Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
3. rozšíř. vyd.
Praha : Idea servis, 2002
327 s. : il.

objednat
ISBN 80-85970-42-2 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 319
Elektronika - učebnice
000026688
OBSAH // Předmluva ...5 // 1 Základní pojmy ...7 // 1.1 Elektronický obvod...7 // 1.2 Obvodové veličiny...7 // 1.2.1 Určení obvodových veličin...7 // 1.2.2 Časový průběh obvodových veličin... 9 // 1.3 Obvodové součástky...10 // 1.3.1 Dvoj póly a vícepóly...11 // 1.3.2 Jednobrany, dvojbrany a vícebrany...12 // 1.3.3 Zdroje a spotřebiče - součástky aktivní a pasivní ...13 // 1.3.4 Součástky lineární a nelineární ...15 // 1.3.5 Součástky odporové a reaktanční...17 // 1.4 Pracovní bod jednobranu ...19 // 1.4.1 Klidový (statický) pracovní bod...19 // 1.4.2 Vlastnosti součástky v klidovém pracovním bodu ...20 // 1.4.3 Vlastnosti součástky při změnách polohy pracovního bodu ... 21 // Kontrolní otázky ke kapitole 1 ...22 // 2 Řešení elektronických obvodů ...24 // 2.1 Skutečný a ideální zdroj elektrické energie...24 // 2.1.1 Charakteristické veličiny zdroje elektrické energie...24 // 2.1.2 Charakter zdroje...26 // 2.1.3 Přenos výkonu ze zdroje do zátéže...28 // 2.2 Řešení lineárních obvodů ...30 // 2.2.1 Věty o náhradním obvodu lineárního zdroje...30 // 2.2.2 Využití Kirchhoffových zákonů pro řešení lineárních obvodů ... 35 // Metoda uzlových napětí ...35 // Metoda smyčkových proudů...36 // 2.2.3 Princip lineární superpozice...37 // 2.3 Řešení nelineárních obvodů ...38 // 2.3.1 Sériové řazení součástek...39 // 2.3.2 Paralelní řazení součástek ...40 // 2.3.3 Grafické
určení pracovního bodu nelineární součástky ...41 // Kontrolní otázky ke kapitole 2...43 // 320 // 3 // 3.1 // 3.1.2 // 3.1.3 // 3.1.4 // 3.2.2 // 3.3 // 3.3.1 // 3.3.2 // 3.3.3 // 4 // 4.1 // 4.1.3 // 4.1.4 // 4.2 // 4.2.1 // 4.2.2 // 4.4.1 // 4.4.2 // 4.4.3 // 4.4.4 // 4.4.5 // 4.4.6 // 4.5.1 // 4.5.2 // Lineární součástky elektronických obvodů...45 // Rezistory...45 // Pevné vrstvové rezistory...45 // Pevné drátové rezistory ...46 // Charakteristické vlastnosti rezistorů...47 // Rezistory s více než dvěma vývody...50 // Kondenzátory...54 // Charakteristické vlastnosti kondenzátoru...54 // Provedení kondenzátoru...58 // Cívky...61 // Náhradní schéma cívky ...61 // Provedení cívek...64 // Výpočet indukčnosti a návrh cívek...67 // Transformátor...71 // Kontrolní otázky ke kapitole 3...74 // Nelineární polovodičové součástky...75 // Vedení proudu v pevných látkách ...75 // Stavba hmoty. Nosiče náboje...75 // Pásový model krystalu ...76 // Vlastní vodivost polovodiče...78 // Nevlastní vodivost polovodiče...80 // Přechod PN...82 // Přechod PN bez působení vnějšího napětí ...82 // Přechod PN s přiloženým vnějším napětím ...85 // Vytvoření přechodu PN...86 // Spojení kov-polovodič // 88 // Polovodičové diody a jejich všeobecné vlastnosti...89 // Voltampérová charakteristika diody...90 // Kapacita diody ...91 // Náhradní obvod diody...92 // Doba zotavení diody ...92 // Vliv teploty na vlastnosti
polovodičových diod...94 // Ztrátový výkon diody ...95 // Porovnání základních vlastností germaniových a křemíkových diod...96 // Druhy polovodičových diod...97 // Diody pro sítové usměrňovače ...97 // Diody pro usměrňování malých vysokofrekvenčních proudů ... 98 // 321 // 1 // 4.5.3 // 4.5.4 // 4.5.5 // 4.6 // 4.6.1 // 4.6.2 // 4.6.3 // 4.6.4 // 4.6.5 // 4.7.2 // 4.7.3 // 4.8.1 // 4.8.2 // 4.8.3 // 4.9.1 // 4.9.2 // 4.9.3 // 4.9.4 // 4.9.5 // 4.9.6 // 4.9.7 // 4.9.8 // 4.9.9 // 4.9.10 // 4.9.11 // 5 // 5.1 // 5.1.1 // 5.1.2 // 5.1.3 // 5.1.4 // Diody pro stabilizaci napětí ...99 // Kapacitní diody...101 // Diody pro velmi vysoké frekvence (mikrovlnné diody)...103 // Bipolární tranzistory ...109 // Činnost tranzistoru...109 // Základní zapojení tranzistoru...112 // Zbytkový proud tranzistoru ...117 // Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru...H8 // Mezní hodnoty tranzistoru...119 // Druhy bipolárních tranzistorů podle způsobu výroby...121 // Tranzistory řízené elektrickým polem ...125 // Tranzistor řízený elektrickým polem s přechodovým hradlem // (JFET)... 125 // Tranzistor řízený elektrickým polem s izolovaným hradlem . 128 // Tranzistor řízený elektrickým polem se Schottkyho kontaktem (MESFET)... i // Polovodičové několikavrstvové spínací součástky___133 // Diak ... // Tyristor... // Triak...136 // Varistor (napěťově závislý odpor)...I37 // Součástky řízené neelektrickými veličinami...138
Termistor (negativní termistor, NTC)...138 // Pozistor (pozitivní termistor, PTC)...140 // Všeobecné vlastnosti součástek řízených světlem (zářením) ... 141 // Fotorezistor... // Fotodioda... // Lavinová fotodioda ... // Fototranzistor... // Fototyristor... // Optron (optoelektronický spojovací člen) // Magnetorezistor ... // Hallův článek ... // Kontrolní otázky ke kapitole 4 ... . // . 142 . 144 . 146 . 146 . 147 . 148 // 149 // 150 // 151 // Elektronky a výbojky // 152 // Princip elektronek ...152 // Tepelná emise...I53 // Světelná emise ...I54 // Sekundární emise...I54 // Vlastní emise ...I54 // 322 // 5.2 Základní vakuové elektronky...155 // 5.2.1 Činnost katody, prostorový náboj, dioda...155 // 5.2.2 Trioda...156 // 5.2.3 Tetroda a pentoda...156 // 5.3 Vysílací elektronky...157 // 5.4 Výbojky...159 // 5.5 Fotonásobič...160 // Kontrolní otázky ke kapitole 5...161 // 6 Elektronické zobrazovací jednotky...162 // 6.1 Zobrazovací jednotky s malou hustotou informace . . . 162 // 6.1.1 Zobrazovací jednotky s předem vytvořenými znaky...163 // 6.1.2 Zobrazovací jednotky vytvářející znaky skládáním segmentů // (segmentovky)...164 // 6.1.3 Zobrazovací jednotky se znaky vytvořenými v bodové matici // (maticovky)...167 // 6.2 Obrazovky...168 // 6.2.1 Elektronová tryska...169 // 6.2.2 Urychlování elektronů elektrostatickým polem ...172 // 6.2.3 Vychylování svazku elektrostatickým polem ...173 // 6.2.4 Vychylování
svazku elektromagnetickým polem ...175 // 6.2.5 Obrazovky pro barevnou televizi ...177 // Kontrolní otázky ke kapitole 6...180 // 7 Charakteristické vlastnosti pasivních lineárních // jednobranů a dvojbranů...181 // 7.1 Lineární komplexní jednobrany...181 // 7.1.1 Sériový obvod fíL ...183 // 7.1.2 Sériový obvod RC ...186 // 7.1.3 Paralelní obvod ÄL...188 // 7.1.4 Paralelní obvod ÄC...190 // 7.1.5 Duální obvody...192 // 7.1.6 Jednoduché rezonanční obvody...194 // 7.2 Lineární komplexní dvojbrany...213 // 7.2.1 Integrační článek RC a článek RL nezatížený na výstupu . . . 215 // 7.2.2 Derivační článek RC a článek RL nezatížený na výstupu . . . 217 // 7.2.3 Integrační článek RC zatížený rezistorem ...218 // 7.2.4 Derivační článek RC zatížený kondenzátorem...220 // 7.2.5 Selektivní články RC ...222 // 323 // 7.2.6 Vázané rezonanční obvody ...228 // Kontrolní otázky ke kapitole 7...234 // 8 Zesilovací součástky jako dvojbrany...236 // 8.1 Admitanční nahrazení dvojbranů...236 // 8.2 Admitanční nahrazení zesilovacích součástek...241 // 8.2.1 Nahrazení bipolámího tranzistoru...241 // 8.2.2 Unipolární tranzistor ...246 // 8.2.3 Zesliovací elektronky ...248 // 8.3 Hybridní nahrazení dvojbranů...251 // 8.3.1 Základní vztahy ...251 // 8.3.2 Hybridní nahrazení bipolárního tranzistoru...253 // 8.4 Šum a šumové číslo zesilovacích součástek...258 // Kontrolní otázky ke kapitole 8...261
// Odpovědi na kontrolní otázky...262 // Rejstřík ke kapitolám 1-8 ...263 // 9 Lasery - kvantové generátory světla...268 // 9.1 Vlnový charakter světla...270 // 9.1.1 Elektromagnetická vlna ...270 // 9.1.2 Spektrum elektromagnetického vlnění...272 // 9.1.3 Koherentní a nekoherentní vlnění ...273 // 9.1.4 Kmitočty a délky vlny elektromagnetického záření ...275 // 9.2 Korpuskulárni charakter světla...277 // 9.2.1 Foton...277 // 9.2.2 Fonon ... 280 // 9.2.3 Závislost hmotnosti částice na její rychlosti...280 // 9.2.4 Klidová hmotnost fotonu...282 // 9.3 Vznik světla ...283 // 9.3.1 Absorpce energie kvantovými soustavami ...283 // 9.3.2 Spontánní emise záření ...285 // 9.3.3 Stimulovaná emise záření...288 // 9.4 Útlum světla v látce ...289 // 9.4.1 Boltzmannovo rovnovážné rozdělení...290 // 9.4.2 Inverzní populace... 291 // 9.5 // 9.5.1 // Dva způsoby vytvoření laserového aktivního prostředí . . 294 Vznik laserového aktivního prostředí v látkách s tříhladinovou soustavou kvantových přechodů ...294 // O // ? // 9.5.2 // 9.6.1 // 9.6.2 // 9.6.4 // 9.6.4.1 // 9.6.4.2 // Vznik laserového aktivního prostředí v látkách s čtyřhladinovou soustavou kvantových přechodů ...296 // Činnost a konstrukční principy laserů .. // Rubínový laser ... // Neodymové lasery... // Plynové lasery... // Helium-neonový laser... // Lasery s kysličníkem uhličitým... // Polovodičové lasery... // Polovodičový laser
s dvojitou heterostrukturou // Lasery s kvantovou jámou... // Kontrolní otázky ke kapitole 9 ... // Odpovědi na kontrolní otázky... // 298 // 299 304 304 306 306 308 310 313 // 315 // 316 // Rejstřík ke kapitole 9...317 // Literatura...319 // 325 // /

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC