Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Avicenum, 1980
367 s. : il. ; 8°

objednat
Přehledy literatury
Seznamuje s moderními metodami používanými při zjišťování toxických látek v lidském organismu. Sleduje zejména vstřebávání a přeměnu těchto látek v organismu a jejich vylučování. Podává toxikologicko-hygienickou charakteristiku jednotlivých průmyslových škodlivin, popisuje osvědčené analytické metody a vysvětluje expoziční testy založené na stanovení cizorodých látek v biologických tekutinách a ve vydechovaném vzduchu..
000029545
Předmluva ...15 // Osud průmyslových škodlivin v organismu (Z. Bardoděj) ...17 // Vstup látek do organismu ...17 // Pohyb látek v těle ...19 // Přeměna látek v těle ...19 // Vylučování z těla ...23 // Exposiční testy ...25 // Závěry ...26 // Literatura ...27 // Exposični testy založené na stanoveni cizorodých látek v biologických // tekutinách (F. Šedivec) ...30 // Teoretické aspekty ...30 // Vzorky biologických tekutin a doba jejich odběru ...34 // Technika odběru vzorků ...35 // Způsoby vyjadřování výsledků vyšetřeni biologických tekutin 36 // Odvozování závislosti mezi úrovní exposice a hladinou cizorodé látky v biologických tekutinách ...40 // Normální hladina „cizorodé“ látky ...41 // Biologické limity ...43 // Význam exposičních testů ...44 // Literatura ...44 // Exposiční testy založené na stanovení cizorodých látek ve vydechovaném // vzduchu (F. Šedivec) ...46 // Teoretické aspekty ...46 // Doba odběru vzorků ...49 // Druhy vzorků vydechovaného vzduchu ...51 // Technika odběru vzorků ...51 // Analytické metody ...54 // Interpretace výsledků ...56 // Sestrojování diagramů ...56 // Údaje literatury ...57 // Faktory’, které mohou ovlivňovat výsledky testů ...60 // Možnosti praktického využití ...60 // 5Literatura ...01 // Anilin ...64 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...64 // Působení. Metabolismus ...64 // Význam stanovení p-aminofenolu v moči ...64 // Význam stanovení methemoglobinu a sulfhemoglobinu ...65 // Analytické metody (S. Škramovský) ...66 // Stanovení p-aminofenolu ...66 // Literatura ...67 // Arsen ...68 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...68 // Působení. Metabolismus ...68 // Význam stanovení v krvi, v moči a ve vlasech ...68 // Analytické metody (V. Šedivec) ...69 //
Fotometrické stanovení: ...69 // Metoda s diethyldithiokarbaminanem stříbrným ...69 // Metoda molybdenové modři ...75 // Jiné metody ...77 // Literatura ...78 // Benzen ...80 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...80 // Působení. Metabolismus ...80 // Význam stanovení benzenu v krvi, v moči, ve vydechovaném vzduchu a v orgánech ...80 // Význam stanovení fenolu v krvi a v moči ...81 // Síranový test ...84 // Analytické metody ...84 // Stanovení benzenu v krvi — metoda polarografická (Z. Bardodej) ...84 // Stanovení benzenu v krvi — metoda plynové chromatografie // (V. Šedivec) ...86 // Stanovení fenolu v moči — metoda fotometrická (Z. Bardoděj) 88 // Stanovení fenolu v moči — metoda plynové chromatografie // (V. Šedivec) ...90 // Literatura ...94 // Beryllium ...97 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...97 // Působení. Metabolismus ...97 // Význam stanovení v moči a ve tkáních ...97 // Analytické metody’ (S. Škramovský) ...98 // Fotometrické stanovení beryllia ...98 // Jiné metody ...100 // Literatura ...100 // Ethanol ...101 // Toxikologieko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...101 // Působení. Metabolismus ...101 // Význam stanovení v krvi a ve vydechovaném vzduchu ...101 // Analytické metody (V. Šedivec) ...102 // Stanovení v krvi a v moéi: ...102 // Metoda Widmarkova ...102 // Metoda plynové chromatografie ...106 // Literatura ...109 // Dinitrobcnzen viz Nitro benzen ...110 // Ethyl benzen ...111 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...111 // Působení. Metabolismus ...111 // Význam stanovení kyseliny mandlové v moči ...111 // Analytické metody a literatura viz Styren ...111 // Ethylenglykoldinitrát a nitroglycerin ...112 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...112 //
Působení. Metabolismus ...112 // Význam stanovení dusičnanů v moči ...112 // Analytické metody (Z. Bardoděj) ...113 // Stanovení dusičnanů v moči podle Vašáka ...113 // Literatura ...114 // Fenol ...116 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (A. David) ...115 // Působení. Metabolismus ...115 // Význam stanovení fenolu v moči ...116 // Analytické metody viz Benzen ...116 // Literatura ...116 // Fluor ...118 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (A. David) ...118 // Působení. Metabolismus ...118 // Význam stanovení fluoru ...119 // Analytické metody (Z. Bardoděj) ...121 // Stanovení fluoridů v moči iontovou selektivní elektrodou .. 121 // Fotometrické stanovení fluoridů v moči podle Pantůčka .. 123 // Literatura ...124 // Furai ...127 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (V. Šedivec) ...127 // 7Působení. Metabolismus ...127 // Význam stanovení metabolitů v moči ...127 // Analytické metody (F. Šedivec) ...130 // Stanovení furoylglycinu v moči — metoda spektrální absorpce // v UV oblasti ...130 // Stanovení „celkové kyseliny pyroslizové“ — metoda plynové // chromatografie ...131 // Jiné metody ...132 // Literatura ...133 // Chrom ...134 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (A. David) ...134 // Působení. Metabolismus ...134 // Význam stanovení chrómu v biologickém materiálu ...135 // Analytické metody (S. Škramovský) ...136 // Polarografická metoda ...136 // Jiné metody ...138 // Literatura ...139 // Kadmium ...141 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (A. David) ...141 // Působení. Metabolismus ...141 // Význam stanovení kadmia v krvi a v moči ...142 // Proteinurie ...143 // Analytické metody (S. škramovský) ...144 // Metoda dithizonová v modifikaci Buchalové ...144 // Jiné metody ...147 // Literatura ...147 // Kysličník uhelnatý ...151 //
Toxikologicko-hygienická charakteristika (A. David) ...151 // Působení. Metabolismus ...151 // Význam stanovení karbonylhemoglobinu ...154 // Analytické metody (Z. Bardoděj) ...155 // Stanovení karbonylhemoglobinu podle Heilmeyera ...157 // Stanoven í karbonylhemoglobinu podle Buchwalda ...157 // Stanovení kysličníku uhelnatého v krvi podle Berky ...159 // Stanovení karbonylhemoglobinu Wolfovou metodou ...161 // Stanovení kysličníku uhelnatého v alveolárním vzduchu ...163 // Literatura ...164 // Mangan ...167 // Toxikologicko-hygienická charakteristika [J. Teisinger) ...167 // Působení. Metabolismus ...167 // Význam stanovení v biologickém materiálu ...167 // 8Analytické metody (V. Šedivec) ...168 // Fotometrické stanovení jako manganistan ...168 // Fotometrické stanovení na základě barevné reakce s formaldoximem ...171 // Jiné metody ...173 // Literatura ...174 // Methanol ...176 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...176 // Působení. Metabolismus ...176 // Význam stanoveni methanolu v krvi a v moči ...176 // Význam stanovení kyseliny mravenčí v moči ...177 // Analytické metody (F. Šedivec) ...177 // Stanovení methanolu v krvi a v moči — metoda fotometrická // s kyselinou chromotropovou ...177 // Stanovení methanolu v krvi a v moči — metoda plynové chromatografle ...180 // Stanovení kyseliny mravenčí v moči -— metoda plynové chromatografle ...181 // Jiné metody ...184 // Literatura ...185 // Mcthylchlorid ...188 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...188 // Působení. Metabolismus ...188 // Analytické metody viz Methylchloroform ...188 // Literatura ...189 // Methylenchlorid ...190 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...190 // Působení. Metabolismus ...190 // Význam stanovení methylenchloridu ...190 //
Význam stanovení karboxyhemoglobinu ...191 // Analytické metody viz Methylchloroform ...191 // Literatura ...191 // Methylchloroform ...192 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...192 // Působení. Metabolismus ...192 // Význam stanovení methylchloroformu ve vydechovaném vzduchu a metabolitů v moči ...192 // Analytické metody pro stanovení methylchloridu, methylenchloridu a methylchloroformu (F. Šedivec) ...193 // Literatura ...193 // 9Nitrobenzen a dinitrobenzen ...194 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...194 // Působení. Metabolismus ...194 // Význam stanovení nitrobenzenu ...194 // Význam stanovení metabolitů ...194 // Analytické metody (S. Škramovský) ...195 // Stanovení nitrobenzenu v krvi polarografickou metodou podle // Teisingera ...196 // Stanovení p-nitrofenolu v moči ...197 // Spektrofotometrické stanovení hemoglobinu a sulfhemoglobinu // {Z. Bardoděj) ...199 // Literatura ...201 // Nitroglycerin viz Ethylenglykoldinitrát ...202 // Olovo ...203 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teininger) ...203 // Působení. Metabolismus ...203 // Hladina olova v krvi ...203 // Význam stanovení olova v moči ...204 // Mobilisace olova pomocí CaNa.EDTA ...204 // Olovo ve stolici ...206 // Olovo ve vlasech ...206 // Význam stanovení koproporfyrinu v moči ...207 // Význam určení delta-aminolevulové kyseliny v moči ...207 // Význam stanovení dehydratasy kyseliny delta-aminolevulové 208 // Význam určení volného protoporfyrinu v červených krvinkách 208 // Význam stanovení aminoacetonu a kyseliny hydroxy-indoloctové ...209 // Analytické metody (V. Šedivec) ...209 // Stanovení olova v krvi a v moči: ...209 // Metoda dithizonová ...209 // Metoda polarografická ...217 // a) krev ...218 // b) moč ...220 // Metoda atomové absorpční spektrometrie ...222 //
a) analysa krve ...222 // b) analysa moči ...225 // Stanovení kyseliny delta-aminolevulové v moči (Z. Bardoděj) 227 // Stanovení koproporfyrinu v moči (Z. Bardoděj) ...230 // A. Semikvantitativní fluorimetrická metoda podle Hoschka ...231 // B. Metoda spektrofotometrická ...232 // Stanovení volného erytrocytárního protoporfyrinu IX’ ...233 // 10Stanovení aktivity dehydratasy kyseliny delta-aminolevulové // v krvi ...234 // Jiné metody ...236 // Literatura ...237 // Organofosfáty ...246 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (A. David) ...245 // Působení. Metabolismus ...245 // Význam stanovení aktivity cholinesterasy v krvi ...246 // Význam stanovení metabolitú v moči ...247 // Analytické metody (8. Škramovský) ...248 // Stanovení p-nitro-m-kresolu ...248 // pH-metrické stanovení aktivity cholinesterasy ...250 // Fotometrické stanovení cholinesterasy ...251 // Literatúra ...253 // Pcntachlorfenol ...256 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (?. David) ...256 // Působení. Metabolismus ...256 // Význam stanovení pentachlorfenolu ...256 // Analytická metoda (Z. Bardoděj) ...256 // Spektrofotometrické stanovení pentachlorfenolu ...257 // Literatura ...258 // Rtu f ...259 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (A. David) ...259 // Působení. Metabolismus ...259 // Význam stanovení kovové rtuti a anorganických sloučenin rtuti 261 // Analytické metody (Z. Bardodéj) ...264 // Stanovení rtuti v moči studenou atomovou absorpční spektrofotometrií podie Gage a Warrenové ...265 // Stanovení rtuti v moči spektrofotometricky dithizonem podie // Houskové ...267 // Stanovení celkové rtuti, rtuťnatých a methylrtuťnatých solí // v krvi studenou atomovou absorpční spektrofotometrů ...269 // Literatura ...272 // Sírouhlík ...278 //
Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...278 // Působení. Metabolismus ...278 // Význam stanovení sírouhlíku v krvi, v moči a v dechu ...278 // Význam jodazidového testu ...279 // Význam stanovení kyseliny pyridoxinové a xanthurenové .. 279 // Analytické metody ( V. Šedivec) ...280 // Fotometrické stanovení sírouhlíku v krvi a v moči ...280 // 11Jodazidový test ...282 // Stanovení kyseliny 4-pyridoxinové л7 moôi metodou spektroťluorimetrickou ...285 // Stanovení kyseliny xanthurenové v moči metodou fotometrickou ...286 // Jiné metody ...287 // Literatura ...288 // Styren ...291 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...291 // Působeni. Metabolismus ...291 // Význam stanovení metabolitů styrenu v moči ...291 // Analytické metody (Z. Bardoděj) ...292 // Fotometrické stanovení kyseliny mandlové v moči ...293 // Polarografické stanovení kyseliny mandlové v moči ...294 // Polarografické stanovení kyseliny fenylglyoxylové v moči 295 // Stanovení kyseliny mandlové a fenylglyoxylové v moči — metoda plynové chromatografie ( V. Šedivec) ...295 // Jiné metody ...297 // Literatura ...297 // Tetrachlorethylen ...300 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (A. David) ...300 // Působení. Metabolismus ...300 // Význam stanovení tetrachlorethylenu a jeho metabolitů ...300 // Analytické metody viz Trichlorethylen ...301 // Literatura ...301 // Thallium ...303 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...303 // Působení. Metabolismus ...303 // Význam stanovení v krvi a v moči ...303 // Analytické metody (S. Škramovský) ...303 // Polarografická metoda ...304 // Fotometrická metoda ...305 // Jiné metody ...306 // Literatura ...306 // Toluen ...308 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...308 // Působení. Metabolismus ...308 //
Význam stanovení toluenu v biologickém materiálu ...308 // Význam stanovení metabolitů v moči ...308 // Analytické metody (V. Šedivec) ...310 // Stanovení toluenu v krvi ...310 // 12Stanovení kyseliny hippurové v moéi — metoda fotometrická 310 // A. Reakce s p-dimethylaminobenzaldehydem ...312 // B. Reakce s benzensulfonylchloridem ...313 // Stanovení kyseliny hippurové v moéi — metoda spektrální absorpce v U V oblasti ...314 // Stanovení kyseliny hippurové v moéi — metoda plynové chromatografie ...315 // Stanovení „celkové kyseliny benzoové“ — metoda plynové chromatografie ...320 // Jiné metody ...321 // Literatura ...321 // Trichlorethylen ...325 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (A. David) ...325 // Působení. Metabolismus ...325 // Význam stanovení trichlorethylenu a jeho metabolitů ...326 // Analytické metody ...329 // Stanovení trichlorethanolu a kyseliny trichloroctovó v moči // Fujiwarovou reakcí (Z. Bardoděj) ...329 // Stanovení trichlorethanolu a kyseliny trichloroctové v krvi — // metoda plynové chromatografie (V. Šedivec) ...332 // Stanovení celkového trichlorethanolu v moči — metoda plynové chromatografie (V. Šedivec) ...334 // Stanovení kyseliny trichloroctové v moči — metoda plynové // chromatografie (V. Šedivec) ...337 // Jiné metody ...338 // Literatura ...338 // Trinitrotoluén ...343 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...343 // Působení. Metabolismus ...343 // Význam stanovení metabolitů v moči ...343 // Analytické metody (S. Škramovský) ...344 // Polarografická metoda ...344 // Websterova reakce ...345 // Literatura ...345 // Vanad ...347 // Toxikologicko-hygienická charakteristika [A. David) ...347 // Působení. Metabolismus ...347 // Význam stanovení v biologickém materiálu ...347 //
Analytické metody (V. Šedivec) ...348 // Stanovení vanadu v krvi, v moči a ve stolici — metoda fotometrická ...348 // 13Polokvantitativní stanovení v moči na základě katalytického // účinku ...352 // Jiné metody ...354 // Literatura ...355 // Xyleny ...357 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (J. Teisinger) ...357 // Působení. Metabolismus ...357 // Význam stanovení metabolitů v moči ...357 // Analytické metody (V. Šedivec) ...359 // Stanovení xylenů v krvi — metoda plynové chromatografie 359 // Stanovení „celkových toluylových kyselin“ v moči — metoda // plynové chromatografie ...359 // Jiné metody ...303 // Literatura ...363 // Zinek ...365 // Toxikologicko-hygienická charakteristika (A. David) ...365 // Působení. Metabolismus ...365 // Význam stanovení zinku ...365 // Analytické metody (Z. Bardoděj) ...366 // Stanovení zinku v moči atomovou absorpční spektrofotometrií 366 // Literatura ...366
(OCoLC)42168397
cnb000406261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC