Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
3. rozšíř. vyd.
Praha : Idea servis, 2002
327 s. : il.

objednat
ISBN 80-85970-42-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 319 a rejstřík
Elektronika - učebnice
000026688
Předmluva 5 // 1 Základní pojmy 7 // 1.1 Elektronický obvod 7 // 1.2 Obvodové veličiny 7 // 1.2.1 Určení obvodových veličin 7 // 1.2.2 Časový průběh obvodových veličin 9 // 1.3 Obvodové součástky 10 // 1.3.1 Dvoj póly a vícepóly 11 // 1.3.2 Jednobrany, dvojbrany a vícebrany 12 // 1.3.3 Zdroje a spotřebiče - součástky aktivní a pasivní 13 // 1.3.4 Součástky lineární a nelineární 15 // 1.3.5 Součástky odporové a reaktanční 17 // 1.4 Pracovní bod jednobranu 19 // 1.4.1 Klidový (statický) pracovní bod 19 // 1.4.2 Vlastnosti součástky v klidovém pracovním bodu 20 // 1.4.3 Vlastnosti součástky při změnách polohy pracovního bodu 21 // Kontrolní otázky ke kapitole 1 22 // 2 Řešení elektronických obvodů 24 // 2.1 Skutečný a ideální zdroj elektrické energie 24 // 2.1.1 Charakteristické veličiny zdroje elektrické energie 24 // 2.1.2 Charakter zdroje 26 // 2.1.3 Přenos výkonu ze zdroje do zátéže 28 // 2.2 Řešení lineárních obvodů 30 // 2.2.1 Věty o náhradním obvodu lineárního zdroje 30 // 2.2.2 Využití Kirchhoffových zákonů pro řešení lineárních obvodů 35 // Metoda uzlových napětí 35 // Metoda smyčkových proudů 36 // 2.2.3 Princip lineární superpozice 37 // 2.3 Řešení nelineárních obvodů 38 // 2.3.1 Sériové řazení součástek 39 // 2.3.2 Paralelní řazení součástek 40 // 2.3.3 Grafické určení pracovního bodu nelineární součástky 41 // Kontrolní otázky ke kapitole 2 43 // Lineární součástky elektronických obvodů 45 // Rezistory 45 // Pevné vrstvové rezistory 45 // Pevné drátové rezistory 46 // Charakteristické vlastnosti rezistorů 47 // Rezistory s více než dvěma vývody 50 // Kondenzátory 54 // Charakteristické vlastnosti kondenzátoru 54 // Provedení kondenzátoru 58 // Cívky 61 // Náhradní schéma cívky 61 // Provedení cívek 64 //
Výpočet indukčnosti a návrh cívek 67 // Transformátor 71 // Kontrolní otázky ke kapitole 3 74 // Nelineární polovodičové součástky 75 // Vedení proudu v pevných látkách 75 // Stavba hmoty. Nosiče náboje 75 // Pásový model krystalu 76 // Vlastní vodivost polovodiče 78 // Nevlastní vodivost polovodiče 80 // Přechod PN 82 // Přechod PN bez působení vnějšího napětí 82 // Přechod PN s přiloženým vnějším napětím 85 // Vytvoření přechodu PN 86 // Spojení kov-polovodič // 88 // Polovodičové diody a jejich všeobecné vlastnosti 89 // Voltampérová charakteristika diody 90 // Kapacita diody 91 // Náhradní obvod diody 92 // Doba zotavení diody 92 // Vliv teploty na vlastnosti polovodičových diod 94 // Ztrátový výkon diody 95 // Porovnání základních vlastností germaniových a křemíkových diod 96 // Druhy polovodičových diod 97 // Diody pro sítové usměrňovače 97 // Diody pro usměrňování malých vysokofrekvenčních proudů 98 // Diody pro stabilizaci napětí 99 // Kapacitní diody 101 // Diody pro velmi vysoké frekvence (mikrovlnné diody) 103 // Bipolární tranzistory 109 // Činnost tranzistoru 109 // Základní zapojení tranzistoru 112 // Zbytkový proud tranzistoru 117 // Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru H8 // Mezní hodnoty tranzistoru 119 // Druhy bipolárních tranzistorů podle způsobu výroby 121 // Tranzistory řízené elektrickým polem 125 // Tranzistor řízený elektrickým polem s přechodovým hradlem // (JFET) 125 // Tranzistor řízený elektrickým polem s izolovaným hradlem.128 // Tranzistor řízený elektrickým polem se Schottkyho kontaktem (MESFET) // Polovodičové několikavrstvové spínací součástky 133 // Diak // Tyristor // Triak 136 // Varistor (napěťově závislý odpor) I37 // Součástky řízené neelektrickými veličinami 138 //
Termistor (negativní termistor, NTC) 138 // Pozistor (pozitivní termistor, PTC) 140 // Všeobecné vlastnosti součástek řízených světlem (zářením) 141 // Fotorezistor // Fotodioda // Lavinová fotodioda // Fototranzistor // Fototyristor // Optron (optoelektronický spojovací člen) // Magnetorezistor // Hallův článek // Kontrolní otázky ke kapitole 4 // Elektronky a výbojky // 152 // Princip elektronek 152 // Tepelná emise I53 // Světelná emise I54 // Sekundární emise I54 // Vlastní emise I54 // 322 // 5.2 Základní vakuové elektronky 155 // 5.2.1 Činnost katody, prostorový náboj, dioda 155 // 5.2.2 Trioda 156 // 5.2.3 Tetroda a pentoda 156 // 5.3 Vysílací elektronky 157 // 5.4 Výbojky 159 // 5.5 Fotonásobič 160 // Kontrolní otázky ke kapitole 5 161 // 6 Elektronické zobrazovací jednotky 162 // 6.1 Zobrazovací jednotky s malou hustotou informace 162 // 6.1.1 Zobrazovací jednotky s předem vytvořenými znaky 163 // 6.1.2 Zobrazovací jednotky vytvářející znaky skládáním segmentů // (segmentovky) 164 // 6.1.3 Zobrazovací jednotky se znaky vytvořenými v bodové matici // (maticovky) 167 // 6.2 Obrazovky 168 // 6.2.1 Elektronová tryska 169 // 6.2.2 Urychlování elektronů elektrostatickým polem 172 // 6.2.3 Vychylování svazku elektrostatickým polem 173 // 6.2.4 Vychylování svazku elektromagnetickým polem 175 // 6.2.5 Obrazovky pro barevnou televizi 177 // Kontrolní otázky ke kapitole 6 180 // 7 Charakteristické vlastnosti pasivních lineárních // jednobranů a dvojbranů 181 // 7.1 Lineární komplexní jednobrany 181 // 7.1.1 Sériový obvod RL 183 // 7.1.2 Sériový obvod RC 186 // 7.1.3 Paralelní obvod RL 188 // 7.1.4 Paralelní obvod RC 190 // 7.1.5 Duální obvody 192 // 7.1.6 Jednoduché rezonanční obvody 194 // 7.2 Lineární komplexní dvojbrany 213 //
7.2.1 Integrační článek RC a článek RL nezatížený na výstupu 215 // 7.2.2 Derivační článek RC a článek RL nezatížený na výstupu 217 // 7.2.3 Integrační článek RC zatížený rezistorem 218 // 7.2.4 Derivační článek RC zatížený kondenzátorem 220 // 7.2.5 Selektivní články RC 222 // 7.2.6 Vázané rezonanční obvody 228 // Kontrolní otázky ke kapitole 7 234 // 8 Zesilovací součástky jako dvojbrany 236 // 8.1 Admitanční nahrazení dvojbranů 236 // 8.2 Admitanční nahrazení zesilovacích součástek 241 // 8.2.1 Nahrazení bipolámího tranzistoru 241 // 8.2.2 Unipolární tranzistor 246 // 8.2.3 Zesliovací elektronky 248 // 8.3 Hybridní nahrazení dvojbranů 251 // 8.3.1 Základní vztahy 251 // 8.3.2 Hybridní nahrazení bipolárního tranzistoru 253 // 8.4 Šum a šumové číslo zesilovacích součástek 258 // Kontrolní otázky ke kapitole 8 261 // Odpovědi na kontrolní otázky 262 // Rejstřík ke kapitolám 1-8 263 // 9 Lasery - kvantové generátory světla 268 // 9.1 Vlnový charakter světla 270 // 9.1.1 Elektromagnetická vlna 270 // 9.1.2 Spektrum elektromagnetického vlnění 272 // 9.1.3 Koherentní a nekoherentní vlnění 273 // 9.1.4 Kmitočty a délky vlny elektromagnetického záření 275 // 9.2 Korpuskulárni charakter světla 277 // 9.2.1 Foton 277 // 9.2.2 Fonon 280 // 9.2.3 Závislost hmotnosti částice na její rychlosti 280 // 9.2.4 Klidová hmotnost fotonu 282 // 9.3 Vznik světla 283 // 9.3.1 Absorpce energie kvantovými soustavami 283 // 9.3.2 Spontánní emise záření 285 // 9.3.3 Stimulovaná emise záření 288 // 9.4 Útlum světla v látce 289 // 9.4.1 Boltzmannovo rovnovážné rozdělení 290 // 9.4.2 Inverzní populace 291 // 9.5 Dva způsoby vytvoření laserového aktivního prostředí 294 //
Vznik laserového aktivního prostředí v látkách s tříhladinovou soustavou kvantových přechodů 294 // Vznik laserového aktivního prostředí v látkách s čtyřhladinovou soustavou kvantových přechodů 296 // Činnost a konstrukční principy laserů // Rubínový laser // Neodymové lasery // Plynové lasery // Helium-neonový laser // Lasery s kysličníkem uhličitým // Polovodičové lasery // Polovodičový laser s dvojitou heterostrukturou // Lasery s kvantovou jámou // Kontrolní otázky ke kapitole 9 // Odpovědi na kontrolní otázky 316 // Rejstřík ke kapitole 9 317 // Literatura 319

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC