Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vydanie: prvé
V Bratislave : Občianske združenie Sociálna práca, 2007
1 CD-ROM (xii, 296 stran) : ilustrace (některé barevné) ; 12 cm

objednat
ISBN 978-80-89185-27-6 (e-book)
Název z disku
Pod názvem: Katedra sociálnej práce PdF UK
Obsahuje bibliografie
Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader, formát PDF
Slovenský, český a anglický text, slovenská, česká a anglická resumé
000031044
Úvod: Bmula Peter - Koscúrová Zoja // Predhovor: Gabura Ján. // Argalášová Barbora: Integrácia bezdomovcov do pracovného procesu a ich socializácia. Integration of Homeless People into Working Process and Their Socialization // Batiková Andrea: Aby bolo vzdelávanie skutočným prínosom pre organizácie. Making learning activities a real benefit for organisations // Bloemers Wolf : “European Bachelor of Inclusion Studies." New thinking - new acting in fields of social work // Botka Martin Albert: Práca sociálneho pracovníka v oblasti školstva v rámci prevencie. Social Worker within the Scope of Prevention in Educational System // Brennerová Renata: Sociálnoprávna ochrana maloletých bez sprievodu. Social-legal Protection of Unaccompanied Juveniles // Brozmanová Gregorova Alžbeta Dobrovoľníctvo ako súčasť vysokoškolskej prípravy sociálnych pracovníkov na Katedre sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici. Volunteering as a Part of University Education of Social Workers at the Department of Social Work // Brnula Peter: Príprava sociálnych pracovníkov na prácu s utečencami súčasnosť a perspektívy v budúcnosti. Preparation of social workers for the work with refugees - presence and the future perspectives. // Cigáneková Jana: Štandardy terénnej práce s injekčnými užívateľmi drog realita a perspektívy. Standards of Terrain Social Work with Inject drug Abusers - Reality and Perspectives // Čunderliková Mária - Veselovská Mária: Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou, starostlivosť o rodinu. Care about a person with tlie Alzheimer Disease, care about the family // Davideková Mária: Vzdelávanie v sociálnej práci a Boloňský proces. Education in Social Work and Bologna Process. // Diešková Viera: Využitie systemických konštelácií v sociálnej práci. Application of Systemic Constellations in Social Work //
Elezi Kemal: Rola sociálneho pracovníka v zdravotníctve vo vzťahu k príbuzným pacienta. Role of a Social Worker in Health Care. Concerning the Relatives of Patients // Gabura Ján: Supervizia v príprave sociálnych pracovníkov. Supervision in Education of Social Workers // Galáš Ján: Terénna práca s užívateľmi drog pomoc či trestný čin? Street work with drugs users help or malfeasance? // Grófová Helena: Nový Zákon o výkone trestu odňatia slobody - cesta k modernému slovenskému väzenstvu? New Act of the Execution of Prison Penalty’ - A Way to Modem Penitentiary’ System? // Háburájová Ilavská Lenka - Lehoczká Lýdia: Priority vlády vo vzťahu k rómskym komunitám. Government Priorities Concerning Romany Communities // Hambálek Vladimír: Možnosti využitia niektorých metód sociálnej práce v rámci systému poradensko-psychologických služieb v rezorte Školstva. The alternative ways of the use of some social work methods within the system of the psychological-counselling ser // Hanáková Adéla: Supervize odborné praxe její místo ve vzdělávacím procesu. Students field training supervision - its place in the educational process // Helmer J. - Sendrei V. // Horňáková Marta: Liečebná pedagogika v príprave a v pracovnom poli sociálneho pracovníka. The curative education in the preparation and working field of the social worker. // Huraj Ján: Sociálny pracovník v multiprofesijnom tíme v treťom sektore. Social Worker in a Third Sector Multi-professional Team // Jirešová Katarina: Terénna sociálna práca verzus Streetwork. Outreach work vs. Streetwork. // Jordan Bill: Social Work and Well-being: Are ’Choice’ and ’Independence’ Enough?. // Jusko Peter: Možnosti sociálnej práce v podnikovej sociálnej politike. Possibilities of Social Work in Corporate Social Work //
Kamanová Irena: Kvalita života seniorov v domove dôchodcov a v domove sociálnych služieb pre dospelých. Quality of Life in Retirements Homes and in Social Services Homes for Adults // Kastnerová Markéta - Žižkova Blanka: Vzdělávací programy zaměřené na prevenci vzniku sociálně patologických jevů v ČR. Education Programs Aimed at Prevention of Social Pathologic Phenomena in the Czech Republic // Kerekešová Mária: Intervencia v náhradnej rodine v kríze. Crisis Intervention in Surrogate Families // Knoflíčková Zuzana Drlíková Marie: Regionální aspekty sítě sociálních služeb v ČR. Regional aspects of the welfare network in Czech republic. // Kopinec Pavol: Maloletí bez sprievodu na území Slovenskej republiky. Unaccompanied Juveniles in the Slovak Republic // Koscurová Zoja: Využitie sociálneho poradenstva v Školskom prostredí. Application of Social Counselling in Schools // Kovalčiková Nadezda: Sociálny pracovník v zdravotníctve - význam, edukácia a prax. Social Worker in Health Care Significance. Education and Practice // Kovarik Otto - Wagner Roland: Podniková sociálna práca. Sociálny pracovník v roli HR manažéra a kouča. Social work in companies. Social worker in the role of a HR Managers and Coaches // Kovérová Štefánia: Možnosti sociálneho pracovníka pri rieSení problému šikanovania v Školskom prostredí. Possibilities of social worker at solving of the chicanery problem in school environment. Kramárová Miroslava: Ako pripraviť sociálnych pracovníkov pre prácu s osobami žijúcimi s HIV / AIDS v tretích krajinách postrehy a názory. Preparation of Social Workers for Work with HIV / AIDS infected People in the Countries of the Third World - Obse // Křupa Slavomír: Sociálne reformy a ich priemet do vzdelávacích programov. Social reforms and their projection into educational programs. //
Kuchárová Barbora - Špaleková Marta: Špecifiká sociálnej práce v otvorenom prostredí s aktívnymi užívateľmi drog. ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise a bezdomovcami. Specific Conditions of Social Work in Outreach oriented on Active drug users, workers in sex // Kusý Ivan: Ideové východiská demarginalizácie Rómov a rámec sociálnej práce s rómskou komunitou. Ideological origins of Roma Dcmarginalisation and Scope of Social Work with Roma Community // Labáth Vladimír: Viacúrovňová spätná väzba v sociálnej práci. Multilevel Feedback in Social Work // Labáth Vladimír: Percepcia seba, sociálnych situácii a významných osôb u klientov reedukačných domovov pre mládež. Perception of Oneself, Social Situations and Important Persons by Clients of Re-educational Youth Homes // Lorenc Pavol: Meranie a rozvoj kompetencii zamestnanca nadriadeným ako súčasť hodnotiacich pohovorov. Employe competence measurement and development as a part of assessment interviews // Lulei Martin: Probácia - nová výzva pre sociálnu prácu. Probation - new challenge for social work // Manninen Anja: The quality of learning in social field studies // Markova Dagmar - Hrozenská Martina: Sexuálna výchova v príprave budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Sexual education in preparing of incoming social workers // Mazancová Miriam: Postavenie sociálneho pracovníka v Špeciálnom Školskom zariadení. Status of Social Worker in a Special Educational Establishment // Michančo Peter: Terénna sociálna práca na Gréckodiecéznej charite v Prešove. Terrain Social Work at the Greek-Catholic Diocesian Charity in Presov. // Murinová Ľuba: Víkendové pobyty ako efektívna forma práce s rodinou v CVPP pri DC. Weekend Stays as an Effective Form of Social Work with Families in CVPP DC //
Mydlíková Eva: Štandardy kvality sociálneho poradenstva (prezentácia časti výsledkov výskumu úrovne na Slovensku). Standards of Quality of Social Consulting (particular presentation of Levels Research in Slovakia) // Navrátil Pavel: Posouzeni životní situace ditěte jako teoretický a metodický problém v SP. Assessment (of the children’s living situation) as a theoretical and methodical problem in social work // Navrátil Pavel: Posláni a účel praktického vzdéláváni na univerzitě a role instruktora v něm. Mission and Purpose of Practical Education at University and the Role of an Instructor. // Nosál Miroslav: Služby pre obete trestných činov ako model interdisciplinárnej a multiprofesnej spolupráce. Crime victims services as a model of interdisciplinary and multiprofessional cooperation Ondrušková Elena: Skupinové programy pre deti rozvodu. Group programs for children of divorce // Páleníkové Miroslava: Terénni sociálni pracovníci v práci s injekčnými užívateľmi drog. Outreach workers in work with injecting drug users. // PapSo Peter: Realizácia metód resocializačnej práce s odsúdenými. Method Implementation of Resocialization Work with Convicts // Pavelová Ľuba: Terapeutická paradigma v sociálnej práci so závislými. Therapeutic Paradigm in Social Work with Addicts // Pružinská Jana: Marte Meo a prax sociálneho pracovníka. Marie KсK and Profession of a Social Worker // Rosinský Rastislav: Postoje budúcich sociálnych pracovníkov pre prácu s rómskym etnikom. Attitudes of Future Social Workers to Work with the Romany Ethnic Group // Rusnáková Jurina - Čerešníková Miroslava: Sociálna práca v rómskych komunitách - vzdelávanie, teória, prax. Social work in Roma communities - education, theory and praxis //
Rusnáková Markéta - Gejdošová Zuzana - Almasiová Angela: Kvalifikačná a profesijná pripravenosť sociálnych pracovníkov odboru sociálnych vecí UPSVaR v Ružomberku a ich motivácia k výkonu tohto povolania. Qualificatory and Occupative Competences of the Soc // Selická Denisa: Pôsobenie terénneho sociálneho pracovníka v ne integrovanej rómskej rodine. Activity of outreach social worker in incompact Romany family. // Schavel Milan: Sociálne poradenstvo a tímová spolupráca pri riešení sociálnych problémov klienta. Social Counselling and Team Collaboration in Solving Social Problems of Clients // Singer Leo: Komunitný rozvoj nový priestor pre uplatnenie sociálnych pracovníkov. Community development new space for employment of social workers // Slávik Richard: Kriminalita mládeže a možnosti sociálnej práce. Youth crime and the possibilities of social work // Smiar N. P.: Ethics in Social Work: Credibility and Accountability of the Profession // Škoviera Albín: Náhradná výchova a niektoré jej paradoxy. Foster care and its paradoxes // Tomka Milan - Kasanová A.: Praktická výučba študentov sociálnej práce v kontexte špecifík tejto profesie. Tlie practical teaching of social work students in the context of this profession’s particularities // Touwen Anne: Community development // Vasilescu Andrea: Realizácia ROAD. Tomky. ROAD Realization. Tomky. // Vaška Ladislav: Význam supervizie v odbornej praxi študentov sociálnej práce. The meaning of supervision in the special practice of the students of the social work // Vaverčáková Marta: Personálna sociálna práca s rizikovou skupinou nezamestnaných. Social work with the risk group of the unemployed. // Vavrečková Viera: Ovplyvňovanie statusu sociálnej práce v spoločnosti. Influencing the Social Work Status in Society //
Vavrinčíková Lenka: Harm reduction prístup vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov. Harm-Reduction Approach in Social Workers’ Education // Žáková Martina: Príprava sociálneho pracovníka pre prácu so žiadateľmi o azyl na FZaSP TU. Education of a Social Worker in Work with Asylum Applicants at the Faculty of Health Care and Social Work TU // Žižková Blanka - Kastnerová Markéta: Profil dětí umístněných do dětského diagnostického ústavu. Profile of Children Placed in Children Diagnostic Institutions

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC