Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Olympia, 1991

objednat
ISBN 80-7033-143-7
000024626
Rekat.
Obsah // Předmluva // Výslovnost anglických hlásek odlišných od češtiny // 1. První den v kursu — Představování // He, she, it is; otázka a zápor. Přídavné jméno; rod. Neurčitý člen. „Že ano“. // 2. Čím jsou? Kde pracují? // I am, you are. Určitý člen. Postavení určení místa a času ve větě. // 3. Alice a její přátelé // Množné číslo slovesa být. Množné číslo podstatných jmen. These, those. Stažené tvary slovesa být. „Že ne“. // 4. Marie má narozeniny // Podstatná jména ve funkci jmen přídavných. Infinitiv to be, to have místo vedlejší věty. Sloveso to have. Zástupné one, ones. Some, any. // 5. Fotografie rodiny // Přivlastňovací pád. Stupňování přídavných jmen. Překlad zájmena svůj. Číslovky 1 — 10. // 6. Nový byt // 2. pád podstatných jmen. There is, there are. 1 zápor; no —¦ žádný. „Také“ v záporné větě. // 7. Byli v Londýně // Minulý čas slovesa být. There was, there were. Složeniny se some, any, no. Zájmena other a else. // 8. Anna má plno práce // Infinitiv významových sloves. Rozkaz pro 2. osobu. Hovorové mám — ’ ľ ve got. Musím — / have (got) to. // 9. Pomoc s překladem // Skloňování osobních zájmen. Sloveso / can; I could; may I? Nepravidelné stupňování: good. Too = příliš. // 10. Manželův týdenní program // Sloveso I must; I need not. Much — many. Rozkaz pro 1. a 3 osobu. 4. a 5.
pád podstatných jmen. // 11. Dopis: jak se učíme angličtině // Přítomný čas prostý. Vyjádření 3. pádu podstatných jmen a zájmen. Podstatná jména činitelská. Vynechávání spojky že. // 12. Interview o zájmech českých žen // Otázka a zápor v přítomném čase prostém. Záporný rozkaz. Stejný tvar pro podstatné jméno i sloveso. Little — few. // 3. Mladí jedou na lyže // Základní číslovky 11—99. Podstatné jméno slovesné. Stupňování dlouhých přídavných jmen. „2e ??? že ne"’ u významových sloves. // 14. Setkání v Londýne // Příčestí přítomné. Přítomný čas průběhový. Udávání času podle hodin. Účelový infinitiv. // 15. Oběd v restauraci // Rozdíl v používání přítomného času prostého a průběhového. Použití pomocného do u slovesa to have. Postavení krátkých příslovcí ve větě. Opis budoucího času be going to. // 16. Před vyjížďkou autem // Přesun předložek v otázce; who místo whom. Příslovce a jejich stupňování. Místo českého budoucího času anglický čas přítomný. // 17. Dotaz na cestu v městě // Budoucí čas. Tázací zájmeno which. Přehled základních předložek // a příslovcí místa. // 18. Stanování v přírodě // Minulý čas pravidelných sloves. Otázka a zápor v minulém čase, a že ano ? že ne. Vztažné zájmeno který
— whoy which. // 19. Nepozorný dědeček // Otá/ky, ve kterých se nepoužívá pomocné do\\ podmětné, nepřímé. Abeceda. „Napověděný“ infinitiv. // 20. Přílet na Slovensko a cesta do Prahy // Minulé příčestí pravidelných sloves a trpný rod. Minulý čas nepravidelných sloves. Překlad slova před. // 21. Dopis: první den v Londýně // Minulý čas průběhový. Radové číslovky. Datum. Další nepravidelná slovesa. // 22. Přísloví // Minulé příčestí nepravidelných sloves. Pomocná slovesa zastupují // slovesa významová. Další nepravidelná slovesa. // 23. Malířské a sochařské výstavy v Londýně ... 123 // 24. Cestování po Evropě ... 127 // Předpřítomný čas (2). Často, ap. Rád bych, chtěl bych — would like. // Kdy se neužívá člen. // 25. Zemědělství a průmysl v Československu ... 132 // Předpřítomný čas (3). Since, for. Rozdíl v používání minulého a předpřítomného času. Vyjadřování českého opravdu? // 26. Zapomnětlivý Patrik... 137 // Předpřítomný čas (4): v češtině přít, čas. Předpřítomný čas průběhový (1). Přivlastňovací zájmena samostatná. // 27. Dopis : nemoc v rodině ... 142 // Opis slovesa musím v ostatních časech. Předmět s infinitivem. Nepravidelné stupňování: bud. • // 28. Nakupování — oděv ... 146 // Předpřítomný čas průběhový (2). Zájmena zdůrazňovací a zvratná.
Číslovky 100 a výše. // 29. Zaměstnání, volba povolání... 150 // Vynechávání vztažného zájmena. Měl bys. Některé slovotvorné předpony a přípony. // 30. Anekdoty ... 155 // Opakování ’ // Klíč ke cvičením ... 158 // Přehled mluvnice... 168 // Abecední seznam nepravidelných sloves použitých v učebnici ... 180 // Abecední slovník anglicko-český ... 181 // Abecední slovník česko-anglický ... 195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC