Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:9x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998
215 s.

objednat
ISBN 80-7192-262-5 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 5
České katolické biblické dílo ; [vol.] 10
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
Obsahuje úvod
Bibliografie: s. 209
Evangelium podle Jana - výklady a exegeze
000029412
OBSAH // PRVNÍ ČÁST: // ÚVOD... 9 // 1. Osnova... 9 // 2. Teologický charakter... 10 // 3. Literární charakter... 12 // 4. Místo a doba sepsání... 14 // 5. Celistvost a autor... 15 // 6. Členění... 17 // 7. Význam Janova evangelia pro současnost... 18 // 8. Slovo k tomuto komentáři... 19 // DRUHÁ ČÁST: // KOMENTÁŘ... 21 // A. // ZJEVENÍ SYNOVY SLÁVY PŘED SVĚTEM (kap. 1-12)... 22 // I. Prolog čili Vstupní hymnus (1,1-18)... 22 // 1. Vyznání obce věřících (1,14-18)... 22 // 2. Přede všemi časy u K oha (1,1 -13)... 24 // II. Začátky v Galileji (1,19-2,21)... 26 // 1. Svědectví Jana Křtitele (1,29-34)... 26 // 2. První učedníci (1,35-51)... 28 // 3. První znamení (2,1-21)... 30 // III. Začátky v Jeruzalémě (2,13-3,36)... 33 // 1. Prorocké jednání, které je znamením: // „Očištění chrámu" (2,13-22)... 33 // 2. Rozhovor s Nikodémem (3,1-21)... 35 // 3. Poslední svědectví Jana Křtitele (3,22-36)... 41 // IV. Ježíšovo sebezjevení v Samaří - návrat do Galileje (kap. 4) . 44 // 1. Rozhovor se Samařankou u Jákobovy studny (4,1 -26)... 44 // 2. Úspěšná misie u Samařanů (4,27-42)... 49 // 3. Druhé znamení v Galileji: // Uzdravení syna královského služebníka (4,43-54)... 50 // V. Ježíš, chléb života (kap. 6)... 53 // 1. Velké znamení zázračného nasycení (6,1-15)... 53 // 2. Ježíš se zjevuje svým učedníkům na moři (6,16-21)... 55 // 5 // 3. Ježíš, pravý chléb života (6,22-51)...
56 // 4. Víra a eucharistie (6,51 с-58)... 60 // 5. Krize v kruhu učedníků (6,60-71)... 61 // VI. Konflikt v Jeruzalémě (kap. 5)... 64 // 1, Provokativní uzdravení (5,1-18)... 64 // 2. Bohem zplnomocněný soudce (5,19-47)... 66 // VII. Ježíšovo sebczjevení o slavnosti Stánků (kap. 7)... 72 // 1. Nevíra Ježíšových příbuzných (7,1-13)... 73 // 2. Diskuse o Ježíšově původu (7,14-30)... 73 // 3. Cíl Ježíšovy cesty (7,31-36)... 77 // 4. Ježíš, pramen Ducha (7,37-39)... 77 // 5. Diskuse o Ježíšově mesianitě (7,40-52)... 79 // VIII. Nesuďte! Ježíš a cizoložná žena (8,1-11)... 80 // IX. Další spory v Jeruzalémě (8,12-59)... 82 // 1. Úvod: O problematice Ježíšových řečí v Janově evangeliu 82 // 2. Ježíš, světlo světa (8,12-20)... 84 // 3. Ježíšův odchod a vyvýšení (8,21-29)... 85 // 4. Pravá svoboda a původ od Abraháma (8,30-59)... 88 // X. Uzdravení slepého člověka; teologické důsledky (kap. 9)... . 96 // XI. Pastýřská řeč (kap. 10)... 102 // 1. Ježíš, dveře (10,1-10)... 102 // 2. Ježíš, „dobrý pastýř“ (10,11-21)... 103 // 3. Právní spor, zda Ježíš je Mesiáš (10,22-39)... 106 // XII. Známem, kterým bylo vzkříšení Lazara, a jeho následky // (kap. 11)... 110 // 1. Rozšířené přepracování... 110 // 2. Teologické pozadí zázraku (11,1-16)... 111 // 3. Výklad předem: Ježíš je „vzkříšení a život“ (11,17-27)... 113 // 4. Vzkříšení Lazara (11,28-44)... 115
// 5. Rozdílné reakce (11,45-53)... 116 // XIII. Před utrpením (kap. 12)... 119 // 1. Vůně života (12,1-11)... 119 // 2. Vjezd krále (12,12-19)... 121 // 3. Poslední slovo světu (12,20-36)... 122 // 4. Úvaha nad tajemstvím nevíry (12,37-50)... 127 // 6 // K. // ZJEVENÍ SYNOVY SLÁVY // V KRUHU JEHO PŘÁTEL (kap. 13-20)... 131 // I. Znamení, kterým je umývám nohou (13,1-20)... 131 // H. Označení zrádce (13,21-30)... 135 // III. První řeč na rozloučenou (13,31-14,31)... 139 // I. První oznámení odchodu (13,31-38)... 139 // 2. Odchod k Otci (14,1-17)... 141 // 3. Ježíšův opětovný příchod (14,18-31)... 146 // IV. Druhá řeč na rozloučenou (15,1-16,33)... 154 // 1. Víra, která v lásce přináší ovoce (15,1-17)... 154 // 2. Pronásledovaná obec a její Přímluvce (15,18-16,15)... 157 // 3. Zaslíbení opětovného shledání (16,16-33)... 165 // V. Odcházející Vyslanec se modlí k Otci (kap. 17)... 169 // 1. Shrnutí janovské teologie zjevení... 169 // 2. Zpětný pohled a základní prosba za oslavení (17,1-5)... 170 // 3. Prosba za osiřelé učedníky (17,6-19)... 171 // 4. Prosba za budoucí obec (17,20-24)... 173 // VI. Ježíšovo utrpení a vyvýšení na kříži (kap. 18)... 176 // 1. Úvod: Charakter janovské zprávy o utrpení... 176 // 2. Zatčení (18,1-12)... 177 // 3. Výslech u Annáše a Petrovo zapření (18,13-27)... 178 // 4. Ježíš před Pilátem (18,28-19,16a)... 179 // 5. Ježíšovo vyvýšení (19,16b-30)...
188 // 6. Ježíš, nový velikonoční beránek (19.31 -42)... 191 // VII. Opětovné shledání a vyslání (kap. 20)... 194 // 1. Objevení prázdného hrobu // a zjevení Marii Magdalské (20, 1-18)... 194 // 2. Vyslání svědků (20,19-23)... 198 // 3. Obrácení pochybovače - „nevěřící Tomáš“ (20,24-29)... 201 // 4. Závěrečné evangelistovo slovo (20,38n)... 202 // VIII. Dodatek: Zjevení Vzkříšeného v Galileji (kap. 21)... 203 // 1. Některé nápadné zvláštnosti... 203 // 2. Zjevení Vzkříšeného (21,1-14)... 204 // 3. Petr je pověřen službou pastýře (21,15-19)... 206 // 4. Učedník, který „zůstává“ (21,20-23)... 208 // 7 // TŘETÍ ČÁST: // I. Literatura... 209 // II. Práce s biblí - otázky... 212 // SEZNAM EXKURZŮ: // Janovský dualismus... 39 // Znamení a víra... 51 // Výroky „Já jsem“... 58 // Janovská přítomnostní eschatologie... 68 // Ježíšova hodina - jeho vyvýšení a oslavení... 75 // Židé v Janově evangeliu a situace janovské obce... 92 // Učedník, kterého Ježíš miloval... 136 // Působení Ducha podle výroků o Duchu v řečech na rozloučenou... 150 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC