Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.8) Půjčeno:67x 
BK
4., přepracované a aktualizované vyd.
Praha : ASPI, 2007
503 s. : 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-276-1 (brož.)
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 468-474, rejstřík
Anglické resumé
000030736
Úvod 11 // I. oddíl - // 1 Sociální politika, jejŕpodstata // a základní charakteristika 17 // 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému 17 // 1.2 Pojetí sociální politiky 20 // 1.3 Základní principy sociální politiky 27 // 1.3.1 Princip sociální spravedlnosti 28 // 1.3.2 Princip sociální solidarity 32 // 1.3.3 Princip subsidiarity 34 // 1.3.4 Princip participace 35 // 1.4 Cíle sociální politiky a jejich charakter 37 // 1.4.1 Charakter sociálněpolitických cílů a způsob jejich tvorby 37 // 1.4.2 Vztah obyvatelstva k cílům (k sociální politice) 40 // 1.5 Souvislosti sociální a hospodářské politiky 41 // 2 Typy (modely) sociální politiky, // její funkce a nástroje 47 // 2.1 Objekty a subjekty sociální politiky 47 // 2.2 Typy (modely) sociální politiky a model sociální politiky ČR 51 // 2.3 Funkce sociální politiky 54 // 2.4 Nástroje sociální politiky 62 // 3 Účast státu v sociální politice 70 // 3.1 Role státu v sociální politice 71 // 3.2 Podstata, příčiny vzniku a fungování welfare state (sociálního státu) 74 // 3.3 Současné převažující názory na účast státu v sociální politice 81 // 3.4 Koncept sociálního tržního hospodářství 84 // 4 Proces transformace sociální politiky v ČR // 4.1 Charakteristika „socialistické sociálni politiky“ // 4.2 Obecná charakteristika procesu transformace // 4.3 Sociální reforma // 4.4 Orientace procesu transformace v dalším období // 5. Chudoba a sociální vyloučení ?4 // 5.1 Chudoba a problém chudoby v české společnosti 104 // 5.1.1 Koncepty chudoby // Nejčastější příčiny chudoby 111 // Nástroje a měření chudoby 43 // Hlavní možné způsoby řešení chudoby 116 // Charakteristika a výskyt chudoby v ČR po roce 1989 // Chudoba, sociální vyloučení a Evropský proces sociálního začleňování 123 //
Koncept sociálního vyloučení 123 // Evropský proces sociálního začleňování 126 // 6. Vývoj sociální politiky a sociální politika // 6.1. Evropské unie // Stručná charakteristika vývoje sociální politiky // . První vývojová etapa // Druhá vývojová etapa // 6.2 Hledání sociální politiky EU // 6.3 Strategie modernizace sociální ochrany // Měnící se prostředí systémů sociální ochrany // Základní cíle modernizace sociální ochrany // II. oddíl // 7. Sociální zabezpečení v sociálním systému společnosti // 7.1 Vymezení sociálního zabezpečení // 7.2 Základní faktory sociálního zabezpečení // Ekonomické faktory // Společensko-politické faktory // Demografické faktory // 7.3 Nová koncepce sociálního zabezpečení // 7.3.1 Minulý vývoj sociálního zabezpečení 171 // 7.3.2 Principy koncepce sociálního zabezpečení 174 // 7.3.3 Obecná teorie konstrukce dávky 177 // 8 Financování systému důchodového zabezpečení 182 // 8.1 Základní možnosti financování systému důchodového zabezpečení 182 // 8.1.1 Základní typy penzijních plánů 185 // 8.1.2 Základní typy konstrukce důchodového systému 186 // 8.1.3 Valorizace v důchodovém zabezpečení 188 // 8.2 Financování důchodového zabezpečení 191 // 8.2.1 Nedostatky způsobu financování do roku 1993 191 // 8.2.2 Způsob financování důchodů od roku 1993 192 // 8.3 Základní principy uspořádání systémů důchodového zabezpečení ve vyspělých zemích Evropy 196 // 8.3.1 Otevřená metoda koordinace a důchodové systémy v Evropě 198 // 8.3.2 Závěry pro Českou republiku ve sféře důchodového zabezpečení 201 // 9 Důchodové pojištění 205 // 9.1 Zabezpečované životní situace 205 // 9.2 Dávky důchodového pojištění 206 //
9.3 Vývoj, současný stav a perspektivy důchodového pojištění 215 // 9.3.1 Důchodová reforma v ČR 221 // 10 Penzijní připojištění 225 // 10.1 Význam penzijního připojištění 225 // 10.2 Základní charakteristika penzijního připojištění 227 // 10.3 Dávky penzijního připojištění 231 // 10.4 Dosavadní průběh penzijního připojištění 233 // 10. 5 Zaměstnanecké penzijní připojištění a komerční důchodové pojištění 236 // 11 Nemocenské pojištění 240 // 11.1 Zabezpečované životní situace 241 // 11.2 Základní dávky nemocenského pojištění 242 // 11.3 Perspektivy v oblasti nemocenského pojištění 245 // 12 Státní sociální podpora 250 // 12.1 Charakteristika systému státní sociální podpory 250 // 12.2 Konstrukce dávek státní sociální podpory 252 // 12.3 Možnosti změn systému státní sociální podpory 262 // 13 Sociální pomoc 265 // 13.1 Charakteristika systému sociální pomoci 265 // 13.2 Životní minimum 267 // 13.3 Základní nástroje sociální pomoci 272 // 13.4 Východiska dalšího vývoje systému sociální pomoci 281 // 14 Politika zaměstnanosti 287 // 14.1 Specifika trhu práce a nezaměstnanost 288 // 14.2 Charakteristika nezaměstnanosti a její důsledky 290 // 14.2.1 Charakteristika nezaměstnanosti 290 // 14.2.2 Ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti 294 // 14.3 Politika zaměstnanosti 296 // 14.4 Trh práce a politika zaměstnanosti v ČR po roce 1989 299 // 14.4.1 Situace na trhu práce a míra nezaměstnanosti 300 // 14.4.2 Politika zaměstnanosti 302 // 15 Zdravotní politika 311 // 15.1 Východiska a předpoklady zdravotní politiky 316 // 15.2 Systém zdravotní péče a úloha státu // v tomto systému 318 // 15.3 Problematika spojená s utvářením nového systému zdravotní péče v ČR 333 //
15.3.1 Zdravotní pojištění jako zdroj financování zdravotní péče 336 // 15.3.2 Poskytovatelé zdravotní péče 339 // 15.3.3 Poskytování a úhrada zdravotní péče pojištěncům 340 // 15.3.4 Účinnost systému úhrad 345 // 16. Rodinná politika 348 // 16.1 Proměny podoby rodin a rodinného chování 349 // 16.2 Systémy podpory rodin a vývoj rodinné politiky 352 // 16.3 Základní charakteristiky vývoje rodinné politiky a jejích nástrojů v ČR 354 // 16.4 Transformační proces rodinné politiky v ČR 357 // 16.5 Nástrojé podpory rodin 358 // 16.5.1 Pří má podpora rodine 359 // 16.5.2 Nepřímá podpora rodin 360 // 16.6 Slučitelnost profesních a rodičovských polí 362 // 16.7 Demografická situace v ČR - rodina // ve stárnoucím světě 366 // 17. Bytová politika 373 // 17.1 Charakteristiky bydlení 374 // 17.2 Úloha státu v bydlení 375 // 17.3 Typy bytových systémů a nástroje // bytové politiky 376 // 17.3.1 Bytové systémy 376 // 17.3.2 Nástroje bytové politiky 379 // 17.3.3 Sociální bydlení 381 // 17.4 Transformace bytové politiky v České republice 385 // 17.5 Vybrané programy státní podpory bydlení 393 // 17.5.1 Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury 393 // 17.5.2 Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou 395 // 17.5.3 Podpora všech typů bydlení 397 // 17.5.4 Sociální podpora bydlení 404 // 17.6 Regenerace a reprodukce bytového fondu 405 // 17.7 Reality bydlení v evropském kontextu 408 // 18. Vzdělávací politika 414 // 18.1 Postavení vzdělání ve společnosti a jeho funkce 415 // 18.2 Vzdělávací politika, její obsah, cíle a principy 420 // 18.3 Hlavní rysy vzdělávací politiky ČR před r. 1989 430 //
18.4 Změny ve vzdělávací politice po r. 1989, její problémy a další žádoucí orientace 432 // 18.4.1 Úloha státu a ostatních subjektů ve vzdělávací politice 432 // 18.4.2 Zajištění spravedlivého přístupu ke vzdělávání a kvality vzdělávacích efektů 435 // 18.4.3 Financování a efektivnost ve vynakládání finančních zdrojů 437 // 18.5 Vzdělávací systém ČR 439 // 19 Problémy a trendy ve vývoji budoucí české sociální politiky 450 // 19.1 Pravděpodobné trendy v sociální politice na počátku nového tisíciletí 451 // 19.2 Obsahové zaměření sociální politiky 453 // 19.3 Role státu v sociální politice 455 // 19.4 Solidarita v sociální politice 458 // Resumé // Summary // Seznam literatury 45g // Tabulková a grafická příloha 475 // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC