Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2005
1109 s. : mapy

objednat
ISBN 80-7203-612-2 (váz.)
Dějiny Evropy ; sv. 8.
Obsahuje mapy, grafy, bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 1009-1019
Evropa střední - dějiny - stol. 19.-20. - studie
000027841
Předmluva 13 // I. HISTORIOGRAFIE // Evropa jako historický kontinent a její členění 19 // Západ a Východ 19 // Střední Evropa 22 // Národní dějiny 28 // Interpretace evropských dějin 30 // Historiografie: soustava historických věd 41 // „Makrohistorie“ 41 // „Mikrohistorie“ 45 // H. STREDNÍ EVROPA NA PRAHU NOVOVĚKU // Století stagnace? 51 // Státy střední Evropy 57 // Osvícenství a revoluce 62 // Polská revoluce - finis Poloniae 72 // Napoleonská éra a německé reformy 77 // Restaurace 31 // Exkurzy // Poddanství 90 // Občanské zákoníky 93 // Katolicismus 95 // III. NÁRODNÍ hnutí // Vznik moderních národů 101 // Národy západní a východní? 105 // Národotvorný proces ve střední Evropě 109 // Německo a Rakousko 109 // Poláci a Maďari 116 // Češi a Slováci 125 // Židé 133 // Exkurzy // Romantismus 139 // Biedermaier 141 // IV. REVOLUCE 1848-1849 // Předbřeznové období 145 // Vznik revoluce - březen 1848 152 // Revoluce ve střední Evropě 160 // Nemecko a Rakousko 160 // Čechy a Morava 164 // Uhry 171 // Konec revoluce 174 // Exkurzy // Životní prostředí dělnictva raného kapitalismu 178 // Slovanství 179 // V. POČÁTKY MODERNIZACE // Neoabsolutismus 187 // Industrializace a kapitalistická konjunktura 195 // Národní stát 201 // Nezdar polského povstání 202 // Sjednocení Německa 206 // Habsburská monarchie v liberální éře 208 // Uhry: dualismus 216 // Předlitavsko: Němci 219 // Předlilavsko: „druhé" národy 223 // Předlitavsko: národnostní vyrovnání 228 // Exkurzy // Středoevropský liberalismus 234 // Katolicismus a národní a sociální otázka 236 // VI. PŘELOM STOLETÍ // Konzervativní éra: Bismarck, Taaffe, Tisza 241 // Hospodářský zázrak a jeho stíny 248 // Demokratizace a nacionalizace 257 // Polsko 259 // Uhry 263 // Židé mezi antisemitismem a sionismem 267 // Předlitavsko: Němci 275 //
Předlitavsko: Češi 280 // Badeniovská krize a všeobecné volební právo 286 // Předvečer války 294 // Exkurzy // Polský a český historický román 306 // Umělecká moderna 307 // Katolicismus: moderna, reforma, rozkol 312 // Středoevropská hudba na přelomu století 317 // Židovská literatura na přelomu století 319 // VII. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA // Válka 323 // Centrální mocnosti 327 // „Druhé“ národy 332 // Rok přelomu 1917-1918 339 // Rozpad monarchie 346 // Exkurzy // Bída a vzpoury 352 // VIII. MEZIVÁLEČNÁ DOBA // Střední a východní Evropa po válce 355 // Poválečná společnost 366 // Versailles - nový mezinárodní řád? 377 // Demokracie versus diktatura 384 // Polsko k Pilsudského diktatuře 386 // Maďarsko - horthyovská diktatura 390 // Rakousko - křehká demokracie 394 // Československo - stabilní demokracie 398 // Židé v nástupnických státech 410 // Mraky krize a fašismu 418 // Středovýchodní Evropa - konce nezávislosti 424 // Rakousko - anšlus 427 // Československo - Mnichov 430 // Polsko - válka 444 // Maďarsko - zisky ? 449 // Interpretace I 452 // Exkurzy // Menšinová otázka 458 // Umělecká avantgarda 460 // IX. VÁLKA, OKUPACE, REZISTENCE // Válka 465 // Středoevropské emigrace 469 // Nacistické panství a jeho cíle 476 // Přivtělené země - zupy 479 // Protektorát Čechy a Morava 484 // Okupované Polsko 491 // Satelili a konkurenti - Slovensko a Maďarsko 494 // Šoa - rasová tragédie 499 // Odboj, odpor, kolaborace 306 // Odboj v Rakousku a Sudetech 509 // Odboj v Maďarsku a na Slovensku 511 // Český odboj 514 // Polský odboj 519 // Osvobození 525 // Exkurzy // Židovský odboj a odpor 528 // Nucené přesuny obyvatelstva 531 // X. POVÁLEČNÁ STREDNÍ EVROPA (1944/5-1948/9) // Poválečné uspořádání 535 // Střední a východní Evropa po válce 542 // Židé - poválečné osudy 550 //
Lidová demokracie 555 // Polsko - země konfrontace 560 // Maďarsko - „salámová“ politika 564 // Československo - most mezi Západem a Východem? 567 // Rakousko - lidová demokracie? 576 // Německo - sovětská zóna 581 // Dva bloky a studená válka 589 // Vznik komunistických režimů 594 // Exkurzy // Rozhlas a televize 604 // Xi. dlouhá padesátá léta // Zlaté roky 609 // Studené roky 614 // Stalinismus (1948-1953) 619 // Sovětizace lidových demokracií 623 // „Kulturní revoluce“ 627 // Hospodářský převrat 631 // Sociální transformace a občanská společnost 635 // Teror a odpor 642 // Po Stalinovi (1953-1956) 647 // První krize komunistických režimů 1953-1956 656 // Československo - měnová reforma 1953 656 // NOR - červnové povstání 1953 664 // Polsko - Říjen 1956 671 // Maďarsko — revoluce 1956 679 // N. S. Chruščova vzestup a pád 686 // Socialistický tábor mezi reformou a restaurací 691 // Československo - ČSSR 694 // NDR - berlínská zeď 698 // Polsko - Gomutkův vzestup 702 // Maďarsko - Kádárova konlrarevoluce 707 // Rakousko - odluka a kontrast 712 // Interpretace II 718 // Exkurzy // Socialistický realismus 723 // Represe a politické procesy 725 // XII. ŠEDESÁTÁ LÉTA // Blahobyt a rebelie 729 // Studená válka - dějství druhé 734 // Počátky Brežněvova vedení 739 // „Socialistické společenství“ 744 // Československo - reforma socialismu a její pád 749 // Krize 60. let 749 // Pražské jaro 756 // Intervence a „normalizace“ 764 // Polsko - Gomutkův pád 769 // NDR za zdí 776 // Maďarsko - Kádárova liberální éra 781 // Rakousko - vláda jedné strany 788 // Exkurzy // Sociální stát a životní styl 60. let 793 // Středoevropská filmová vlna 60. let 797 // Politizace a komercionalizace sportu 799 //
// XIII. SEDMDESÁTÁ LÉTA // Hranice a stíny růstu 803 // Détente či studená válka? 808 // Sovětská stagnace 813 // Sovětský blok 821 // Polsko 827 // Gierkův vzestup a pád 827 // Solidarita 834 // Vojenská diktatura 844 // Maďarsko: reforma reformy 850 // NDR za Honeckerovy éry 856 // Československo - pod sovětskou okupací 865 // „Normalizace“ - první vlna 865 // „Normalizace“ - druhá vlna 873 // „Pivní socialismus“ 880 // Rakousko: mezi neoliberalismem a neosocialismem 890 // Interpretace III 895 // Exkurzy // NDR versus SRN 900 // České a rakouské země ve 20. století - hospodářské srovnání 901 // Waldheimova aféra 903 // Samizdat 905 // Ekologická hnutí a životní prostředí 908 // XIV. KONEC KOMUNISMU - DEMOKRATICKÁ REVOLUCE // Civilizace na přelomu století 911 // Rozpad Sovětského svazu 915 // Konec bloku 923 // Polsko - průlom pokojné revoluce 929 // Krize Jaruzelského režimu 929 // Vítězství nekomunistické opozice 937 // Maďarsko - revoluce shora 945 // Soumrak kádárismu 945 // Sjednaná revoluce 953 // Konec NDR - sjednocení Německa 959 // Úpadek NDR 959 // Revolta a sjednocení 961 // Československo - sametová revoluce 965 // Agonie tzv. normalizace 965 // Listopad 1989 974 // Transformace 979 // Nová střední Evropa? 986 // Československo: z jednoho dva 991 // Německo: ze dvou jedno 999 // Interpretace IV 1005 // Literatura 1009 // Grafy 1020 // Statistiky 1034 // Mapy 1049 // Jmenný rejstřík 1091

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC