Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Alfa, 1990

objednat
ISBN 80-05-00643-8
000026552
Rekat.
Obsah // Predhovor k 7. nemeckému vydaniu... 5 // Predhovor k slovenskému vydaniu... // 1 Úvod... 9 // 2 Základné zapojenia tranzistorov... H // 2.1 Tri druhy zapojenia zosilňovačov... 11 // 2.1.1 Základné katalógové zapojenia... 11 // 2.1.2 Základné zapoj enie používané v praxi... 12 // 2.1.3 Zapojenie so spoločným kolektorom alebo emitorový sie- 16 // dovač... 12 // 2.1.4 Hraničná frekvencia a tranzitná frekvencia... 17 // 2.1.5 Náhradné zapojenie tranzistora... 18 // 2.1.6 Dvojbránový model tranzistora... 19 // 2.1.7 Odpor bázy pri vysokých frekvenciách... 20 // 2.1.8 Zapojenie so spoločnou bázou pri vysokých frekvenciách // 2.1.9 Spätná väzba... 20 // 2.2 Základné zapojenia v praxi... 21 // 2.2.1 Hlavné vlastnosti troch základných zapojení... 21 // 2.2.2 Nastavenie pracovného bodu odporovým deličom . ... 22 // 2.2.3 Nastavenie pracovného bodu deličom napätia... 23 // 2.2.4 Delič bázového napätia s teplotnou kompenzáciou ... 24 // 2.2.5 Tranzistor ako spínač... 24 // 2.2.6 Zosilňovač s tranzistorom riadeným poľom... 25 // 2.2.7 Zapojenie so spoločným emitorom (anglicky source) . . 25 // 2.2.8 Zapojenie so spoločným kolektorom (anglicky drain) . . 26 // 2.2.9 Zapojenie so spoločným bradlom (anglicky gate) ... 26 // 2.2.10 Širokopásmový zosilňovač v zapojení so spoločným emitorom ... 27 // 2.2.11 Tranzistor riadený poľom ako budič... 27 // 512 // 2.2.12 Voltmeter s tranzistorom riadeným poľom... 28
// 2.2.13 Výhody tranzistora riadeného poľom y obvodoch zosilňovača ... 29 // 2.3 Vstupné obvody s tranzistormi... 29 // 2.3.1 Zosilňovače na meranie jednosmerného napätia... 29 // 2.3.2 Vstupné obvody s dvoma tranzistormi...‘... 29 // 2.3.3 Mostíkové zapojenia vstupných obvodov (diferenčný zosilňovač) ... 30 // 2.3.4 Diferenčný zosilňovač so zdrojom konštantného prúdu // v emitorovom obvode... 31 // 2.3.5 Diferenčný zosilňovač s dvojitým riadením... 32 // 2.3.6 Dvojstupňový diferenčný zosilňovač... 33 // 2.3.7 Diferenčný zosilňovač s dvojitým tranzistorom riadeným // poľom ... 34 // 2.3.8 Napäťový posuv a potlačenie súfázových signálov ... 34 // 2.3.9 Zosilňovač a jeho symbolická značka... 35 // 2.3.10 Symbolické značky zosilňovačov v blokových zapojeniach 36 // 2.3.11 Druhy spätných väzieb... 36 // 2.3.12 Napäťovo-sériová záporná spätná väzba prvého druhu 38 // 2.3.13 Napäťovo-sériová záporná spätná väzba druhého druhu 38 // 2.3.14 Prúdovo-sériová záporná spätná väzba prvého druhu . . 39 // 2.3.15 Prúdovo-sériová záporná spätná väzba druhého druhu . 39 // 2.3.16 Napäťová záporná spätná väzba... 40 // 2.3.17 Prúdovo-paralelná spätná väzba... 40 // 2.3.18 Vplyv zápornej spätnej väzby na stabilitu zosilňovačov . 40 // 2.4 Výkonové zosilňovacie stupne... 40 // 2.4.1 ??1?? pracovného bodu ... 40 // 2.4.2 Princíp činnosti koncových stupňov s komplementárnymi
// tranzistormi... 42 // 2.4.3 Komplementárne stupne s výstupným väzbovým kondenzátorom ... 43 // 2.4.4 Koncový stupeň s budičom... 44 // 2.4.5 Spínací zosilňovač striedavého napätia... 45 // 2.4.6 Zosilňovač so striedačom... 45 // 2.4.7 Zosilňovač s mechanickým striedačom... 47 // 2.4.8 Optické riadenie striedača... 47 // 2.4.9 Mikrovoltmeter so striedačom s optickým riadením ... 48 // 2.4.10 Výhody použitia striedavého signálu pri meraní... 49 // 2.4.11 Rozdiel medzi zosilňovačom so striedačom a modulačným zosilňovačom ... 50 // 2.5 Oscilátory harmonických signálov... 50 // 513 // 2.5.1 Zosilnenie harmonického signálu... 51 // 2.5.2 Princíp kladnej spätnej väzby... 52 // 2.5.3 Generovanie signálov pomocou kladnej spätnej väzby . . 52 // 2.5.4 Tranzistorový oscilátor s induktívnou kladnou spätnou // väzbou... 52 // 2.5.5 Tranzistorový oscilátor s kapacitným trojbodovým zapojením ... // 2.5.6 Induktívne trojbodové zapojenie... 55 // 2.5.7 Generátor harmonických signálov v akustickom pásme // 2.5.8 Dvojčinné zapojenie oscilátora... 55 // 2.5.9 Oscilátory s článkami i?C... 56 // 2.5.10 Oscilátor harmonických signálov s fázovacími článkami 56 // 2.5.11 Oscilátor s Wienovým článkom... 57 // 2.5.12 Oscilátor s operačným zosilňovačom a dvojitým článkom T ... 58 // 2.5.13 Oscilátor s piezoelektrickou jednotkou (PEJ)... 58 // 2.6 Multivibrátory, preklápacie obvody a tvarovače impulzov ... 59
// 2.6.1 Základné zapojenie multivibrátora... 60 // 2.6.2 Tvary priebehov ... 61 // 2.6.3 Multivibrátorový přerušovač... 62 // 2.6.4 Všeobecné multivibrátorové zapojenia... 63 // 2.6.5 Bistabilný preklápací obvod... 63 // 2.6.6 Monostabilný preklápací obvod... 64 // 2.6.7 Schmittov preklápací obvod ... 65 // 2.7 Meniče napätia... 66 // 2.7.1 Striedač... 66 // 2.7.2 Tranzistorom riadené cievkové zapaľovanie... . 66 // 2.7.3 Dvojčinný striedač... 67 // 2.7.4 Striedač pre žiarivky ... 67 // 2.7.5 Menič jednosmerného napätia... 69 // 2.7.6 Princíp činnosti meniča jednosmerného napätia... 69 // 2.7.7 Induktívny typ meniča... 70 // 2.7.8 Transformátorový typ meniča... 71 // 2.7.9 Menič so zdvojovačom napätia... 72 // 2.7.10 Dvojčinný menič jednosmerného napätia... 72 // 2.7.11 Vysokonapäťové napájanie osciloskopických obrazoviek 73 // 3 Operačné zosilňovače... 74 // 3.1 Základy... 74 // 3.1.1 Operačný zosilňovač v puzdrách DIL... 74 // 3.1.2 Operačný zosilňovač v tranzistorovom puzdre... 74 // 514 // 3.1.3 Obvodová schéma operačného zosilňovača... 74 // 3.1.4 Kompenzácia frekvenčnej charakteristiky... 76 // 3.2 Základné zapojenia... 73 // 3.2.1 Invertujúci zosilňovač... 78 // 3.2.2 Neinvertujúci zosilňovač... 78 // 3.2.3 Impedančný menič... 79 // 3.2.4 Zosilňovač pre merací mostík... 79 // 3.2.5 Indikátor nuly... 80 // 3.2.6 Sumátor... 80 // 3.2.7 Rozdielové zapojenie... 83 // 3.2.8 Integrátor...
83 // 3.2.9 Derivátor... 84 // 3.2.10 Logaritmický zosilňovač... 84 // 3.3 Príklady použitia operačných zosilňovačov... 85 // 3.3.1 Elektrometer — milivoltmet er... 85 // 3.3.2 Derivátor... 87 // 3.3.3 Oddělovací zosilňovač pri viacčlánkových reťazcoch RC 88 // 3.3.4 Aktívny horný priepust... 88 // 3.3.5 Aktívny dolný priepust... 89 // 3.3.6 Pásmová zádrž zložená z aktívneho horného a dolného // priepustu... 89 // 3.3.7 Pásmový priepust zložený z aktívneho dolného a horného // priepustu... 90 // 3.3.8 Pásmový priepust s nastaviteľnou strmosťou... 90 // 3.3.9 Selektívny zosilňovač s dvoma článkami T... 90 // 4 Analógovo-číslicové a číslicovo-analógové prevodníky... 92 // 4.1 Analógovo-číslicový prevodník... 92 // 4.1.1 Metóda pílovitého priebehu... 93 // 4.1.2 Zapojenie komparátora... 95 // 4.1.3 Prevodník využívajúci metódu pílovitého priebehu so // znamienkovou logikou... 97 // 4.1.4 Stupňovitý prevodník vo funkcii riadiaceho obvodu ... 99 // 4.1.5 Číslicovo nastaviteľný delič napätia... 100 // 4.1.6 Stupňovité kompenzačné napätia... 102 // 4.1.7 Blokové zapojenie stupňovitého prevodníka... 104 // 4.1.8 Vstupné obvody napäťovo-frekvenčného prevodníka . . 106 // 4.1.9 Zväčšenie časovej konštanty... 107 // 4.1.10 Frekvencia merania a jej vyhodnotenie... 108 // 4.1.11 Blokové zapojenia napäťovo-frekvenčného prevodníka 110 // 4.1.12 Metóda dual-slope... 112 // 515 // 4.1.13
Blokové zapojenie prevodníka využívajúceho metódu // dual-slope... 112 // 4.1.14 Napäťový diagram prevodníka využívajúceho metódu // dual-slope... 114 // 4.2 Číslicovo-analógové prevodníky... 116 // 4.2.1 Váhový princíp prevodu ... 116 // 4.2.2 Prevodníky Č/A signálov BCD... 117 // 4.2.3 Prevodník Č/A s článkovým vedením... 119 // 5 Číslicová technika... 121 // 5.1 Číslicová logika... 121 // 5.2 Binárne číselné sústavy... 124 // 5.2.1 Dvojková číselná sústava... 124 // 5.2.2 Osmičková číselná sústava... 125 // 5.2.3 Šestnástková číselná sústava... 126 // 5.2.4 Pravdivostně tabuľky... 127 // 5.3 Kódy... 131 // 5.3.1 Binárne kódovanie... 131 // 5.3.2 Čísla BCD (kód 8-4-2-1)... 131 // 5.3.3 Kód +3... 132 // 5.3.4 Grayovkód... 132 // 5.3.5 Detekčné kódy... 133 // 5.3.6 Korekčné (samoopravné) kódy... 133 // 5.3.7 Kód ASCII... 133 // 5.3.8 Ďalšie kódy... 137 // 5.4 Logické členy... 137 // 5.4.1 Člen AND... 138 // 5.4.2 Člen OR... 140 // 5.4.3 INVERTOR... 142 // 5.4.4 Člen NAND... 142 // 5.4.5 Člen NOR... 144 // 5.4.6 Člen EXCLUSIV-OR (EX-OR)... 144 // 5.4.7 Členy s viac ako dvoma vstupmi... 146 // 5.4.8 Paralelné zapojenie bradiel ... 148 // 5.4.9 Možnosť náhrady logických členov... 148 // 5.4.10 Hradlá s charakteristikou Schmittovho preklápacieho 150 // obvodu... 151 // 5.4.11 Bistabilné preklápacie obvody (obvody flip-flop) ... // 5.4.12 Preklápacie obvody RS... 152 // 5.4.13 Preklápací
obvod D (delay flip-flop)... 153 // 5.4.14 Preklápacie obvody JK... 154 // 516 // 5.5 // 5.4.15 Preklápacie obvody T (spínacie preklápacie obvody) . . // 5.4.16 Posuvné registre... // 5.4.17 Monostabilné preklápacie obvody... // 5.4.18 Použitie monostabilných preklápacích obvodov na tvarovanie impulzov... // 5.4.19 Použitie monostabilných preklápacích obvodov na oneskorenie zopnutia... // 5.4.20 Použitie monostabilných preklápacích obvodov na oneskorenie rozopnutia... // 5.4.21 Použitie monostabilných preklápacích obvodov na oneskorenie signálov... // 5.4.22 Počítadlá... // 5.4.23 Asynchrónne počítadlá... // 5.4.24 Dehč frekvencie... // 5.4.25 Synchrónne počítadlá... // 5.4.26 Vratné počítadlá (počítadlá vzad)... // 5.4.27 Obojsmerné počítadlá...!... // 5.4.28 Počítadlá s předvolbou... // 5.4.29 Časovacie obvody... // 5.4.30 Generátor hodinových impulzov... // 5.4.31 Generátor hodinových impulzov s oscilátorom RC . . . // 5.4.32 Generátor RC so Schmittovým preklápacím obvodom // 5.4.33 Generátor s PEJ ... // 5.4.34 Meranie času... // 5.4.35 Meranie frekvencie... // 5.4.36 Meranie periódy... // Aritmetické obvody... // 5.5.1 Spočítanie dvojkových čísel... // 5.5.2 Sériové sčítačky... // 5.5.3 Spočítanie desiatkových čísel... // 5.5.4 Spočítanie čísel BCD... // 5.5.5 Spočítanie čísel BCD v kóde +3... // 5.5.6 Sériové spočítanie čísel BCD... // 5.5.7 Odpočítanie dvojkových čísel...
// 5.5.8 Odpočítanie s doplnkom... // 5.5.9 Priame odpočítanie čísel BCD v kóde 8-4-2-1... // 5.5.10 Priame odpočítanie čísel BCD s použitím kódu+3 . . . // 5.5.11 Odpočítanie čísel BCD deviatkovým doplnkom... // 5.5.12 Odpočítanie čísel BCD dvojkovým deviatkovým doplnkom v kóde +3 ... // 5.5.13 Násobenie dvojkových čísel... // 155 // 155 // 160 // 162 // 163 // 163 // 164 // 164 // 165 168 168 // 171 // 172 // 173 // 174 174 // 174 // 175 // 176 // 176 // 177 // 178 // 179 179 181 183 // 185 // 186 // 187 // 188 189 189 191 // 191 // 192 192 // 517 // 5.5.14 Násobenie čísel BCD... 194 // 5.5.15 Delenie... 196 // 5.5.16 Delenie dvojkových čísel... 198 // 5.5.17 Delenie čísel BCD ... 198 // 5.5.18 Tvarovanie operandov... 203 // 6 Mikropočítače... 204 // 6.1 Architektúra mikropočítačov... 205 // 6.2 Oblasti použitia mikropočítačov... 209 // 6.3 Mikropočítač a mikroprocesor... 209 // 6.4 Činnosť mikroprocesora... 210 // 6.4.1 Akumulátor... 212 // 6.4.2 Riadiaca jednotka... 212 // 6.4.3 Operačná jednotka... 214 // 6.4.4 Prerušenie ... 216 // 6.4.5 Procesorové rezy... 218 // 6.4.6 Koprocesory... 219 // 6.4.7 Zbernice... 220 // 6.4.8 Multiplexované zbernice... 222 // 6.5 Pamäte... 222 // 6.5.1 Polovodičové pamäte... 222 // 6.5.2 Magnetické pamäte... 229 // 6.5.3 Optické pamäte... 236 // 6.5.4 Dierna páska... 237 // 6.6 Periférne zariadenia... 237 // 6.6.1 Rozhrania periférií... 238 // 6.6.2 Sériové rozhrania...
238 // 6.6.3 Paralelné rozhrania... 247 // 6.6.4 Rozhrania k meracím zariadeniam... 263 // 6.6.5 Rozhrania k počítačovým sieťam... 265 // 6.6.6 Rozhranie k pružnému disku... 266 // 6.7 Programové prostriedky... 267 // 6.7.1 Štruktúrované programovanie...269 // 6.7.2 Programovanie v jazyku symbolických inštrukcií ... 270 // 6.7.2.1 Prenosové inštrukcie... 272 // 6.7.2.2 Aritmetické operácie... 276 // 6.7.2.3 Logické operácie... 279 // 6.7.2.4 Operácie rotácie akumulátora... 282 // 6.7.2.5 Inštrukcie pre prácu s príznakom prenosu . . . 282 // 6.7.2.6 Inštrukcie skoku... 282 // 6.7.2.7 Práca s podprogramami... 283 // 518 // 6.7.2.8 Prerušenia programu... 285 // 6.7.2.9 Iné inštrukcie... 285 // 6.7.2.10 Pseudoinštrukcie... 285 // 6.7.3 Príklady programov... 285 // 6.7.3.1 Boolovské operácie... 285 // 6.7.3.2 Snímanie znakov klávesnice metódou scanning 291 // 6.7.4 Vyššie programovacie jazyky... 296 // 6.7.5 Interpreter... 300 // 6.7.6 Kompilácia... 300 // 6.7.7 Počítače s inštrukčným súborom prispôsobeným programovým prostriedkom ... 301 // 6.8 Operačné systémy... 301 // 6.8.1 Monitor... 301 // 6.8.2 Operačný systém ISIS... 302 // 6.8.3 Operačný systém CP/M ... 302 // 6.8.4 Operačný systém MS-DOS/PC-DOS... 304 // 6.8.5 Operačný systém UNIX/XENIX... 304 // 7 // Senzory a aktory... // 7.1 Termistory s kladnou zmenou odporu... // 7.1.1 Žiarovky ako termistory s kladnou zmenou odporu . . . // 7.1.2 Variátor... // 7.1.3
Polovodičové termistory s kladnou zmenou odporu . . . // 7.1.4 Teplotná ochrana termistormi s kladnou zmenou odporu // 7.1.5 Kontrola stavu naplnenia... // 7.1.6 Meranie teploty... // 7.1.7 Termistor s kladnou zmenou odporu ako vyhrievacie teleso ... // 7.1.8 Kremíkové senzorové prvky... // 7.2 Termistory so zápornou zmenou odporu... // 7.2.1 Odporové charakteristiky... // 7.2.2 Prúdovo-napäťové charakteristiky... // 7.2.3 Teplotné a výkonové závislosti... // 7.2.4 Technické riešenie termistorov so zápornou zmenou odporu ... // 7.2.5 Kompenzácia teplotných závislostí... // 7.2.6 Stabilizácia napätia... // 7.2.7 Oneskorenie činnosti relé... // 7.2.8 Meranie rýchlosti prúdenia... // 7.2.9 Nepriame žeravenie termistorov so zápornou zmenou odporu ... // 306 // 307 307 // 307 // 308 // 309 // 310 // 310 // 311 // 312 314 // 314 // 315 // 315 // 316 // 317 // 318 // 318 // 319 // 319 // 519 // 73 Termočlánky... 320 // 7.3.1 Termokoaxiálne prvky... 321 // 7.3.2 Termokríž ako merací systém... 321 // 7.4 Tlakové senzory na meranie sily a predĺženia ... 322 // 7.4.1 Kremíkové tlakové senzory... 322 // 7.4.2 Kompatibilita s prostredím... 323 // 7.4.3 Teplotná kompenzácia, spracovanie signálu... 324 // 7.4.4 Tenzometrické snímače... 326 // 7.4.5 Tvary tenzometrických snímačov... 326 // 7.4.6 Koeficient k... 328 // 7.4.7 Tenzometrické meracie mostíky . . . ... 329 // 7.4.8 Úplný mostík... 330 // 7.4.9 Dynamické merania... 330 // 7.4.10
Meraný signál moduluje nosný signál... 331 // 7.4.11 Pomocné mostíky... 332 // 7.5 Použitie tenzometrickej techniky... 333 // 7.5.1 Meranie sily... 333 // 7.5.2 Meranie torzného namáhania... 334 // 7.5.3 Meranie tlaku... 334 // 7.5.4 Elektronická nákladná váha... 334 // 7.5.5 Polovodičové tenzometrické snímače sú cithvejšie ... 335 // 7.5.6 Snímače mechanického kmitania... 336 // 7.5.7 Snímač pre malé sily a dráhy... 337 // 7.5.8 Puzdro s voľne napnutými tenzometrickými vodičmi na // meranie tlaku... 338 // 7.5.9 Tenzometrické snímače pre teploty do 1 000 °C... 339 // 7.5.10 Tenzometrická meracia technika spája elektroniku s mechanikou ... 339 // 7.5.11 Křemenné tlakové snímače... 340 // 7.5.12 Meranie tlaku vo valcoch motora... 341 // 7.6 Snímače vlhkosti... 341 // 7.7 Ďalšie kapacitné snímače... 346 // 7.7.1 Základy... 346 // 7.7.2 Kapacitné meracie snímače v mostíkových zapojeniach 348 // 7.7.3 Vysokofrekvenčné rezonančné zapojenia... 349 // 7.7.4 Rázová metóda... 350 // 7.7.5 Rôznorodé kapacitné snímače... 350 // 7.7.6 Snímač násypných zariadení... 350 // 7.7.7 Kapacitný snímač stavu oleja... 351 // 7.7.8 Dvojitý jemný snímač... 352 // 7.7.9 Kapacitný snímač vysokých tlakov... 352 // 520 // 7.8 Induktívne snímače... 353 // 7.8.1 Mostíkové zapojenie... 354 // 7.8.1.1 Mostíkové zapojenie s diferenčnými cievkami 354 // 7.8.1.2 Induktívny snímač pre malé zmeny dráhy . . . 355 // 7.8.1.3
Diferenčný transformátor... 355 // 7.8.1.4 Meranie hrúbky vrstvy... 356 // 7.8.1.5 Induktívna snímacia hlavica so železným jadrom 356 // 7.8.1.6 Aktívny snímač zrýchlenia... 357 // 7.9 Impulzové a oscilátorové zapojenia... 358 // 7.9.1 Aktívny induktívny zdroj impulzov... 358 // 7.9.2 Induktívny spínač hraničných hodnôt... 360 // 7.9.3 Spínač priblíženia... 360 // 7.9.4 Vysokofrekvenčný merač dráhy a zrýchlenia... 364 // 7.10 Magneticky riadené rezistory — magnetorezistory... 365 // 7.10.1 Elektrodynamické zisťovanie magnetického poľa ... 365 // 7.10.2 Magnetické sondy... 366 // 7.10.3 Princíp činnosti magnetorezistora... 366 // 7.10.4 Príčiny magnetoodporového javu... 366 // 7.10.5 Konštrukcia a charakteristiky magnetorezistora ... 367 // 7.10.6 Konštrukcia spínača s magnetorezistorom... 368 // 7.10.7 Merač jednosmerného prúdu s magnetorezistorom . . . 368 // 7.10.8 Magnetoodporový potenciometer... 370 // 7.10.9 Motor s magnetoodporovým riadením ... 370 // 7.11 Hallove generátory... 371 // 7.11.1 Hallovjav... 371 // 7.11.2 Charakteristiky... 372 // 7.11.3 Jednosmerný motor bez kolektora riadený Hallovým generátorom ... 372 // 7.12 Magnetoodporové snímače... 374 // 7.12.1 Určovanie polohy pomocou tyčového magnetu... ?11 // 7.12.2 Meranie uhlov ... 377 // 7.12.3 Zapojenia magnetoodporových snímačov... 379 // 7.12.4 Magnetická sonda riadi auto a vŕtačku . . . ... 379 // 7.13 Detektory žiarenia... 380 // 7.13.1
Geigemva-Múllerova rúrka... 380 // 7.13.2 Scintilačný detektor... 381 // 7.13.3 Polovodičové detektory žiarenia... 382 // 7.13.4 Diódový detektor žiarenia... 382 // 7.13.5 Priemyselné meracie metódy... 383 // 7.14 Ďalšie senzory v technike... 384 // 7.14.1 pH-metre ... 384 // 521 // 7.14.2 „Elektronický nos“... 385 // 7.14.3 Ionizácia plynov... 386 // 7.14.4 Ionizačný hlásič požiaru... 386 // 7.14.5 Halogénový hľadač netesností... 387 // 7.14.6 Indikátor oxidu uhličitého... 388 // 7.14.7 Indikátor dymu... 389 // 7.14.8 Indikátor oxidu uhoľnatého... 390 // 7.14.9 Zisťovanie prítomnosti kyslíka...390 // 7.14.10 Plynový Chromatograf... 391 // 7.14.11 Infračervený analyzátor plynov...392 // 7.14.12 Kontrola ovzdušia...394 // 7.15 Akčné členy...394 // 7.15.1 Relé...?7... 395 // 7.15.2 Kontakty v ochrannom plyne... 395 // 7.15.3 Ovládanie kontaktov v ochrannom plyne... 395 // 7.15.4 Motory... 397 // 7.15.5 Krokové motory... 398 // 7.15.6 Motor Servalco (kotúčový motor)... 398 // 7.15.7 Elektrohydraulické krokové motory... 399 // 7.15.8 Elektrohydraulický lineárny prevodník... 400 // 7.15.9 Magnetické ventily... 401 // 7.15.10 Ohrievanie — chladenie... 401 // 7.15.11 Peltierovjav... 401 // 8 Optoelektronika... 403 // 8.1 Svetlo a elektronika...403 // 8.1.1 Vlnové dĺžky a prijímače svetla... 403 // 8.1.2 Fotoelektrické prvky a ich schematické značky...406 // 8.2 Praktické použitia optoelektroniky ... 408 // 8.2.1
Meranie svetla... 408 // 8.2.2 Riadenie svetla... 409 // 8.2.3 Optická väzba... 410 // 8.2.4 Solárne batérie... 410 // 8.3 Fotoelektrické polovodiče... 412 // 8.3.1 Fotočlánky... 412 // 8.3.2 Fotorezistory... 413 // 8.3.3 Tvary puzdier... 414 // 8.3.4 Fotodiódy... 416 // 8.3.5 Fototranzistory... 417 // 8.3.6 Druhy vyhotovenia... 417 // 8.3.7 Darlingtonovo zapojenie s fototranzistorom... 418 // 522 // 8.3.8 Fotosnímač so zosilňovačom...418 // 8.3.9 Fototyristory...420 // 8.3.10 Svetelná dióda — dióda LED...421 // 8.4 Použitie fotopolovodičov a diód LED...422 // 8.4.1 Optický väzbový člen... 422 // 8.4.2 Snímač prahovej hodnoty osvetlenia...423 // 8.4.3 Svetelné relé...424 // 8.4.4 Svetelné relé so sieťovým napájaním ...425 // 8.4.5 Svetelná závora... 425 // 8.4.6 Reflexná svetelná závora... 427 // 8.4.7 Vidlicová svetelná závora... 427 // 8.4.8 Fotohrebene...429 // 8.4.9 Hradlové pole na kódovanie uhlov...429 // 8.4.10 Kruhové detektorové hradlové pole s fotodiódami . . . 429 // 8.4.11 Snímač čiarového kódu... 430 // 8.4.12 Stupnice so svetelnými diódami... 431 // 8.4.13 „Inteligentná“ pásová zobrazovacia jednotka... 432 // 8.4.14 Pásová zobrazovacia jednotka s rozlišovacou schopnosťou 1 %... 433 // 8.4.15 Plošné zobrazovacie jednotky s viacerými diódami LED 434 // 8.4.16 Sedemsegmentové zobrazovacie jednotky... 435 // 8.4.17 Zobrazovacie jednotky so 16 segmentmi... 437 // 8.4.18 Bodová matica 5 X 7... 437
// 8.4.19 „Inteligentná“ zobrazovacia jednotka s diódami LED . . 438 // 8.4.20 Zobrazovacie jednotky s kvapalnými kryštálmi... 439 // 8.4.21 Teplotný rozsah... 441 // 8.4.22 Časy spínania a vypínania... 442 // 8.4.23 Prahové napätie... 442 // 8.4.24 Napájacie napätie... 442 // 8.4.25 Prevádzkový prúd... 443 // 8.4.26 Prevádzková frekvencia a vybudenie... 443 // 8.4.27 Kontrast... 444 // 8.4.28 Výbojka elektronických bleskov... 446 // 8.5 Laser... 447 // 8.5.1 Princíp lasera... 447 // 8.5.2 Rubínový laser... 448 // 8.5.3 Plynný laser ... 449 // 8.5.4 Diódový laser... 449 // 8.5.5 Použitie laserov... 450 // 8.5.6 Optovody... 451 // 523 // 9 Meranie, riadenie a regulácia... 453 // 9.1 Definície... 453 // 9.1.1 Meranie... 453 // 9.1.2 Riadenie... 453 // 9.1.3 Regulovanie ... 454 // 9.1.4 Elektronické meracie systémy... 455 // 9.1.5 Meracie systémy s analógovým výstupom... 456 // 9.1.6 Meracie systémy s číslicovým výstupom... 457 // 9.2 Riadenie... 457 // 9.2.1 Fázové riadenie... 457 // 9.2.2 Princíp fázového riadenia... 459 // 9.2.3 Fázové riadenie s dvoma tyristormi... 461 // 9.2.4 Fázové riadenie s diakom a triakom... 461 // 9.2.5 Riadenie otáčok a smeru otáčania... 462 // 9.2.6 Periodické riadenie zapínania a vypínania striedavého napätia pri prechode nulou... 463 // 9.2.7 Riadenie vykurovania spínaním napájacieho prúdu pri // prechode nulou... 463 // 9.3 Elektronická regulácia... 466 // 9.3.1 Schéma regulácie
teploty... 467 // 9.3.2 Dvojbodový regulátor... 467 // 9.3.3 Zapojenie regulátora teploty v práčkach... 468 // 9.3.4 Regulácia otáčok... 468 // 9.3.5 Jednosmerný motor s príkonom 50 W so segmentovou // svetelnou závorou... 472 // 9.4 Regulačné slučky s operačnými zosilňovačmi... 472 // 9.4.1 Ešte raz regulačná slučka... 472 // 9.4.2 Činnosť regulátorov... 473 // 9.4.3 Proporcionálny regulátor (regulátor P)... 474 // 9.4.4 Integračný regulátor (regulátor I)... 475 // 9.4.5 Proporcionálno-integračný regulátor (regulátor PI) . . . 475 // 9.4.6 Proporcionálno-derivačný regulátor (regulátor PD) . . . 476 // 9.4.7 Proporcionálno-integračno-derivačný regulátor (regulátor PID)... 476 // 9.5 Automatizácia výroby — riadenie, senzory a pohony pre roboty 477 // 9.5.1 Rýchle riadenie, citlivé senzory a dynamické pohony pre // roboty a ich periférne zariadenia... 477 // 10 Napájacie zdroje... 479 // 10.1 Usmerňovače... 479 // 10.1.1 Jednocestný usmerňovač bez sieťového transformátora 479 // 524 // 10.1.2 Dvojcestný usmerňovač (s vyvedeným stredom vinutia) 481 // 10.1.3 Mostíkové zapojenie usmerňovača... 481 // 10.1.4 Stabilizované mostíkové zapojenie so Zenerovými diódami ... 482 // 10.1.5 Trojfázové mostíkové zapojenie... 483 // 10.2 Násobiče napätia... 483 // 10.2.1 Villardovo zapojenie... 484 // 10.2.2 Delonovo zapojenie... 484 // 10.2.3 Kaskádové zapojenie ... 484 // 10.3 Stabilizované napájacie zdroje...
485 // 10.3.1 Paralelná stabilizácia... 485 // 10.3.2 Sériová stabilizácia... 486 // 10.3.3 Sériová stabilizácia s tranzistorom... 486 // 10.3.4 Nastaviteľné výstupné napätie... 487 // 10.3.5 Stabilizujúci a nastavovací elektronický člen ... 488 // 10.3.6 Regulačné zapojenie s operačným zosilňovačom ... 489 // 10.3.7 Súmerný napájači zdroj s dvoma operačnými zosilňovačmi ... 489 // 10.3.8 Spínané zdroje... 491 // 10.3.9 Princíp činnosti spínaného regulátora napätia... 493 // 10.3.10 Princípy spínania meničov... 494 // 10.3.11 Kritériá výberu rôznych variantov zapojení... 495 // 10.3.12 Spínaný zdroj 5 V/20 A podľa princípu jednočinného // transformátorového typu meniča... 495 // 10.3.13 Zástrčkový napájači zdroj s výstupným výkonom 30 W // pracujúci na princípe induktívneho typu meniča ... 506 // 10.4 Zapojenie... 506 // 10.5 Odrušenie... 507 // Literatúra... 510 // 525 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC