Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
47 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-879-1 (brož.)
Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie: s. 47
Elektromagnetismus - texty studijní
000026928
1 // OBSAH PŘEDMĚTU // Obsah kapitol...2 // Úvod...5 // Seznam použitých symbolů a zkratek...6 // 1...Kapitola č. 1...9 // 2. Kapitola č.2...17 // 3. Kapitola č. 3...29 // 4. Kapitola č.4...37 // Literatura // 472 // 1. Obsah kapitol Statické elektrické pole // 1.1 Zákon Coulombův // 1.2 Veličiny elektrického pole // 1.3 Zákon Gaussův // 1.4 Dielektrika // 1.5 Elektrický dipól // 1.6 Elektrická kapacita // 1.7 Nelineární anisotropní dielektrika // 2. Stacionární elektrické pole // 2.1 Elektrický proud // 2.2 1. Kirchhoffuv zákon // 2.3 Typy elektrických proudů // 2.4 Zákon Ohmův // 2.5 Zákon Jouleův // 2.6 Zdroje EMN // 2.7 Elektrické zdroje // 2.8 Elektrická vodivost // 2.9 Vedení v plynech // 2.10 Vedené elektrického proudu v kapalinách // 2.11 Faradayovy zákony elektrolýzy // 2.12 Vedení elektrického proudu v kovech // 2.13 Supravodivost // 2.14 Jevy termoelektrické // 2.14.1 Jev Seebeckův // 2.14.2 Jev Peltiemv // 2.14.3 Jev Thomsonův // 3. Polovodiče // 3.1 Fyzikální podstata elektrické vodivosti // 3.2 Vysvětlení elektrické vodivosti jednorozměrnými pásovými modely // 3-3 Vlastní polovodič // 3.4 Nevlastní polovodič // 3.5 Pohyb nábojů v polovodiči // 3.6 PN přechod // 3.7 PN přechod s vnějším napětím // 3.8 Diodovýjev // 3.9 Tranzistorový jev // 3.10 Základní zapojení tranzistoru // 3.11 VA charakteristika polovodičové diody // 3.12 Charakteristiky tranzistoru // 4. Střídavé proudy
4.1 Znázornění a popis střídavých proudů // 4.2 RLC v obvodu střídavých proudů // 4.3 Fázorové diagramy // 4.4 Výkon střídavého proudu3 // 4.5 Řešem elektrických obvodů // 5 Magnetické pole ve vakuu // 5.1 Zdroj e magnetického pole // 5.2 Fyzikální princip // 5.3 Typy magnetických polí // 5.4 Magnetické siločáry // 5.5 Magnetická indukce // 5.6 Magnetický indukční tok // 5.7 Biotův-Savartův-Laplaceův zákon // 5.8 Intenzita magnetického pole // 5.9 Zákon Ampérův // 5.10 Zákon Hopkinsonův // 6. Magnetické pole v látce // 6.1 Látky v magnetickém poli // 6.2 Magnetické obvody // 6.3 Elektromagnety // 6.4 Feromagnetické látky // 6.5 Analogie a rozdíly mezi elektrickým a magnetickým polem // 6.6 Magnetické pole Země // 7. Elektromagnetická indukce // 7.1 Obj ev elektromagnetické indukce // 7.2 Zákon Faradayův // 7.3 Zákon Lenzův // 7.4 Rotující smyčka v magnetickém poli // 7.5 Vlastní indukce, vlastní indukčnost // 7.6 Vzájemná indukce, vzájemná indukčnost // 7.7 Vlastní indukčnost solenoidu // 7.8 Skin efekt // 7.9 Vířivé (Foucaltovy) proudy // 7.10 T ransformátor // 7.11 Bezeztrátový transformátor // 7.12 Transformační rovnice // 8. Přechodné jevy // 8.1 RC nabíjení // 8.2 RC vybíjení // 8.3 RL nabíjení // 8.4 RL vybíjení // 8.5 RLC nabíjení-vybíjení // 9. Elektromagnetické kmity // 9.1 Mechanické kmity // 9.2 Elektrické kmity // 9.3 Kmitavý obvod LC // 9.4 Kmitavý obvod RLC
// 9.5 Generátory netlumených kmitů4 // 9.5.1 Generátor s elektrickým obloukem // 9.5.2 Generátor s tunelovou diodou // 9.5.3 Generátor se zesilovačem // 9.5.4 Podmínka kmitání zesilovače se zpětnou vazbou // Poznámka: // První díl obsahuje kapitoly č.l až č.4.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC