Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Zvon, 1995
137 s.

objednat
ISBN 80-7113-139-3 (brož.)
Obsahuje seznam zkratek
Jan Pavel II., papež, 1920-2005 - encykliky
000029415
Úvod ... 7 // I. kapitola // Prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země Současná nebezpečí pro lidský život // „Povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.“ // (Gn 4,8): u samotného počátku násilí proti životu... 14 // „Cos to učinil?“ (Gn 4,10): oslabeni smyslu pro hodnotu života . 18 // „Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ (Gn 4,9): // špatně pochopený smysl svobody... 25 // „Budu se muset skrývat před tvou tváří“ (Gn 4,14): // oslabení vztahu k Bohu i k člověku... 30 // „Vy však jste přistoupili a byli jste pokropeni krví“ // (srov. Žid 12, 22-24): znamení naděje a pozvání k úkolu ... 34 // II. kapitola // Já jsem přišel, aby měli život // Křesťanská zvěst o životě // „Život se zjevil a my jsme ho viděli“ (1 Jan 1,2): // pohled upřený na Krista, „Slovo života“... 40 // „Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou“ // (Ex 15,2): život je vždy dobro... 42 // „ ... jeho jméno dalo sílu tomuto člověku, kterého vidíte i znáte“ (Sk 3,16): Ježíš naplňuje smysl života uprostřed // proměnlivosti lidské existence... 43 // Předurčeni k tomu, „aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna“ // (Řím 8,29): sláva Boží se svým jasem odráží ve tváři člověka . . 45 // „Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky“ // (Jan 11,26): dar věčného života... 49 // „Za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra“ // (Gn 9,5): úcta a láska ke každému životu... 51 // Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si ji ... “ // (Gn 1,28): zodpovědnost člověka vůči životu... 54 // „Tys přece stvořil mé ledví“ (Ž 139,13): důstojnost // dosud nenarozeného dítěte... 57 // „Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: ’Jsem tak sklíčen’“ //
(Ž 116,10): život ve stáří a v bolesti... 59 // „Všichni, kdo se jí drží, (přijdou) k životu“ (Bar 4,1): od // zákona ze Sinaje k daru Ducha // „Budou hledět na toho, kterého probodli“ (Jan 19,37): na stromě kříže se naplňuje evangelium života // III. kapitola Nezabiješ // Posvátný Boží zákon „Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání“ // (Mt 19,17): Radostná zvěst a přikázání... 67 // „Za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra“ // (Gn 9,5): život člověka je posvátný a nedotknutelný... 69 // „Tvé oči mě viděly v zárodku“ (Ž 139,16): hrůzná ničemnost potratu... 74 // „Já usmrcuji i obživuji“ (Dt 32,39): tragika eutanázie... 82 // „Více je třeba poslouchat Boha než lidi“ (Sk 5,29): zákon občanský a zákon morální... 88 // „Miluj...svého bližního jako sám sebe“ (Lk 10,27): // „podporuj“ život... 97 // IV. kapitola // Mně jste učinili // O nové kultuře lidského života // „Vy však jste ... lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal“ (1 Petr 2,9): lid života a pro život // „Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám“ (1 Jan 1,3): hlásat Radostnou zvěst o životě // „Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně“ (Ž 139,14): oslavovat Radostnou zvěst o životě // „Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky?“ (Jak 2,14): sloužit Radostné zvěsti o životě // „Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna“ (Ž 127,3): rodina - „svatyně života“ // „Žijte jako děti světla“ (Ef 5,8): nezbytné uskutečnění kulturní přeměny // „Toto píšeme, aby naše radost byla úplná“ (1 Jan 1,4): Radostná zvěst o životě je tu pro celou lidskou společnost //
Závěr // pak se objevilo na nebi veliké znamení: // Žena oděná sluncem“ (Zj 12,1): mateřství Marie a církve... 129 // Ten drak se postavil před ženu ... aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí“ (Zj 12,4): život je ohrožován silami zla . . . 130 // Smrt už více nebude“ (Zj 21,4): záře vzkříšení... 131 // Seznam zkratek...134

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC