Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2005
87 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7235-251-2 (brož.)
Bibliografie na s. 87
000023168
Úvodní poznámky // Pokyny k jednotlivým tematickým celkům // Jazyk a komunikace // 1. Testové úkoly // 2. Pojmenovávání nových skutečností // 2.1 Slovotvorné vztahy mezi slovy // 2.1.1 Slova motivovaná a nemotivovaná // 2.1.2 Slova příbuzná a části slov // 2.2 Tvoření slov // 2.2.1 Tvoření slov odvozováním // 2.2.1.1 Slova odvozená příponami // 2.2.1.1.1 Podstatná jména // 2.2.1.1.2 Přídavná jména // 2.2.1.1.3 Slovesa // 2.2.1.2 Slova odvozená předponami // 2.2.1.2.1 Podstatná a přídavná jména.. // 2.2.1.2.2 Slovesa // 2.2.1.3 Odvozování smíšené // 2.2.2 Tvoření slov skládáním // 2.2.3 Tvoření zkratek a zkratkových slov // 2.2.3.1 Psaní zkratek a značek // 2.3 Spojování slov v sousloví // 3. Tvarosloví // 3.1 Slovní druhy // 3.2 Mluvnické kategorie // 3.2.1 Mluvnické kategorie jmen // 3.2.1.1 Jmenný rod // 3.2.1.1.1 Životnost a neživotnost // 3.2.1.1.2 Vztahy mezi jmennými rody // 3.2.1.2 Jmenné číslo // 3.2.1.3 Mluvnická kategorie pádu // 3.2.1.3.2 Syntaktické funkce pádu // 3.2.2 Mluvnické kategorie sloves // 3.2.2.1 Tvary jednoduché a složené // 3.2.2.2 Tvary určité a neurčité // 3.2.2.2.1 Slovesná osoba a číslo // 3.2.2.2.2 Slovesný způsob // 3.2.2.2.3 Slovesný čas // 3.2.2.2.3.1 Základní časy // 3.2.2.2.3.2 Relativní časy // 3.2.2.2.4 Slovesný rod // 3.2.2.2.5 Slovesný vid // 3.2.2.2.5.2 Násobenost a nenásobenost // 3.3 Tvary slov // 3.3.1 Tvary podstatných jmen // 3.3.1.1 K tvarům podstatných jmen rodu mužského // 3.3.1.1.1 Kolísání mezi vzory // 3.3.1.1.2 ? životným vzorům pán, muž, předseda, soudce // 3.3.1.2 K tvarům podstatných jmen rodu ženského // 3.3.1.4 Tvary přejatých podstatných jmen // 3.3.1.4.1 Tvary přejatých podstatných jmen obecných // 3.3.1.4.2 Tvary vlastních jmen, zvláště cizího původu //
3.3.1.4.2.1 Tvary vlastních jmen osobních // 3.3.1.4.2.2 Skloňování jmen zeměpisných // 3.3.2 Druhy a tvary přídavných jmen // 3.3.3 Druhy a tvary zájmen // 3.3.4 Druhy a tvary číslovek // 3.3.4.1 Psaní a čtení některých číslovek // 3.3.4.2 Skloňování některých číslovek // 3.3.5 Tvary sloves // 3.3.5.1 Slovesné třídy a vzory // 3.3.5.1.1 K tvarům sloves první třídy // 3.3.5.1.2 K tvarům sloves druhé třídy // 3.3.5.1.3 K tvarům sloves třetí třídy // 3.3.5.1.4 K tvarům sloves čtvrté třídy // 3.3.5.1.5 K tvarům sloves páté třídy // 3.3.5.1.6 K tvarům sloves nepravidelných // 3.3.5.2 Tvary přechodníku přítomného a přechodníku minulého...52 // 3.3.6 Slova neohebná ...52 // 3.3.6.1 Příslovce ...52 // 3.3.6.2 Předložky...53 // 3.3.6.3 Spojky...53 // 3.3.6.4 Částice ...53 // 3.3.6.5 Citoslovce...53 // 3.4 Vývojové tendence v tvarosloví současné češtiny...54 // 4. Procvičování pravopisu...55 // 4.1 Úvodní opakování...56 // 4.2 Shoda přísudku s podmětem - složitější případy...57 // 4.3 Psaní předpon s- (se-), z- (ze-) ...58 // 4.4 Hranice slov...58 // 4.4.1 Dělení slov...58 // 4.4.2 Psaní dohromady a zvlášť...59 // 4.4.3 Psaní přídavných jmen složených ...59 // 4.5 Spojovací čárka (spojovník)...60 // 4.6 Střídání krátkých a dlouhých samohlásek...60 // 4.7 Psaní velkých písmen ...61 // 4.8 Psaní přejatých slov...63 // 4.9 Souhrnná cvičení...64 // Sloh a komunikace // 5. Slohový postup popisný ...70 // 5.1.1 Popis subjektivní ...71 // 5.1.3 Výstavba popisu ...72 // 5.2 Odborný popis a slohový postup popisný ...78 // 6. Funkční styl administrativní a jeho útvary ...82 //
7. Jazyk a styl žurnalistiky...84 // 7.1 Sloh zpravodajství a publicistiky...84 // 7.1.1.1 Zpravodajské útvary...86 // 7.1.1.2 Publicistické útvary analytického zaměření...86 // 7.1.1.3 Publicistické útvary beletristického zaměření ...86

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC