Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. dopl. a rozšíř. vyd.
[Olomouc] : Anag, 1998
278 s.

objednat
ISBN 80-85646-78-1 (brož.)
Daň z přidané hodnoty - Česká republika - r. 1998 - příručky
000025001
Obsah // OBSAH // Úvod k druhému, doplněnému a rozšířenému vydáni... 3 // A Výkladová část... 5 // 1. CESTOVNÍ RUCH ... 7 // 2. LÁZEŇSKÁ PÉČE... 20 // 3. NÁKLADNÍ PŘEPRAVA... 23 // 3.1. Tuzemská nákladní přeprava... 23 // 3.2. Mezinárodní nákladní přeprava... 25 // 4. OSOBNÍ PŘEPRAVA... 29 // 4.1. Tuzemská pravidelná a nepravidelná osobní přeprava ... 29 // 4.2. Mezinárodní pravidelná a nepravidelná přeprava osob ... 30 // 4.2.1. Mezinárodní pravidelná přeprava osob... 30 // 4.2.2. Mezinárodní nepravidelná přeprava osob... 32 // 5. VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ... 34 // 6. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ... 37 // 7. VEŘEJNÉ UBYTOVÁNÍ... 39 // 8. NEVEŘEJNÉ UBYTOVÁNÍ ... 41 // 9. STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ V RÁMCI REKREAČNÍCH SLUŽEB ... 45 // 10. DĚTSKÁ REKREACE... 47 // 11. PRODEJ POUŽITÉHO ZBOŽÍ... 49 // 11.1. Prodej zboží nakoupeného od neplátců daně // a určeného pro další prodej v nezměněném stavu // uskutečněný plátcem DPH... 49 // 11.2. Prodej ojetých osobních automobilů // pořízených od plátců daně... 51 // 11.3. Prodej použitého zboží plátcem daně... 52 // 273Obsah // 12. DPH A REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ SLUŽBY, INZERCE... 54 // 13. ZBOŽÍ REKLAMNÍHO A PROPAGAČNÍHO CHARAKTERU... 59 // 14. DPH U SPONZORSKÝCH DARŮ DO RŮZNÝCH SOUTĚŽÍ... 63 // 15. UPLATŇOVÁNÍ DANĚ PŘI POSTUPU PODLE ZÁKONA // Č. 222/1994 Sb. A POSTUP U BEZÚPLATNÝCH PLNĚNÍ // USKUTEČŇOVANÝCH PODLE OBECNĚ
ZÁVAZNÝCH PŘEDPISŮ ... 65 // 16. UPLATŇOVÁNÍ DPH U SUBJEKTŮ ZALOŽENÝCH // ZA JINÝM ÚČELEM, NEŽ JE PODNIKÁNÍ... 68 // 16.1. Zdravotnictví... 71 // 16.1.1. Stomatologické laboratoře // a stomatologické ordinace... 73 // 16.1.2. Oční optika... 73 // 16.1.3. Zařízení lékárenské péče... 74 // 16.2. Zdravotní pojištění... 75 // 16.3. Školství... 75 // 16.4. Kultura... 78 // 16.5. Obce... 79 // 17. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘŮ, // ŠKOLENÍ A PŘEDNÁŠEK PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY... 81 // 18. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ... 84 // 19. ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY... 87 // 20. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ A BYTŮ PRO JINÉ OSOBY... 89 // 21. PENÍZE, PLATEBNÍ KARTY A JINÉ NÁHRADY PENĚZ... 92 // 22. POSTUP PLÁTCE PŘI ZRUŠENÍ REGISTRACE... 95 // 23. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ DPH VE SDRUŽENÍ... 98 // 24. UPLATNĚNÍ DPH U NĚKTERÝCH PLNĚNÍ // V SOUVISLOSTÍ S APLIKACÍ ZÁKONA O ODPADECH... 102 // 25. DAŇOVÉ DOKLADY, JEJICH NÁLEŽITOSTI // A VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ, // DAŇOVÉ DOKLADY PŘI UPLATNĚNÍ NÁROKU NA ODPOČET___ 104 // 25.1. Daňové doklady... 104 // 25.2. Uplatňování nároku na odpočet dané a daňové doklady ... 115 // 26. UPLATŇOVÁNÍ DPH U OPERATIVNÍHO // A FINANČNÍHO LEASINGU... 119 // 26.1. Tuzemský operativní leasing... 119 // 274Obsah // 26.2. Tuzemský finanční leasing... 120 // 26.3. Zrušení a cese tuzemských leasingových smluv... 123 // 26.4. Zahraniční leasing...
124 // 26.4.1. Finanční leasing... 125 // 26.4.2. Operativní leasing... 126 // 26.5. Leasing do zahraničí... 127 // 27. UPLATŇOVÁNÍ DPH VE VÝSTAVBĚ // A PŘI PŘEVODU, PRONÁJMU A PODNÁJMU NEMOVITOSTÍ... 128 // 27.1. Předmět daně... 128 // 27.1.1. Převod nemovitostí ... 128 // 27.1.2. Pronájem a podnájem nemovitostí... 129 // 27.2. Místo zdanitelného plnění... 130 // 27.3. Uskutečnění zdanitelného plnění... 130 // 27.3.1. Převod nemovitostí ... 131 // 27.3.2. Stavby a stavební práce... 131 // 27.3.3. Pronájem a podnájem nemovitostí... 132 // 27.4. Základ daně... 132 // 27.4.1. Převod nemovitostí ... 132 // 27.4.2. Stavby a stavební práce... 133 // 27.5. Sazby daně... 135 // 27.5.1. Převod nemovitostí ... 136 // 27.5.2. Stavby, stavební práce // a služby související se stavbami... 136 // 27.5.3. Pronájem a podnájem nemovitostí... 137 // 27.6. Osvobození od daně // při převodu a pronájmu nemovitostí... 138 // 27.6.1. Převod nemovitostí ... 138 // 27.6.2. Pronájem nemovitostí... 139 // 27.7. Technické zhodnocení nemovitostí... 139 // 27.8. Stavební práce // prováděné zahraničními subjekty v tuzemsku... 140 // 27.9. Stavební práce // prováděné tuzemskými subjekty v zahraničí... 141 // 27.10. Pronájem nemovitostí // v tuzemsku zahraničním subjektům... 141 // 28. FINANČNÍ ČINNOSTI... 142 // 28.1. Vymezení finančních činností... 142 // 275Obsah // 28.2. Vymezení finančních institucí...
143 // 28.3. Cenné papíry a směnky... 145 // 28.4. Finanční činnosti podle § 28 ödst. 1... 145 // 28.4.1. Zprostředkování obchodu s cennými papíry nebo // devizovými prostředky (finanční makléřství).. 146 // 28.4.2. Obhospodařování cenných papírů klienta // na jeho účet... 146 // 28.4.3. Směnárenská činnost... 146 // 28.4.4. Operace týkající se peněz... 146 // 28.4.5. Dodání zlata České národní bance... 147 // 28.5. Finanční činnosti podle § 28 odst. 2... 147 // 28.5.1. Poskytování úvěrů... 147 // 28.5.2. Převod cenných papírů... 148 // 28.5.3. Platební styk a zúčtování... 150 // 28.5.4. Vydávání platebních prostředků, // např. platebních karet, cestovních šeků... 151 // 28.5.5. Poskytování bankovních záruk... 151 // 28.5.6. Otvírání akreditivu... 151 // 28.5.7. Obstarávání inkasa... 152 // 28.5.8. Obchodování na vlastní účet // nebo na účet klienta:... 152 // 28.5.8.1. Obchodování na vlastní účet nebo na účet // klienta s devizovými hodnotami... 152 // 28.5.8.2. Obchodování v oblasti // termínovaných obchodů a opcí včetně // kursových a úrokových obchodů... 152 // 28.5.8.3. Obchodování na vlastní účet nebo na účet // klienta s převoditelnými cennými papíry... 153 // 28.5.9. Prodej pohledávek // nakoupených od jiných subjektů... 153 // 28.5.10. Zprostředkování spoření... 154 // 28.5.11. Správa investičního fondu investiční společností. 154 // 29.
VYMEZENÍ DNE USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ // PŘI PRODEJI ZBOŽÍ... 155 // 30. VYMEZENÍ DNE USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ // PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB... 158 // 31. UPLATŇOVÁNÍ DANĚ U OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ... 160 // 31.1. Vymezení osobních automobilů... 160 // 276Obsah // 31.2. Odpočet daně... 161 // 31.3. Prodej osobních automobilů... 164 // 31.4. Základ daně... 165 // 32. UPLATŇOVÁNÍ DPH PŘI PŘEÚČTOVÁNÍ SLUŽEB // A DALŠÍCH VYMEZENÝCH ZDANITELNÝCH PLNĚNÍ... 167 // 32.1. Přeúčtování plnění podléhajících dani od jiných plátců ... 167 // 32.2. Přeúčtování plnění podléhajících dani od neplátců. 169 // 32.3. Přeúčtování plnění osvobozených od daně podle § 25 ... 169 // 33. UPLATŇOVÁNÍ DPH U LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER___ 171 // 34. STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ U ZBOŽÍ A SLUŽEB // A V NĚKTERÝCH SPECIFICKÝCH PŘÍPADECH... 173 // 34.1. Základ daně u zboží... 173 // 34.1.1. Základní přístup při stanovení základu daně ... 173 // 34.1.2. Stanovení základu daně u zboží. // které podléhá spotřební dani ... 175 // 34.1.3. Stanovení základu daně v případě // dodání zboží společně s jeho instalací... 175 // 34.2. Základ daně u služeb... 176 // 34.3. Stanovení základu daně v případě poskytnutí slevy. 177 // 34.4. Stanovení základu daně v případě bezúplatných plnění // a plnění, kdy úhrada není cenou... 179 // 34.5. Stanovení základu
daně v případě poskytnutí dotace ... 179 // 35. UPLATŇOVÁNÍ DPH U MAJETKOVÝCH VKLADŮ. PŘI VYPOŘÁDÁNÍ // MAJETKOVÝCH PODÍLŮ A PŘI PRODEJI PODNIKU... 180 // 35.1. Uplatňování daně u majetkových vkladů... 180 // 35.2. Uplatnění daně při vypořádání majetkových podílů.. 182 // 35.3. Prodej podniku... 183 // 36. TRANSFORMACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV . . 186 // 36.1. Přeměna obchodní společnosti... 186 // 36.2. Splynutí společností... 188 // 36.3. Sloučení společností... 188 // 36.4. Rozdělení společnosti... 189 // 36.5. Transformace družstev... 189 // 37. SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU... 191 // 37.1. Zdaňovací období... 191 // 37.2. Předkládání daňových a dodatečných daňových přiznání .. 192 // 277Obsah // 37.2.1. Běžná daňová přiznání... 192 // 37.2.2. Dodatečná daňová přiznání... 192 // 37.3. Splatnost daně a vracení nadměrného odpočtu... 194 // 37.4. Sankce za porušení zákona a opravné prostředky... 195 // 37.4.1. Sankce za porušení zákona ... 195 // 37.4.2. Opravné prostředky... 197 // 37.4.2.1. Řádné opravné prostředky... 197 // 37.4.2.2. Mimořádné opravné prostředky... 197 // 38. OPRAVA SAZBY DANĚ A VÝŠE DANĚ... 199 // 38.1. Uplatnění chybné sazby daně, které má // za následek snížení daňové povinnosti plátce... 199 // 38.2. Uplatnění chybné sazby daně, které má // za následek zvýšení daňové povinnosti plátce... 200 // В Zákon
České národní rady č. 588/1992 Sb., // o dani z přidané hodnoty... 201 // Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., // o dani z přidané hodnoty... 203 // Příloha č. 1 к zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. // Seznam zboží podléhajících snížené sazbě ... 254 // Příloha č. 2 к zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. // Seznam služeb podléhajících základní sazbě... 261 // Příloha č. 3 к zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. // Seznam zboží, u něhož musí být základ daně rozdělen // při zabudování do stavby... 263 // C Seznam publikovaných pokynů pro DPH к 15.5.1998 ... 265 // 278

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC