Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:4x 
BK
Bratislava : Alfa, 1989

objednat
ISBN 80-05-00029-4
000030919
Rekat.
OBSAH // 25 Elektrodynamika v relativistickom zápise... 5 // 25.1 Štvorvektory... 7 // 25.2 Skalámy súčin... 10 // 25.3 Štvorrozmerný gradient... 14 // 25.4 Elektrodynamika v štvorrozmernom zápise... 17 // 25.5 Štvorpotenciál pohybujúceho sa náboja... 19 // 25.6 Invariantnosť rovníc elektrodynamiky... 21 // 26 Lorentzove transformácie polí... 25 // 26.1 Štvorpotenciál pohybujúceho sa náboja... 27 // 26.2 Pole bodového náboja s konštantnou rýchlosťou... 30 // 26.3 Relativistické transformácie polí... 35 // 26.4 Pohybové rovnice v relativistickom označení... 44 // 27 Energia poía a hybnosť poFa... 49 // 27.1 Lokálne zákony zachovania... 51 // 27.2 Zákon zachovania energie a elektromagnetizmus... 53 // 27.3 Hustota energie a tok energie v elektromagnetickom poli... 55 // 27.4 Nejednoznačnost’ energie poFa... 58 // 27.5 Príklady toku energie... 60 // 27.6 Hybnosť poFa... 65 // 28 Elektromagnetická hmotnosť... 71 // 28.1 Energia poFa bodového náboja... 73 // 28.2 Hybnosť poFa pohybujúceho sa náboja... 74 // 28.3 Elektromagnetická hmotnosť... 76 // 28.4 Sila, ktorou elektrón pôsobí sám na seba... 78 // 28.5 Pokusy o modifikáciu Maxwellovej teórie... 81 // 28.6 Pole jadrových síl... 90 // 29 Pohyb nábojov v elektrickom a magnetickom poli... 95 // 29.1 Pohyb v homogénnom elektrickom alebo magnetickom poli... 97 // 29.2 Analyzátor hybnosti... 98 // 29.3 Elektrostatická šošovka... 101 // 29.4 Magnetická šošovka ... 103
// 450 // Obsah // 29.5 Elektrónový mikroskop... 104 // 29.6 Stabilizujúce polia urýchľovačov ... 106 // 29.7 Fokusácia pomocou striedavého gradientu... 109 // 29.8 Pohyb v skrížených elektrických a magnetických poliach... 114 // 30 Vnútorná geometria kryštálov... 115 // 30.1 Vnútorná geometria kryštálov... 117 // 30.2 Chemické väzby v kryštáli... 119 // 30.3 Rast kryštálov... 122 // 30.4 Kryštálové mriežky... 122 // 30.5 Symetrie vo dvoch rozmeroch... 125 // 30.6 Symetrie v troch rozmeroch... 128 // 30.7 Pevnosť kovov... 130 // 30.8 Dislokácia a rast kryštálov... 133 // 30.9 Braggov—Nyeho model kryštálu... 135 // 31 Tenzory... 137 // 31.1 Tenzor polarizovateľnosti... 139 // 31.2 Transformácia tenzorových zložiek... 142 // 31.3 Elipsoid energie... 143 // 31.4 Iné tenzory. Tenzor zotrvačnosti... 147 // 31.5 Vektorový súčin... 150 // 31.6 Tenzor napätia... 151 // 31.7 Tenzory vyššieho stupňa... 157 // 31.8 Štvorrozmerný tenzor elektromagnetickej hybnosti... 158 // 32 Index lomu opticky hustých látok... 161 // 32.1 Polarizácia látky... 163 // 32.2 Maxwellove rovnice v dielektriku... 166 // 32.3 Vlny v dielektriku... 169 // 32.4 Komplexný index lomu... 173 // 32.5 Index lomu zmesi... 175 // 32.6 Vlny v kovoch... 176 // 32.7 Nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné priblíženia... 178 // Hrúbka skinovej vrstvy a plazmová frekvencia... 178 // 33 Odraz od povrchov... 185 // 33.1 Odraz a lom svetla... 187 // 33.2 Vlny v opticky
hustých látkach... 188 // 33.3 Hraničné podmienky... 193 // 33.4 Odrazené a lomené vlny... 199 // 33.5 Odraz od kovu... 205 // 33.6 Úplný vnútorný odraz... 206 // 34 Magnetizmus látok... 211 // 34.1 Diamagnetizmus a paramagnetizmus... 213 // 34.2 Magnetické momenty a moment hybnosti... 216 // 34.3 Precesia atómových magnetov... 218 // 34.4 Diamagnetizmus... 220 // 450 // Obsah // 29.5 Elektrónový mikroskop... 104 // 29.6 Stabilizujúce polia urýchľovačov ... 106 // 29.7 Fokusácia pomocou striedavého gradientu... 109 // 29.8 Pohyb v skrížených elektrických a magnetických poliach... 114 // 30 Vnútorná geometria kryštálov... 115 // 30.1 Vnútorná geometria kryštálov... 117 // 30.2 Chemické väzby v kryštáli... 119 // 30.3 Rast kryštálov... 122 // 30.4 Kryštálové mriežky... 122 // 30.5 Symetrie vo dvoch rozmeroch... 125 // 30.6 Symetrie v troch rozmeroch... 128 // 30.7 Pevnosť kovov... 130 // 30.8 Dislokácia a rast kryštálov... 133 // 30.9 Braggov—Nyeho model kryštálu... 135 // 31 Tenzory... 137 // 31.1 Tenzor polarizovateľnosti... 139 // 31.2 Transformácia tenzorových zložiek... 142 // 31.3 Elipsoid energie... 143 // 31.4 Iné tenzory. Tenzor zotrvačnosti... 147 // 31.5 Vektorový súčin... 150 // 31.6 Tenzor napätia... 151 // 31.7 Tenzory vyššieho stupňa... 157 // 31.8 Štvorrozmerný tenzor elektromagnetickej hybnosti... 158 // 32 Index lomu optícky hustých látok... 161 // 32.1 Polarizácia látky... 163 // 32.2 Maxwellove
rovnice v dielektriku... 166 // 32.3 Vlny v dielektriku... 169 // 32.4 Komplexný index lomu... 173 // 32.5 Index lomu zmesi... 175 // 32.6 Vlny v kovoch... 176 // 32.7 Nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné priblíženia... 178 // Hrúbka skinovej vrstvy a plazmová frekvencia... 178 // 33 Odraz od povrchov... 185 // 33.1 Odraz a lom svetla... 187 // 33.2 Vlny v opticky hustých látkach... 188 // 33.3 Hraničné podmienky... 193 // 33.4 Odrazené a lomené vlny... 199 // 33.5 Odraz od kovu... 205 // 33.6 Úplný vnútorný odraz... 206 // 34 Magnetizmus látok... 211 // 34.1 Diamagnetizmus a paramagnetizmus... 213 // 34.2 Magnetické momenty a moment hybnosti... 216 // 34.3 Precesia atómových magnetov... 218 // 34.4 Diamagnetizmus... 220 // Obsah // 451 // 34.5 Larmorova veta... 222 // 34.6 Klasická fyzika nevysvetľuje ani diamagnetizmus, ani paramagnetizmus ... 224 // 34.7 Moment hybnosti v kvantovej mechanike... 225 // 34.8 Magnetická energia atómov... 229 // 35 Paramagnetizmus a magnetická rezonancia... 233 // 35.1 Kvantované magnetické stavy... 235 // 35.2 Sternov—Gerlachov pokus... 238 // 35.3 Rabiho metóda molekulového zväzku... 240 // 35.4 Paramagnetizmus makroskopických látok... 244 // 35.5 Chladenie pomocou adiabatickej demagnetizácie... 249 // 35.6 Jadrová magnetická rezonancia... 250 // 36 Feromagnetizmus... 255 // 36.1 Magnetizačné prúdy... 257 // 36.2 Pole H... 265 // 36.3 Magnetizačná krivka... 267 // 36.4 Indukčnosť oceľových jadier...
270 // 36.5 Elektromagnety... 273 // 36.6 Spontánna magnetizácia... 276 // 37 Magnetické látky... 285 // 37.1 Podstata feromagnetizmu... 287 // 37.2 Termodynamické vlastnosti... 292 // 37.3 Hysterézna krivka... 295 // 37.4 Feromagnetické látky... 303 // 37.5 Zvláštne magnetické látky... 306 // 38 Pružnosť... 311 // 38.1 Hookov zákon... 313 // 38.2 Homogénna deformácia... 316 // 38.3 Torzná tyč. Priečne vlny... 322 // 38.4 Prehnutý nosník... 327 // 38.5 Vydúvanie... 332 // 39 Pružné látky... 337 // 39.1 Tenzor deformácie... 339 // 39.2 Tenzor pružnosti... 544 // 39.3 Pohyby v pružnom telese... 347 // 39.4 Nepružné správanie... 352 // 39.5 Výpočet konštánt pružnosti... 355 // 40 Prúdenie „suchej“ vody... 361 // 40.1 Hydrostatika... 363 // 40.2 Pohybové rovnice... 365 // 40.3 Ustálené prúdenie — Bernoulliho veta ... 371 // .40.4 Cirkulačné prúdenie... 377 // 40.5 Vírové čiary... 380 // 452 // Obsah // 41 Prúdenie „mokrej“ vody... 385 // 41.1 Viskozita... 387 // 41.2 Viskózne prúdenie... 392 // 41.3 Reynoldsovo číslo... 394 // 41.4 Obtekanie kruhového valca... 396 // 41.5 Limita nulovej viskozity... 400 // 41.6 Couettovo prúdenie... 401 // 42 Zakrivený priestor... 405 // 42.1 Zakrivené priestory s dvoma rozmermi... 407 // 42.2 Krivosť v trojrozmernom priestore... 416 // 42.3 Náš priestor je zakrivený... 417 // 42.4 Geometria v časopriestore... 419 // 42.5 Gravitácia a princíp ekvivalencie... 420 // 42.6 Rýchlosť
hodín v gravitačnom poli... 421 // 42.7 Krivosť časopriestoru... 426 // 42.8 Pohyb v zakrivenom časopriestore... 427 // 42.9 Einsteinova teória gravitácie... 430 // Dynamický mode! kryštalickej štruktúry... 433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC