Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:18x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : BEN, 1998
479 s. : il.

objednat
ISBN 80-86056-25-2 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 467-468 a rejstřík
Elektronika - příručky
000026233
ÚVOD 11 // 1. ZÁKLADNÍ OBVODY 13 // 1.1 Elektronický obvod 13 // 1.2 Elektronické prvky 13 // 1.3 Statické a dynamické parametry 14 // Příklad 1.1 Určení průběhů statického a dynamického parametru 15 // Příklad 1.2 Určení dynamického odporu diody z VA charakteristiky 16 // Příklad 1.3 Konstrukce VA charakteristiky z katalogových údajů 16 // 1.4 Parametrické charakteristiky 17 // 1.5 Jednobrany a dvojbrany 18 // 1.6 Model tranzistoru 19 // Příklad 1.4 Řešení obvodu pomocí impedančních matic 20 // Příklad 1.5 Určení parametrů dvojbranu a sestrojení charakteristik 21 // 1.7 Náhradní schéma zdroje 22 // Příklad 1.6 Zjištění vnitřního odporu zdroje 23 // Příklad 1.7 Změna vnitřního odporu zdroje 24 // 1.8 Přizpůsobení zdroje a spotřebiče 24 // Příklad 1.8 Důkaz nastavení pracovního bodu pro výkonové přizpůsobení 26 // Příklad 1.9 Grafické určení polohy optimálního pracovního bodu 27 // Příklad 1.10 Optimální zatěžovací odpor fotoprvku 27 // Příklad 1.11 Optimální sestava baterie 28 // 1.9 Princip náhradního zdroje 28 // Příklad 1.12 Návrh děliče s požadovanou tvrdostí 29 // Příklad 1.11 Návrh napěťového děliče generátoru I 30 // Příklad 1.13 Návrh napěťového děliče generátoru II 30 // Příklad 1.14 Transfigurace hvězda-trojúhelník 31 // Příklad 1.15 Vliv nastavení potenciometru na parametry zdroje 32 // Příklad 1.16 Citlivostní analýza 33 // Příklad 1.17 Vliv odporu zátěže na linearitu potenciometru 33 // 1.10 Analytické metody řešení obvodů 35 // Příklad 1.18 Řešení obvodu se dvěma zdroji 37 // Příklad 1.19 Řešení obvodu smyčkovými proudy 38 // Příklad 1.20 Příkladma uzlová napětí 40 // 1.11 Grafické metody řešení obvodů 41 // Příklad 1.21 Připojení svítivé diody ke zdroji 43 //
Příklad 1.22 Nezatížený stabilizátor napětí 44 // Příklad 1.23 Zatížený stabilizátor napětí 45 // 1.12 Nelineární grafické papíry 46 // Příklad 1.24 Určení funkční závislosti z grafu 48 // Příklad 1.25 Grafické znázornění Ohmová zákona 50 // 1.13 Nomogramy 51 // Příklad 1.26 Příklad nomogramů pro určení U, I, Ra P součástky 52 // Příklad 1.27 Nomogram pro určení převrácené hodnoty komplexního čísla 53 // Příklad 1.28 Nomogram pro sériový součet odporů z řady E24 54 // Příklad 1.29 Nomogram pro paralelní součet odporů z řady E24 55 // Příklad 1.30 Znázornění všech kombinací hodnot řady E24 56 // Příloha-tabulka kombinací hodnot řady E24 57 // 2. ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 71 // 2.1 Pasivní prvky a elektrotechnické řady 71 // Příklad 2.1 Toleranční pole prvků elektrotechnické řady 72 // 2.2 Spojování prvků 73 // Příklad 2.2 Nevhodné spojení prvků z řady E12 73 // 2.3 Výběr prvků z elektrotechnické řady 74 // Příklad 2.3 Návrh děliče voltmetru s konstantním vstupním odporem 74 // 2.4 Značení rezistorů a kondenzátom 75 // 2.5 Rezistory 76 // 2.6 Nelineární rezistory 76 // Příklad 2.4 Omezení nárazového proudu při zapnutí obvodu 78 // 2.7 Řízené rezistory 79 // 2.8 Kondenzátory 80 // 2.9 Elektrolytické kondenzátory 81 // 2.10 Druhy kondenzátorů 81 // Příklad 2.5 Energie nabitého kondenzátoru 82 // Příklad 2.6 Náhrada akumulátoru kondenzátorem 83 // 2.11 Teplotní závislost pasivních prvků 83 // Příklad 2.7 Změna odporu vlákna žárovky 84 // 2.12 Kompenzace teplotní závislosti 84 // Příklad 2.8 Návrh teplotně nezávislého kondenzátoru 85 // 2.13 Induktivní prvky 86 // 2.14 Cívky 87 // 2.15 Druhy cívek 88 // Příklad 2.9 Orientační návrh tlumivky spínaného zdroje 89 // 2.16 Transformátory 90 //
Příklad 2.9 Návrh síťového transformátoru 91 // 2.17 Relé 92 // 2.18 Proměnné prvky 94 // Příklad 2.10 Průběh závislosti kapacity varikapu na závěrném napětí 96 // 2.19 Nelineární elektronické součástky 96 // 2.20 Unipolární tranzistory 97 // 2.21 Vlastnosti a druhy FET 100 // Příklad 2.11 Nastavení pracovního bodu tranzistoru JFET 101 // Příklad 2.12 Grafické odvození napěťového zesílení zesilovače s JFET 102 // 2.22 Polovodičová dioda 104 // 2.23 Základní zapojení diod 105 // 2.24 Rozdělení a speciální typy diod 107 // Příklad 2.13 Určení parametrů modelu diody ze změřené charakteristiky 110 // Příklad 2.14 Grafické řešení tvarovacího obvodu 113 // 2.25 Bipolární tranzistory 114 // 2.26 Charakteristiky tranzistoru 114 // 2.27 Volba pracovního bodu tranzistoru 116 // 2.28 Mezní a tranzitní kmitočet 117 // 2.29 Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru 118 // 2.30 Nastavení pracovního bodu 119 // Příklad 2.15 Nastavení pracovního bodu tranzistoru 120 // Příklad 2.16 Vliv teploty na nastavení pracovního bodu 121 // 2.31 Rozdělení a použití tranzistorů 122 // 2.32 Vícevrstvé spínací součástky 124 // 2.33 Struktura a funkce tyristoru 127 // 2.34 Dynamické vlastnosti tyristoru 128 // 2.35 Způsoby řízení tyristoru 129 // Příklad 2.17 Vliv úhlu sepnutí na parametry signálu 130 // 2.36 Dvoubázová dioda 132 // 2.37 Tyristory ve stejnosměrných obvodech 132 // 2.38 Speciální elektronické prvky 135 // 2.39 Značení elektronických prvků 139 // 2.40 Chlazení polovodičových součástek 139 // Příklad 2.17 Návrh deskového chladiče 142 // 3. KMITOČTOVĚ ZÁVISLÉ OBVODY 143 // 3.1 Fázorový počet v elektronice 143 // 3.2 Reaktance v obvodu střídavého proudu 144 // Příklad 3.1 Reaktance jako předřadník 146 // 3.3 Použití symbolického počtu 146 //
Příklad 3.2 Odvození reaktancí pomocí symbolického počtu 147 // Příklad 3.3 Náhradní schéma cívky a kondenzátoru 148 // 3.4 Impedanční a výkonové diagramy 149 // Příklad 3.4 Měření indukčnosti metodou tří ampérmetrů 149 // 3.5 Komplexní jednobrany 151 // Příklad 3.5 Návrh duálního obvodu 152 // Příklad 3.6 Zjednodušený výpočet paralelních impedancí RL a RC 153 // m // Robert Láníček: Elektronika // 5 // 3.6 Filtrační články // Příklad 3.7 Určení komplexního přenosu děliče // 3.7 Přenos v decibelech // Příklad 3.8 Konstrukce logaritmické a decibelové stupnice. // Příklad 3.9 Určení přenosu pomocí decibelových úrovní // Příklad 3.10 Zjednodušené počítání s decibely // 3.8 Integrační články // 3.9 Derivační články // 3.10 Mezní kmitočet a přenos článků // 3.11 Vliv článků na tvar signálu // Příklad 3.11 Integrační článek RC zatížený rezistorem // 3.12 Jednoduché pásmové propusti // Příklad 3.12 Odvození šířky pásma propusti // Příklad 3.13 Odvození přenosu pásmové propusti a zádrže // 3.13 Wienův článek // Příklad 3.14 Laditelný Wienův článek // 3.14 Rezonanční obvody // Příklad 3.15 Reálný paralelní rezonanční obvod // Příklad 3.16 Rezonance v sériově paralelním obvodu // 3.15 Rezonanční pásmová propust a zádrž // Příklad 3.17 Vliv jakosti Q na tvar přenosových charakteristik // Příklad 3.18 Přenosové charakteristiky zádrže // 3.16 Složitější RC filtry // Příklad 3.19 Odvození šířky pásma přemostěného T článku // Příklad 3.20 Odvození přenosu dvojitého T článku // Příklad 3.21 Odvození přenosu fázovacího RC článku // Příklad 3.22 Výpočet fázorového diagramu fázovacího článku .. // 3.17 Pasivní kmitočtové korektory // Příklad 3.23 Návrh korektoru hloubek //
Příklad 3.24 Návrh nízkofrekvenčního sdruženého korektoru // 3.18 Symbolické řešení článků // Příklad 3.25 Asymptotické řešení přenosových charakteristik // 3.19 Rozdělení elektronických filtrů // Příklad 3.26 Návrh reproduktorové výhybky 6 dB na oktávu // Příklad 3.27 Návrh reproduktorových výhybek 12 dB na oktávu // 3.20 Útlumové články // 4. PŘECHODNÉ DĚJE // 203 // 4.1 Význam přechodných dějů 203 // 4.2 Příklady analogií 203 // 4.3 Exponenciální charakter dějů 206 // 4.4 Časová konstanta přechodného děje 207 // Příklad 4.1 Určení parametrů funkce ? = l/MAX. 208 // Příklad 4.2 Grafická konstrukce parametrů přechodného děje 209 // 4.5 Přechodné děje v RC obvodu 210 // Příklad 4.3 Odvození vztahů pro vybíjení kondenzátoru 212 // 4.6 Přechodné děje v RL obvodu 213 // Příklad 4.4 Odvození vztahů pro připojení zdroje ? RL obvodu 214 // 4.7 Výkonové poměry v RC obvodu 215 // Příklad 4.5 Určení maximálního výkonu dodávaného do kondenzátoru 215 // 4.8 Výkonové poměry v RL obvodu 216 // Příklad 4.6 Energetické poměry v obvodech po odpojení zdroje 217 // 4.9 Využití přechodných dějů v elektronice 218 // Příklad 4.7 Určení počátku nekonečna při nabíjení kondenzátoru 219 // Příklad 4.8 Návrh astabilního klopného obvodu s časovačem 555 219 // Příklad 4.9 Návrh monostabilního klopného obvodu s časovačem 555 221 // Příklad 4.10 Rozmítaný generátor s časovačem 555 221 // Příklad 4.11 Generátor obdélníků se střídou 1 : 1 222 // Příklad 4.12 Zapojení multivibrátoru s diodovou výhybkou 223 // Příklad 4.13 AD převod metodou dvojí integrace (dual slope) 224 // 4.10 Řešení složitějších obvodů 224 // Příklad 4.14 Závislost zvlnění na poměru periody k časové konstantě 226 //
Příklad 4.15 Poměry v obvodu při proměnné střídě S = ř/T 228 // Příklad 4.16 Analogový měřič kmitočtu s časovačem 555 229 // Příklad 4.17 Převodník napětí-kmitočet s časovačem 555 231 // Příklad 4.18 Zjednodušení obvodu Théveninovou větou 232 // Příklad 4.19 Přenos energie mezi kondenzátory 233 // Příklad 4.20 Odezva integračního článku na obdélníkový impulz 237 // Příklad 4.21 Řešení rezonančního obvodu operátorovým počtem 238 // 4.11 Přechodné děje v RLC obvodech 240 // Příklad 4.22 Odvození průběhů složitějšího přechodného děje 243 // Příklad 4.23 Určení činitele jakosti rezonančního obvodu 244 // Příklad 4.24 Připojení střídavého zdroje do RL obvodu 246 // Příloha - Operátorový slovník 247 // 5. ANALÝZA SIGNÁLŮ 259 // 5.1 Úvod do harmonické analýzy 259 // 5.2 Vznik napětí sinusového průběhu 261 // Příklad 5.1 Odvození komplexního tvaru zápisu harmonické funkce 262 // 5.3 Fourierův rozvoj signálu 263 // Příklad 5.2 Výpočet spektra obdélníkového signálu ±5 V/1 kHz 264 // 5.4 Grafickopočetní metoda analýzy 267 // Příklad 5.3 Numerický výpočet spektra obdélníků ±5 V/1 kHz 267 // Příklad 5.4 Program pro výpočet koeficientů Fourierovy řady 269 // 5.5 Střední a efektivní hodnota 271 // Příklad 5.5 Výpočet střední a efektivní hodnoty obdélníkového napětí 274 // Příklad 5.5 Výpočet střední a efektivní hodnoty usměrněného napětí 274 // 5.6 Činitelé tvaru signálu // Příklad 5.6 Výpočet činitelů tvaru usměrněných napětí // 5.7 Skládání kmitů a Lissajousovy obrazce // Příklad 5.7 Určení fázového posuvu z Lissajousova obrazce // 5.8 Průchod signálu lineární soustavou // Příklad 5.8 Odvožení výstupního signálu metodou Fourierovy řady // 5.9 Nelineární zkreslení signálu //
Příklad 5.9 Rozbor činnosti nabíječky akumulátorů // Příloha-Fourierovy rozvoje signálů // 6. ZESILOVAČE // 295 // 6.1 Základní vlastnosti zesilovačů // 6.2 Zpětná vazba // Příklad 6.1 Kritérium stability zesilovače // 6.3 Druhy zpětných vazeb // 6.4 Vliv zpětných vazeb na obvody // Příklad 6.2 Vliv zpětné vazby na šířku pásma zesilovače // 6.5 Parazitní zpětné vazby // 6.6 Základní tranzistorové zesilovače // 6.7 Třídy zesilovačů // Příklad 6.3 Energetická účinnost zesilovače třídy A a třídy ? // 6.8 Stabilizace pracovního bodu // 6.9 Řešení tranzistorového zesilovače // Příklad 6.4 Analýza zapojení zesilovače // Příklad 6.5 Návrh jednostupňového zesilovače se zesílením Au = -40 Příklad 6.6 Návrh dvoustupňového zesilovače // 6.10 Koncové výkonové zesilovače // Příklad 6.7 Simulace vlivu vazební kapacity na vlastnosti zesilovače // 6.11 Vazby mezi stupni zesilovače // 6.12 Stejnosměrné zesilovače // Příklad 6.8 Návrh rozdílového zesilovače // 6.13 Operační zesilovače // Příklad 6.9 Zdroje proudu v operačních zesilovačích // Příklad 6.10 Rozbor zapojení operačního zesilovače B080 // 6.14 Základní zapojení OZ // Příklad 6.11 Součtový a rozdílový zesilovač // Příklad 6.12 Výkonový můstkový zesilovač s MDA2005 // 6.15 Nelineární zesilovače // Příklad 6.13 Kompenzované logaritmické zesilovače // 6.16 Lineární usměrňovače // Příklad 6.14 Návrh elektronického voltmetru // 6.17 Aktivní filtry // Příklad 6.15 Butterworthova aproximace dolní propusti pátého řádu 346 // Příklad 6.16 Odvození přenosu dolní propusti druhého řádu 346 // Příklad 6.17 Návrh dolní propusti druhého řádu 348 // Příklad 6.18 Návrh složitějšího filtru 349 // 6.18 Integrátor a derivátor 352 // 6.19 Syntetické reaktance 335 //
Příklad 6.18 Pásmová zádrž s umělou indukčnosti 355 // Příloha-příklady zapojení s operačními zesilovači 359 // 7. GENERÁTORY 375 // 7.1 Princip generátorů 375 // 7.2 LC oscilátory 373 // 7.3 Oscilátory s krystalem 378 // 7.4 Dynatronové oscilátory 378 // Příklad 7.1 Tranzistorový jednobran se záporným dynamickým odporem 380 // 7.5 RC oscilátory 388 // Příklad 7.2 Rozbor zapojení nízkofrekvenčního generátoru 382 // 7.6 Stabilizace amplitudy oscilací 383 // Příklad 7.3 Návrh regulačního obvodu 384 // Příklad 7.4 Návrh Wienova oscilátoru 387 // 7.7 Jiná řešení oscilátorů 388 // Příklad 7.5 Oscilátory se dvěma integrátory 390 // 7.8 Záznějové generátory 392 // 7.9 Fázový závěs a syntéza kmitočtu 394 // 7.10 Fázové detektory 393 // Příklad 7.6 Rozbor zapojení PLL CMOS 4046 398 // 7.11 Násobičky kmitočtu 398 // Příklad 7.7 Návrh tvarovacího ztrojovače kmitočtu 399 // Příklad 7.8 Optimální nastavení pracovního bodu násobiče 401 // Příklad 7.9 Násobič a syntezátor kmitočtu s obvodem fázového závěsu 403 // 7.12 Děliče kmitočtu 49 // Příklad 7.10 Aplikace děličů kmitočtu 405 // 7.13 Napětím řízené generátory 406 // Příklad 7.11 VCO z obvodu fázového závěsu 4046 408 // 7.14 Generátory neharmonických kmitů 4’1’1 // Příklad 7.12 Generátory se zdrojem proudu 411 // 7.15 Komparátory napětí 413 // Příklad 7.13 Multivibrátor s operačním zesilovačem 416 // Příklad 7.14 Blikač jako astabilní klopný obvod 417 // Příklad 7.15 Generátory trojúhelníkového průběhu 418 // Příklad 7.16 Relaxační generátory s prvky s S charakteristikou 420 // Robert Láníček: Elektronika // 9 // 7.16 Funkční generátory 421 // Příklad 7.17 Zapojení s integrovaným generátorem XR8038 421 // Příklad 7.18 Návrh pasivního tvarovače trojúhelník-sinus 423 //
Příklad 7.19 Generátory schodového průběhu 425 // 7.17 Speciální generátory 426 // 8. NAPÁJECÍ ZDROJE 427 // 8.1 Elektrochemické zdroje 427 // 8.2 Vlastnosti primárních článků 427 // 8.3 Akumulátorové články 428 // 8.4 Nabíjecí obvody článků 430 // Příklad 8.1 Příklady zapojení obvodů pro rychlé nabíjení článků 433 // 8.5 Síťové zdroje 434 // 8.6 Usměrňovače 435 // 8.7 Násobiče napětí 438 // Příklad 8.2 Experimentální ověření vlastností násobiče 439 // Příklad 8.3 Měniče napětí s 555 440 // 8.8 Filtrace napětí 441 // Příklad 8.4 Návrh filtrační kapacity stabilizovaného zdroje 442 // Příklad 8.5 Návrh filtrační kapacity nestabilizovaného zdroje 443 // 8.9 Speciální usměrňovače 445 // Příklad 8.6 Řídicí obvody tyristoru 446 // 8.10 Stabilizátory napětí 447 // Příklad 8.7 Sériový a paralelní stabilizátor s tranzistorem 449 // 8.11 Integrované stabilizátory 452 // Příklad 8.8 Návrh regulovatelného zdroje 454 // Příklad 8.9 Návrh symetrického stabilizovaného zdroje 455 // 8.12 Vícesvorkové stabilizátory 456 // 8.13 Stabilizátory s omezením proudu 457 // Příklad 8.10 Příklady zapojení s obvodem L200 458 // 8.14 Stabilizátory proudu 460 // 8.15 Speciální stabilizátory 461 // Příklad 8.11 Zdroj se spínaným stabilizátorem L4960 462 // LITERATURA 467 // REJSTŘÍK 469

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC