Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2002
xiv, 294 s.

objednat
ISBN 80-7226-819-8 (brož.)
Business books
Evropská unie
Obsahuje rejstřík
000029290
Obsah // Obsah // ČÁSTI // Historie a instituce 1 // KAPITOLA 1 // Stručné dějiny Evropské unie a pojetí Evropy 2 // Oddíl 1: Cíl a očekávané učební výstupy 2 // Oddíl 2: Úvod 3 // Oddíl 3: Idea Evropy 3 // Oddíl 4: Evropská unie - od Římské po Amsterodamskou smlouvu (1957-1997) 6 // Oddíl 5: Začátek evropské politické spolupráce 12 // Oddíl 6: Od Jednotného evropského aktu k Maastrichtské smlouvě 14 // Oddíl 7: Diskuse o ekonomické a měnové unii 17 // Oddíl 8: Amsterodamská smlouva 18 // Oddíl 9: Shrnutí 19 // Oddíl 10: Seznam použité literatury: 22 // Oddíl 11: Klíčová slova 23 // Oddíl 12: Internetové stránky 25 // Oddíl 13: Zkušební otázky 25 // KAPITOLA 2 // Rada Evropy a Rada Evropské unie 25 // Oddíl 1: Cíle a předpokládané znalosti 28 // Oddíl 2: Úvod a stručný přehled 29 // Oddíl 3: Historie 30 // Oddíl 4: Struktura Rady Evropy 31 // Oddíl 5: Práce Rady Evropy 31 // Obsah // Oddíl 6: Pravomoci Rady Evropy 33 // Oddíl 7: Struktura Rady ministrů 34 // Oddíl 8: Shrnutí 37 // Oddíl 9: Klíčové pojmy 39 // Oddíl 10: Internetové stránky 40 // Oddíl 11: Doporučená literatura 41 // Oddíl 12: Další literatura a odkazy 41 // Oddíl 13: Zkušební otázky 42 // KAPITOLA 3 // Evropský parlament 44 // Oddíl 1. Cíle tohoto odstavce a očekávané učební výstupy 44 // Oddíl 2: Úvod 45 // Oddíl 3: Vývoj 45 // Oddíl 4: Velikost, složení, rozšíření a vývoj Evropského parlamentu 46 // Reformní proces v budoucnosti 47 // Právo volit 48 // Oddíl 5: Politické skupiny v Evropském parlamentu 49 // Oddíl 6: Uspořádání a struktura Evropského parlamentu 50 // Oddíl 7: Fungování Evropského parlamentu 51 // Oddíl 8. Role, pravomoci a odpovědnost EP 53 // Spolurozhodovací procedura 54 // Oddíl 9: Dodatek - Evropský parlament po smlouvě z NICE 56 // Oddíl 10: Závěr 57 // Oddíl 11: Shrnutí 57 //
Oddíl 12: Další informace: 59 // Oddíl 13: Doporučená literatura 60 // Oddíl 14: Klíčové výrazy 6l // Oddíl 15: Internetové stránky 61 // Oddíl 16: Zkušební otázky 62 // KAPITOLA 4 // Evropská komise 65 // Oddíl 1. Cíle této kapitoly 65 // Oddíl 2: Úvod 66 // Oddíl 3: Vývoj 66 // Obsah // Ocklíl 4: Struktura Komise 67 // Oddíl 5: Fungování 73 // Oddíl 6: Pravomoci 75 // Oddíl 7: Poradní výbory 77 // Oddíl 8: Závěr 78 // Oddíl 9: Shrnutí 78 // Oddíl 10: Dodatek - Evropská komise po smlouvě z Nice 80 // Oddíl 11: Klíčové pojmy 81 // Oddíl 12: Internetové stránky 81 // Oddíl 13: Další literatura a odkazy 82 // Oddíl 14: Test 83 // ČÁST II // Ekonomická politika 87 // KAPITOLA 1 // Hospodářský vývoj EU 88 // Centralizované hospodářství východní Evropy období let 1945 - 1989 89 // Marshallův plán (1947 - 1952) 95 // Založení ECSC (Evropského společenství uhlí a oceli) a EHS (1951 a 1957) 96 // Porovnání dynamiky ekonomik Evropy, Ameriky a Japonska od padesátých let do krize v letech sedmdesátých 97 // Porovnání dynamiky ekonomik Evropy, Ameriky a Japonska od krize v sedmdesátých letech do let devadesátých 105 // Geografické rozdělení současných aktivit v Evropě a rozdělení podle odvětví, včetně nových partnerů z východních zemí 107 // Shrnutí 109 // Další literatura a odkazy 111 // Internetové stránky 111 // Zkušební otázky 112 // Obsah // KAPITOLA 2 // Průmyslová, energetická politika a politika výzkumu a vývoje 113 // Právní základ průmyslové politiky 114 // První stadia průmyslové politiky 115 // Odvětví v krizi 117 // Ostatní průmyslová odvětví 119 // Počátky evropské politiky výzkumu a vývoje (R+D) 120 // Politika R+D v praxi 122 // Společná energetická politika 127 // Politika k podnikání (podpora malého a středního podnikání, SMES) 129 //
Shrnutí 130 // Další literatura a odkazy 132 // Internetové stránky 133 // Zkušební otázky 134 // KAPITOLA 3 // Politika konkurence EU 135 // Možnosti, původ a principy evropské politiky konkurence 136 // Článek 81 (dříve 85) Smlouvy: Protikonkurenční postupy 137 // Článek 82 (dříve 86) Smlouvy: Zneužití dominantního postavení 138 // Směrnice o fúzích z roku 1989 141 // Kontrola státních podpor 144 // Liberalizace sektorů 146 // Nabídka zboží a služeb státu: státní nákupy 147 // Politika konkurence a rozšíření na východ 147 // Evropská unie a Spojené státy, politika konkurence 148 // Shrnutí 149 // Další literatura a odkazy I50 // Internetové stránky I5I // Zkušební otázky 152 // Obsah // KAPITOLA 4 // Rozpočet a finanční systémy 153 // Souhrn 153 // Charakter rozpočtu 154 // Schvalování rozpočtu 155 // Kontrola rozpočtu 156 // Zásady rozpočtu 157 // Systém příjmů 160 // Systém výdajů 162 // Vývoj rozpočtového systému 165 // Finanční perspektivy 2002-2006 169 // Shrnutí 172 // Literatura a další odkazy 174 // Internetové stránky 175 // Zkušební otázky 176 // KAPITOLA 5 // Společná zemědělská politika Evropské unie 177 // Co je společná zemědělská politika // (CAP - Common Agriculture Policy) 178 // Historický vývoj společné zemědělské politiky 180 // Společná zemědělská politika do roku 1992 180 // Základní struktura CAP: EAGGF, CMO a zeměděLsko-měnový systém EU 183 // Politika Organizací jednotného trhu 184 // Strukturální opatření 185 // Reformy CAP 186 // Reforma z roku 1992: 188 // Období mezi 2000 a 2006 189 // Shrnutí 189 // Další literatura a odkazy 192 // Internetové stránky 193 // Zkušební otázky I94 // Obsah // KAPITOLA 6 // Strukturální politika EU 195 // Reforma z roku 1988 197 // Strukturální fondy 198 // Regiony Evropské unie 202 // Období 2000 - 2006 203 //
Shrnutí 208 // Další literatura a odkazy 209 // Internetové stránky 209 // ČÁST III // Evropské politiky 211 // KAPITOLA 1 // Společná zahraniční, bezpečnostní a obranná politika 212 // Oddíl 1: Cíle této kapitoly a předpokládané znalosti 212 // Oddíl 2: Shrnutí a úvod: Společná zahraniční a bezpečnostní politika // Evropské Unie (Common Foreign and Security Policy - dále jen CFSP) 213 // Oddíl 3: Poznámka k historii СЕРС 214 // Oddíl 4: Společná politika obrany a bezpečnosti 218 // Oddíl 5: Závěry 222 // Oddíl 6: Shrnutí 223 // Oddíl 7: Klíčová slova 225 // Oddíl 8: Internetové stránky 226 // Oddíl 9: Doporučená literatura a reference 227 // Další literatura a odkazy 227 // Oddíl 10: Zkušební otázky 228 // KAPITOLA 2 // Justice a vnitřní politika 231 // Oddíl 1: Cíle této kapitoly a předpokládané znalosti 231 // Oddíl 2: Shrnutí a úvod 232 // Obsah // Oddíl 3: Přeliv 232 // Oddíl 4: Historický vývoj 233 // Oddíl 5: Trevír a Schengen 233 // Oddíl 6: Maastrichtská smlouva a Amsterodamská smlouva: // současný vývoj 235 // Oddíl 7: Závěry ’V’ 238 // Oddíl 8: Shrnutí 239 // Oddíl 9: Klíčová slova 241 // Oddíl 10: Internetové stránky 242 // Oddíl 11: Literatura 243 // Oddíl 12: Zkušební otázky 243 // KAPITOLA 3 // sociální politika 246 // Oddíl 1: Cíle a předpokládané znalosti 246 // Oddíl 2: Úvod a shrnutí 247 // Oddíl 3: Která sociální politika? 247 // Oddíl 4: Historický vývoj sociální politiky EU 248 // Oddíl 5: Chronologie 250 // Oddíl 6: Vývoj sociálních výdajů v EU 251 // Oddíl 7: Dynamika integrace sociální politiky 253 //
Oddíl 8: Potenciální důsledky ekonomické a měnové unie 255 // Oddíl 9: Několik návrhů na reformu 256 // Oddíl 10: Závěry 258 // Oddíl 11: Shrnutí 258 // Oddíl 12: Klíčová slova 260 // Oddíl 13: Internetové stránky 261 // Oddíl 14: Literatura 261 // Oddíl 15: Zkušební otázky 26З // KAPITOLA 4 // Rozšíření na východ 266 // Oddíl 1: Cíle této kapitoly a získané znalosti 266 // Oddíl 2: Shrnutí 267 // Oddíl 3: Názory lidí ve východoevropských zemích, // které se v budoucnu připojí k EU 267 // Obsah // Oddíl 4: Reálný ekonomický dopad: průmyslová výroba, příjmy a zaměstnanost 270 // Oddíl 5: Zahraniční investice a obchod 272 // Oddíl 6: Začátek procesu rozšiřování EU na východ 274 // Oddíl 7: Pozice České republiky v procesu přistoupení do EU koncem roku 2002 277 // Oddíl 8: Principy Společné zemědělské politiky a důvody jejího zavedení 279 // Oddíl 9: Základní principy společné obchodní politiky 281 // Oddíl 10: Shrnutí 282 // Oddíl 11: Doporučená literatura a reference 283 // Oddíl 12: Internetová spojení 284 // Oddíl 13: Klíčová slova 285 // Oddíl 14: Kontrolní otázky 286 // Rejstřík 289

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC