Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Osveta, c2004
210 s. : il., grafy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-8063-143-3 (brož.)
"Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 07493-2/2003 dňa 18. decembra 2003 ako učebnicu pro stredné zdravotnícke školy"
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografické odkazy
000028677
1 Vývoj starostlivosti o zdravie (T. Šagát) 11 // 1.1 Starostlivost o zdravie pred naším letopočtom 11 // 1.2 Antická medicína 11 // 1.3 Medicína v stredoveku 12 // 1.4 Medicína v období renesancie 14 // 1.5 Medicína v 17. storočí 15 // 1.6 Medicína v 18. storočí 16 // 1.7 Medicína v 19. storočí 18 // 1.8 Medicína v 20. storočí 21 // 2 Spoločenská stratégia ochrany a podpory zdravia (I. Rovný) 26 // 2.1 Verejné zdravotníctvo - vymedzenie pojmov 26 // 2.2 História verejného zdravotníctva 28 // 2.2.1 Verejné zdravotníctvo pred naším letopočtom 28 // 2.2.2 Verejné zdravotníctvo v stredoveku 28 // 2.2.3 Verejné zdravotníctvo v Rakúsko-Uhorsku 29 // 2.2.4 Verejné zdravotníctvo v prvej Československej republike 29 // 2.2.5 Verejné zdravotníctvo v období Slovenského štátu 30 // 2.2.6 Verejné zdravotníctvo v obnovenej Československej republike 30 // 2.2.7 Verejné zdravotníctvo po roku 1989 32 // 2.2.8 Organizácia a riadenie verejného zdravotníctva v súčasnosti 32 // 2.3 Zdravotný stav obyvateľstva 34 // 2.3.1 Demografický vývoj 34 // 2.3.2 Pôrodnosť (natalita) 34 // 2.3.3 Dojčenská úmrtnosť 34 // 2.3.4 Prirodzený prírastok a stredná dĺžka života 34 // 2.3.5 Úmrtnosť 35 // 2.3.5.1 Choroby obehovej sústavy 36 // 2.3.5.2 Onkologické choroby 36 // 2.3.5.3 Poranenia, úrazy a otravy 38 // 2.3.5.4 Choroby tráviacej sústavy 40 // 2.3.5.5 Choroby dýchacej sústavy 40 // 2.3.5.6 Infekčné choroby 41 // 2.3.5.7 Imunizačný program 42 // 2.4 Environmentálne zdravie 42 // 2.4.1 Pitná voda 42 // 2.4.2 Ovzdušie 43 // 2.5 Rizikové faktory zdravia 43 // 2.5.1 Charakteristika rizikových faktorov zdravia 43 // 2.5.2 Výskyt rizikových faktorov v populácii Slovenskej republiky 44 // 2.6 Štátna zdravotná politika 44 // 2.7 Programy odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou 45 //
3 Štátna zdravotná správa (T. Šagát, I. Rovný) 47 // 3.1 Úlohy štátnej zdravotnej správy 47 // 3.1.1 Úlohy ministerstva zdravotníctva 48 // 3.1.2 Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva 51 // 3.1.3 Výkon samosprávy na úseku zdravotníctva 54 // 3.2 Štátna správa na úseku ochrany zdravia 55 // 3.2.1 Úlohy ministerstva zdravotníctva 55 // 3.2.2 Úrad verejného zdravotníctva 56 // 3.2.3 Regionálne úrady verejného zdravotníctva 57 // 3.2.4 Specializované úlohy úradov verejného zdravotníctva 58 // 3.2.5 Štátny zdravotný dozor 59 // 4 Systém zdravotnej starostlivosti (T. Šagát, E. Jurgová, J. Slaný, // D. Michalička, M. Vladárová, D. Farkašová) 64 // 4.1 Charakteristika systému zdravotnej starostlivosti (T. Šagát) 64 // 4.2 Modely zdravotnej starostlivosti 64 // 4.3 Druhy a formy zdravotnej starostlivosti 67 // 4.3.1 Primárna zdravotná starostlivosť (E. Jurgová) 67 // 4.3.1.1 Charakteristika primárnej zdravotnej starostlivosti 67 // 4.3.1.2 Zdravotnícke zariadenia primárnej zdravotnej starostlivosti 69 // 4.3.1.3 Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti 69 // 4.3.1.4 Úlohy sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti 70 // 4.3.2 Sekundárna zdravotná starostlivosť 70 // 4.3.3 Následná zdravotnícka starostlivosť 71 // 4.3.4 Ústavná zdravotná starostlivosť 71 // 4.4 Lekárnická starostlivosť (J. Slaný) 72 // 4.4.1 Charakteristika lekárnickej starostlivosti 72 // 4.4.2 Zariadenia lekárnickej starostlivosti 72 // 4.4.3 Poskytovanie lekárnickej starostlivosti 73 // 4.4.4 Riadenie lekárnickej starostlivosti 74 // 4.5 Lekárska posudková a revízna činnosť (D. Michalička, M. Vladárová) 74 // 4.5.1 Lekárska posudková činnosť 75 // 4.5.2 Lekárska revízna činnosť 77 // 4.6 Ošetrovateľstvo (D. Farkašová, T. Šagát) 78 //
4.6.1 Definícia a predmet ošetrovateľstva 78 // 4.6.2 Stručná história ošetrovateľstva 79 // 4.6.3 Súčasné ošetrovateľstvo 80 // 4.6.4 Transformácia ošetrovateľskej starostlivosti v Slovenskej republike 81 // 4.6.5 Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti 82 // 4.6.6 Poskytovatelia ošetrovateľskej starostlivosti 83 // 4.6.7 Riadenie ošetrovateľskej starostlivosti 83 // 5 Zdravotnícke zariadenia (T. Šagát) 84 // 5.1 Sieť zdravotníckych zariadení 84 // 5.2 Sústava zdravotníckych zariadení 91 // 5.2.1 Zdravotnícke zariadenia ambulantnej starostlivosti 91 // 5.2.2 Zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti 94 // 5.2.3 Iné zdravotnícke zariadenia 96 // 5.3 Organizácia a riadenie zdravotníckych zariadení 96 // 5.3.1 Transformácia zdravotníctva v Slovenskej republike 96 // 5.3.1.1 Zásadné dokumenty reformy zdravotnej starostlivosti 97 // 5.3.1.2 Chronológia reformy zdravotnej starostlivosti 98 // 5.3.2 Neštátne zdravotnícke zariadenia 101 // 5.3.2.1 Povoľovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti 101 // 5.3.2.2 Dočasné pozastavenie povolenia, jeho zrušenie a zánik 102 // 5.3.2.3 Povinnosti zdravotníckeho zariadenia 102 // 5.3.3 Riadenie zdravotnej starostlivosti 104 // 5.4 Financovanie zdravotnej starostlivosti 104 // 5.5 Kontrola úrovne a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti .. 106 // 5.6 Poistenie zdravotníckeho zariadenia 106 // 6 Pracovníci v zdravotníctve (T. Šagát) 108 // 6.1 Odborná spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov 108 // 6.2 Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve 109 // 6.2.1 Príprava na výkon práce v zdravotníctve 110 // 6.2.2 Špecializačné štúdium 110 // 6.2.3 Certifikačná príprava 111 // 6.3 Pracovníci v zdravotníctve 111 // 6.3.1 Zdravotnícki pracovníci 112 // 6.3.2 Iní odborní pracovníci v zdravotníctve 118 //
6.3.3 Pomocní pracovníci v zdravotníctve 118 // 6.4 Sústavné vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve 119 // 7 Stavovské organizácie a odborné spoločnosti (P. Krištúfek, J. Gajdošík, D. Farkašová, T. Šagát) 120 // 7.1 Slovenská lekárska spoločnosť (P. Krištúfek) 120 // 7.1.1 Charakteristika Slovenskej lekárskej spoločnosti 120 // 7.1.2 História Slovenskej lekárskej spoločnosti 120 // 7.1.3 Organizačná štruktúra Slovenskej lekárskej spoločnosti 121 // 7.1.4 Činnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti 121 // 7.2 Slovenská lekárska spoločnosť (J. Gajdošík) 122 // 7.2.1 Charakteristika Slovenskej lekárskej spoločnosti 122 // 7.2.2 História Slovenskej lekárskej spoločnosti 122 // 7.2.3 Organizačná štruktúra Slovenskej lekárskej spoločnosti 122 // 7.2.4 Činnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti 122 // 7.3 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (D. Farkašová, T. Šagát) 123 // 7.3.1 História Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 123 // 7.3.2 Charakteristika Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 124 // 7.3.3 Organizačná štruktúra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 124 // 7.3.4 Činnosť Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 124 // 8 Správa sociálnej starostlivosti (A. Mrázová, T. Šagát) 126 // 8.1 Definícia sociálnej politiky 126 // 8.2 Funkcie sociálnej politiky 127 // 8.3 Princípy sociálnej politiky 129 // 8.4 Nástroje sociálnej politiky 130 // 8.5 Realizácia sociálnej politiky 131 // 8.6 Organizácia sociálnej ochrany občanov 132 // 8.7 Západoeurópsky sociálny model 134 // 9 Zariadenia sociálnej starostlivosti (A. Mrázová, T. Šagát) 137 // 9.1 Charakteristika systému sociálneho zabezpečenia 137 // 9.2 Štátna sociálna podpora 139 // 9.3 Sociálna pomoc 140 // 9.3.1 Sociálna prevencia 141 //
9.3.2 Riešenie hmotnej alebo sociálnej núdze 141 // 9.3.3 Riešenie sociálnej núdze občana s ťažkým zdravotným postihnutím 143 // 9.4 Ústavná sociálna starostlivosť 144 // 9.5 Azylová starostlivosť 146 // 9.6 Hospicová starostlivosť 147 // 10 Systém sociálnej starostlivosti (A. Mrázová, T. Šagát) 149 // 10.1 Sociálna práca 149 // 10.2 Tretí sektor 151 // 10.2.1 Charakteristika tretieho sektora 151 // 10.2.2 Štruktúra tretieho sektora 154 // 10.2.3 Financovanie tretieho sektora 155 // 10.3 Záchranná sociálna sieť 156 // 11 Zdravotné poistenie a sociálne poistenie (E. Kováč, T. Šagát, // A. Mrázová) 159 // 11.1 Zdravotné poistenie (E. Kováč) 159 // 11.1.1 Verejné a súkromné zdravotné poistenie 159 // 11.1.2 Výkon zdravotného poistenia 161 // 11.1.3 Úlohy zdravotnej poisťovne 161 // 11.1.4 Kompenzácia rizikovej štruktúry poistencov 162 // 11.1.5 Nákup zdravotnej starostlivosti 163 // 11.1.5.1 Princípy nákupu zdravotnej starostlivosti 163 // 11.1.5.2 Platobné metódy 164 // 11.2 Sociálne poistenie (A. Mrázová, T. Šagát) 165 // 11.2.1 Charakteristika sociálneho poistenia 165 // 11.2.2 Reforma sociálneho poistenia 166 // 11.2.3 Hlavné zmeny v sociálnom poistení v roku 2004 167 // 11.2.3.1 Nemocenské poistenie 167 // 11.2.3.2 Dôchodkové poistenie 168 // 11.2.3.3 Úrazové poistenie 170 // 11.2.3.4 Garančné poistenie 170 // 11.2.3.5 Poistenie v nezamestnanosti 170 // 12 Právne predpisy v zdravotníctve (M. Božíková) 172 // 12.1 Význam právnych predpisov v zdravotníctve 172 // 12.2 Základné pramene zdravotníckeho práva 174 // 12.3 Medzinárodné dohovory v oblasti zdravotníctva 176 // 13 Právne postavenie zdravotníckeho pracovníka (M. Božíková) 179 // 13.1 Podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti 179 // 13.2 Právna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka 182 //
13.3 Povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 184 // 13.3.1 Povinnosti zdravotníckeho pracovníka pri vykonávaní zdravotníckeho povolania 185 // 13.3.2 Povinnosti lekára pri vykonávaní zdravotníckeho povolania 186 // 13.4 Zákaz výkonu zdravotníckeho povolania 188 // 13.5 Poistenie zodpovednosti za škodu 189 // 13.5.1 Poistenie za škodu v neštátnom zdravotníckom zariadení 189 // 13.5.2 Poistenie za škodu v štátnom zdravotníckom zariadení 190 // 14 Pracovné právo (M. Božíková) 191 // 14.1 Predpoklady zdravotníckeho pracovníka na vykonávanie verejnej služby 192 // 14.2 Predpoklady zdravotníckeho pracovníka na vykonávanie pracovných činnosti v pracovnoprávnych vzťahoch 193 // 14.3 Vznik pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka 193 // 14.4 Práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch 197 // 14.5 Pracovný čas 199 // 14.6 Riziková práca 203 // 14.7 Choroby z povolania 204 // 14.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 205 // 14.8.1 Povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 206 // 14.9 Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov 208 // 14.9.1 Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov vo verejnej službe 209 // 14.9.2 Odmeňovanie ostatných zdravotníckych pracovníkov 210 // 14.10 Právo na štrajk 211

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC