Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ekopress, 2002
264 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-86119-60-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 261-264
000027152
Předmluva 9 // 1. kapitola: Obecná část 11 // 1.1 Úvod 11 // 1.2 Úvod do teorie statku 12 // 1.2.1 Tržní selhání 12 // 1.2.2 Členění a charakteristiky statků 13 // 1.3 Členění národního hospodářství 17 // 1.4 Členění veřejného sektoru 18 // 1.4.1 Členění veřejného sektoru podle kritéria potřeb do šesti bloků odvětví .. 19 // 1.5 Statický a dynamický model národního hospodářství 20 // 1.6 Varianty historie vzniku veřejného sektoru 24 // 1.7 Faktory efektivnosti veřejného sektoru 26 // 1.7.1 Faktory ovlivňující velikost a strukturu veřejného sektoru jako podmínky národohospodářské efektivnosti 27 // 1.7.2 Faktory efektivnosti veřejného sektoru jako nástroje odvětvové a institucionální efektivnosti 27 // 1.8 Pracovní činitelé, výkony a užitek veřejného sektoru 28 // 2. kapitola: Vybrané nástroje ekonomiky a řízení odvětví veřejného sektoru 31 // 2.1 Veřejná volba a veřejná kontrola 31 // 2.1.1 Veřejná volba 31 // 2.1.2 Veřejná kontrola 34 // 2.2 Zadávání veřejných zakázek 36 // 2.2.1 Rekapitulace vývoje od r. 1990 36 // 2.2.2 Základní ustanovení zákona o zadáváni veřejných zakázek 36 // 2.2.3 Způsoby zadání veřejných zakázek 38 // 2.3 Výběr veřejných projektů 41 // 2.3.1 Role metod ekonomické analýzy v rozhodování 41 // 2.3.2 Metody ekonomické analýzy 42 // 2.3.3 Pravidla pro výběr variant 45 // 2.4 Inovace v neziskovém sektoru 46 // 2.4.1 Inovace obecně 46 // 2.4.2 Inovační faktory 46 // 2.4.3 Řády inovaci 47 // 2.5 Investice ve veřejném sektoru 48 // 2.5.1 Investice obecně 48 // 2.5.2 Kritéria pro hodnocení investičních příležitostí 48 // 52.6 Krizové řízení 49 // 2.6.1 Úvod do krizového řízení 49 // 2.6.2 Krizové zákony 50 // 2.6.3 Financování krizového managementu 55 //
3. kapitola: I. blok - odvětví společenských potřeb 59 // 3.1 Veřejná správa 59 // 3.1.1 Struktura odvětví veřejné správy v České republice 61 // 3.1.2 Místní samospráva 62 // 3.1.3 Struktura systému veřejné správy a její financování 64 // 3.1.4 Efektivnost veřejné správy 66 // 3.2 Justice (spravedlnost) 68 // 3.2.1 Obecné soudnictví 69 // 3.2.2 Ústavní soud ČR se sídlem v Bmě 71 // 3.2.3 Státní zastupitelství 72 // 3.2.4 Advokácie 72 // 3.2.5 Notářství 73 // 3.2.6 Vězeňská služba České republiky 73 // 3.2.7 Veřejný ochránce práv 78 // 3.3 Policie (bezpečnost oběanů a státu) 79 // 3.3.1 Místo policie v bezpečnostní správě 80 // 3.3.2 Úkoly a povinnosti jednotlivých složek policie 81 // 3.3.3 Ostatní složky bezpečnostního systému 84 // 3.4 Armáda (obrana) 86 // 3.4.1 Obranajako součást bezpečnostní politiky státu 88 // 3.4.2 Institucionální zabezpečení obrany 91 // 3.4.3 Členění Armády České republiky 93 // 3.4.4 Finanční, věcné a lidské zdroje obrany 95 // 4. kapitola: II. blok - odvětví rozvoje člověka 101 // 4.1 Školství (vzdělávání) 101 // 4.1.1 Vývoj výchovně-vzdělávací soustavy po roce 1989 101 // 4.1.2 Jednotlivé stupně vzdělávací soustavy 102 // 4.1.3 Řízení školství 105 // 4.1.4 Principy financování v podmínkách transformace veřejné správy 107 // 4.1.5 Vysoké školy 107 // 4.1.6 Celoživotní vzdělávání 111 // 4.1.7 Vzdělávací služby z hlediska teorie statků 111 // 4.2 Kultura 112 // 4.2.1 Různé přístupy k pojmu kultura 112 // 4.2.2 Vymezeni základních prvků ekonomického systému kultury 113 // 4.2.3 Členění kultumich činností 114 // 4.2.4 Produkce a poskytování veřejných statků, efektivnost v odvětví kultury 115 // 4.2.5 Kulturní politika 116 // 4.2.6 Současný stav kulturní politiky v ČR 117 //
4.2.7 Základní zdroje financování odvětví kultury - obecně 118 // 4.2.8 Některé zdroje financování odvětví kultury podrobně 120 // 4.2.9 Dosavadní vývoj odvětví kultury v ČR 121 // 4.2.10 Kultumě-politické priority sjednocující se Evropy 122 // 64.3 Tělesná kultura 124 // 4.3.1 Základní pojmy v 124 // 4.3.2 Veřejný statek a tělesná kultura t 126 // 4.3.3 Význam sportu a tělesné kultury v evropském kontextu a Rada Evropy 1 126 // 4.3.4 Makroekonomické schéma toku statků a finančních toků ve sportu v České republice 127 // 4.3.5 Vícezdrojové financování sportu 129 // 4.3.6 Podíl státu na financování sportu v ČR 130 // 4.3.7 Specifika ekonomiky sportovního klubu a základní legislativa 132 // 4.4 Církve a náboženské společnosti 133 // 4.4.1 Církev a náboženské společnosti (CNS) 133 // 4.4.2 Světské /sekulární/, církevní, kanonické a konfesní právo 134 // 4.4.3 Možné varianty vztahů mezi státem a církví 135 // 4.4.4 Ústavně-právní předpoklady konfesního práva v České republice od roku 1993 137 // 4.4.5 Financování církví a náboženských společností v ČR 138 // 4.4.6 Příklady modelů financování církví a náboženských společností v zemích EU (a problémy s jejich uplatněním v ČR) 139 // 4.4.7 Struktura římskokatolické církve 142 // 4.5 Zdravotnictví 144 // 4.5.1 Základní pojmy 144 // 4.5.2 Role zdravotnictví ve vztahu k produkční funkci zdraví 145 // 4.5.3 Obecné ekonomické aspekty poskytování zdravotnických služeb 146 // 4.5.4 Systém zdravotní péče a její financování ve vyspělých zemích 147 // 4.5.5 Zdravotní péče v ČR 149 // 4.6 Sociální služby 155 // 4.6.1 Subjekty sociálních služeb 155 // 4.6.2 Zdroje financování sociálních služeb 156 // 4.6.3 Typologie sociálních služeb 157 //
5. kapitola: III. blok - odvětví poznání a informací 161 // 5.1 Věda a výzkum 161 // 5.1.1 Potřebné definice k vymezení vědy a výzkumu 161 // 5.1.2 Základní spektrum institucí vědy a výzkumu v ČR 163 // 5.1.3 Financování vědy a výzkumu v ČR 166 // 5.2 Informační systémy ve veřejném sektoru 171 // 5.2.1 Základní pojmy 171 // 5.2.2 Informační systém veřejné správy 172 // 5.2.3 Základní registry 174 // 5.2.4 Standardy ISVS 175 // 5.2.5 Veřejné informační služby (VIS) 176 // 5.2.6 Rezortní informační systémy 176 // 5.2.7 Informační systémy územní samosprávy 176 // 5.2.8 Legislativa informačních systémů ve veřejné správě 177 // 5.3 Masmédia 179 // 5.3.1 Masmédia na komerční bázi 181 // 5.3.2 Masmédia na nekomerční bázi - veřejnoprávní masmédia 182 // 5.3.3 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (rada) 184 // 5.3.4 Úloha státu v odvětví masmédií, postřehy ze zahraničí 184 // 6. kapitola: IV. blok - technická infrastruktura 187 // 6.1 Základní pojmy a definice 187 // 6.2 Členení technické infrastruktury 188 // 6.3 Základy ekonomiky a řízení technické infrastruktury 192 // 6.4 Příklad deskripce odvětví technické infrastruktury: doprava 194 // 7. kapitola: V. blok - odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů 197 // 7.1 Bydlení 197 // 7.1.1 Pojem a funkce bydlení 197 // 7.1.2 Typy obydlí a formy bydlení 199 // 7.1.3 Právo na bydlení 201 // 7.1.4 Výdaje na rozvoj bydlení v ČR 202 // 7.1.5 Vybrané ukazatele o stavu bydlení v ČR 204 // 7.2 Zemědělství, lesnictví a rybářství 206 // 7.2.1 Zemědělství 206 // 7.2.2 Lesnictví 211 // 7.2.3 Rybářství 213 //
8. kapitola: VI. blok- existenční jistoty 217 // 8.1 Sociální zabezpečení 217 // 8.1.1 Základní pojmy; přístupy jednotlivých zemí 217 // 8.1.2 Organizace, řízení a financování sociálního zabezpečení v ČR 219 // 8.1.3 Sociální pojištění 220 // 8.1.4 Státní sociální podpora 222 // 8.1.5 Sociální pomoc 224 // 8.2 Zaměstnanost 226 // 8.2.1 Zaměstnanost jako společenský problém 226 // 8.2.2 Masová nezaměstnanost a její vývoj v Evropě 227 // 8.2.3 Politika zaměstnanosti a politika trhu práce 228 // 8.2.4 Základní trendy politiky trhu práce v 90. letech 230 // 8.3 Životní prostředí 231 // 8.3.1 Definice základních pojmů 232 // 8.3.2 Ohrožení biosféry 233 // 8.3.3 Nakládání se surovinami a degradace přírody s tímto procesem spojená 235 // 8.3.4 Úbytek rostlinných a živočišných druhů 237 // 8.3.5 Změny v základním nastavení biosféry a jejich důsledky 239 // 8.3.6 Ekonomie a ekologie 242 // Přílohy 245 // Literatura 261
(OCoLC)53263331
cnb001190681

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC