Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

česká výslovnostní norma (@@20121009-17:45:19@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(8.4) Půjčeno:84x 
BK
Vyd. 2., opravené
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
194 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-405-1 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra českého jazyka
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 190-193
Fonologie - učebnice vysokošk.
Fonetika - učebnice vysokošk.
Čeština - fonetika - učebnice vysokošk.
000030249
0 Úvod 9 // 1 Disciplíny zabývající se studiem řeči 11 // 2 Zvukový projev a jeho záznam Fonetická transkripce 17 // 2.1 Písmo a pravopis 17 // 2.2 Transkripce 20 // 2.2.1 Přepis samohlásek 23 // 2.2.2 Přepis souhlásek 24 // 2.2.3 Zápis členění řeči 25 // 2.2.4 Zápis modulace souvislé řeči 25 // 2.2.5 Vědecká transkripce 27 // 2.2.6 Jiné typy transkripce 29 // 2.3 Transliterace 29 // 3 Základní fonetické poj my 31 // Základní typy fonetických bádání 32 // 4 Organogenetická (artikulační, fyziologická) fonetika 35 // 4.1 Mluvní orgány a jejich funkce 36 // 4.2 Nervové řízení řečové činnosti 36 // 4.2.1 Řečové neurózy 37 // 4.3 Orgány podílející se na vlastní artikulaci 37 // 4.3.1 Ustrojí dýchací (respirační) 37 // 4.3.2 Ústrojí hlasové (fonační) 38 // 4.3.2.1 Péče o hlas 41 // 4.3.3 Ústrojí modifikující 41 // 4.3.3.1 Elementární diferenciace zvuků řeči 43 // 4.3.3.2 Aktivní a pasivní mluvní orgány 44 // 4.3.3.3 Aktivní mluvní orgány 44 // 4.3.3.3.1 Artikulace vokálů 47 // 4.3.3.3.2 Artikulace konsonantů 48 // 34.3.3.4 Pasivní mluvní orgány 49 // 4.4 Relevance artikulačních rysů hlásek 50 // 4.5 Vady výslovnosti 51 // 4.6 Metody poznávání artikulace 51 // 5 Akustická a auditívni fonetika 55 // 5.1 Základní fyzikální vlastnosti zvuku 55 // 5.2 Akustické vlastnosti lidské řeči 57 // 5.3 Typy hlásek z akustického hlediska 58 // 5.3.1 Vokalické zvuky 59 // 5.3.1.1 Diferenciace jednoduchých vokálů 59 // 5.3.1.2 Dvojhláska (diftong) 61 // 5.3.2 Hlásky se zvláštní formantovou strukturou 62 // 5.3.2.1 Glide (souhláska klouzavá) 62 // 5.3.2.2 Sonora 63 // 5.3.3 Hlásky šumové 63 // 5.3.2.1 Typy šumů tvořících konsonant 64 // 5.3.2.2 Další akustické vlastnosti konsonantů 64 // 5.3.2.3 Modifikace akustické charakteristiky 65 //
5.4 Akustické vlastnosti souvislé řeči 66 // 5.5 Eufonie 66 // 5.6 Percepce a porozumění řeči 67 // 5.6.1 Slyšení řeči 67 // 5.6.2 Porozumění řeči 68 // 5.7 Metody zkoumání akustické stránky řeči 69 // 6 Zvuková stavba souvislé řeči 71 // 6.1 Prostředky modulace souvislé řeči 71 // 6.2 Formy modulace souvislé řeči 73 // 6.2.1 Slovní přízvuk (akcent) 73 // 6.2.2 Větný přízvuk 73 // 6.2.3 Důraz : 74 // 6.2.4 Intonace 74 // 6.2.5 Emfáze 75 // 6.3 Členění souvislé řeči 75 // 6.3.1 Promluva 75 // 6.3.2 Výpověď 76 // 6.3.3 Výpovědní úsek 76 // 46.3.4 Slovo jako zvuková jednotka 76 // 6.3.5 Takt 76 // 6.3.6 Slabika 78 // 6.3.6.1 Vlastnosti formující slabiku 78 // 6.3.6.2 Stavba slabiky 79 // 6.4 Změny realizací v souvislé řeči 79 // 6.4.1 Typy změn realizací 80 // 6.4.2 Jednotlivé změny 81 // 6.4.2.1 Změny asimilační 81 // 6.4.2.2 Ostatní změny 82 // 7 Základní pojmy z fonologie 85 // 7.1 Fenologický relevantní zvukové jevy 87 // 7.2 Zvuková realizace fonému - alofony; jiné realizace 89 // 7.2.1 Typy alofonů 89 // 7.3 Foném jako jednotka systému 91 // 7.3.1 Inventář fonémů (paradigma fenologického systému) 91 // 7.3.2 Vztahy mezi fonémy 93 // 7.3.2.1 Společný srovnávací základ 93 // 7.3.2.2 Diferenciační příznak 94 // 7.3.2.3 Počet členů protikladu 95 // 7.3.2.4 Opozice ve vzájemném vztahu 95 // 7.3.2.5 Opozice stálá a neutralizovatelná 95 // 7.3.3 Korelace 96 // 7.3.4 Fenologické podsystémy jazyka 96 // 7.3.5 Zapojení fonémů do systému 97 // 7.4 Delimitativní signály z fonologického hlediska 97 // 7.5 Kombinatorika fonémů (fenologická syntagmatika) 99 // 7.5.1 Slabika z fonologického hlediska 99 // 7.5.2 Obsazení jádra a svahů slabiky fonémy 99 // 7.5.3 Fenologická stavba vyšších jednotek 100 // 7.6 Morfonologie 101 //
7.7 Subfonematická fonologie 102 // 7.7.1 Soubor distinktivních příznaků fonémů 104 // 7.7.2 Využití distinktivních rysů pro popis jazyka 106 // 7.8 Suprasegmentální fenologické jevy 107 // 7.9 Fenologická struktura jazyka a pravopis Fenologická transkripce 108 // 57.9.1 Zásady fonologické transkripce 109 // 8 Fonémy současné češtiny a jejich realizace 113 // 8.1 Podsystém českých vokalických fonémů 114 // 8.1.1 Inventář vokalických fonémů 114 // 8.1.2 Vztahy mezi vokalickými fonémy 114 // 8.1.3 Artikulace českých monoftongů 115 // 8.1.4 Akustika českých monoftongů 117 // 8.1.5 Realizace jednoduchých vokalických fonémů 119 // 8.1.5.1 Fonémy/a/,/á/ 119 // 8.1.5.2 Fonémy/e/,/é/ 119 // 8.1.5.3 Fonémy/i/,/i/ 120 // 8.1.5.4 Fonémy/о/,/0/ 120 // 8.1.5.5 Fonémy/u/,/ú/ 121 // 8.1.6 Dvojhlásky (diftongy) loni, /au/, /eu/ 121 // 8.1.7 Vokalické zvuky, které nejsou realizací žádného fonémů 122 // 8.1.8 Ortoepické poznámky 122 // 8.2 Podsystém českých konsonantických fonémů 122 // 8.2.1 Inventář konsonantických fonémů češtiny 122 // 8.2.2 Vztahy mezi konsonantickými fonémy 123 // 8.2.3 Artikulace konsonantů 125 // 8.2.4 Akustika konsonantů a jejich sluchové hodnocení 126 // 8.2.5 Realizace konsonantických fonémů 129 // 8.2.5.1 Okluzivy (závěrové souhlásky) : 129 // 8.2.5.1.1 Okluzivy labiální (bilabiální) - realizace fonémů /p/, /b/, /m/ 129 // 8.2.5.1.2 Okluzivy alveolárni (prealveolámí) - realizace fonémů /t/, lál, lni 130 // 8.2.5.1.3 Okluzivy palatální (prepalatální) - realizace fonémů /f/, /dV, /й/.132 // 8.2.5.1.4 Okluzivy velámí - realizace fonémů /k/, /g/ 133 // 8.2.5.1.5 Okluziva laryngální (glottální) 134 // 8.2.5.2 Semiokluzivy (souhlásky polozávěrové) 134 // 8.2.5.2.1 Prealveolámí semiokluzivy - realizace fonémů /с/, /3/ 135 //
8.2.5.2.2 Postalveolámí semiokluzivy - realizace fonémů /č/, /3/ 136 // 8.2.5.3 Konstriktivy (úžinové souhlásky) 137 // 8.2.5.3.1 Středové (centrální) konstriktivy 138 // 8.2.5.3.1.1 Konstriktivy labiodentální - realizace fonémů /f, v/ 138 // 8.2.5.3.1.2 Konstriktivy prealveolámí - realizace fonémů /s/, /z/ 139 // 8.2.5.3.1.3 Konstriktivy postalveolámí - realizace fonémů /§/, lži 140 // 8.2.5.3.1.4 Konstriktiva palatální - realizace fonémů /j/ 141 // 8.2.5.3.1.5 Konstriktivy velámí - realizace fonémů Ы 142 // 8.2.5.3.1.6 Konstriktiva laryngální - realizace fonémů /h/ 142 // 8.2.5.3.2 Konstriktiva boková (laterální) - realizace fonémů /1/ 143 // 8.2.5.3.3 Konstriktivy kmitavé (vibranty) - realizace fonémů /г/, /ř/ 144 // 68.2.5.3.3.1 Foném /г/ a jeho realizace 145 // 8.2.5.3.3.1 Foném /ř/ a jeho realizace 145 // 8.2.5.3.3.1 Foném/ř/ a jeho realizace 146 // 8.2.6 Ortoepické poznámky 147 // 8.3 Realizace předělů 147 // 8.4 Frekvence fonémů 147 // 9 Fonické prostředky souvislé řeči a jejich využití v češtině.149 // 9.1 Pauza 149 // 9.2 Intonace 149 // 9.3 Větný přízvuk 152 // 9.4 Slovní přízvuk (přízvuk taktový) 153 // 9.4.1 Umístění přízvuku v souvislé řeči 153 // 9.4.2 Zásady spisovného přizvukování 155 // 9.5 Takt v češtině 155 // 9.6 Řečové tempo 156 // 9.7 Využití prozodických prostředků při členění promluvy 156 // 10 Zákonitosti spojování fonémů v češtině // a výběru jejich alofonů 157 // 10.1 Slabika v češtině 157 // 10.2 Slovo 160 // 10.3 Členění zvuku řeči; předěly a jejich vyjadřování 161 // 10.3.2 Realizace fonémů v různých pozicích 162 // 10.3.2.1 Realizace fonémů po pauze 162 // 10.3.2.2 Realizace fonémů před pauzou 162 // 10.3.2.3 Realizace fonémů v úseku mezi dvěma terminálními předěly 163 //
10.3.2.3.1 Spojení dvou vokalických fonémů 163 // 10.3.2.3.2 Spojení vokalického a konsonantického fonémů 164 // 10.3.2.3.3 Spojení konsonantického a vokalického fonémů 164 // 10.3.2.3.4 Spojení konsonantických fonémů 165 // 10.3.2.3.4.1 Asimilace znělosti 165 // 10.3.2.3.4.2 Artikulační asimilace 168 // 10.3.2.3.4.3 Zjednodušování souhláskových skupin 170 // 10.3.3 Realizace fonémů v místech předělů - shrnutí 171 // 11 Zásady kultivované výslovnosti současné češtiny Ortoepie 172 // 11.1 Obsah ortoepie a ortofonie // 11.2 Příprava materiálů orientujících ve spisovnosti // 11.3 Obecné zásady výslovnosti přejatých slov // 711.4 Výslovnost vlastních jmen 180 // 11.5 Konkrétní ortoepické zásady 180 // 11.6 Ortofonie 181 // 11.6.1 Obměny znění hlásek vyplývající z regionálního rozčlenění češtiny.181 // 11.6.2 Obměny hlásek způsobené nepečlivostí 182 // 11.7 Ortoepie - kultivovaná výslovnost úseků mluvy 182 // 11.7.1 Výslovnostní jevy, které nečiní Cechům potíže , 182 // 11.7.2 Ortoepické problémy při spojování hlásek 183 // 11.8 Zvukové členění souvislé řeči a frázování 187 // 11.8.1 Přizvukováni 187 // 11.8.2 Intonace 189 // 11.8.3 Frázování 189 // 11.9 Materiály orientující ve spisovné výslovnosti 189 // 12 Literatura 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC