Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Práce, 1981
209 s.

objednat
Příručky nakladatelství Práce. Příruční knihovna ROH
Obsahuje bibliografické odkazy a věcný rejstřík
Přehledně zpracovaný komentář odpovídá na řadu praktických otázek týkajících se dovolené na zotavenou. Vysvětluje základní podmínky pro vznik nároku na dovolenou, délku dovolené, podmínky pro přiznání dodatkové dovolené.Zabyvá sekrácením, nástupem a přerušením dovolené, dovolenou při výkonu veřejné funkce, při uvolnění pracovníků pro jinou organizaci, náhradou mzdy aj.
000025474
Rekat.
Úvodem 5 // Nárok na dovolenou 9 // Základní podmínky pro vznik nároku na dovolenou 9 // Povaha a obsah podmínek pro vznik nároku na dovolenou 9 // Spojitost podmínek s určitým pracovním poměrem 10 // Podmínka čekací doby 12 // Počítání doby pěti měsíců 12 // Čekací doba a určování nástupu dovolené 15 // Podmínka odpracování 75 dnů 18 // Význam podmínky 18 // Co rozumíme výkonem práce 18 // K jednotlivým důvodům zameškání práce 20 // Podmínka výkonu práce a délka odpracování směny 37 // Podmínka výkonu práce a počet směn 39 // Podmínka výkonu práce a nástup dovolené 45 // V kterých případech se nevyžaduje splnění podmínek pro vznik nároku na dovolenou...48 // Vznik nároku na dovolenou při některých změnách zaměstnání 49 // K jednotlivým případům uvedeným v § 100 odst. 2 ZP 52 // Prominutí podmínek pro vznik nároku na dovolenou 60 // Skutečnosti podmiňující možnost organizace poskytnout pracovníku dovolenou podle § 100 odst. 4 ZP ...60 // Právní charakter prominutí podmínek pro vznik nároku na dovolenou 63 // K některým dalším otázkám prominutí podmínek pro vznik nároku na dovolenou 64 // Další výjimky z ustanovení § 100 odst. 1 ZP o podmínkách pro vznik nároku na dovolenou...60 // Nárok na dovolenou bez odpracování 75 dnů v některých případech skončení pracovního poměru s . 66 // Výjimka stanovená pro dočasné uvolnění pracovníka pro jinou organizaci 74 // Výjimka stanovená pro pracovníky v souvislosti s jejich pobytem V CiZině // Délka dovolené // Doba trvání pracovního poměru // Povinnost pracovníka prokázat nárok na delší než základní výměru dovolené // Délka dovolené nezávislá na době trvání pracovního poměru Délka dovolené podle véku pracovníka //
Dovolená učitelů, učitelek materských škol a vychovatelů Zápočet dob pro účely dovolené podle § 103 ZP // Doby uvedené v § 103 odst. 1 // K některým dalším otázkám zápočtu podle § 103 ZP // Další dovolená // Počet pracovních dnů dovolené Dovolená a dny dalších pracovních směn Úprava platná pro rok 1979 // .Úprava platná pro rok 1960 // Dodatková dovolená // Podmínky pro přiznání dodatkové dovolené // Délka dodatkové dovolené // Plná dodatková dovolená // Částečná dodatková dovolená // Jedna dvanáctina dodatkové dovolené . Čerpání dodatkové dovolené // Čerpání v pracovním volnu // Přečerpání a nevyčerpání dodatkové dovolené Další otázky související s čerpáním dovolené // Práce v tuberkulózních léčebnách, tuberkulózních lůžkových a ambulantních odděleních ústavů národního zdraví, v nichž se ošetřují nemocní s nakažlivou formou tuberkulózy a v Bangových izolátorech // Práce, při nichž jsou pracovníci vystaveni ve významné míře nepříznivým vlivům ionizujícího záření // Práce na pracovištích s infekčními materiály, při nichž jsou pracovníci vystaveni přímému nebezpečí nákazy...131 // Práce vykonávané nepřetržitě alespoň jeden rok v tropických nebo jiných zdravotně obtížných oblastech 134 // Práce při výchově mládeže za ztížených podmínek a ve zdravotnické službě Sboru nápravné výchovy ... 134 // Zvláštní podmínky pro vznik nároku na dodatkovou dovolenou vztahující se na některé práce uvedené ve vylil. č. 75/1967 Sb. 135 Podmínka výkonu práce v rozsahu nejméně poloviny stanovené // pracovní doby... 135 // Dodatková dovolená při pracích v tropických nebo jiných zdravotně obtížných oblastech s a 136 // Krácení dovolené //
Krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost v práci ...141 // Krácení dovolené pro neomluvenou nepřítomnost v práci . 144 // Výkon trestu odnětí svobody ...148 // Vazba... 149 // Prominutí krácení dovolené 149 // Nástup dovolené 151 // Povinnost organizace uhradit pracovníkovi náklady při změně nástupu dovolené a při přerušení dovolené // Podmínky nástupu dovolené // Doba čerpání dovolené // Oznámení nástupu dovolené // Omezení možnosti určit nástup dovolené // Hromadná závodní dovolená // Délka hromadné závodní dovolené // Dovolená při několika pracovních poměrech 164 // Přerušení dovolená 167 // Vliv skončení pracovního poměru na dovolenou 170 // Okamžité zrušení pracovního poměru // Skončení pracovního poměru před vyčerpáním dovolené . Skončení pracovního poměru po vyčerpání dovolené . Ostatní případy skončení pracovního poměru 177 // Potvrzení o zaměstnání pro účely dovolené 178 // Dovolená při výkonu veřejné funkce 181 // Dovolená při uvolnění pracovníků pro jinou organizaci 183 // Dovolená pracovníka činných na základě dohod o pracovní činnosti 184 // Náhrada mzdy za dovolenou 186 // Splatnost náhrady mzdy po dobu dovolené 186 // Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou 186 // Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou u učitelů 189 // Zákaz poskytování náhrady mzdy za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou... 189 // Výše a splatnost náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou 190 // Dovolená sezónních a kampaňových pracovníků 191 // Průměrný výdělek 193 // Hrubý výdělek 193 // Rozhodné období ... 195 // Průměrný výdělek při trvalé změně základní mzdy 197 // Pravděpodobný výdělek... . 198 // Průměrný výdělek v některých zvláštních případech 198 // Výpočet průměrného výdělku 199 // Poměrná část dovolené 201 // Rejstřík
(OCoLC)10104254
cnb000146256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC