí ...80 // HLAVA III POČÁTKY VÝROBNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: NEJSTARŠÍ ZEMĚDĚLCI (MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ, NEOLIT) ...83 // Kap. 1 Charakteristika a chronologie neolitu ...85 // Kap. 2 Přední Asie v neolitu ...89 // §1 Protoneolit (asi 9000— 7000 př.n.l.) ...89 // §2 Raný neolit (asi 7000— 6300 př.n.l.) ...93 // §3 Starý neolit (asi 6300 — 5900. př.n.l.) ...96 // §4 Střední neolit (asi 5900 — 5500 př.n.l.) ...98 // §5 Mladý neolit (asi 5500- 5200 př.n.l.) ...102 // Kap. 3 Evropa v neolitu (6.—4. tisíciletí př.n.l.) ...106582 obsah // HLAVA IV POČÁTKY ŘEMESEL A MĚST. VZNIK PŘEDPOKLADŮ PRO CIVILIZACI A TŘÍDNÍ SPOLEČNOST V CHALKOLITU (ENEOLITU, POZDNÍ DOBĚ KAMENNÉ) ...117 // Kap. 1 Charakteristika a chronologie chalkolitu ...119 // Kap. 2 Přední Asie v chalkolitu ...121 // §1 Starý chalkolit (asi 5200— 5000 př.n.l.) ...121 // §2 Střední chalkolit (asi 5000- 4300 př.n.l.) ...125 // §3 Mladý chalkolit (asi 4300— 3500 př.n.l.) 130 //
Kap. 3 Evropský chalkolit (eneolit, 3. tisíciletí př.n.l.) ...136 // Kap. 4 Shrnutí neolitického a chalkolitického vývoje ...145 // DĚJINY STAROVĚKU // HLAVA V NEJSTARŠÍ CIVILIZACE A STÁTY: PŘEDNÍ VÝCHOD A EGEJSKÁ OBLAST V BRONZOVÉ DOBĚ (asi 3500- 1 100 // př.n.l.) ...151 // Kap. 1 Úvod ...153 // §1 Charakteristika a přehled období. Vznik civilizace, třídní společnosti a státu ...153 // §2 Problém typu nejstarších států ...158 // §3 Obyvatelé Předního východu a Egejské oblasti a jejich etnická příslušnost ...164 // §4 Vznik písma a písemných systémů ...173 // §5 Počítání času a chronologie ...184 // Kap. 2 Mezopotámie ...190 // §1 Přírodní podmínky ...191 // §2 Prameny k dějinám Mezopotámie ...194 // §3 Přehled pravěkých dějin Mezopotámie (asi do 3500 př.n.l.) 196 // §4 Vznik prvních států: predynastické období (asi 3500 — 3000 // př.n.l.) ...199 // §5 Sumerské městské státy v raně dynastickém (RD) období (asi 3000- 2340 př.n.l.) ...205 // §6 Staroakkadské období (2340 př.n.l. — 2198 př.n.l.) // §7 Období gutejské nadvlády (2198—2110 př.n.l.) // §8 Vláda 3. dynastie z Uru (2111—2003 př.n.l.) . // §9 Starobabylónskéobdobí(1894—1594 př.n.l.) // §10 Staroasyrské období (20.—18. stol. př.n.l.) // §11 Středoasyrské a středobabylónské období (1500—1000 př.n.l.) // Kap. 3 Egypt // §1 Přírodní podmínky // §2 Prameny // §3 Přehled pravěkých dějin Egypta I: Paleolitické přisvojovací hospodářství (asi do poloviny 6. tisíciletí př.n.l.) ...240 // §4 Přehled pravékých dějin Egypta II: Neolitické a chalkolitické (predynastické) období (do 3000 ± 100 př.n.l.) ...242 // §5 Archaická doba. Vznik jednotného egyptského státu (1. a 2. dynastie, 3000 ± 100- 2635 př.n.l.) ...247 //
§6 Stará říše (2635-2135 př.n.l.) ...252 // §7 První přechodné období (2134—1991 př.n.l.) ...265 // §8 Střední říše (2061-1785 př.n.l.) ...266 // §9 Druhé přechodné období (asi 1785—1552 př.n.l.) ...271 // §10 Nová říše (1552-1070 př.n.l.) ...273 // Kap. 4 Malá Asie ...287 // §1 Přírodní podmínky ...287 // §2 Prameny ...291 // §3 Přehled pravěkých dějin Malé Asie (Anatolie) do konce 3. tisíciletí př.n.1 ...292 // §4 Období tzv. asyrských obchodních kolonií ve střední a východní části Malé Asie (20. a 19. stol. př.n.l.) // Období městského partikularismu a snah o vytvoření většího státního útvaru ...298 // §5 Starochetitské období (kolem 1650—1450 př.n.l.) ...301 // §6 Novochetitské období (1450—1200 př.n.l.) ...305 // §7 Západní Malá Asie ve 2. tisíciletí př.n.l. Trója ...313 // §8 Pád chetitské říše ...315 // Kap. 5 Syropalestinská oblast ...316 // §1 Přírodní podmínky ...317 // §2 Prameny ...319 // §3 Přehled pravěkých dějin syropalestinské oblasti ...320 // §4 Syropalestinská oblast ve 3. tisíciletí př.n.1 ...321 // §5 Foiníkie ve 2. tisíciletí př.n.1 ...323 // §6 Sýrie ve 2. tisíciletí př.n.1 ...324 // §7 Palestina ve 2. tisíciletí př.n.1 ...327 // Kap. 6 Egejská oblast ...328 // §1 Úvod ...329 // §2 Přírodní podmínky ...330 // §3 Prameny ...332 // §4 Chronologie ...333 // §5 Paleolit a neolit ...335 // §6 Počátky výroby kovů a vznik předpokladů pro civilizaci ve 3. tisíciletí př.n.l. (rané bronzové období, předpalácové období na Krétě) ...337 // §7 Mínojská civilizace (období prvních a druhých paláců, po r.2000 — 1. polovina 14. stol. př.n.l.) ...340 // §8 Mykénská civilizace ...350 //
Kap. 7 Souhrn. „Mořské národy“ a egejské stěhování. Konec bronzové doby na Předním východě a v Egeidě ...362 // Kap. 8 Ostatní Evropa v době bronzové (1900— 700 př.n.l.) ...366 // §1 Celková charakteristika a chronologie ...366 // §2 Starší doba bronzová ...368 // §3 Střední doba bronzová ...372 // §4 Mladší doba bronzová ...375584 // HLAVA VI STÁTY A ŘÍŠE NA PŘEDNÍM VÝCHODĚ V 1. POLOVINĚ 1. TISÍCILETÍ PŘ.N.L. ...383 // Kap. 1 Úvod ...385 // Kap. 2 Foiníkie ...388 // Kap. 3 Palestina ...391 // §1 Prameny ...392 // §2 Obyvatelstvo. Příchod hebrejských kmenů do Palestiny 394 // §3 Období kmenových náčelníků (tzv. soudců, asi 1200—1025 př.n.l.) ...395 // §4 Vznik státu a královské moci ...395 // §5 Období rozděleného království ...396 // §6 Perské období ...398 // Kap. 4 Egypt v pozdní době (1070—332 př.n.l.) ...399 // §1 Prameny ...399 // §2 Třetí přechodné období (1070- 664 př.n.l.) ...400 // §3 Sajská (26.) dynastie (664 — 525 př.n.l.) ...401 // §4 Od 27. dynastie do příchodu Alexandra Makedonského (332 př.n.l.) ...402 // Kap. 5 Novoasyrská říše ...403 // §1 Prameny ...404 // §2 Vznik asyrské velkoříše ...404 // §3 Asýrie a Urartu ...405 // §4 Sargonovská dynastie ...407 // §5 Organizace novoasyrské říše ...411 // Kap. 6 Novobabylónská říše ...413 // §1 Prameny ...415 // §2 Politické dějiny ...415 // §3 Organizace státu ...416 // §4 Krize a pád říše ...417 // Kap. 7 Malá Asie ...418 // §1 Frygové ...421 // §2 Lýdové ...421 // Kap. 8 Írán: Médové a Peršané ...422 // §1 Zeměpisný přehled a přírodní podmínky ...423 // §2 První písemné zprávy o Íránu ...425 // §3 Říše médská a založení státu achaimenovského ...426 // §4 Vláda Kambýsa a Dáreia I. ...429 //
§5 Achaimenovská říše od smrti Dareia I. do konce dynastie ...435 // HLAVA VII ŘEKOVÉ A ŘECKÉ STÁTY V 1. POLOVINĚ 1. TISÍCILETÍ PŘ.N.L. ...437 // Kap. 1 „Temné“ nebo homérské období (asi 1100—asi 800 př.n.l.) ...439 // §1 Úvod ...439 // §2 Prameny. Homérské eposy ...440 // §3 Příchod Dórů. Osídlení maloasijského pobřeží. Řecké kmeny a dialekty ...444 // §4 Řecká společnost v „temném“ období ...447 // §5 Řecko a Orient Řecká abeceda ...451 // Kap. 2 Archaické období: raná polis a kolonizace Středomoří a Černomoří (800— 500 př.n.l.) ...454obsah 585 // §1 Městský stát (polis) a problém vzniku státu ...456 // §2 Prameny ...458 // §3 Velká řecká kolonizace ...464 // §4 Vnitřní vývoj řeckých států ...473 // §5 Politický vývoj Řecka. Celořecké instituce ...484 // §6 Sparta a spartský (peloponnéský) spolek do konce archaické doby ...489 // §7 Athény do konce archaické doby ...493 // HLAVA VIII ŘECKÉ STÁTY V 5. A 4. STOL. PŘ.N.L.: VRCHOL A PÁD KLASICKÉ POLIS ...501 // Kap. 1 Prameny ...503 // Kap. 2 Iónské povstání a odražení perského útoku na Řecko (500-478 př.n.l.) ...508 // §1 Povstání řeckých měst v Malé Asii ...508 // §2 Dáreiův útok na Řecko. Bitva u Marathónu ...509 // §3 Themistoklés a počátky athénské námořní moci ...510 // §4 Odražení Xerxova útoku na Řecko ...512 // Kap. 3 Počátky délského (athénského) námořního spolku a protiútok Řeků proti Persii (478—462/1 př.n.l.) ...514 // §1 Založení délského (athénského) námořního spolku ...515 // §2 Kimónovy úspěchy proti Peršanům a počátky nadvlády Athén ve spolku ...516 // §3 Vnitřní vývoj ve Spartě a v Athénách. Efialtova reforma a roztržka Athén se Spartou ...517 //
Kap. 4 První střetnutí Sparty a Athén (461 —446/5 př.n.l.). Ukončení bojů s Persií ...520 // Kap. 5 Athénská říše a athénská demokracie v době Periklově ...522 // §1 Třídní a mocenská struktura ...524 // §2 Athénská říše ...525 // §3 Athénská společnost a demokratické zřízení ...529 // §4 Metoikové a otroci ...534 // §5 Athény jako kulturní centrum východního Středomoří . . 540 // §6 Zahraniční politika periklovských Athén a předehra peloponnéské války ...549 // Kap. 6 Peloponnéská válka (431—404 př.n.l.) ...551 // Kap. 7 Období přechodných hegemonií. Dobytí Řecka Makedonií (404-338 př.n.l.) 557 // §1 Změna politické struktury Řecka ve 4. stol. př.n.1 ...558 // §2 Politický vývoj v Řecku do makedonského zásahu ...561 // §3 Athény a Makedonie. Dobytí Řecka Filipem II. // Makedonským (338 př.n.l.) ...563 // HLAVA IX ALEXANDROS MAKEDONSKÝ A VZNIK HELÉNISTICKÝCH ŘÍŠÍ (336 - 276 PŘ.N.L.) ...567 // Kap. 1 Říše Alexandra Makedonského ...569 // // Kap. 2 Alexandrovi nástupci (diadochové) a rozdělení jeho říše (323-276 př.n.l.) ...573 //
DRUHÁ ČÁST :   HLAVA X ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ V 1. TISÍCILETÍ PŘ.N.L. DO VZNIKU ŘÍMSKÉHO IMPÉRIA: FOINIČANÉ, ŘEKOVÉ, ETRUSKOVÉ, ITALIKOVÉ . . 591 // Kap. 1 Úvod ...593 // Kap. 2 Foiničané v západním Středomoří; Kartágo ...595 // §1 Prameny ...595 // §2 Počátky Kartága ...596 // §3 Kartágo velmocí v západním Středomoří ...601 // §4 Kartágo a Řekové ...603 // §5 Kartágo a Řím ...604 // Kap. 3 Řekové v západním Středomoří ...606 // §1 Prameny ...606 // §2 Kolonizace. Západní Řekové v archaické době ...608 // §3 Sicilští Řekové v 5. stol. Vzestup moci Syrákús ...610 // §4 Jihoitalští Řekové v 5. a 4. stol. a jejich podrobení Římem ...612 // §5 Vrchol moci Syrákús. Syrákúsy mezi Kartágem a Římem ...613 // §6 Kultura západních Řeků ...614 // Kap. 4 Itálie do r. 800 př.n.l ...615 // §1 Přírodní podmínky ...616 // §2 Vrcholná doba bronzová a počátky doby železné. Příchod indoevropských kmenů ( 1200— 800 př.n.l.) ...619 // Kap. 5 Etruskové ...622 // §1 Prameny ...622 // §2 Problém původu Etruskú ...624 // §3 Etruská města. Hospodářství a společnost ...625 // §4 Vrchol etruské moci v 7. a 6. stol. př.n.l ...626 // §5 Úpadek etruské moci ...628 // HLAVA XI ŘÍM DO DOBYTÍ ITÁLIE (265 PŘ.N.L.) ...629 // Kap. 1 Počátky Říma (8.—6. stol. př.n.l.) ...631 // §1 Prameny ...631 // §2 Vznik a počátky Říma ...632 // §3 “Reforma Servia Tullia“ ...635 // §4 Význam archaického Říma ...637 // Kap. 2 Rané období římské republiky (509—265 př.n.l.) ...638 // §1 Prameny ...639 // §2 Ovládnutí Itálie Římany ...640 // §3 Vnitřní vývoj římské republiky ...645 // §4 Římský městský stát ...4 647 // §5 Řím a podrobení Itálie ...653 // §6 Mezinárodní postavení Říma ...655 //
HLAVA XII HELÉNISTICKÉ STÁTY (276-30 // PŘ.N.L.) ...657 // Kap. 1 Prameny ...659 // Kap. 2 Nová mocenská situace ve východním Středomoří a na // Předním východě ...661obsah 587 // §1 Úvod ...661 // §2 Velké helénistické říše ...663 // §3 Menší helénistické státní útvary v Řecku a na Předním východě ...668 // Kap. 3 Přehled politických dějin helénistické doby ...674 // §1 Období rozkvětu helénistických států (3. stol. př.n.l.) ...674 // §2 Helénistické státy v boji s Římem. Řím pánem východního Středomoří ...676 // Kap. 4 Kultura helénistické doby ...678 // HLAVA XIII VZNIK ŘÍMSKÉHO IMPÉRIA ...683 // Kap. 1 Prameny ...685 // Kap. 2 Boj Říma o hegemonii v západním Středomoří ...686 // §1 První punská válka (264— 241 př.n.l.) ...687 // §2 Boje s Illyi7 a Kelty ...689 // §3 Kartáginci v Hispánii. Druhá punská válka (218—201 př.n.l.) ...689 // §4 Zásahy Říma do východního Středomoří ...693 // §5 Definitivní vítězství Říma nad Makedonií a Kartágem ...695 // Kap. 3 Vnitřní vývoj a organizace římské říše ...697 // §1 Sociálně ekonomický vývoj římské společnosti ...697 // §2 Ideologie a kultura ...701 // Kap. 4 Římská říše ve středu 2. stol. př.n.1 ...703 // HLAVA XIV KRIZE A ZÁNIK REPUBLIKY ...705 // Kap. 1 Prameny ...707 // Kap. 2 Počátky krize. Zostření sociálních protikladů a třídního boje ...708 // §1 Římské zemědělství ...709 // §2 Povstání otroků ...710 // §3 Pokusy o řešení agrárního problému. Bratří Gracchové ...711 // §4 Optimáti a populáři. Mariova vojenská reforma ...713 // Kap. 3 Spojenecká válka. Sullova diktatura ...716 // §1 Válka Ríma s italskými spojenci (90— 88 př.n.l.) ...716 // §2 Lucius Cornelius Sulla ...718 //
Kap. 4 Spartakovo povstání. První triumvirát Gaius lulius Caesar ...720 // §1 Spartakovo povstání (73—71 př.n.l.) ...721 // §2 Boje s Mithridatem a piráty. Catilinovo spiknutí ...722 // §3 Gaius lulius Caesar. První triumvirát ...724 // §4 Nepokoje v Římě. Občanská válka mezi Pompeiem a Caesarem ...728 // §5 Caesarova samovláda ...730 // Kap. 5 Druhý triumvirát Octavianus ...732 // Kap. 6 Římská společnost v době krize republiky ...733 // §1 Společnost a stát ...734 // §2 Provincie ...735 // §3 Právo ...736 // §4 Ideologie a kultura ...736 // Kap. 7 Římská říše na konci republiky ...739 // HLAVA XV EVROPA MIMO STŘEDOMOŘSKOU OBLAST V DOBĚ ŽELEZNÉ (8.-1. STOL. PŘ.N.L.) ...741 // Kap. 1 Starší doba železná (období halštatské) ...743 // Kap. 2 Mladší doba železná (období laténské). Keltové ...750 // HLAVA XVI AUGUSTŮV PRINCIPÁT ...759 // §1 Prameny ...761 // §2 Ústavní a organizační zakotvení osobní moci ...762 // §3 Římská říše: provincie a zahraniční politika ...768 // §4 Augustovi následníci. Počátky juliovsko-klaudiovské dynastie ...775 // §5 Význam Augustova principátu ...776 // HLAVA XVII ŘÍMSKÁ ŘÍŠE ZA PRINCIPÁTU (1 4 - 284 n.l.) ...779 // Kap. 1 Prameny ...781 // Kap. 2 Upevnění principátu v 1. stol. n. 1. (dynastie juliovsko-klaudiovská a flaviovská) ...784 // §1 Dynastie juliovsko-klaudiovská ...784 // §2 Flaviovská dynastie ...788 // §3 Římská říše v 1. stol. n.l ...794 // §4 Náboženský vývoj. Počátky křesťanství ...796 // Kap. 3 Vrcholný rozkvět římské říše v 1. polovině 2. stol. n.l. ...799 // §1 “Adoptivní císaři“ (96—161 n.l.) ...800 // §2 Provincie ...806 // §3 Itálie a Řím ...807 // §4 Náboženství ...811 //
Kap. 4 Markomanské války a první projevy krize říše. Marcus Aurelius a Commodus ...813 // Kap. 5 Krize římské říše ve 3. stol. n.l. ...817 // §1 Dynastie Severovců ...818 // §2 Novoperská (sásánovská) říše ...822 // §3 Vyvrcholení krize (235—268 n.l.) ...824 // §4 Obnovení jednoty říše Aureliánem (270—275 n.l.) ...826 // §5 Kultura a náboženství ...830 // Kap. 6 Císařská vláda a římská říše za principátu. Shrnutí ...831 // HLAVA XVIII OSTATNÍ EVROPA V DOBĚ ŘÍMSKÉ ŘÍŠE (1.-5. STOL. N.L.) ...835 // §1 Úvod ...837 // §2 Keltové .... 840 // §3 Germáni ...841 // §4 Dáko-Getové ...850 // §5 Sarmati ...852 // §6 Slované ...854 // §7 Baltové ...856 // §8 Ugrofinové ...858 // HLAVA XIX POZDNÍ ŘÍMSKÁ ŘÍŠE (284 -476 N.L.) ...859 // Kap. 1 Prameny ...861Kap. 2 Od ustavení dominátu do rozdělení říše (284 — 395 n.l.) // §1 Diocletianus (284-305 n.l.) // §2 Constantinus (306—337 al.) // §3 lulianus Apostata (361—363 al.) // §4 Boje s barbarskými kmeny // §5 Theodosius (379—395 al.) // Kap. 3 Zánik západní římské říše a vznik tzv. barbarských království // §1 Arcadius(395 —408 al.) a Honorius (395—423 n.1.) // §2 Útoky barbarů. „Barbarizace“ západní římské říše // §3 Katolická církev a římský stát // §4 Hospodářství a společnost // §5 Barbarské vpády a barbarské státy na území západní římské říše // §6 Konec západořímské říše // §7 Význam pozdní antiky // HLAVA XX PŘEDNÍ INDIE V PRAVĚKU A STAROVĚKU // §1 Přírodní podmínky // §2 Prameny // §3 Přehled pravěkých dějin indického subkontinentu do příchodu árijských kmenů // §4 Indie v době védské (1200— 600 př.n.l.) // §5 Severní Indie na počátku historického období // §6 Rozkvět a úpadek maurijské říše. Období cizících vpádů //
§7 Kušánská říše. Sangamové období v tamilské Indii // §8 Guptovská říše. Harša // §9 Klasické období v kulturních dějinách Indie // §10 Přechod k feudalismu // HLAVA XXI ČÍNА V PRAVĚKU A STAROVĚKU // Kap. 1 Úvod // §1 Název Číny // §2 Geografické a přírodní podmínky // §3 Prameny // Kap. 2 Dějiny území Číny v pravěká Období předtřídní společnosti // §1 Osídlení Číny v paleolitu. Počátky lidské společnosti v Číně // §2 Neolitické kultury // Kap. 3 Raná třídní společnost v Číně (asi 21,—473. stol. př.n.l.) // §1 Rozklad rodové společnosti. Vznik třídní společnosti (asi // 21.-8. stol. př.n.l.) // §2 Rané státy v 8.—4УЗ. století př.n.l // §3 Etnogeneze obyvatel starověké Číny // §4 Sociálněpolitická učení // §5 Hospodářství v 2.—1. tisíciletí př.n.l. // Kap. 4 První centralizované státy Čchin a Chan (221 př.n.l. — 220 n.l.). Společenský vývoj ve 473. stol. př.n.l. — 6. stol. n.l. // §1 ..ocovací proces a vytvoření centralizovaného státu // §2 Lidová povstání a pád říše Čchin. Založení centralizovaného státu Chan ...973 // §3 Krize chanského státu ...978 // §4 Sociální vývoj čchinské a chanské společnosti ...979 // §5 Etnická konsolidace starověkých Číňanů ...982 // §6 Vznik a utváření feudálních vztahů ...983 // BIBLIOGRAFIE. SEZNAM VYOBRAZENI. REJSTŘÍK. . 987 // Základní bibliografie k dějinám pravěku a starověku ...989 // Obecná literatura k dějinám pravěku ...993 // Obecná literatura k dějinám starého Orientu ...995 // Obecná literatura k dějinám starověkého Řecka a Říma ...997 // Obecná literatura k dějinám starověkého Řecka ...999 // Obecná literatura k dějinám starověkého Říma ...1002 // Seznam map, plánů a schémat ...1004 // Seznam tabulek ...1005 // Seznam vyobrazení ...1005 // Jmenný rejstřík ...1013
(OCoLC)26656747
cnb001654495

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC