Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2001
311 s.

objednat
ISBN 80-7021-408-2 (váz.)
Teologie
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, doslov, jmenný a věcný rejstřík, údaje o autorovi
Teologie ekumenická - studie
000027071
Předmluva 13 // Zkratky 15 // A. Dějiny pojmu a ekumenická motivace 17 // I. Klasické a starokřesťanské užití pojmu 17 // II. Ekumena jako misie 21 // III. Ekumena a sjednocení křesťanstva 22 // IV. Ekumenická změna paradigmatu? 24 // V. Ekumenická motivace 27 // 1. Ježíšův příkaz 28 // 2. Věrohodnost a odpovědnost za svět 30 // 3. Překonání jednostranností 31 // B. Dějiny ekumenického hnutí 32 // I. Prehistorie 32 // II. Vznik Světové rady církví 40 // 1. Světová misijní konference v Edinburgu 1910 40 // 2. Mezinárodní misijní rada (MMR) 41 // 3. Hnutí pro víru a řád (Faith and Order) 43 // 4. Hnutí pro praktické křesťanství (Life and Work) 47 // 5. Světová rada církví „ve stavu zrodu“ 50 // III. Valná shromáždění a jejich působnost 51 // 1. Založení Světové rady církví roku 1948 v Amsterodamu 51 // 2. Evanston 1954 54 // 3. New Delhi 1961 55 // 4. Uppsala 1968 60 // 5. Nairobi 1975 63 // 6. Vancouver 1983 65 // 7. Canberra 1991 68 // IV. Sebepochopení Světové rady církví 75 // 1. Báze 75 // 2. Stanovy 76 // 3. Struktury Světové rady církví 79 // C. Ekumenický přínos jednotlivých církví 82 // I. Pravoslavné církve a jejich ekumenická angažovanost 82 // 1. Dějiny církevního schizmatu 83 // 2. Ekumenické snahy pravoslavných církví 91 // a) Vztah к jiným křesťanským církvím 91 // b) Bilaterální a multilaterální ekumenické rozhovory 94 // c) Církve sjednocené s Římem 96 // 3. Starobylé východní církve 99 // II. Církve reformace 100 // 1. Martin Luther a luterské církve 101 // a) Reformátor proti své vůli 101 // b) Luterské církve 107 // c) Ekumenické snahy 109 // 2. Reformovaný protestantismus 110 // a) Huldreych Zwingli Ill // b) Jan Kalvín a reformace v Zenevě 113 // c) Ekumenické aktivity 117 //
3. Společenství anglikánských církví 119 // a) К dějinám společenství anglikánských církví 120 // b) Věrouka a církevní struktura 123 // c) Lambethské konference a Lambethský quadrilateral 127 // d) Ekumenické aktivity 128 // III. Svobodné církve 131 // IV. Starokatolická církev a Utrechtská unie 136 // V. Římskokatolická církev 139 // 1. Tradiční kritika ekumenického hnutí 139 // 2. Eklesiologické zhodnocení křesťanských konfesí 143 // 3. Druhý vatikánský koncil a otevření pro ekumenu 144 // 4. Pokoncilní katolicismus 149 // 5. Bilaterální a multilaterální vztahy 152 // D. Průlomy v ekumeně 158 // I. Leuenberská konkordie 158 // II. Dohoda o křtu, večeři Páně a ordinaci 162 // III. „Friesův-Rahnerův plán“ 166 // IV. Studie o vzájemných doktrinálních odsudcích 169 // V. Konciliámí proces 175 // E. Hlavní teologické problémy 181 // I. Písmo, tradice církve a tradice církví 183 // II. Učení o svátostech 188 // 1. Shody a rozdíly v pojetí křtu 188 // 2. Večeře Páně 192 // a) Reálná přítomnost 193 // b) Mše jako oběť 198 // c) Přijímání laiků z kalicha 200 // d) Eucharistické společenství a interkomunio 201 // a) Přijímání a interkomunio 201 // ß) Církevní společenství a konfesně rozdílná manželství 206 // 3. Počet svátostí 209 // III. Ordinovaná služba v církvi 211 // 1. Ordinovaná služba 213 // a) Ordinovaná služba a Boží lid 213 // b) Zvláštní ordinovaná služba a její poslání 215 // c) Pojem „kněz“ 217 // d) Ordinace a její účinky 218 // a) Svátostnost 218 // ß) Svátostný charakter 219 // e) Apoštolská posloupnost (sukcese) 220 // 2. Biskupská služba 222 // 3. Možnosti smíření v otázce ordinovaných služeb 225 // 4. Papežství 228 // IV. Učení o manželství a konfesně rozdílná manželství 233 //
1. Historický vývoj katolického pojetí manželství 233 // a) Manželství jako svátost 233 // b) Povinná forma 235 // c) Nerozlučitelnost 236 // 2. Evangelické učení o manželství z ekumenického hlediska . 238 // a) Lutherova kritika celibátu a řeholních slibů 238 // b) Manželství jako svátý stav křesťanů 239 // c) Manželství jako „světská věc“ 240 // 3. Konfesně rozdílné manželství 240 // V. Ospravedlnění a církev 245 // 1. Konvergence v učení o ospravedlnění 245 // 2. Svátostnost církve 250 // 3. Problém uctívání svátých 255 // VI. Důsledky teologického sbližování 258 // 1. Problém recepce 258 // 2. Konsensus či rozdíl v základech? 264 // 3. Cílové představy o jednotě 268 // a) Tradiční představy církví o jednotě 268 // b) Organická unie 271 // c) Konciliární společenství 272 // d) Sekulární ekumenismus 273 // e) Smířená rozdílnost 275 // f) Ekumena v protikladech 276 // g) Model koinónie 278 // VII. Nejnovější vývoj 282 // 1. Druhé evropské ekumenické shromáždění // ve Štýrském Hradci 1997 a jeho význam 282 // 2. Osmé valné shromáždění SRC v Harare 1998 285 // 3. Teologické konvergence a jejich relevance 289 // 4. Společné prohlášení к učení o ospravedlnění 292 // Ekumenismus v českých zemích (Doslov к českému vydání) 299 // Jmenný rejstřík 302 // Věcný rejstřík 307 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC