Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2005
338 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-86429-43-1 (brož.)
Základy sociologie ; Sv. 9
polština
Přeloženo z polštiny
Další názvový údaj z obálky: problémy, teorie, empirie
Obsahuje ilustrace, tabulky, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s.289-328
Sociologie ekonomická - pojednání
000026651
Obsah // Úvod. Ekonomická sociologie a její problémy...9 // Definice vědního oboru...10 // Výzkumné problémy...13 // Cíle příručky...16 // Kapitola 1. Tři koncepce člověka v ekonomice...19 // 1. Metodologický individualismus...20 // 2. Člověk ekonomický (homo oeconomicus)...21 // 3. Člověk sociologický (homo sociologicus)...24 // 4. Člověk společensko-ekonomický (institucionálně zakotvený) . . 27 // 5. Typologie Amitaie Etzioniho a polské průmyslové organizace . . 29 // 6. Teoretické rámce tří koncepcí člověka...32 // Kapitola 2. Od organizace k instituci...39 // 1. Mechanický model organizace jako ztělesnění racionality ... 40 // 2. Dysfunkce mechanického modelu. Postweberovský přístup ... 43 // 3. Ve směru antiweberismu...45 // Moc...45 // Konflikt...47 // Věda a technika...48 // 4. Instituce a organizace...49 // 5. Obecný model procesu institucionalizace...50 // 6. Příklad institucionalizace. Profesionalizace...52 // 7. Starý a nový institucionalismus...56 // Kapitola 3. Zrození kapitalismu. Institucionální analýza ... 61 // 1. Pojem kapitalismu...62 // 2. Weberova teorie vzniku kapitalismu...64 // 3. Teorie vzniku kapitalismu Douglasse C. Northe...69 // 4. Trh a jiné systémy alokace statků. Karl Polanyi...74 // 5. Kapitalismus a kultura. David S. Landes...78 // Kapitola 4. Společensko-hospodářský rozvoj. Hybné síly ... 83 // 1. Rozvojová trajektorie. Obecný nárys...84 // 2. Čtyři pojetí vývoje společnosti...86
// Pojetí funkcionální...87 // 5 // Pojetí elitistické...88 // Pojetí marxistické a neomarxistické...90 // Pojetí institucionální. Doplňující úvahy...91 // 3. Ekonomika jako faktor rozvoje...93 // 4. Politika jako faktor rozvoje...96 // 5. Socialistická industrializace. Charakteristika a strategie ... 98 // Kapitola 5. Trh, stát a společnost. Jak sladit odlišnou logiku // těchto systémů?...101 // 1. Dvě vize společenského řádu. Thomas Hobbes a Adam Smith . . 102 // 2. O odlišnostech racionálnosti ve fungování systémů...105 // 3. O rozporech vyzrálého kapitalismu...108 // 4. O patologických důsledcích dominance politiky // ve státním socialismu...110 // 5. Vlna hledání smíšených systémů...112 // 6. Návrat tržní samoregulace v sedmdesátých až devadesátých letech. 116 // 7. Epistemologická záhada čeká na rozluštění...119 // Kapitola 6. Stát v ekonomice. Nakolik a jaký?...123 // 1. Historicko-srovnávací perspektiva a perspektiva esencialistická. . 124 // 2. Kolik státu v ekonomice?...126 // Stát veřejných statků...127 // Stát makroekonomické stabilizace...128 // Stát sociálních práv...130 // Rozvíjející se stát...130 // Socialistický stát...131 // 3. Funkce státního aparátu v ekonomice...132 // 4. Stát v socialistické ekonomice...135 // 5. Názory veřejnosti na stát v postsocialistickém Polsku . . . .138 // Kapitola 7. Welfare state. Jeho vznik, rozvoj a krize...143 // 1. Příčiny vzniku
welfare state...144 // Vize dobrého života...144 // Občanská práva...145 // Kapitalistická modernizace...146 // Marxistické teorie...148 // Teorie difúze...149 // Moderní liberalismus...149 // 6 // 2. Varianty welfare state...151 // Reziduálni a institucionální welfare state...151 // Liberální, konzervativní a sociálnědemokratický welfare state . 152 Transferový welfare state...153 // 3. Argumenty proti welfare state...153 // Ekonomické argumenty...154 // Politické argumenty...155 // Kulturně-společenské argumenty...156 // 4. Krize, či kontinuita?...156 // 5. Welfare state v postsocialistickém Polsku...160 // Kapitola 8. Pracovní vztahy. Konflikt, kooperace, hra . . . .167 // 1. Čtyři fáze, čtyři orientace...168 // 2. Klasický liberalismus. Adam Smith...168 // 3. Orientace na konflikt. Karl Marx a jiní...169 // 4. Orientace na kooperaci. Frederick W. Taylor a jiní...171 // 5. Hra jako konfigurace konfliktu a kooperace...173 // 6. Mechanismy trhu a politiky. Albert O. Hirschman...175 // 7. Konflikt a jeho institucionalizace...178 // Systém konfliktní...K79 // Systém pluralitní...180 // Systém neokorporativistický...181 // Systém monokratický...181 // 8. Institucionalizace konfliktu v průmyslu USA ...182 // 9. Pracovní vztahy v Polsku...183 // Monokratický systém...183 // Radikálně-konfliktní vize Solidarity...r86 // Pluralitní (neoliberální) systém...188 // Polská varianta neokorporativismu (negociační ekonomika) . 188
10. Výzvy budoucnosti...K89 // Kapitola 9. Vlastnictví a vlastnická práva...191 // 1. Zdůvodnění a ospravedlnění soukromého vlastnictví...192 // 2. Hledisko filosofické...193 // 3. Encyklika Luborem exercens a vlastnictví...196 // 4. Vlastnická práva a formy vlastnictví...198 // 5. Hledisko ekonomické...200 // 6. Hledisko politicko-ekonomické...204 // 7. Hledisko sociologické...209 // 7 // Kapitola 10. Institucionalizace trhu v postsocialismu ... 215 // 1. Tři perspektivy. První přiblížení...216 // 2. Perspektiva globalizačně-imitační, aneb jak sloučit konstruktivismus se spontánností...218 // 3. Perspektiva evolučně-regulační, aneb projekty a lidé...223 // 4. Perspektiva strukturálního dědictví...231 // Fatalistická varianta...231 // Umírněná varianta...232 // 5. Společenský řád a systémová změna...234 // Kapitola 11. Distribuční spravedlnost...237 // 1. Sociální spravedlnost. Argumenty čerpané z historie...238 // 2. Koncepce sociální spravedlnosti. Robert Nozick, John Rawls // a Michael Walzer...243 // Oprávnění. Robert Nozick...243 // Slaďování svobody a rovnosti. John Rawls...244 // Sféry spravedlnosti. Michael Walzer...246 // 3. Schéma analýzy pocitů spravedlnosti. Raymond Boudon . . . 247 // 4. Typologie zásad sociální spravedlnosti...249 // 5. Americké pojetí spravedlnosti. Trh a stát...252 // 6. Ekonomické orientace ve vztahu k spravedlnosti v Polsku . . . 253 // Kapitola 12. Ekonomika a civilizační
výzvy...261 // 1. Strukturální adaptace na vnější svět...262 // 2. Postsocialistická transformace a civilizační výzvy...263 // 3. Snižování zaostalosti. Zkušenosti z minulosti...265 // 4. Globalizace trhu jako nová teorie konvergence...268 // 5. Dřívější teorie konvergence...275 // 6. Argumenty ve prospěch teorie divergence...277 // 7. Ekonomické systémy současného kapitalismu...280 // 8. Mnohost kultur kapitalismu...281 // Bibliografie...289 // Prameny mott a citátů v rámečcích...325 // Seznam tabulek a schémat...329 // Rejstřík jmenný...331 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC