Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:4x 
BK
Bratislava : Alfa, 1989

objednat
ISBN 80-05-00029-4
000030919
Rekat.
25 Elektrodynamika v relativistickom zápise 5 // 25.1 Štvorvektory 7 // 25.2 Skalámy súčin 10 // 25.3 Štvorrozmerný gradient 14 // 25.4 Elektrodynamika v štvorrozmernom zápise 17 // 25.5 Štvorpotenciál pohybujúceho sa náboja 19 // 25.6 Invariantnosť rovníc elektrodynamiky 21 // 26 Lorentzove transformácie polí 25 // 26.1 Štvorpotenciál pohybujúceho sa náboja 27 // 26.2 Pole bodového náboja s konštantnou rýchlosťou 30 // 26.3 Relativistické transformácie polí 35 // 26.4 Pohybové rovnice v relativistickom označení 44 // 27 Energia poía a hybnosť poFa 49 // 27.1 Lokálne zákony zachovania 51 // 27.2 Zákon zachovania energie a elektromagnetizmus 53 // 27.3 Hustota energie a tok energie v elektromagnetickom poli 55 // 27.4 Nejednoznačnost’ energie poFa 58 // 27.5 Príklady toku energie 60 // 27.6 Hybnosť poFa 65 // 28 Elektromagnetická hmotnosť 71 // 28.1 Energia poFa bodového náboja 73 // 28.2 Hybnosť poFa pohybujúceho sa náboja 74 // 28.3 Elektromagnetická hmotnosť 76 // 28.4 Sila, ktorou elektrón pôsobí sám na seba 78 // 28.5 Pokusy o modifikáciu Maxwellovej teórie 81 // 28.6 Pole jadrových síl 90 // 29 Pohyb nábojov v elektrickom a magnetickom poli 95 // 29.1 Pohyb v homogénnom elektrickom alebo magnetickom poli 97 // 29.2 Analyzátor hybnosti 98 // 29.3 Elektrostatická šošovka 101 // 29.4 Magnetická šošovka 103 // 29.5 Elektrónový mikroskop 104 // 29.6 Stabilizujúce polia urýchľovačov 106 // 29.7 Fokusácia pomocou striedavého gradientu 109 // 29.8 Pohyb v skrížených elektrických a magnetických poliach 114 // 30 Vnútorná geometria kryštálov 115 // 30.1 Vnútorná geometria kryštálov 117 // 30.2 Chemické väzby v kryštáli 119 // 30.3 Rast kryštálov 122 // 30.4 Kryštálové mriežky 122 // 30.5 Symetrie vo dvoch rozmeroch 125 // 30.6 Symetrie v troch rozmeroch 128 //
30.7 Pevnosť kovov 130 // 30.8 Dislokácia a rast kryštálov 133 // 30.9 Braggov—Nyeho model kryštálu 135 // 31 Tenzory 137 // 31.1 Tenzor polarizovateľnosti 139 // 31.2 Transformácia tenzorových zložiek 142 // 31.3 Elipsoid energie 143 // 31.4 Iné tenzory. Tenzor zotrvačnosti 147 // 31.5 Vektorový súčin 150 // 31.6 Tenzor napätia 151 // 31.7 Tenzory vyššieho stupňa 157 // 31.8 Štvorrozmerný tenzor elektromagnetickej hybnosti 158 // 32 Index lomu opticky hustých látok 161 // 32.1 Polarizácia látky 163 // 32.2 Maxwellove rovnice v dielektriku 166 // 32.3 Vlny v dielektriku 169 // 32.4 Komplexný index lomu 173 // 32.5 Index lomu zmesi 175 // 32.6 Vlny v kovoch 176 // 32.7 Nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné priblíženia 178 // Hrúbka skinovej vrstvy a plazmová frekvencia 178 // 33 Odraz od povrchov 185 // 33.1 Odraz a lom svetla 187 // 33.2 Vlny v opticky hustých látkach 188 // 33.3 Hraničné podmienky 193 // 33.4 Odrazené a lomené vlny 199 // 33.5 Odraz od kovu 205 // 33.6 Úplný vnútorný odraz 206 // 34 Magnetizmus látok 211 // 34.1 Diamagnetizmus a paramagnetizmus 213 // 34.2 Magnetické momenty a moment hybnosti 216 // 34.3 Precesia atómových magnetov 218 // 34.4 Diamagnetizmus 220 // 450 // Obsah // 29.5 Elektrónový mikroskop 104 // 29.6 Stabilizujúce polia urýchľovačov 106 // 29.7 Fokusácia pomocou striedavého gradientu 109 // 29.8 Pohyb v skrížených elektrických a magnetických poliach 114 // 30 Vnútorná geometria kryštálov 115 // 30.1 Vnútorná geometria kryštálov 117 // 30.2 Chemické väzby v kryštáli 119 // 30.3 Rast kryštálov 122 // 30.4 Kryštálové mriežky 122 // 30.5 Symetrie vo dvoch rozmeroch 125 // 30.6 Symetrie v troch rozmeroch 128 // 30.7 Pevnosť kovov 130 // 30.8 Dislokácia a rast kryštálov 133 // 30.9 Braggov—Nyeho model kryštálu 135 //
31 Tenzory 137 // 31.1 Tenzor polarizovateľnosti 139 // 31.2 Transformácia tenzorových zložiek 142 // 31.3 Elipsoid energie 143 // 31.4 Iné tenzory. Tenzor zotrvačnosti 147 // 31.5 Vektorový súčin 150 // 31.6 Tenzor napätia 151 // 31.7 Tenzory vyššieho stupňa 157 // 31.8 Štvorrozmerný tenzor elektromagnetickej hybnosti 158 // 32 Index lomu optícky hustých látok 161 // 32.1 Polarizácia látky 163 // 32.2 Maxwellove rovnice v dielektriku 166 // 32.3 Vlny v dielektriku 169 // 32.4 Komplexný index lomu 173 // 32.5 Index lomu zmesi 175 // 32.6 Vlny v kovoch 176 // 32.7 Nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné priblíženia 178 // Hrúbka skinovej vrstvy a plazmová frekvencia 178 // 33 Odraz od povrchov 185 // 33.1 Odraz a lom svetla 187 // 33.2 Vlny v opticky hustých látkach 188 // 33.3 Hraničné podmienky 193 // 33.4 Odrazené a lomené vlny 199 // 33.5 Odraz od kovu 205 // 33.6 Úplný vnútorný odraz 206 // 34 Magnetizmus látok 211 // 34.1 Diamagnetizmus a paramagnetizmus 213 // 34.2 Magnetické momenty a moment hybnosti 216 // 34.3 Precesia atómových magnetov 218 // 34.4 Diamagnetizmus 220 // Obsah // 451 // 34.5 Larmorova veta 222 // 34.6 Klasická fyzika nevysvetľuje ani diamagnetizmus, ani paramagnetizmus 224 // 34.7 Moment hybnosti v kvantovej mechanike 225 // 34.8 Magnetická energia atómov 229 // 35 Paramagnetizmus a magnetická rezonancia 233 // 35.1 Kvantované magnetické stavy 235 // 35.2 Sternov—Gerlachov pokus 238 // 35.3 Rabiho metóda molekulového zväzku 240 // 35.4 Paramagnetizmus makroskopických látok 244 // 35.5 Chladenie pomocou adiabatickej demagnetizácie 249 // 35.6 Jadrová magnetická rezonancia 250 // 36 Feromagnetizmus 255 // 36.1 Magnetizačné prúdy 257 // 36.2 Pole H 265 // 36.3 Magnetizačná krivka 267 // 36.4 Indukčnosť oceľových jadier 270 // 36.5 Elektromagnety 273 //
36.6 Spontánna magnetizácia 276 // 37 Magnetické látky 285 // 37.1 Podstata feromagnetizmu 287 // 37.2 Termodynamické vlastnosti 292 // 37.3 Hysterézna krivka 295 // 37.4 Feromagnetické látky 303 // 37.5 Zvláštne magnetické látky 306 // 38 Pružnosť 311 // 38.1 Hookov zákon 313 // 38.2 Homogénna deformácia 316 // 38.3 Torzná tyč. Priečne vlny 322 // 38.4 Prehnutý nosník 327 // 38.5 Vydúvanie 332 // 39 Pružné látky 337 // 39.1 Tenzor deformácie 339 // 39.2 Tenzor pružnosti 544 // 39.3 Pohyby v pružnom telese 347 // 39.4 Nepružné správanie 352 // 39.5 Výpočet konštánt pružnosti 355 // 40 Prúdenie „suchej“ vody 361 // 40.1 Hydrostatika 363 // 40.2 Pohybové rovnice 365 // 40.3 Ustálené prúdenie — Bernoulliho veta 371 // .40.4 Cirkulačné prúdenie 377 // 40.5 Vírové čiary 380 // 452 // Obsah // 41 Prúdenie „mokrej“ vody 385 // 41.1 Viskozita 387 // 41.2 Viskózne prúdenie 392 // 41.3 Reynoldsovo číslo 394 // 41.4 Obtekanie kruhového valca 396 // 41.5 Limita nulovej viskozity 400 // 41.6 Couettovo prúdenie 401 // 42 Zakrivený priestor 405 // 42.1 Zakrivené priestory s dvoma rozmermi 407 // 42.2 Krivosť v trojrozmernom priestore 416 // 42.3 Náš priestor je zakrivený 417 // 42.4 Geometria v časopriestore 419 // 42.5 Gravitácia a princíp ekvivalencie 420 // 42.6 Rýchlosť hodín v gravitačnom poli 421 // 42.7 Krivosť časopriestoru 426 // 42.8 Pohyb v zakrivenom časopriestore 427 // 42.9 Einsteinova teória gravitácie 430 // Dynamický mode! kryštalickej štruktúry 433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC