Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2002
628 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7106-243-X (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje barevné mapky, ilustrace, úvod, rejstřík
Dějiny světové - atlasy
000026184
OBSAH // 5 // Cvod 4 // Obsah 5 // Symboly a zkratky 9 // Pravek // Počátky života 11 // Starší doba kamenná 12 // Střední a mladší doba kamenná 14 // Orient 16 // Doba bronzová v Evropě 18 // Doba železná, Kimmeriové a Skythové 20 // Orientálni despocie // Egypt I (3000-1570 př. n. I.) 22 // Egypt ? (1570-332 př. n. 1.) 24 // Mezopotámie I (3. tisíciletí př. n. I.) 26 // Mezopotámie 11 (2. tisíciletí př. n. 1.) 28 // Mezopotámie III (1. tisíciletí př. n. 1.) 30 // Indoevropané, Kréta (2600-1425 př. n. 1.) 32 // Malá Asie (okolo 2000-546 př. n. 1.) 34 // Palestina I (1500-587 př. n. 1.) 36 // Palestina II, Féničané (539 př. n. 1.-133 n. 1.) 38 // Čína (1500 př. n. 1.-220 n. I.) 40 // Indie (3000 př. n. l.-okolo 700 n. 1.) 42 // Médové (do 550 př. n. 1.), perská veleříše // (559-330 př. n. 1.) 44 // Antické Řecko // Mykénská doba (2500-1150 př. n. 1.), řecké stěhování 46 Státní formy, náboženství 48 // Kolonizace (750-550 př. n. 1.), Iónové (do 500 př. n. 1.) 50 Peloponés (do 500 př. n. 1.) 52 // Athény (do 500 př. n. 1.) 54 // Recko-perské války, athénský námořní spolek // (5. století př. n. 1.) 56 // Klasická kultura (5.-4. století př. n. 1.) 58 // Periklovy Athény (462-429 př. n. 1.) 59 // Athény, peloponéská válka (431-404 př. n. 1.), Sicílie 60 Úpadek řecké polis, Makedonie (4. století př. n. 1.) 62 // Helénismus // Říše Alexandra Velikého (336-323 př. n. 1.) 64 // Boje
diadochů (323-280 př. n. L), helénistické říše I 66 Helénistické říše II 68 // Hospodářství, kultura 70 // Antický Řím // Italskv dávnověk, Etruskové, počátky’ Říma // (1000-500 př.n.l.) 72 // Stárni zřízení 74 // Třídní boje, vnější politika (494-354 př. n. 1.) 76 // Střední a jižní Itálie (348-272 př. n. 1.) 78 // Střet s Karthágem I (264-212 př. n. 1.) 80 // Střet s Karthágem II (212-202 př. n. 1.) 82 // Římská expanze na východ (200-133 př. n. 1.) 84 // Rodina, občan, právo, náboženství 86 // Kultura a umění 87 // Revoluce, občanské války I (133-79 př. n. 1.) 88 // Občanské války II (77-44 př. n. 1.) 90 // Konec občanských válek (44-30 př. n. 1.), principát 92 Augustus (27 př. n. 1.-14 n. 1.), římská literatura I 94 // Doba prvních císařů (14-96), římská literatura II 96 // Adoptivní císaři (96-192), Severovci (193-235) 98 // Vojenští císaři, dominát (235-305) 100 // Konstantin Veliký a jeho nástupci (4. století) 102 // Hospodářství 104 // Rané křestánství 106 // Raný středověk // Germáni 108 // Slované 110 // Kočovné národy 112 // Stěhování národů (375-568) 114 // První germánské stárni útvary (4.-5. století) 116 // Itálie (568-1015) 118 // Frankové I (485-750) 120 // Frankové II (751-814) 122 // Rozpad franské říše (9- století) 124 // Frankové III: stát, hospodářství 125 // Frankové III: církev, kultura, lenní systém 126 // Církev, kultura,
lenní systém 127 // Anglie (do 1066) 128 // Normané 130 // Rusko (9.-13. století) 132 // Islám I (do 750) 134 // Islám II (750-13. století) 136 // Východořímská říše (Byzanc, do 867) 138 // Církev 140 // Mnišství 141 // Vrcholný středověk // Střední Evropa I (911-1024) 142 // Střední Evropa II, otonské impérium 144 // Střední Evropa III ( 1024-1075), reformní papežství 146 Střední Evropa IV (1075-1125) 148 // Církev, sekty, filosofie (12.-13. století) 149 // Křížové výpravy I 150 // Křížové výpravy II 152 // Židé 154 // Kultura 156 // Stát 157 // Francie (987-1270) 158 // Anglie (1066-1272) 160 // Skandinávie (10.-13. století) 162 // Střední Evropa V (1125-1190) 164 // Polsko (960-1320) 166 // Velká Morava, český stát, Uhersko (830-1306) 168 // Německá kolonizace (12.-13- století) 170 // Štaufské impérium (1190-1268) 172 // Byzanc (867-1204) 174 // Čína (4.-13. století), Japonsko (do 13. století) 176 // Mongolská veleříše (13-14. století) 178 // Pozdní středověk // Univerzity, církev (14.-15. století) 180 // Hanza, Benátky, Janov (13 -15. století) 182 // Scholastika, mystika, „Devotio moderna“ 184 // Města, teritorializace 185 // Španělsko (11.-15. století) 186 // Anglie (1272-1485) 188 // Francie (1270-1498) 190 // Švýcarsko, Burgundsko (14. a 15. století) 192 // Střední Evropa I (1273-1378) 194 // Střední Evropa II (1378-1493), husitství // (1415-1485) 196 // Rád německých rytířů,
Skandinávie (14.-15. století) 198 Litva, Polsko, Uhersko (14.-15. století) 200 // Rusko (1325-1613) 202 // 6 OBSAH // Balkán (13-15. století) 204 // Byzanc (1204-1453) 206 // Osmanská říše ( 1300-1660) 208 // Čína (1264-1368), Indie (999-1526) 210 // Přelom epoch // Humanismus 212 // Renesance 213 // Hospodářství 214 // Itálie (14.-15. století) 216 // Střední Evropa (1493-1519), Itálie (1494-1516) 218 // Vynálezy, objevy, Afrika (do 16. století) 220 // Staré americké kultury 222 // Amerika (16. století) 224 // Čína (1368-1644), Japonsko (1338-1639) 226 // Indie (1526-1658) 228 // Reformace a protireformace // Církevní poměry (15. století) 230 // Počátky reformace (Luther, Zwingli) 231 // Novokřtěnci (16. století), německá selská válka // (do 1525) 232 // Středm Evropa 1 (1521-1555) 234 // Rße Karla V. (1519-1556) 236 // Kalvinismus, anglikánství 238 // Katolická obnova ( 16. století) 239 // Evropa (16. a 17. století) 240 // Portugalsko (1495-1640), Španělsko (1556-1659) 242 Nizozemí (1477-1648) 244 // Francie (1547-1610), Anglie (1485-1603) 246 // Polsko (1506-1621), Švédsko (1513-1629) 248 // Středm Evropa II (1555-1619) 250 // Třicetiletá válka I (1618-1629) 252 // Třicetiletá válka II (1630-1648) 254 // Věk rozumu // Baroko 256 // Osvícenství 257 // Francie (1610-1697) 258 // Francouzsky absolutismus (17. století) 260 // Německo (po 1648) 262 // Habsburské soustátí (1663-1740) 264 // Anglie 1 (1603-1688) 266
// Anglie II (1688-1742), válka o dědictví španělské (1701-1714) 268 // Švédsko (1632-1721) 270 // Rusko (1613-1740) 272 // Čína (1644-1796), Indie (1658-1750) 274 // Amerika (17. a 18. století) 276 // Objevy, vynálezy (17. a 18. století) 278 // Francie, Prusko ( 1713-1748) 280 // Sedmiletá válka (1756-1763) 282 // Rusko, Německo, Polsko (po 1763) 284 // Osvícenský absolutismus (18. století) 286 // Doba velkých revolucí // Úvahy o státu a hospodářství ( 19- století) 289 // Spojené státy I ( 1763-1783) 290 // Spojené státv U (1783-1817) 292 // Francie 1 (1774-1788) 294 // Francie II (1789-1792) 296 // Franciem (1792-1799) 298 // Evropa (1792-1799) 300 // Období napoleonských válek // Evropa I (1799-1809) 302 // Francie (1799-1812) 304 // Německo I (1797-1806 118091) 306 // Velká Británie 1783-1815) 308 // Německo 11 (kultura, věda) 310 // Německo III (1807-1814) 311 // Evropa U (1808-1812) 312 // Evropa III (1813-1815) 314 // Evropa IV (1814-1815) 316 // Restaurace a revoluce // Politické ideje 318 // Velká Británie I (1800-1840) 320 // Evropa 1 (1815-1830) 322 // Německo I (1815-1848) 324 // Velká Británie II (1815-1848) 326 // Francie (1815-1848) 327 // Evropa II (1830) 328 // Latinská Amerika ( 1800-1830) 330 // Evropa III (1848) 332 // Německo II (1848) 334 // Rakousko, Německo ? ( 1848-1849) 336 // Německo IV (1848-1862) 338 // Doba národních států // Židé 340 // Kultura, věda 342 // Věda, technika 343 // Socialistické
hnutí 344 // Dělnické hnutí, sociální politika 345 // Rusko (1815-1874) 346 // Francie (1852-1871) 348 // Itálie (1850-1871) 350 // Německo 1 (1859-1871) 352 // Německo II (1871-1890) 354 // Rakousko-Uhersko (1867-1914) 356 // Balkán (1871-1908) 358 // Evropa I (1871-1914) 360 // Evropa U (1815-1914) 362 // EvropalII (1840-1914) 363 // Západní Asie (1736-1925) 364 // Indie (1750-1916) 366 // Japonsko (1680-1853), Čína (1797-1911) 368 // Latinská Amerika (1830-1914) 370 // Spojené státy (1817-1865) 372 // Afrika (19. století) 374 // Imperialismus // Kolonialismus, vrcholnv kapitalismus (1880-1914) 376 Dělnické hnutí ’ 378 // Dělnické hnutí, pacifismus 379 // Velká Británie I (1814-1914) 380 // Velká Británie II (1848-1914) 382 // Francie 1(1870-1914) 383 // Francie II (1830-1914) 384 // Německo I (1871-1914) 386 // Německo 11 (1890-1914) 388 // Rusko I: vnitřní politika (1874-1914) 389 // Rusko II (1815-1914) 390 // Japonsko (1853-1912) 392 // Spojené státy (1865-1914) 394 // Itálie (1872-1915) 396 // Balkán (1908-1913) 398 // OBSAH 7 // První svetová válka // Příčiny války, otázka viny, čenencová krize 0914) 400 // Spojenectví, válečné cíle (1914-1918) 401 // Západní a východní bojiště (1914-1918) 402 // Vedlejší bojiště, mírové snahy (1914-1917) 404 // Politické krize, ruská revoluce (1917) 406 // Konec války (1918) 408 // Mírové smlouvy (1919-1920) 410 // Mezi dvěma světovými válkami Politické problémy
(1918-1939) 412 // Společnost národů (1919-1946) 414 // Evropa 1 (1919-1936) 4l6 // Mezinárodní komunismus 418 // Sovětskv svaz (1918-1924) 420 // Spojené státv I (1919-1933) 422 // Velká Británie I (1918-1929) 424 // Francie 1 (1919-1931) 425 // Německo 1 (1918-1923) 426 // Německo II (1923-1930) 428 // Evropa II (1918-1939) 430 // Evropa III (1918-1939) 431 // Polsko (1914-1939) 432 // Evropa IV (1918-1939) 434 // Evropa V (1918-1939) 435 // Itábe (1919-1939) 436 // Španělsko (1917-1939), Portugalsko (1911-1945) 438 Evropa VI (1918-1939) 440 // Evropa VU (1918-1939) 442 // Tbrecko (1918-1945) 444 // Západm Asie (1918-1944) 446 // Střední a jihovýchodní Asie / (1918-1944) 447 // Britské společenství národů (1919-1939) 448 // Čína (1912-1945) 450 // Japonsko (1912-1941) 452 // Latinská Amerika (1918-1945) 454 // Afrika (1914-1939) 456 // Objevy a vynálezy 458 // Fašismus v Itálii 460 // Nacismus v Německu 461 // Světová ekonomika a hospodářská krize // (1919-1939) 462 // Spojené státv ? ( 1933-1945) 464 // Sovětský svaz II (1924-1939) 466 // Velká Británie II (1929-1940) 468 // Francie U (1931-1940) 469 // Německo III ( 1930-1933) 470 // Německo IV (1933-1934) 472 // Německo V (1933-1940) 474 // Druhá světová válka // „Blesková válka" (1939-1940) 476 // Námořní, letecká válka; ekonomika // (1939-1945) 478 // Severn Afrika, Balkán ( 1940-1942) 480 // Nacistický antisemitismus a „konečné řešení" // (1933-1945) 482
// Ruské bojiště (1941-1942) 484 // Hnutí odporu (1939-1945) 486 // Spojenecké konference (1941-1945) 487 // Severní Afrika, Itálie, Balkán (1942-1945) 488 // Východní a západní bojiště (1941-1944) 490 // Pád Německa (1945) 492 // Válka v Tichomori (1941-1945) 494 // Období po druhé světové válce Mezinárodní politika 496 // Problém uprchlictví 498 // Organizace spojených národů I (1945-1965) 500 // Organizace spojených národů II (1945-1965) 502 // Sovětský svaz I (1945-1953) 504 // Sovětský svaz II ( 1953-1965) 506 // Evropa I (1945-1965), Blízký východ I (1945-1965) 507 Lidové demokracie I (1945-1965) 508 // Lidové demokracie U ( 1945-1965) 510 // Lidové demokracie III (1945-1965) 511 // Čína, Japonsko (1945-1965) 512 // Korea, Indočína (1945-1965) 514 // Spojenecké systémy ( 1945-1965) 516 // Spojené státy I (1945-1960) 518 // Spojené státv ? (1961-1965), Kanada (1945-1965) 520 Evropa II (1945-1965) 521 // EvropaHI (1945-1965) 522 // Velká Británie (1945-1965), Francie I (1944-1946) 524 Francie ? (1946-1965), státy Beneluxu (1945-1965) 525 Německo I (1945-1949) 526 // Německo!! (1949-1965) 528 // Německo III (1945-1965) 530 // Německo IV (1949-1965) 532 // Blízký východ II (1945-1965) 534 // Palestina - Izrael ( 1933-1965) 536 // Rozvojové země (1945-1965) 538 // Jihovýchodní .Asie I (1945-1965) 540 // JižníAsiel (1945-1965) 542 // Afrika I (1945-1965) 544 // Afrika II (1945-1965) 546 // Latinská Amerika I
(1945-I965) 548 // Odzbrojení (1945-1990) 550 // Spojenecké systémy II (1966-1990) 551 // Organizace spojených národů III (1966-1990) 552 // Evropa IV (1966-I99O) 554 // Sovětský svaz ? (1966-1990) 556 // Lidové demokracie IV (1966-1990) 558 // Lidové demokracie V (1966-1990) 560 // Evropa V (1966-I990) 561 // Evropa VI (1966-1990) 562 // Evropa VU (1966-1990) 564 // Evropa VUI ( 1966-1990) 566 // Německo V (1966-1977) 568 // Němečkovi (1966-1977) 570 // Německo VU (1978-1990) 572 // Blízký východ HI ( 1966-1990) 574 // Blízký východ IV (1966-I990) 576 // Jižní Asie II (1966-1990) 577 // Východní Asie (1966-1990), Austrálie (1966-1990) 578 Jihovýchodní Asiell (1966-199O) 580 // Severní Amerika (1966-1990), // Karibská oblast ( 1966-1990) 582 // Latinská Amerika ? (1966-1990) 584 // Latinská Amerika III (1966-1990) 586 // AfrikalII ( 1966-1990) 587 // Afrika IV (I966-I99O) 588 // Afrika V (1966-I99O) 590 // Afrika VI (1966-1990) 591 // Rejstřík 593

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC