Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Liberec : Dialog, 2007
232 s. : il., mapy ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-86761-70-1 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie
Bibliografie na s. 230-231, rejstřík
Evropa - dějiny - do r. 1914 - přehledy
000028826
I. Zrození Evropy // 1. Únos Evropy 6 // 2. Zrození Evropy 6 // II. Starověké Řecko a Řím // 1. Homérův svět Řeků 8 // 2. Dobrodružství archeologie: // Schliemannova Trója 9 // 3. Olympijské hry 9 // 4. Velká řecká kolonizace 10 // 5. Athény za Solóna 10 // 6. Raná řecká tyranida 11 // 7. Kleisthenés 12 // 8. Bitva u Marathónu / 490 12 // 9. Bitva u Thermopyl a Salaminy / 480 13 // 10. Athénský námořní spolek a mír // s Peršany 14 // 11. Periklés 14 // 12. Thúkýdidés - „otec kritického // dějepisectví“ 15 // 13. Peloponéská válka 16 // 14. Spartská výchova 16 // 15. Aristotelés o otroctví 17 // 16. Vzestup Makedonie 18 // 17. Bitva u Chairóneie / 338 18 // 18. Alexandr Makedonský 19 // 19. Založení Říma / 753 20 // 20. Etruskové 20 // 21. Patricijové a plebejové 21 // 22. Ovládnutí Apeninského poloostrova 22 // 23. Punské války 22 // 24. Řecko pod nadvládou Řima /146 23 // 25. Reformy bratří Gracchů 24 // 26. Sullova diktatura 24 // 27. Spartakovo povstání 25 // 28. Občanská válka: Caesar a Pompeius 25 // 29. Gaius Iulius Caesar 26 // 30. Císař Augustus 27 // 31. Křesťanství 27 // 32. Pronásledování křesťanů 28 // 33. Výbuch Vesuvu / 79 28 // 34. Největší rozsah impéria 29 // 35. Marcus Aurelius 29 // 36. Krize říše ve 3. století 30 // 37. Diocletianus a počátky dominátu 31 // 38. Edikt milánský / 313 31 // 39. O vpádu barbarů 32 // 40. Zánik říše západořímské / 476 32 // III. Raný středověk (5.-10. stol.) // 1. Hunové 34 // 2. Bitva u Adrianopole / 378 34 // 3. Vyznání sv. Augustina 35 // 4. „Temná doba“ stěhování národů 36 // 5. Attila a bitva na Katalaunských // polích /451 36 // 6. Chlodvíkův křest 37 // 7. Kníže a kněží 38 // 8. Frankové 38 // 9. Britové, Sasové a král Artuš 39 // 10. Christianizace Anglů 39 //
11. Benediktini 40 // 12. Justiniánův kodex 40 // 13. Povstání Nika / 532 41 // 14. Césaropapismus v Byzanci 42 // 15. Byzantský ceremoniál 43 // 16. Ikonoklasmus 43 // 17. Korán 44 // 18. Evropa a islám 45 // 19. Arabové, Byzanc a dědictví antiky 46 // 20. Počátky lenních vztahů 47 // 21. Konec vlády Merovejců / 751 47 // 22. Vznik církevního státu 47 // 23. Osobnost Karla Velikého 48 // 24. Války Karla Velikého 49 // 25. Píseň o Rolandovi 49 // 26. Karel Veliký císařem / 800 50 // 27. Nařízení Karla Velikého 51 // 28. Osobnosti karolínské renesance 51 // 29. Verdunská smlouva / 843 52 // 30. Vikinské nájezdy 53 // 31. Život Vikingů 53 // 32. Život Slovanů 54 // 33. Počátky slovanské vzdělanosti 55 // 34. Alfred Veliký 55 // 35. Výboje Maďarů a bitva na Lechu 56 // 36. Ota I. císařem římským 57 // 37. Volba římského krále 57 // 38. Počátky Piastovců 58 // 39. Hugo Kapet francouzským králem / 987 // 58 // 40. Kníže Vladimir a pokřesťanštění // Rusi / 988/89 59 // 41. Jaroslav Moudrý 60 // 42. Vikingové v Americe 60 // 43. Sjednocování Norska 61 // 44. Království uherské 61 // 45. Bulharská říše 62 // 46. „Boží příměří“ 63 // IV. Vrcholný a pozdní středověk (11.-15. stol.) // 1. Učení o trojím lidu 64 // 2. Poddaní 64 // 3. Kdy začínal nový rok? 65 // 4. Hladomory 66 // 5. O lékařském umění 66 // 6. Velké schizma / 1054 67 // 7. Bitva u Hastingsu / 1066 67 // 8. Kniha Posledního soudu 68 // 9. Dictatus papae 68 // 10. Pokoření v Canosse / 1077 69 // 11. Reconquista 69 // 12. Vyhlášení křížové výpravy / 1095 70 // 13. Dobytí Jeruzaléma / 1099 71 // 14. Chorvatsko a Uhry 72 // 15. Konkordát wormský / 1122 72 // 16. Svatojakubská pouť 73 // 17. Strach, démoni a středověký zemědělec // 73 // 18. Zrození gotiky: katedrála 74 //
19. Eleonora Akvitánská 75 // 20. Fridrich Barbarossa v Itálii 76 // 21. Templářský řád 77 // 22. Křižáci proti Slovanům 77 // 23. Proč se stát křižákem 78 // 24. Bitva u Hattínu / 1187 78 // 25. Ženy bojovnice? 79 // 26. Richard Lví srdce v zajeti 79 // 27. Lenní smlouvy a přísahy 80 // 28. Dědičnost lén 81 // 29. Dobytí Konstantinopole křižáky /1204 // 81 // 30. Dětská křížová výprava /1212 82 // 31. Albigenští kacíři 82 // 32. Bitva u Bouvines / 1214 83 // 33. Osobnost Filipa II. Augusta 83 // 34. Velká listina svobod / 1215 84 // 35. Městská práva 85 // 36. Kolonizace a polabští Slované 86 // 37. Hanza 86 // 38. Řád německých rytířů 87 // 39. Bitva na Kalce / 1223 87 // 40. Tataři v Evropě 88 // 41. Mongolský chán a papež 88 // 42. O životě Mongolů 89 // 43. Alexandr Něvský 89 // 44. Pád Akkonu/1291 90 // 45. O významu křížových výprav 91 // 46. Svatý rok 91 // 47. Filip IV. Sličný 92 // 48. Uhry po vymření Arpádovců / 1301 93 // 49. Švýcaři proti Habsburkům 93 // 50. Život v italských městech 94 // 51. Odvrácená tvář města 95 // 52. První morová epidemie 95 // 53. Mor ve Florencii 96 // 54. Pronásledování židů 97 // 55. Stoletá válka: příběh z Calais 97 // 56. Povstání stoleté války: Wat Tyler 98 // 57. Dvorská slavnost 98 // 58. Lov - sport i zábava 99 // 59. Hry děti 100 // 60. Měšťanský jídelníček 101 // 61. Rytířské turnaje 101 // 62. Bitva na Kulikovském poli / 1380 102 // 63. Turci na Balkáně 103 // 64. Pohanství na Litvě 103 // 65. Papežské schizma 104 // 66. Příchod Romů 105 // 67. Jana z Arku 105 // 68. Dobytí Konstantinopole Turky (1453) 106 // 69. Ivan III. se zbavuje Tatarů (1480) 106 // 70. Generální stavy ve Francii 107 // 71. Nástup Tudorovců (1485) 108 //
V. Raný novověk I (1492-1618) // 1. Jindřich Moreplavec 110 // 2. Pověření pro Kryštofa Kolumba (1492) 110 // 3. Kryštof Kolumbus v Americe // 4. Smlouva z Tordesillas (1494) 112 // 5. Portugalci v zámoří 112 // 6. Obchod s otroky 113 // 7. První informace o Novém světě 113 // 8. Magalhäesova plavba kolem světa (1519-22) 114 // 9. Dobývání: střet civilizací 115 // 10. Císař Maxmilián I 115 // 11. Renesanční papežství 116 // Michelangelo Buonarroti 117 // Niccolö Machiavelli - Vladař 117 // Španělsko evropskou mocností 118 // Tizian životopiscem Karla V.? 119 // Erasmus Rotterdamský 119 // Turci u Moháče a Vídně (1526/29) 120 // Turek - „dědičný nepřítel křesťanů“ 121 // Martin Luther a počátky reformace 122 // Z myšlenek Martina Luthera 122 // Německá selská válka (1524-26) 123 // Münsterská komuna novokřtěnců 124 // Jindřich VIII. a anglikánská církev 125 // František I. a jeho dvůr 125 // Kalvinismus 126 // Augsburský mír (1555) 127 // Tridentský koncil 127 // Jezuitský řád 128 // Manufaktury 129 // Žena v 16. století 129 // Rodina a výchova na východě Evropy 130 // Móda doby renesance 131 // V inkviziční mučímě 132 // Čarodějnické procesy 132 // Katovské řemeslo 133 // Livonské války (1558-83) 134 // Lublinská unie (1569) 134 // Polsko stavovským státem 135 // Osobnost Maxmiliána II. 135 // Hospodářský úpadek Španělska 136 // Filip II. 137 // Nizozemské provincie proti Španělsku 137 // Bitva u Lepanta (1571) 138 // Bartolomějská noc (1572) 139 // Vznik samostatného Nizozemí (1581) 140 // Alžběta I. a Marie Stuartovna 140 // Španělská „neporazitelná" Armada (1588) 141 // Edikt nantský (1598) 142 // Benátky 143 // Nástup Romanovců (1613) 143 // Renesanční astronomie 144 //
Raný novověk II (17.-18. stol.) // Průměrný věk: společnost mladých? 146 // Světlo a rytmus práce 147 // Piráti: dobrodruzi, či podnikatelé? 147 // Ludvík XIII. a kardinál Richelieu 148 // Žoldnéři třicetileté války 149 // Bitva u Lutzenu (1632) 150 // Vestfálský mír (1648) 150 // Kristina Švédská 151 Petice parlamentu (1628) 151 // Oliver Cromwell 152 // Dohoda lidu: o demokracii a vládě 153 // Poprava Karla I. (1649) 153 // Anglie republikou (1649) 154 // Zákon o plavbě (1651) 154 // Cromwell lordem protektorem 155 // Restaurace Stuartovců (1660) 155 // Zákon o právech (1689) 156 // Polské šlechtické svobody 156 // Turci u Vidně (1683) 157 // Absolutismus 157 // 21. Osobnost Ludvíka XIV. 158 // 22. Dvůr Ludvíka XIV. 159 // 23. Merkantilismus 160 // 24. Zrušení ediktu nantského (1685) 161 // 25. Ludvík XIV. a války o španělské dědictví 161 // 26. Vznik Velké Británie (1707) 162 // 27. Britský monopol na obchod s otroky 162 // 28. Pragmatická sankce (1713) 163 // 29. Osobnost Petra Velikého 163 // 30. Petr a Alexej: otec a syn 164 // 31. Rusko v severní válce 165 // 32. Petr I. poevropšťuje Rusko 165 // 33. Století vědy 166 // 34. O společenské smlouvě 167 // 35. Vznik Pruského království (1701) 167 // 36. Prusko Fridricha Viléma I 168 // 37. Osvícenský absolutismus v Prusku 169 // 38. Sedmiletá válka 169 // 39. Cechovní řemeslo versus manufaktura 170 // 40. Nevolnictví v Rusku 171 // 41. Montesquieu: O duchu zákonů 171 // 42. Denis Diderot o Encyklopedii 172 // 43. Fyziokratismus 173 // 44. Hospodářský liberalismus 173 // 45. Deklarace nezávislosti USA (1776) 174 // 46. První dělení Polska (1772) 175 // 47. Politika Kateřiny II. 175 // 48. Potěmkinovy vesnice 176 // 49. Osobnost Kateřiny II. 177 // 50. Zánik Polska (1795) 177 // 51. Venkovská škola 178 //
52. Radosti a strasti ženského údělu 179 // VII. Novověk (1789-1914) // 1. Co je Třetí stav? 180 // 2. Generální stavy a Národní shromáždění 180 // 3. Dobytí Bastily (14.7.1789) 181 // 4. Deklarace lidských a občanských práv (26.8.1789) 182 // 5. „Revoluce strašná i skvělá“ 182 // 6. Revoluční válka 183 // 7. Poprava Ludvíka XVI. (1793) 184 // 8. Jakobínský převrat (1793) 184 // 9. Revoluční teror 185 // 10. Devátý thermidor (1794) 186 // 11. Období direktoria 187 // 12. Zahraniční ohlas revoluce 187 // 13. Císař Napoleon 188 // 14. Francie a Španělsko 189 // 15. Tažení do Ruska (1812) 190 // 16. Napoleonův pád 191 // 17. Svatá aliance (1815) 191 // 18. Německý spolek (1815) 192 // 19. Kníže Metternich 192 // 20. Národní hnutí 193 // 21. Co je národ? 194 // 22. Povstání děkabristů (1825) 195 // 23. Červencová revoluce ve Francii (1830) 195 // 24. Poláci v boji za samostatnost 196 // 25. Irové proti Británii 197 // 26. Za jednotnou Itálii 197 // 27. Průmyslová revoluce: Manchester 198 // 28. Průmyslová revoluce: práce žen 199 // 29. Utopičtí socialisté 199 // 30. Manifest komunistické strany (1848) 200 // 31. Revoluce 1848 ve Francii 201 // 32. Frankfurtský sněm a sjednocení Německa (1848-49) 202 // 3. Technické novoty: telegraf a železnice 202 // 34. Charles Darwin: O původu člověka 203 // 35. Krymská válka 203 // 36. Válka očima vojáka 204 // 37. Sjednocení Itálie (1859-61) 205 // 38. Garibaldiho tažení na Řím (1862) 205 // 39. Mezinárodní Červený kříž (1863) 206 // 40. Feniani za svobodné Irsko 207 // 41. Bismarck o prusko-rakouské válce (1866) 207 // 42. Bitva u Sedanu (1870) 208 // 43. Pařížská komuna (1871) 209 // 44. Počátky sociálního zákonodárství 209 // 45. Je libo „honzíka“? 210 // 46. Příběh sufražetky 211 //
47. Konzervativci a liberálové o koloniích 211 // 48. Spolek tří císařů (1873) 212 // 49. Berlínský kongres (1878) 213 // 50. Dvojspolek a Trojspolek (1879/82) 213 // 51. Anarchismus 214 // 52. Atentát na cara Alexandra II. (1881) 214 // 53. Židé a antisemitismus 215 // 54. Dreyfusova aféra 216 // 55. Sionismus 216 // 56. Encyklika Rerum novarum (1891) 217 // 57. Revizionismus 217 // 58. Slováci pod tlakem maďarizace 218 // 59. Obnovení olympijských her (1896) 219 // 60. Pokroky vědy 219 // 61. Královna Viktorie 220 // 62. Německo ve světové politice 221 // 63. Evropské imperiálni myšlení 222 // 64. Dráha Berlín - Bagdád 222 // 65. Nobelovy ceny 223 // 66. Ruská „krvavá neděle“ (1905) 223 // 67. Trojdohoda (1907) 224 // 68. Mírové konference v Haagu 225 // 69. Revoluce a státní převrat v Portugalsku (1910) 225 // 70. Balkánské války 226 // 71. „Vychování tvrdé “ 227 // 72. Moderní umění 228 // Prameny a literatura 230 Výběrový rejstřík 232
(OCoLC)228500200
cnb001763744

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC