Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:27x 
BK
Brno : Paido, 1997
156 s.

objednat
ISBN 80-85931-35-4 (brož.)
Bibliografie: s. 155-156
Předměty odborné - didaktika - učebnice vysokošk.
000023178
OBSAH // Úvodem ...// 1 Didaktika odborných předmětů jako vědní a studijní disciplína ve studiu učitelství ...11 // 11 Teoretická východiska didaktiky odborných předmětů ...14 // 1.1.1 Systémový přístup ve výchově a vzdělávání ...15 // 1.1.2 Vědní systém technických disciplín ...17 // 1.1.3 Didaktický systém odborných předmětů ...17 // 1.1.4 Výuka odborných předmětů jako systém ...18 // 1.2 Vymezení předmětu, struktury a úkolů didaktiky odborných předmětů ...19 // 1.3 Vztahy didaktiky odborných předmětů k jiným vědním disciplínám ...23 // 1.4 Vědeckovýzkumná činnost v oblasti didaktiky odborných předmětů ...24 // 1.4.1 Zásady vědeckovýzkumné činnosti ...25 // 1.4.2 Plánování výzkumu ...26 // 1.4.3 Metody výzkumu ...27 // 1.5 Shrnutí ...34 // 1.6 Otázky a úkoly ...36 // 2 Determinace rozvoje didaktiky odborných předmětů ...37 // 2.1 Aplikační a integrační pojetí didaktiky odborných předmětů.37 // 2.2 Kritická analýza prakticismu v pojetí didaktiky odborných předmětů ...38 // 2.3 Terminologie v současném pojetí didaktiky odborných předmětů ...40 // 2.4 Shrnutí ...41 // 2.5 Otázky a úkoly ...41 // 3 Výchovně-vzdělávací cíle a úkoly odborného vzdělávání ...42 // 3.1 Strukturalizace výchovně-vzdělávacích cílů ...42 // 3.2 Stanovení výchovně-vzdělávacích cílů výuky ...44 // 3.2.1 Výchovně-vzdělávací cíl a didaktická analýza učiva..45 // 3.2.2 Cílové zaměření v činnosti učitele a žáků ve výuce ...47 // 3.3 Cíle a hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu.. 48 // 3.4 Některé teorie z oblasti výchovně-vzdělávacích cílů ...49 // 3.5 Shrnutí ...52 // 3.6 Otázky a úkoly ...53 // 4 Obsah a struktura vzdělávání v odborných předmětech ...54 // 4.1 Modernizace obsahu vzdělávání ...54 //
4.2 Základní teoretické otázky obsahu a struktury vzdělávání ...55 // 4.3 Obsah, rozsah a struktura učiva v odborných předmětech ...57 // 4.3.1 Transformace vědního systému v didaktický systém ...57 // 4.3.2 Výběr učiva a jeho strukturace ...59 // 4.3.3 Dokumentace učiva odborných předmětů ...61 // 4.4 Didaktická analýza obsahu učiva ...64 // 4.5 Mezipředmětové vztahy a souvislosti výuky ...66 // 4.6 Právní výchova ...68 // 4.7 Shrnutí ...69 // 4.8 Otázky a úkoly ...69 // 5 Didaktické zásady a metody ve výuce odborných předmětů ...71 // 5.1 Didaktické zásady ve výuce odborných předmětů ...71 // 5.2 Vyučovací metody ve výuce odborných předmětů ...77 // 5.2.1 Metody slovního projevu (verbální) ...77 // 5.2.2 Metody názorné ...80 // 5.2.3 Metody pracovní ...81 // 5.2.4 Metody aktivizační ...82 // 5.2.5 Metody prověřování a hodnocení žáků ...90 // 5.2.6 Činitelé ovlivňující volbu vyučovacích metod ...91 // 5.3 Shrnutí ...91 // 5.4 Otázky a úkoly ...92 // 6 Organizační formy výuky v odborných předmětech ...93 // 6.1 Vyučovací hodina ...94 // 6.2 Praktické vyučování ...96 // 6.2.1 Cvičení ...96 // 6.2.2 Učební praxe ...97 // 6.3 Exkurze ...97 // 6.4 Konzultace ve studiu při zaměstnání ...99 // 6.5 Samostatná práce žáků ...99 // 6.6 Skupinové vyučování ...100 // 6.7 Formy plánování výchovně-vzdělávací práce ...101 // 6.8 Shrnutí ...102 // 6.9 Otázky a úkoly ...102 // 7 Materiální technické prostředky ve výuce odborných předmětů ...103 // 7.1 Učební pomůcky ve výuce ...104 // 7.1.1 Funkčnost učebních pomůcek ...105 // 7.1.2 Učební pomůcky v procesu řízení výuky ...107 // 7.2 Didaktická technika ve výuce ...109 // 7.2.1 Didaktická technika v učebnách a laboratořích ...111 // 7.2.2 Didaktická technika v procesu řízení výuky ...112 //
7.3 Materiální prostředky v metodické práci učitele ...113 // 7.4 Materiální prostředky v samostatné práci žáků ...113 // 7.5 Zajišťování učebních pomůcek a didaktické techniky ...114 // 7.6 Bezpečnostní a hygienická hlediska ve výuce ...115 // 7.7 Shrnutí ...116 // 7.8 Otázky a úkoly ...117 // 8 Zařízení a vybavení středních odborných škol ...118 // 8.1 Odborné učebny a laboratoře ...118 // 8.2 Školní knihovny a informační střediska ...122 // 8.3 Školní dílny ...123 // 8.4 Shrnutí ...124 // 8.5 Otázky a úkoly ...124 // 9 Tvořivost a výchova k tvůrčí činnosti ...125 // 9.1 Význam tvořivosti ...125 // 9.2 Základní pojmy tvůrčí činnosti ...126 // 9.3 Podmínky tvořivosti ...129 // 9.4 Třídění talentů ...133 // 9.5 Výchova tvořivosti ...136 // 9.6 Shrnutí ...v ...138 // 9.7 Otázky a úkoly ...138 // 10 Učitel a žák v procesu výchovně-vzdělávací činnosti odborných předmětů ...139 // 10.1 Osobnost učitele odborných předmětů ...139 // 10.1.1 Vytváření didaktických dovedností ...140 // 10.1.2 Specifické požadavky na učitele ...140 // 10.1.3 Plánovací a řídící činnost učitele ...143 // 10.1.4 Pedagogická diagnóza - základ analýzy výsledků výchovné-vzdělávací práce učitele ...145 // 10.1.5 Hospitace ve výuce ...146 // 10.1.6 Angažovaná činnost učitele - základ jeho společenského postavení ...147 // 10.1.7 Způsoby dalšího zvyšování kvalifikace učitelů ...148 // 10.2 Osobnost žáka ve výuce odborných předmětů ...148 // 10.2.1 Aktivita žáků ve výuce ...149 // 10.2.2 Sebevýchova a sebevzdělávání žáka ...150 // 10.2.3 Zájmová činnost žáků ...152 // 10.3 Shrnutí ...152 // 10.4 Otázky a úkoly ...153 // Literatura // 155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC