Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2000
xi, 155 s.

objednat
ISBN 80-7179-282-9 (brož.)
Beckovy právnické učebnice
Obsahuje předmluvu, úvod, přílohu "Panovníci a představitelé států", jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 147
000020963
Předmluva V // Obsah IX // Úvodem 1 // Kapitola I. Zamyšlení nad právem veřejným a soukromým 5 // Kapitola II. Státní právo 11 // 1. Patrimoniální stát 11 // 2. Stavovský stát 32 // 3. Absolutistický stát 52 // 4. Z historie federativních a konfederativních státních svazků (k teorii spolkového státu) 59 // 5. Stát národně reprezentační 65 // 6. Teorie samosprávy 80 // Kapitola III. Ke vzniku a vývoji mezinárodního práva veřejného a vědy o mezinárodním právu 83 // Kapitola IV. K dějinám evropské integrace // Kapitola V. K trestnímu právu // 1. Úvodem // 2. Trestní kodexy // 3. Zločiny // 4. Tresty // Kapitola VI. Stručný nástin dějin veřejného práva ve střední Evropě v první polovině 20. století (do roku 1945) // 1. Německo 115 // 2. Rakousko 117 // 3. Československo 119 // 4. Polsko 127 // 5. Maďarsko 129 // Příloha: Panovníci a představitelé států 131 // Vybrané použité základní prameny a literatura 147 // Jmenný rejstřík 149 // Věcný rejstřík 153 // VII // Obsah // Předmluva V // Přehled obsahu Vil // Úvodem 1 // Kapitola I. Zamyšlení nad právem veřejným a soukromým 11 // Kapitola II. Státní právo 11 // 1. Patrimoniální stát 11 // 1.1 K politickým dějinám 11 // 1.1.1 Frankové 11 // 1.1.2 Český stát 12 // 1.1.3 Rakousko 12 // 1.1.4 Polský stát 12 // 1.1.5 Uherský stát 13 // 1.1.6 Chorvatsko 14 // 1.1.7 Pobaltí 15 // 1.2 Panovník v době patrimoniálního státu 16 // 1.3 Pojem Koruna ve střední Evropě a charakteristika středověkého státu 19 // 1.4 Panovnická reprezentace a legitimita 20 // 1.5 Příspěvek ? teorii panovnické reprezentace a legitimity v českém státě. 21 // 1.6 Záhadný reliéf u Karlova mostu 26 // 1.7 Správa patrimoniálního státu 27 // 1.8 Počátky sněmovnictví 29 // 1.9 Jura regalia 29 // 1.10 Lenní zřízení 30 //
1.11 Zlatá bula Ondřeje II. - první uherská ústava a první ústava // středoevropského regionu 31 // 2. Stavovský stát 32 // 2.1 Stát feudálně úřednický 32 // 2.2 Stát feudálně stavovský 33 // 2.2.1 K politickým dějinám 33 // 2.2.2 Panovník 35 // 2.2.3 Sněmovnictví 38 // 2.2.4 Správní organizace 41 // 2.2.4.1 Nejvyšší ústřední úředníci 41 // 2.2.4.2 Ústřední úřady pro české, rakouské a uherské země 45 // 2.2.4.3 Provinciální správa 45 // 2.2.5 Centrální soudnictví 46 // 2.2.6 Správa a soudnictví ve městech 47 // 2.2.7 Zlatá bula Karla IV. z roku 1356 - první psaná ústava Říše římské 48 // IX // Obsah // 2.2.8 K ústavním dokumentům polské šlechtické demokracie 50 // 2.2.9 Česká konfederace 50 // 3. Absolutistický stát 52 // 3.1 Panovník 53 // 3.2 Sněmovnictví 54 // 3.3 Správa centrální 55 // 3.4 Správa provinciální 57 // 3.5 Městská správa 57 // 3.6 Soudnictví 58 // 4. Z historie federativních a konfederativních státních svazků (k teorii spolkového státu) 59 // 5. Stát národně reprezentační 65 // 5.1 Úvodem 65 // 5.2 Německo a jeho ústavní vývoj 69 // 5.3 Ústavní vývoj v Uhersku 71 // 5.4 Ústavní vývoj v Polsku 73 // 5.5 Ústavní vývoj v Předlitavsku 75 // 6. Teorie samosprávy 80 // Kapitola III. Ke vzniku a vývoji mezinárodního práva veřejného a vědy o mezinárodním právu 83 // Kapitola IV. ? dějinám evropské integrace 89 // Kapitola V. K trestnímu právu 99 // 1. Úvodem 99 // 2. Trestní kodexy 102 // 2.1 Trestní kodexy v Říši římské 102 // 2.2 Trestní kodexy v zemích rakouských, českých, Uhrách a Polsku 102 // 3. Zločiny 105 // 3.1 Zločiny proti státu 105 // 3.1.1 Velezrada a urážka panovníka (crimen laesae maiestatis) 105 // 3.1.2 Porušení míru 105 // 3.1.3 Povstání a vzbouření (moc) 105 //
3.1.4 Veřejné násilí 106 // 3.1.5 Zločiny úřední 106 // 3.1.6 Padělání mince 106 // 3.2 Zločiny proti víře 106 // 3.2.1 Rouhání 106 // 3.2.2 Kacířství (hereze) 107 // 3.2.3 Křivá přísaha a křivé svědectví 107 // 3.2.4 Čarodějnictví (maleficium nebo sortilegium) 107 // 3.3 Pohlavní zločiny (zločiny proti mravnosti) 107 // 3.3.1 Smilstvo a násilné smilstvo (violentia) 107 // 3.3.2 Cizoložství (adulterium) 108 // 3.3.3 Jiné pohlavní delikty 108 // 3.4 Zločiny proti životu, zločiny ublížení na zdraví a zločiny proti cti // 3.5 Zločiny proti majetku // 3.5.1 Krádež // 3.5.2 Loupež // 3.5.3 Podvod // 3.5.4 Žhářství // 3.6 K. trestnímu postihu židů a cikánů // 3.6.1 K trestnímu postihu židů // 3.6.2 K trestnímu postihu cikánů // 4. Tresty // Kapitola VI. Stručný nástin dějin veřejného práva ve střední Evropě v první polovině 20. století (do roku 1945) // 1. Německo 115 // 2. Rakousko 117 // 3. Československo 119 // 3.1 Hranice Československa z let 1918-1924 119 // 3.2 První zákon ČSR (č. 11/1918 Sb.) a Prozatímní ústava 119 // 3.3 Ústava ČSR z roku 1920 120 // 3.4 Správní soustava první republiky 120 // 3.5 Vybrané právní předpisy z období první republiky 122 // 3.6 Období druhé republiky 122 // 3.7 Období protektorátu 123 // 3.8 Vznik prozatímní vlády a prozatímního státního zřízení v Londýně. 125 // 4. Polsko 127 // 5. Maďarsko 129 // Příloha: Panovníci a představitelé států 131 // Vybrané použité základní prameny a literatura 147 // Jmenný rejstřík 149 // Věcný rejstřík 153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC