Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Liberec : Dialog, 2007
232 s. : il., mapy ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-86761-70-1 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie
Bibliografie na s. 230-231, rejstřík
Evropa - dějiny - do r. 1914 - přehledy
000028826
Obsah // I. Zrození Evropy // 1. Unos Evropy ... 6 // 2. Zrození Evropy ... 6 // II. Starověké Řecko a Řím // 1. Homérův svět Řeků ... 8 // 2. Dobrodružství archeologie: // Schliemannova Trója... 9 // 3. Olympijské hry ... 9 // 4. Velká řecká kolonizace ... 10 // 5. Athény za Solóna ... 10 // 6. Raná řecká tyranida ... 11 // 7. Kleisthenés ... 12 // 8. Bitva u Marathónu / 490 ... 12 // 9. Bitva u Thermopyl a Salaminy / 480 ... 13 // 10. Athénský námořní spolek a mír // s Peršany... 14 // 11. Periklés... 14 // 12. Thúkýdidés - „otec kritického // dějepisectví“... 15 // 13. Peloponéská válka ... 16 // 14. Spartská výchova... 16 // 15. Aristotelés o otroctví... 17 // 16. Vzestup Makedonie ... 18 // 17. Bitva u Chairóneie / 338 ... 18 // 18. Alexandr Makedonský ... 19 // 19. Založení Říma / 753 ... 20 // 20. Etruskové... 20 // 21. Patricijové a plebejové ... 21 // 22. Ovládnutí Apeninského poloostrova ... 22 // 23. Punské války ...22 // 24. Řecko pod nadvládou Řima /146 ... 23 // 25. Reformy bratří Gracchů ... 24 // 26. Sullova diktatura ... 24 // 27. Spartakovo povstání... 25 // 28. Občanská válka: Caesar a Pompeius ... 25 // 29. Gaius Iulius Caesar ... 26 // 30. Císař Augustus ... 27 // 31. Křesťanství... 27 // 32. Pronásledování křesťanů ... 28 // 33. Výbuch Vesuvu / 79 ... 28 // 34. Největší rozsah impéria ... 29 // 35. Marcus Aurelius ... 29 // 36. Krize říše ve 3. století... 30 //
37. Diocletianus a počátky dominátu ... 31 // 38. Edikt milánský / 313 ... 31 // 39. O vpádu barbarů ... 32 // 40. Zánik říše západořímské / 476 ... 32 // III. Raný středověk (5.-10. stol.) // 1. Hunové ... 34 // 2. Bitva u Adrianopole / 378 ... 34 // 3. Vyznání sv. Augustina ... 35 // 4. „Temná doba“ stěhování národů ... 36 // 5. Attila a bitva na Katalaunských // polích /451 ... 36 // 6. Chlodvíkův křest... 37 // 7. Kníže a kněží... 38 // 8. Frankové... 38 // 9. Britové, Sasové a král Artuš ... 39 // 10. Christianizace Anglů ... 39 // 11. Benediktini... 40 // 12. Justiniánův kodex ... 40 // 13. Povstání Nika / 532 ... 41 // 14. Césaropapismus v Byzanci... 42 // 15. Byzantský ceremoniál... 43 // 16. Ikonoklasmus... 43 // 17. Korán ... 44 // 18. Evropa a islám ... 45 // 19. Arabové, Byzanc a dědictví antiky ... 46 // 20. Počátky lenních vztahů ... 47 // 21. Konec vlády Merovejců / 751 ... 47 // 22. Vznik církevního státu ... 47 // 23. Osobnost Karla Velikého ... 48 // 24. Války Karla Velikého ... 49 // 25. Píseň o Rolandovi... 49 // 26. Karel Veliký císařem / 800 ... 50 // 27. Nařízení Karla Velikého ... 51 // 28. Osobnosti karolínské renesance ... 51 // 29. Verdunská smlouva / 843 ... 52 // 30. Vikinské nájezdy ... 53 // 31. Život Vikingů ... 53 // 32. Život Slovanů ... 54 // 33. Počátky slovanské vzdělanosti... 55 // 34. Alfred Veliký ... 55 // 35. Výboje Maďarů a bitva na Lechu ...56
36. Ota I. císařem římským ... 57 // 37. Volba římského krále ... 57 // 38. Počátky Piastovců ... 58 // 39. Hugo Kapet francouzským králem / 987 // ...58 // 40. Kníže Vladimir a pokřesťanštění // Rusi / 988/89 ... 59 // 41. Jaroslav Moudrý ... 60 // 42. Vikingové v Americe ... 60 // 43. Sjednocování Norska... 61 // 44. Království uherské ... 61 // 45. Bulharská říše ... 62 // 46. „Boží příměří“ ... 63 // IV. Vrcholný a pozdní středověk (11.-15. stol.) // 1. Učení o trojím lidu ... 64 // 2. Poddaní... 64 // 3. Kdy začínal nový rok? ... 65 // 4. Hladomory ... 66 // 5. O lékařském umění... 66 // 6. Velké schizma / 1054 ... 67 // 7. Bitva u Hastingsu / 1066 ... 67 // 8. Kniha Posledního soudu ... 68 // 9. Dictatus papae ... 68 // 10. Pokoření v Canosse / 1077 ... 69 // 11. Reconquista... 69 // 12. Vyhlášení křížové výpravy / 1095 ... 70 // 13. Dobytí Jeruzaléma / 1099 ... 71 // 14. Chorvatsko a Uhry ... 72 // 15. Konkordát wormský / 1122 ... 72 // 16. Svatojakubská pouť ... 73 // 17. Strach, démoni a středověký zemědělec // ... 73 // 18. Zrození gotiky: katedrála ... 74 // 19. Eleonora Akvitánská ... 75 // 20. Fridrich Barbarossa v Itálii... 76 // 21. Templářský řád ... 77 // 22. Křižáci proti Slovanům ... 77 // 23. Proč se stát křižákem ... 78 // 24. Bitva u Hattínu / 1187 ... 78 // 25. Ženy bojovnice? ... 79 // 26. Richard Lví srdce v zajeti... 79 //
27. Lenní smlouvy a přísahy ... 80 // 28. Dědičnost lén ... 81 // 29. Dobytí Konstantinopole křižáky /1204 // ...81 // 30. Dětská křížová výprava /1212 ... 82 // 31. Albigenští kacíři... 82 // 32. Bitva u Bouvines / 1214 ... 83 // 33. Osobnost Filipa II. Augusta ... 83 // 34. Velká listina svobod / 1215 ... 84 // 35. Městská práva ... 85 // 36. Kolonizace a polabští Slované ... 86 // 37. Hanza ... 86 // 38. Řád německých rytířů ... 87 // 39. Bitva na Kalce / 1223 ... 87 // 40. Tataři v Evropě ... 88 // 41. Mongolský chán a papež ... 88 // 42. O životě Mongolů ... 89 // 43. Alexandr Něvský ... 89 // 44. Pád Akkonu/1291 ...90 // 45. O významu křížových výprav ... 91 // 46. Svatý rok ... 91 // 47. Filip IV. Sličný ... 92 // 48. Uhry po vymření Arpádovců / 1301 ... 93 // 49. Švýcaři proti Habsburkům ... 93 // 50. Život v italských městech ... 94 // 51. Odvrácená tvář města ... 95 // 52. První morová epidemie ... 95 // 53. Mor ve Florencii... 96 // 54. Pronásledování židů ... 97 // 55. Stoletá válka: příběh z Calais ... 97 // 56. Povstání stoleté války: Wat Tyler... 98 // 57. Dvorská slavnost... 98 // 58. Lov - sport i zábava ... 99 // 59. Hry děti... 100 // 60. Měšťanský jídelníček ... 101 // 61. Rytířské turnaje ... 101 // 62. Bitva na Kulikovském poli / 1380 ... 102 // 63. Turci na Balkáně ... 103 // 64. Pohanství na Litvě ... 103 // 65. Papežské schizma ... 104 // 66. Příchod Romů ... 105 //
67. Jana z Arku ... 105 // 68. Dobytí Konstantinopole Turky (1453)... 106 // 69. Ivan III. se zbavuje Tatarů (1480) ... 106 // 70. Generální stavy ve Francii... 107 // 71. Nástup Tudorovců (1485) ... 108 // V. Raný novověk I (1492-1618) // 1. Jindřich Moreplavec ... 110 // 2. Pověření pro Kryštofa Kolumba (1492) ... 110 // 3. Kryštof Kolumbus v Americe // 4. Smlouva z Tordesillas (1494) ... 112 // 5. Portugalci v zámoří... 112 // 6. Obchod s otroky ... 113 // 7. První informace o Novém světě ... 113 // 8. Magalhäesova plavba kolem světa (1519-22)... 114 // 9. Dobývání: střet civilizací... 115 // 10. Císař Maxmilián I... 115 // 11. Renesanční papežství... 116 // Michelangelo Buonarroti ... 117 // Niccolö Machiavelli - Vladař ... 117 // Španělsko evropskou mocností... 118 // Tizian životopiscem Karla V.? ... 119 // Erasmus Rotterdamský ... 119 // Turci u Moháče a Vídně (1526/29) ... 120 // Turek - „dědičný nepřítel křesťanů“... 121 // Martin Luther a počátky reformace ... 122 // Z myšlenek Martina Luthera ... 122
Německá selská válka (1524-26) ... 123 // Münsterská komuna novokřtěnců ... 124 // Jindřich VIII. a anglikánská církev ... 125 // František I. a jeho dvůr ... 125 // Kalvinismus... 126 // Augsburský mír (1555) ... 127 // Tridentský koncil... 127 // Jezuitský řád... 128 // Manufaktury... 129 // Žena v 16. století... 129 // Rodina a výchova na východě Evropy ... 130 // Móda doby renesance ... 131 // V inkviziční mučímě ... 132 // Čarodějnické procesy... 132 // Katovské řemeslo ... 133 // Livonské války (1558-83) ... 134 // Lublinská unie (1569) ... 134 // Polsko stavovským státem ... 135 // Osobnost Maxmiliána II. ... 135 // Hospodářský úpadek Španělska ... 136 // Filip II. ... 137 // Nizozemské provincie proti Španělsku ... 137 // Bitva u Lepanta (1571) ... 138 // Bartolomějská noc (1572) ... 139 // Vznik samostatného Nizozemí (1581) ... 140 // Alžběta I. a Marie Stuartovna ... 140 // Španělská „neporazitelná" Armada (1588) ... 141 // Edikt nantský (1598) ... 142 // Benátky... 143 // Nástup Romanovců (1613) ... 143 // Renesanční astronomie... 144 // Raný novověk II (17.-18. stol.) // Průměrný věk: společnost mladých? ... 146 // Světlo a rytmus práce ... 147 // Piráti: dobrodruzi, či podnikatelé? ... 147 // Ludvík XIII. a kardinál Richelieu ... 148 // Žoldnéři třicetileté války ... 149 // Bitva u Lutzenu (1632)... 150 // Vestfálský mír (1648) ... 150 // Kristina Švédská... 151 Petice parlamentu (1628) ... 151 // Oliver Cromwell... 152 // Dohoda lidu: o demokracii a vládě ...153 //
Poprava Karla I. (1649) ... 153 // Anglie republikou (1649) ... 154 // Zákon o plavbě (1651) ... 154 // Cromwell lordem protektorem ... 155 // Restaurace Stuartovců (1660) ... 155 // Zákon o právech (1689) ... 156 // Polské šlechtické svobody ... 156 // Turci u Vidně (1683) ... 157 // Absolutismus... 157 // 21. Osobnost Ludvíka XIV. ... 158 // 22. Dvůr Ludvíka XIV. ... 159 // 23. Merkantilismus ... 160 // 24. Zrušení ediktu nantského (1685) ... 161 // 25. Ludvík XIV. a války o španělské dědictví ... 161 // 26. Vznik Velké Británie (1707) ... 162 // 27. Britský monopol na obchod s otroky ... 162 // 28. Pragmatická sankce (1713) ... 163 // 29. Osobnost Petra Velikého ... 163 // 30. Petr a Alexej: otec a syn ... 164 // 31. Rusko v severní válce ... 165 // 32. Petr I. poevropšťuje Rusko ... 165 // 33. Století vědy ... 166 // 34. O společenské smlouvě ... 167 // 35. Vznik Pruského království (1701) ... 167 // 36. Prusko Fridricha Viléma I... 168 // 37. Osvícenský absolutismus v Prusku ... 169 // 38. Sedmiletá válka ... 169 // 39. Cechovní řemeslo versus manufaktura ... 170 // 40. Nevolnictví v Rusku ... 171 // 41. Montesquieu: O duchu zákonů ... 171 // 42. Denis Diderot o Encyklopedii... 172 // 43. Fyziokratismus ... 173 // 44. Hospodářský liberalismus ... 173 // 45. Deklarace nezávislosti USA (1776) ... 174 // 46. První dělení Polska (1772) ... 175 // 47. Politika Kateřiny II. ... 175 // 48. Potěmkinovy vesnice ... 176 // 49. Osobnost Kateřiny II. ... 177 //
50. Zánik Polska (1795) ... 177 // 51. Venkovská škola ... 178 // 52. Radosti a strasti ženského údělu ... 179 // VII. Novověk (1789-1914) // 1. Co je Třetí stav? ... 180 // 2. Generální stavy a Národní shromáždění ... 180 // 3. Dobytí Bastily (14.7.1789)... 181 // 4. Deklarace lidských a občanských práv (26.8.1789) ... 182 // 5. „Revoluce strašná i skvělá“ ... 182 // 6. Revoluční válka ... 183 // 7. Poprava Ludvíka XVI. (1793) ... 184 // 8. Jakobínský převrat (1793) ... 184 // 9. Revoluční teror ... 185 // 10. Devátý thermidor (1794) ... 186 // 11. Období direktoria ... 187 // 12. Zahraniční ohlas revoluce ... 187 // 13. Císař Napoleon ... 188 // 14. Francie a Španělsko ... 189 // 15. Tažení do Ruska (1812) ... 190 // 16. Napoleonův pád ... 191 // 17. Svatá aliance (1815) ... 191 // 18. Německý spolek (1815) ... 192 // 19. Kníže Metternich ... 192 // 20. Národní hnutí... 193 // 21. Co je národ? ... 194 // 22. Povstání děkabristů (1825) ... 195 // 23. Červencová revoluce ve Francii (1830) ... 195 // 24. Poláci v boji za samostatnost... 196 // 25. Irové proti Británii... 197 // 26. Za jednotnou Itálii... 197 // 27. Průmyslová revoluce: Manchester... 198 // 28. Průmyslová revoluce: práce žen ... 199 // 29. Utopičtí socialisté ... 199 // 30. Manifest komunistické strany (1848) ... 200 // 31. Revoluce 1848 ve Francii... 201 // 32. Frankfurtský sněm a sjednocení Německa (1848-49) ... 202 //
3. Technické novoty: telegraf a železnice ... 202 // 34. Charles Darwin: O původu člověka ... 203 // 35. Krymská válka ... 203 // 36. Válka očima vojáka ... 204 // 37. Sjednocení Itálie (1859-61) ... 205 // 38. Garibaldiho tažení na Řím (1862) ... 205 // 39. Mezinárodní Červený kříž (1863) ... 206 // 40. Feniani za svobodné Irsko ... 207 // 41. Bismarck o prusko-rakouské válce (1866) ... 207 // 42. Bitva u Sedanu (1870) ... 208 // 43. Pařížská komuna (1871) ... 209 // 44. Počátky sociálního zákonodárství... 209 // 45. Je libo „honzíka“? ... 210 // 46. Příběh sufražetky ... 211 // 47. Konzervativci a liberálové o koloniích ...211 // 48. Spolek tří císařů (1873) ... 212 // 49. Berlínský kongres (1878) ... 213 // 50. Dvojspolek a Trojspolek (1879/82) ... 213 // 51. Anarchismus... 214 // 52. Atentát na cara Alexandra II. (1881) ... 214 // 53. Židé a antisemitismus ... 215 // 54. Dreyfusova aféra ... 216 // 55. Sionismus ... 216 // 56. Encyklika Rerum novarum (1891) ... 217 // 57. Revizionismus... 217 // 58. Slováci pod tlakem maďarizace ... 218 // 59. Obnovení olympijských her (1896) ... 219 // 60. Pokroky vědy ... 219 // 61. Královna Viktorie ... 220 // 62. Německo ve světové politice ... 221 // 63. Evropské imperiálni myšlení... 222 // 64. Dráha Berlín - Bagdád ... 222 // 65. Nobelovy ceny ... 223 // 66. Ruská „krvavá neděle“ (1905) ... 223 // 67. Trojdohoda (1907) ... 224 //
68. Mírové konference v Haagu ... 225 // 69. Revoluce a státní převrat v Portugalsku (1910) ... 225 // 70. Balkánské války ... 226 // 71. „Vychování tvrdé...“ ... 227 // 72. Modemi umění... 228 // Prameny a literatura ... 230 Výběrový rejstřík... 232
(OCoLC)228500200
cnb001763744

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC