Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2007
164 s. : il., mapy, grafy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7212-462-6 (brož.)
Pod názvem: Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Ministerstvo životního prostředí
000029660
SituaCní zprAva ke Strategii udržitelného rozvoje České republiky // OBSAH // Seznam grafů 4 // Seznam tabulek 6 // Úvod 9 // I. Ekonomický pilíř: posilování konkurenceschopnosti ekonomiky 17 // LA HDP na osobu 17 // I.B Podíl vládního deficitu/přebytku na HDP a podíl vládního dluhu na HDP 22 // I.C Podíl běžného účtu platební bilance na HDP 29 // I.D Produktivita práce 33 // I.E Přepravní náročnost v dopravě 36 // I.F Energetická náročnost HDP ’ 42 // I.G Spotřeba primárních energetických zdrojů 45 // I. H Podíl energie z obnovitelných zdrojů 49 // II. Environmentální pilíř: ochrana přírody, ŽP, přírodních zdrojů a krajiny, // environmentální limity 54 // ILA. Emise CO2 ekvivalentní na obyvatele 54 // IL? Emise CO2 ekvivalentní na jednotku HDP 59 // II. C Materiálová spotřeba 63 // ILD Materiálové využití odpadů 68 // ILE Spotřeba základních živin v minerálních hnojivech 72 // IL F. Spotřeba přípravků na ochranu rostlin 75 // ILG Index běžných druhů volně žijících ptáků 76 // ILH Index defoliace 81 // ILI Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy 85 // ILJ Výdaje na ochranu životního prostředí a veřejné výdaje na ochranu životního prostředí 87 // III. Sociální pilíř: posílení sociální soudržnosti a stability 92 // HLA Očekávaná délka života 92 // III.B Míra úmrtnosti . 95 // III.C Obecná míra nezaměstnanosti 97 // III.D Registrovaná
míra nezaměstnanosti 101 // HLE Míra zaměstnanosti starších pracovníků 104 // HI.F Regionální rozptyl zaměstnanosti 107 // III. G Populace žijící pod hranicí chudoby před a po sociálních transferech 112 // IV. Výzkum, vývoj, vzdělávání 115 // IVA Nej vyšší dosažené vzdělání 115 // IVB Výdaje na výzkum a vývoj 119 // IVO Přístup ? internetu 123 // V Evropský a mezinárodní kontext 131 // V. A Celková zahraniční rozvojová spolupráce 131 // VI. Správa věcí veřejných 135 // VI.A Index vnímání korupce 135 // VLB Dostupnost veřejných služeb kultury 140 // VI.C Průměrná délka soudního řízení 148 // VI.D Pokrytí území ČR schválenou územně plánovací dokumentací obcí 153 // VI.E Občanská společnost 159 // Přehled indikátorů s gestory 160 // Seznam zkratek 162 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC