Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1997
661 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-454-1 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje grafy, předmluvu, úvod, shrnutí, klíčové termíny, rejstřík
Sektor veřejný - ekonomika - příručky
000027107
Předmluva k českému vydání ...19 // PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. KAPITOLA // VEŘEJNÝ SEKTOR VE SMÍŠENÉ EKONOMICE ...23 // SMÍŠENÁ EKONOMIKA ...24 // DŮVODY PRO VLÁDNÍ INTERVENCE: TRŽNÍ SELHÁNÍ ...25 // VLÁDNÍ SELHÁNÍ ...27 // DŘÍVĚJŠÍ NÁZORY NA ÚLOHU VLÁDY ...28 // JAK VZNIKÁ A FUNGUJE VLÁDA? ...30 // VEŘEJNÝ SEKTOR A ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ OTÁZKY ...32 // EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU ...34 // NORMATIVNÍ A POZITIVNÍ EKONOMIE ...35 // NESHODY MEZI EKONOMY ...39 // Neschopnost přesně odhadnout důsledky vládní politiky .39 // Rozdíly v názorech na chování ekonomiky ...40 // Neshody v hodnotách ...42 // SHRNUTÍ ...43 // KLÍČOVÉ POJMY ...44 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...44 // 2. KAPITOLA // VEŘEJNÝ SEKTOR VE SPOJENÝCH STÁTECH ...47 // DRUHY VLÁDNÍ ČINNOSTI ...48 // VYTVÁŘENÍ PRÁVNÍHO SYSTÉMU ...48 // VLÁDA A VÝROBA ...49 // Výroba statků a služeb ...49 // Dotování výroby ...52 // Regulace podnikání ...55 // Vládní intervence na finančních trzích ...56 // VLÁDNÍ NÁKUPY STATKŮ A SLUŽEB ...59 // VLÁDNÍ PŘEROZDĚLOVÁNÍ PŘÍJMŮ ...61 // Program veřejné podpory ...62 // Sociální pojištění ...63 // Skryté přerozdělování ...64 // POHLED NA CELKOVÉ VLÁDNÍ VÝDAJE Z PERSPEKTIVY ...65 // Rozdělení zodpovědnosti mezi federální vládu, vlády států Unie a místní správu 66 // PERSPEKTIVY VELIKOSTI VEŘEJNÉHO SEKTORU VE SPOJENÝCH STÁTECH ...66 // Růst výdajů a změna jejich složení ...67 // Srovnání výdajů v různých zemích ...70 // VLÁDNÍ PŘÍJMY ...70 // Daně a Ústava Spojených států ...71 // Federální zdanění dnes ...73 // Příjmy státu Unie a místní správy ...75 // Srovnání zdanění v různých zemích ...77 // SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU FEDERÁLNÍ VLÁDY ...77 // Financování deficitu ...78 // Gramm-Rudmanův zákon ...81 // Nevyužité prostředky ...83 //
Funkce rozpočtů ...83 // Zkreslování údajů o vládní aktivitě ...85 // SHRNUTÍ ...87 // KLÍČOVÉ POJMY ...88 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...88 // 3. KAPITOLA // EKONOMICKÉ ODŮVODNĚNÍ EXISTENCE VLÁDY ...91 // EFEKTIVNOST TRŽNÍCH PRINCIPŮ: NEVIDITELNÁ RUKA TRHU ...91 // Dvě základní věty ekonomie blahobytu ...93 // Paretovská optimalita a tržní ekonomika ...95 // Konkurence a inovace ...101 // TRŽNÍ SELHÁNÍ JAKO DŮVOD PRO VLÁDNÍ ZÁSAHY ...102 // 1. Selhání konkurence ...102 // 2. Veřejné statky ...104 // 3. Externality ...106 // 4. Neúplné trhy ...107 // 5. Nedostatek informací ...109 // 6. Nezaměstnanost, inflace a nerovnováha ...110 // Vztah mezi jednotlivými tržními selháními ...111 // PŘEROZDĚLOVÁNÍ A OBECNĚ PROSPĚŠNÉ STATKY: DVA DALŠÍ // DŮVODY PRO VLÁDNÍ ZÁSAHY ...111 // DVA POHLEDY NA ÚLOHU VLÁDY ...112 // Normativní přístup ...113 // Pozitivní přístup ...114 // SHRNUTÍ ...115 // HLAVNÍ TERMÍNY ...115 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...116 // DODATEK: PARETOVSKÁ EFEKTIVNOST A TRŽNÍ ROVNOVÁHA - GRAFICKÁ ANALÝZA 117 // EFEKTIVNOST SMĚNY ...117 // EFEKTIVNOST VÝROBY ...118 // EFEKTIVNOST VÝROBNÍ STRUKTURY ...120 // 4. KAPITOLA // EKONOMIE BLAHOBYTU: EFEKTIVNOST A ROVNOST ...123 // VZÁJEMNÝ VZTAH EFEKTIVNOSTI A ROVNOSTI ...123 // PARETOVSKÁ EFEKTIVNOST ...126 // Paretovská efektivnost a individualismus ...127 // Suverenita spotřebitele a státní paternalismus ...127 // ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ ...128 // Užitková funkce a mezní užitek ...128 // Paretovská efektivnost a křivka užitkových možností ...132 // Paretovská efektivnost a princip kompenzace ...134 // Křivka společenského užitku a rozdělení příjmů ...136 // VOLBA V RÁMCI SPOLEČNOSTI ...138 // Společenské rozhodování v praxi ...140 // Utilitarismus a rawlsismus ...140 // Srovnání utilitarismu a rawlsismu a jejich funkcí blahobytu ...143 //
Rawls a rovnostářství ...144 // HODNOCENÍ ALTERNATIVNÍCH PROGRAMŮ ...145 // Odvození společenské funkce blahobytu ...145 // SROVNÁVÁNÍ UŽITKOVÝCH FUNKCÍ ...146 // Měření neefektivnosti ...147 // Přijímání politických rozhodnutí ...150 // SHRNUTÍ ...150 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...151 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...151 // DRUHÁ ČÁST: TEORIE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ // 5. KAPITOLA y // VEŘEJNÉ STATKY A VEŘEJNĚ POSKYTOVANÉ SOUKROMÉ STATKY ...157 // SHRNUTÍ ...252 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...253 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...253 // 8. KAPITOLA: // EXTERNALITY ...255 // DRUHY EXTERNALIT ...256 // DŮSLEDKY EXTERNALIT ...257 // TRH A EXTERNALITY ...259 // Robert Coase a jeho řešení ...259 // Společenský postih ...260 // Nedostatky tržního řešení ...261 // VEŘEJNÝ SEKTOR A EXTERNALITY ...262 // Pokuty ...263 // Regulace ...268 // Srovnání regulace a pokut ...269 // Volba mezi pokutami, dotacemi a regulací ...271 // Problémy kompenzace ...275 // Právní prostředky při omezování externalit ...276 // SHRNUTÍ ...278 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...278 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...279 // TŘETÍ ČÁST: PROGRAMY VLÁDNÍCH VÝDAJŮ // 9. KAPITOLA // ANALÝZA VÝDAJOVÉ POLITIKY ...283 // DŮVODY VZNIKU PROGRAMU ...283 // SELHÁNÍ TRHU ...284 // ALTERNATIVNÍ FORMY VLÁDNÍ INTERVENCE ...285 // Vysokoškolské vzdělání jako příklad ...286 // Význam důkladného návrhu hlavních charakteristik ...287 // DŮSLEDKY PRO EFEKTIVNOST ... ...288 // Reakce soukromého sektoru na vládní programy ...288 // Důchodový a substituční efekt a indukovaná neefektivnost.289 // DŮSLEDKY PRO PŘEROZDĚLOVÁNÍ DŮCHODŮ ...292 // Hodnocení vlivu na přerozdělování důchodů ...294 // Spravedlnost a rozdělování ...296 // SUBSTITUČNÍ VZTAH MEZI ROVNOSTÍ A EFEKTIVNOSTÍ ...296 // HODNOCENÍ PROGRAMŮ ...299 // POLITICKÝ PROCES SCHVALOVÁNÍ VLÁDNÍCH PROGRAMŮ ...299 //
SHRNUTÍ ...301 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...302 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...302 // 10. KAPITOLA // ANALÝZA NÁKLADŮ A PROSPĚCHU ...305 // ANALÝZA NÁKLADŮ A PROSPĚCHU V SOUKROMÉM SEKTORU ...305 // Současná diskontovaná hodnota ...306 // SPOLEČENSKÁ ANALÝZA NÁKLADŮ A PROSPĚCHU ...308 // Hodnocení prospěchu netržních komodit ...308 // EFEKTIVNOST NÁKLADŮ ...313 // STÍNOVÉ A TRŽNÍ CENY ...315 // DISKONTNÍ SAZBA PRO ANALÝZU SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ A PROSPĚCHU 316 // HODNOCENÍ RIZIKA ...320 // ÚVAHY O EFEKTU PŘEROZDĚLOVÁNÍ ...322 // Váhy přerozdělování ...322 // Dopad veřejných programů na míru nerovnosti ...325 // SHRNUTÍ ...329 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...330 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...330 // 11. KAPITOLA // ZDRAVOTNÍ PÉČE ...333 // HLAVNÍ MYŠLENKY ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ 335 // Přímá pomoc ...337 // Daňové výdaje ...338 // ZDŮVODNĚNÍ ROLE VLÁDY PŘI FINANCOVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ A REGULACI ZDRAVOTNÍ PÉČE ...341 // Nerovnost a vládní financování zdravotní péče ...341 // Selhání trhu ...342 // Proč trh zdravotní péče nesplňuje standardní podmínky dobře se chovajícího konkurenčního trhu? 343 // ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ...350 // Význam zdravotního pojištění ...351 // Následky zdravotního pojištění ...352 // Morální hazard ...354 // REFORMY V POSKYTOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE . 355 // Redukování rozsahu krytí pojistného ...355 // Reforma způsobu hrazení činnosti nemocnic ...356 // Regulace práce lékařů ...357 // Měnící se organizace zdravotnictví ...358 // Rozšíření podpory na ty, kteří nejsou pojištěni ...360 // Krytí katastrofických zdravotních výdajů ...361 // SHRNUTÍ ...362 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...363 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...363 // 12. KAPITOLA // OBRANA ...365 // ORGANIZACE OBRANY ...368 // Civilní kontrola ...369 //
Zajišťování obrany ...370 // Povinná versus dobrovolná služba v armádě ...372 // ANALÝZA EFEKTIVNOSTI NÁKLADŮ ...374 // Víceúčelové zbraně ...375 // Alternativní scénáře ...375 // Substituční vztah při alokaci finančních zdrojů na obranu ...376 // Některé problémy při alokaci výdajů na obranu ...376 // KOLIK JE DOST? ...377 // Význam marginální analýzy ...378 // Zastrašování a závody ve zbrojení ...380 // SHRNUTÍ ...382 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...382 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...383 // 13. KAPITOLA: // SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ...385 // STRUKTURA SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ...386 // SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ A SELHÁNÍ TRHU 391 // Vysoké transakční náklady ...391 // Chybějící indexování: Neschopnost soukromého trhu pojistit sociální // rizika ...392 // Nepříznivý výběr, rozdílová rizika a náklady pojištění ...393 // Morální hazard a sociální zabezpečení ...394 // Důchodové pojištění jako obecně prospěšný statek ...395 // PROBLÉMY SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ...395 // Příčiny krize systému sociálního zabezpečení v roce 1983 ...396 // Reakce na krizi systému sociálního zabezpečení v roce 1983 . 399 // Současné otázky rovnosti při plánování sociálního zabezpečení .400 // Současné otázky efektivnosti ...403 // ALTERNATIVNÍ PERSPEKTIVY ...406 // SHRNUTÍ ...406 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...407 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...407 // 14. KAPITOLA // SOCIÁLNÍ PROGRAMY A PŘEROZDĚLOVÁNÍ PŘIJMŮ ...409 // SOCIÁLNÍ PROGRAMY A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ...411 // PŘEROZDĚLOVÁNÍ HOTOVÝCH PENĚZ VERSUS NATURÁLIÍ ...412 // Neefektivnosti spojené s naturálním přerozdělováním ...413 // Neefektivnosti plynoucí ze subvencování potravinových lístků .416 // Stimulační vlivy požadavků pro získání podpory ...418 // Měla by vláda zasahovat do svobodné volby občana? ...419 // Bydlení ...419 //
KATEGORIZOVANÁ VERSUS ŠIROCE POSKYTOVANÁ POMOC ...420 // Otázky efektivnosti a rovnosti ...421 // Negativní daň z příjmu ...423 // JAK EFEKTIVNÍ JE NÁŠ SOUČASNÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍ PODPORY PŘI SNIŽOVÁNÍ CHUDOBY? 425 // Paradox nezměněných nerovností ...426 // Dětská chudoba ...428 // Nedávné reformní iniciativy ...429 // SHRNUTÍ ...430 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...431 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...431 // 15.KAPITOLA // VZDĚLÁNÍ ... ...433 // STRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH ...434 // Subvence z federálních daní soukromým a veřejným školám ...436 // PROČ JE VZDĚLÁNÍ POSKYTOVÁNO A FINANCOVÁNO VEŘEJNĚ? 438 // Selhává zde trh? ...438 // Rozdělování ...439 // Nedokonalé kapitálové trhy ...439 // SOUČASNÉ PROBLÉMY ...439 // Jak by měly být alokovány veřejné fondy na vzdělání? ...440 // Reforma financování vzdělání ...442 // Veřejná podpora soukromým školám ...445 // Pomoc vyššímu vzdělání ...447 // SHRNUTÍ ...449 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...450 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...450 // ČTVRTÁ ČÁST: TEORIE ZDANĚNÍ // 16. KAPITOLA // ÚVOD DO DAŇOVÉ TEORIE ...455 // ZÁKLADNÍ POJMY ...455 // Změny daňové struktury v USA ...457 // Systém daní z příjmů ...458 // PĚT POŽADAVKŮ NA DAŇOVÝ SYSTÉM ...460 // Ekonomická efektivnost ...460 // Administrativní náklady ...464 // Flexibilita ...465 // Politická průhlednost daňového systému ...468 // Spravedlnost ...470 // SHRNUTÍ ...481 // KLÍČOVÉ POJMY ...481 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...482 // 17. KAPITOLA // KDO VE SKUTEČNOSTI PLATÍ DANĚ - DOPAD ZDANĚNÍ ...483 // DOPAD DANÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH ...484 // DOPAD DANÍ V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ ...487 // Vliv elasticity nabídky a poptávky ...491 // Záleží vůbec na tom, na koho je daň uvalena? ...491 // Vliv daní na chování firem ...492 // Vliv daní na nabídku a poptávku po práci ...493 //
Zdanění výrobních faktorů a statků s nízkou elasticitou ...495 // ROZDÍLNÝ VLIV DANÍ V KONKURENČNÍM A V MONOPOLNÍM PROSTŘEDÍ 496 // Vztah mezi změnou ceny a výškou daně ...496 // Daně ad valorem a daně z jednotky produkce ...498 // DOPAD DANÍ V OLIGOPOLNÍ SITUACI ...499 // EKVIVALENCE DANÍ ...499 // Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty ...500 // Ekvivalence dané z příjmů a spotřebních daní ...500 // Ekvivalence mezi daněmi z celoživotní spotřeby a z celoživotních příjmů 502 // FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ANALÝZU DOPADU DANÍ ...503 // Analýza celkové a dílčí rovnováhy ...503 // Krátkodobé a dlouhodobé následky ...503 // Uzavřená a otevřená ekonomika ...504 // Související změny v hospodářské politice ...504 // SHRNUTÍ ...505 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...506 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...506 // DODATEK: POROVNÁNÍ VLIVU DANĚ AD VALOREM A DANĚ Z JEDNOTKY PRODUKCE NA MONOPOLNÍHO VÝROBCE 508 // 18. KAPITOLA // ZDANĚNÍ A EFEKTIVNOST: VLIV NA SPOTŘEBU ...511 // DANĚ, JEJICHŽ NÁKLADY NESOU SPOTŘEBITELÉ ...512 // Současná a budoucí spotřeba ...515 // Měření umrtvené ztráty pomocí spotřebitelského přebytku .519 // Měření velikosti umrtvené ztráty ...520 // DANĚ, JEJICHŽ NÁKLADY NESOU VÝROBCI ...524 // NÁSLEDKY DANÍ, JEJICHŽ NÁKLADY NESOU SPOLEČNĚ SPOTŘEBITELÉ I VÝROBCI 526 // SHRNUTÍ ...527 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...528 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...528 // DODATEK: MĚŘENÍ VELIKOSTI UMRTVENÉ ZTRÁTY ...529 // 19. KAPITOLA // ZDANĚNÍ A EFEKTIVNOST: NABÍDKA PRÁCE ...531 // VLIV ZDANĚNÍ NA VELIKOST NABÍDKY PRÁCE ...531 // Vztah mezi prací a spotřebou ...533 // Důchodový a substituční efekt zdanění ...534 // Deformační účinky zdanění mezd 537 // Deformace při neelastické nabídce práce ...539 // Daně a pracovní aktivita žen 541 // Odchod do důchodu ...543 //
PÁTÁ ČÁST: DALŠÍ TÉMATA // 21. KAPITOLA // FISKÁLNÍ FEDERALISMUS ...587 // ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTÍ ...587 // INTERAKCE MEZI FEDERÁLNÍ VLÁDOU A VLÁDAMI STÁTŮ UNIE A MÍSTNÍMI SAMOSPRÁVAMI 590 // Objem finančních transferů ...592 // PRINCIPY FISKÁLNÍHO FEDERALISMU ...593 // Národní veřejné statky versus místní veřejné statky ...594 // Externality ...595 // Konkurence a maximalizace zisku ...596 // PŘEROZDĚLOVÁNÍ ...596 // Nerovnost mezi jednotlivci ...596 // Nerovnost mezi komunitami ...596 // PRODUKCE VERSUS FINANCOVÁNÍ ...600 // ÚČINNOST FEDERÁLNÍ ÚČELOVÉ POMOCI URČENÉ MÍSTNÍM KOMUNITÁM 601 // Teorie a praxe ...605 // FEDERÁLNÍ DAŇOVÝ SYSTÉM A MÍSTNÍ VÝDAJE ...606 // Neefektivnosti daňových úlev místním komunitám ...607 // SHRNUTÍ ...609 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...610 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...610 // 22. KAPITOLA // STÁTNÍ A MÍSTNÍ DANĚ A VÝDAJE ... ...613 // ANALÝZA DOPADU DANÍ APLIKOVANÁ NA MÍSTNÍ VEŘEJNÉ FINANCE 613 // Místní dané z kapitálu ...614 // Daň z příjmu, ze mzdy a z prodeje ...614 // Distorze ...615 // Omezení možnosti přerozdělení příjmů ...615 // Regulace nájemného ...616 // KAPITALIZACE ...617 // Stimuly pro penzijní plány ...618 // Volba mezi dluhem a financováním prostřednictvím daní ...618 // Krátkodobá versus dlouhodobá kapitalizace ...619 // Kdo má prospěch z místních veřejných statků? Hypotéza kapitalizace 619 // Absolutní versus relativní kapitalizace ...620 // Použiti změn v nájemném pozemku k měření užitku veřejných statků 621 // Testování hypotézy kapitalizace ...621 // Kolektivní rozhodování na místní úrovni ...622 // SHRNUTÍ ...624 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...625 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...625 //
23. KAPITOLA // DEFICIT STÁTNÍHO ROZPOČTU A EKONOMICKÝ RŮST ...627 // DEFICITY A STABILITA EKONOMIKY ...629 // Zvyšování spotřeby ...630 // Podpora investic ...634 // DEFICIT A INVESTICE ...636 // Následky vládního dluhu ...637 // Deficity v otevřené ekonomice ...638 // Historie rozpočtových schodků v USA ...640 // DALŠÍ NÁZORY NA EFEKTIVNOST POLITIKY VLÁDY ...641 // Teorie strany nabídky ...641 // Nová klasická ekonomie ...642 // Monetarismus ...643 // NAČASOVÁNÍ EKONOMICKÝCH OPATŘENÍ: VOLNOST ROZHODOVÁNÍ VLÁDY ANEBO PEVNÁ PRAVIDLA? 644 // EKONOMICKÝ RŮST ...646 // Investice a růst ...647 // Výzkum a ekonomický růst ...647 // Přírodní zdroje a ekonomický růst ...650 // Ekonomický růst a rovnost ve společnosti ...653 // SHRNUTÍ ...655 // KLÍČOVÉ TERMÍNY ...656 // OTÁZKY A PROBLÉMY ...656 //
(OCoLC)84933063
cnb000210848

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC