Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
316 s. : il., tab., grafy ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii na s. 302 - 304 a rejstřík
Ekologie živočichů - učebnice vysokošk.
000026880
Úvod (B. LOSOS) // Obsah ekologie // Hraniční obory ekologie // Dělení ekologie // Prostředí (B. LOSOS) // Ekologické názvosloví podle prostředí // Ekologické faktory // Členění ekologických faktorů // Zákon minima a zákon tolerance // Tolerance, ekologická valence Limitující faktory // Přizpůsobení živočichů prostředí (B. LOSOS) // Adaptace // Třídéní adaptaci // Divergence a konvergence, aiopatrie a sympatrie // Ekotyp, poddruh // Introdukce, aklimatizace a domestikace // Životní formy // 4 Podnebí (B. LOSOS) // Typy podnebí a jejich ekologický význam // 5 Ekologické faktory ovzduší (B. LOSOS) // Hustota a nosnost vzduchu // Mimozemské záření // Světlo // „ Ekologický význam světla // Tolerance živočichů ke světlu // Vliv světla na zbarvení živočichů // Biologické rytmy // Fotoperiodismus // Diapauza // Cirkadianní biologické rytmy // Měsíční neboli lunární rytmy // Fotokinetické reakce // Teplota // Termobiologické typy živočichů ...54 // Biologický význam tepla ...54 // Tolerance živočichů k teplotě ...55 // Odolnost živočichů proti chladu ...55 // Hibernace ...58 // Odolnost živočichů proti vysokým teplotám ...59 // Ekologická pravidla ...60 // Vliv teploty na aktivitu poikilotermnich živočichů ...62 // Vliv teploty na vývoj a počet generaci u poikilotermnich živočichů ...63 // Vliv teploty na rozmnožováni poikilotermnich živočichů ...65 // Vlhkost ...65 // Obsah vody v téle a vodní bilance živočichů ...66 // Vliv nadbytku vlhkosti a vody v prostředí ...70 // Rozdělení živočichů podle tolerance k vlhkosti ...70 // Vliv vlhkosti na aktivitu a rozmnožovám živočichů ...70 // Atmosférický tlak ...72 // Proudění vzduchu ...73 // Vliv větru na orientaci živočichů ...73 // Apterismus ...74 // Vliv větru na rozšiřování živočichů ...75 //
Kyslík ...76 // Oxid uhličitý ...76 // Ekologické faktory vodního prostředí (J. LELLÁK) // Původ života a vývoj fauny // Tolerance živočichů k ztrátě vody a vyschnutí // Významné vlastnosti vody // Salinita // Hustota vody // Viskozita vody // Povrchové napětí // Hydrostatický tlak // Světelný režim vod // Průhlednost vody // Barva vody // Teplota vody // Výměna energie mezi světovým oceánem a atmosférou // Teplotní stratifikace a cirkulace vody v nádržích // Reakce vody // Kyslík ve vodě // Oxid uhličitý, sirovodík a další plyny // Ostatní látky // Podmínky života ve stojatých vodách // Podmínky života v tekoucích vodách // Podmínky života v podzemních vodách // Ekologické faktory některých extrémních vodních ekosystémů a jejich společenstva // Rašeliniště // Periodické vody Saliny // 7 Ekologické faktory půdy (J. GULIČKA) ...109 // Druhy půd ...111 // Humus ...111 // Půdni profil a půdní typ ...113 // Edafon a jeho klasifikace ...115 // Půda jako životní prostředí ...116 // Textura, struktura a pórovitost půdy ...117 // Půdní vlhkost ...122 // Půdní vzduch ...124 // Teplota půdy ...126 // Světlo ...129 // Chemismus půdy ...130 // Význam zooedafonu v půdě ...130 // 8 Potrava (J. GULIČKA) ...133 // Základní způsoby výživy organismů ...133 // Hlavni potravní typy živočichů ...134 // Fytofagie ...134 // Zoofagie ...135 // Nekrofagie ...136 // Zvláštní formy výživy živočichů ...137 // Ceddofagie ...137 // Symbiontofagie ...138 // Trofobióza ...139 // Kanibalismus ...139 // Složeni potravy ...139 // Střídáni potravy ...141 // Kvantitativní spotřeba potravy ...143 // Nedostatek potravy a hladovění ...145 // Vliv potravy na živočichy ...145 // 9 Vnitrodruhové vztahy (J. PELIKÁN) ...149 // Vznik skupin, jejich význam a třídění ...149 //
Skupiny reprodukční ...151 // Skupiny nereprodukční ...152 // Teritorialita ...153 // Populace (J. PELIKÁN) // Rozmistění jedinců v populaci // Hustota populace // Množivost // Úmrtnost // Rozptylování, šíření a stěhování // Složení populace // Růst populace // Kolísání početnosti // 11 Mezidruhové vztahy (J. PELIKÁN) ...187 // Neutralismus ...188 // Protokooperace ...189 // Komenzalismus ...190 // Mutualismus ...191 // Amenzalismus ...191 // Kompetice ...192 // Predace ...193 // Parazitismus ...194 // 12 Společenstva (J. GULIČKA) ...196 // Biocenóza a biotop ...197 // Biocenotické principy ...198 // Dílčí společenstva ...199 // Stratifikace biocenózy a biotopu ...200 // Smíšená neboli komplexní společenstva ...202 // Přechodná společenstva neboli ekotony ...203 // Primární a sekundární biocenózy ...205 // Periodicita ...206 // Sukcese ...208 // Biom ...210 // 13 Vlastnosti zoocenóz (B. LOSOS) ...214 // Kvantitativní znaky zoocenóz ...214 // Hustota druhů ...214 // Abundance ...217 // Biomasa ...219 // Produkce ...220 // Dominance ...221 // Strukturální znaky zoocenóz ...223 // Prezence a absence ...223 // Frekvence ...224 // Konstance ...225 // Faunistická podobnost ...225 // Diverzita a ekvitabilita ...227 // Vztahové znaky zoocenóz ...231 // Fidelita ...231 // Koordinace ...233 // 14 Ekosystém Q. PELIKÁN) ...235 // Struktura a funkce ekosystému ...235 // Potravní řetězce ...237 // Ekologická nika ...239 // Koloběh látek v ekosystému ...240 // Tok energie ...242 // Ekologické pyramidy ...244 // Trofická struktura a stabilita ekosystému ...246 // 15 Produktivita a produkce (J. LELLÁK) ...248 // Primární produkce ...250 // Měření primární produkce ...251 // Odhady celosvětové produkce ...252 // Sekundární produkce ...254 // Měření sekundární produkce ...254 //
Efektivnost přenosu primární produkce v řetězci konzumentů ...258 // 16 Biosféra (J. LELLÁK) ...266 // Biogeochemickč cykly ...268 // Hydrologický cyklus ...268 // Koloběh kyslíku ...271 // Koloběh uhlíku ...273 // Koloběh dusíku ...275 // Koloběh fosforu ...277 // Koloběh síry ...279 // Koloběh ostatních prvků ...280 // 17 Člověk jako ekologický faktor (J. GULIČKA, J. LELLÁK, B. LOSOS) ...281 // Využívání, hubení a vysazování živočichů ...281 // Ovlivňování a přetváření biotopů ...284 // Znečišťování přírodního prostředí ...290 // Znečišťování ovzduší ...290 // Znečišťování půdy ...292 // Znečišťování vnitrozemských sladkých vod ...293 // Znečišťování moře ...295 // Radioaktivní zamoření přírodního prostředí ...297 // Otravování přírodního prostředí ...297 // Omezení otravování ekosystémů ...299 // Ochrana a zachování živočišných druhů ...300 // Literatura ...302 // Rejstřík ...305
(OCoLC)39594897
cnb000025247

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC