Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(28) Půjčeno:84x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1989
712 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 27 cm

objednat
ISBN 80-200-0059-3 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000031049
1. POSTAVENÍ A ÚLOHA BIOFYZIKY V OSTATNÍCH PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH (Václav Prosser) ...21 // Postavení a úloha fyziky v ostatních přírodních vědách ...21 // Postavení a úloha biofyziky ...22 // Hlavní vývojové trendy v biofyzice ...24 // Experimentální metody biofyziky ...26 // Uplatnění biofyzikálních přístupů v praxi a vliv na jiné vědní obory ...29 // 2. TEORETICKÉ ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH METOD (Vladislav Čápek) ...32 // Seznam symbolů ...32 // Elektromagnetické pole a hmota ...33 // Maxwellovy rovnice a materiálové vztahy ...33 // Absorpce, disperze, Kramersovy-Kronigovy vztahy a princip příčinnosti ...36 // Nelineární materiálové vztahy ...38 // Kvantová teorie přechodů v elektromagnetickém poli ...40 // Interakce záření s hmotou ...40 // Pravděpodobnosti přechodů pod vlivem záření; // spontánní a vynucená emise a Einsteinovy vztahy ...40 // Výběrová pravidla pro absorpci na atomech a molekulách; // vibrační struktura a Frankův-Condonův princip ...42 // Intenzita a tvar spektrální čáry ...45 // Mnohočásticové jevy za hranicí použitelnosti pásového modelu ...49 // Meze použitelnosti pásového modelu pevných látek ...49 // Polaron, exciton a excitonová absorpce v molekulárních kondenzátech ...50 // Lyonsův model ...52 // Základy teorie přenosu ...54 // Boltzmannova rovnice ...54 // Meze použitelnosti Boltzmannovy rovnice ...55 // Intermediální a přeskokový režim transportu ...56 // Elektronová struktura atomů a molekul ...57 // Schrödingerova, Pauliho, Diracova a Breitova rovnice ...57 // Spin a energie elektronů v molekule // Molekula vodíku H2, Heitlerovou-Londonovovu metodou // Molekulový ion a molekula H2 metodou Hundovou-Mullikenovou // Elektrony ???, hybridizace // Základy teorie vibrací molekul, separace druhů pohybu //
Bornovo-Oppenheimerovo (adiabatické) přiblížení // Separace translačního, rotačního a vibračního pohybu molekuly // Harmonické přiblížení a normální módy vibrací molekul // Literatura // 3. PREPARATIVNÍ A ANALYTICKÉ METODY ...69 // Seznam symbolů ...69 // Dělicí metody (Jana Zachová) ...70 // Význam dělicích metod, jejich klasifikace a výběr ...70 // Uvolnění z tkáně ...71 // Extrakce ...: ...71 // Extrakce z kapaliny ...71 // Použití ...72 // Srážení ...72 // Vysolování ...72 // Srážení organickou kapalinou mísitelnou s vodou ...73 // Srážení změnou pH ...73 // Srážení tvorbou nerozpustných sloučenin ...74 // Sedimentace (centrifugace) ...74 // Metody ...74 // Typy odstředivek ...75 // Použití ...76 // Dělení látek membránou ...77 // Materiály membrán ...77 // Dialýza ...78 // Filtrace membránou ...78 // Chromatografie ...79 // Úvod ...79 // Obecné principy a klasifikace ...79 // Detekce ...82 // Volba stacionární fáze ...83 // Volba mobilní fáze ...83 // Adsorpční chromatografie ...85 // Princip ...85 // Metodika ...85 // Klasická sloupcová adsorpční chromatografie ...85 // Chromatografie na tenké vrstvě ...86 // Rozdělovači chromatografie ...87 // Princip ...87 // Metodika ...87 // Kapková protiproudá chromatografie ...87 // Papírová chromatografie ...88 // Chromatografie na měničích iontů ...89 // Měniče iontů (ionexy) ...89 // Metodika ...89 // Použití ...90 // Chromatofokusace ...91 // Gelová (vylučovací) chromatografie ...91 // Princip ...; ...91 // Použití ...92 // Afinitní chromatografie ...93 // Princip ...93 // Volba afinantu ...94 // Použití ...94 // Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ...95 // Metodika ...’ ...96 // Použití ...97 // Plynová chromatografie ...97 // Úprava vzorku ...97 // Použití ...97 // Elektroforéza ...98 //
Faktory ovlivňující pohyb iontů ...98 // Klasifikace elektoforetických metod ...100 // Volná elektroforéza ...100 // Elektroforéza s pohyblivým rozhraním (Tiseliova) ...100 // Kontinuální zónová elektroforéza ...100 // Elektroforéza na nosičích ...101 // Papírová elektroforéza ...101 // Elektroforéza na tenké vrstvě ...102 // Elektroforéza v gelech, kontinuální a diskontinuální ...102 // Kombinované elektroforetické metody ...104 // Význam elektroforézy pro dělení bílkovin ...105 // Krystalizace ...106 // Krystalizace z roztoku ...106 // Krystalizace z taveniny ...107 // Sublimace ...107 // Monokrystaly biologicky významných látek ...107 // Méně běžné metody pro dělení biomolekul ...109 // Destilace ...109 // Lyofilizace ...110 // Chemické dělicí metody ...110 // Dělení bílkovin ...110 // Stanovení molární hmotnosti biopolymerů ( Vladimír Vondrejs) ...112 // Úvod ...112 // Metody založené na koligativních vlastnostech biopolymerů ve zředěných roztocích ...113 // Osmometrie ...114 // Metody založené na hydrodynamických vlastnostech biopolymerů - sedimentační analýza ...116 // Popis sedimentace biopolymerů ...116 // Stanovení sedimentačního koeficientu metodou pohyblivého rozhraní ...118 // Převod na standardní podmínky ...119 // Distribuce sedimentačních koeficientů ...119 // Experimentální uspořádání ...120 // Rovnovážné metody ...121 // Sedimentačně difúzní rovnováha ...121 // Archibaldova metoda ...120 // Izopyknická centrifugace ...120 // Izokinetická sedimentace ...120 // Vrstvení gradientů ...123 // Nanášení vzorků ...124 // Vyhodnocení po izokinetické sedimentaci ...124 // Difúze ...124 // Stanovení difúzního koéficientu metodou volné difúze ...125 // Experimentální uspořádání ...127 // Viskozita ...127 // Kapilární viskozimetry ...128 //
Rotační viskozimetry ...130 // Stanovení molární hmotnosti z rozptylu světla ...131 // Princip ...131 // Experimentální uspořádání ...134 // Elektroforéza ...136 // Princip ...136 // Experimentální uspořádání gelové elektroforézy ...136 // Použití ...137 // Měření délky nukleových kyselin ...140 // Autoradipgrafická technika ...140 // Elektronová mikroskopie ...141 // Metoda hvězd ...141 // Inaktivace virů transmutací inkorporovaných radioizotopů ...142 // Chemické metody ...142 // Chromatografické metody ...142 // Literatura ...143 // 4. RENTGENOVÁ STRUKTURNÍ ANALÝZA ...146 // Seznam symbolů ...146 // Úvod ...147 // Symetrie krystalů a biologických objektů ( Václav Voivoda) ...150 // Úvod ...150 // Symetrie krystalů ...151 // Translační periodicita ...151 // Bodové a prostorové grupy ...154 // Symetrie cylindrických a šroubovitých objektů ...157 // Řetězovité molekuly polymerů ...157 // Cylindrické (a speciálně šroubovité) grupy ...158 // Symetrie sférických virů ...160 // Základy difrakce rentgenového záření (Václav Valvoda) ...163 // Rozptylový faktor ...163 // Laueovy difrakční podmínky, Ewaldova konstrukce a Braggův zákon ...163 // Rozptyl na atomu, molekule a krystalu ...166 // Vliv symetrie a Friedeluv zákon ...168 // Rozdělení elektronové hustoty ...168 // Rentgenová, elektronová a neutronová difrakce ...170 // Určování struktur krystalů. Řešení fázového problému (Václav Valvoda) ...173 // Pattersonova funkce ...173 // Přímé metody ...174 // Izomorfní nahrazení ...175 // Anomální rozptyl ...177 // Upřesňování struktury ...178 // Experimentální techniky (Hana Šíchová) ...180 // Úvod ...180 // Generace a vlastnosti rentgenového záření ...180 // Detekce rentgenového záření ...183 // Práškové metody ...184 //
Aplikace práškových metod ...189 // Metody pro studium monokrystalů ...193 // Vstupní data rentgenové strukturní analýzy ...203 // Určování struktur amorfních látek (Hana Šíchová) ...204 // Experimentální metody studia silně porušených krystalů a amorfních látek ...204 // Koherentní rozptyl na systému náhodně uspořádaných atomů ...208 // Difrakce na reálných kapalinách a pevných amorfních látkách (oblast širokoúhlového rozptylu) ...210 // Difrakce na biologických látkách ve formě roztoku (oblast maloúhlového rozptylu) ...211 // Studium struktury biologických látek maloúhlovým rozptylem ...213 // Stanovení molekulárních parametrů ...213 // Studium sekundární a terciární struktury ...215 // Studium kvarternární struktury ...217 // Studium radiální distribuční funkce elektronové hustoty ...217 // Určování struktur částečně uspořádaných systémů (Václav Valvoda) ...218 // Úvod ...218 // Experimentální zvláštnosti ...219 // Difrakce na šroubovici ...219 // Struktura DNA ...222 // Struktura vláknitých bílkovin ...226 // Skupina k-m-e-f ...227 // Skupina kolagenu ...228 // Struktura biomembrán ...229 // Určování struktur krystalizujících biologických látek (Václav Valvoda) ...231 // Úvod ...231 // Experimentální podmínky a interpretace dat ...232 // Struktura globulárních bílkovin ...235 // Myoglobin // Hemoglobin // Další bílkoviny // Upřesňování struktur bílkovin // Struktura virů // Virus tabákové mozaiky (TMY) // Sférické viry // Speciální metody ( Václav Valvoda) // Studium atomových a molekulových vazeb rentgenovou difrakci // Rekonstrukce trojrozměrné struktury biologických objektů z elektronových mikrografií // Princip rekonstrukce // Elektronová mikrografie jako projekce elektronové hustoty // Dvojnásobná Fourierova transformace //
Optické filtrování elektronových mikrografií // Souvislost metody rekonstrukce trojrozměrné struktury s optickou difrakci // Aplikace a další možnosti // Rentgenová mikroskopie // Rentgenová zobrazovací mikroskopie // Rentgenová kontaktní mikroskopie // Vážení biologických vzorků pomocí ultraměkké rentgenové mikroskopie // Difrakční analýza s časovým rozlišením // Optický systém // Detektor a zpracování dat // Vybrané aplikace // Literatura // 5. METODY SVĚTELNÉ A ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE ...262 // Světelná mikroskopie (Karel Beneš, Jiří Pilný) ...262 // Zobrazení biologických objektů pomocí mikroskopu ...262 // Mikroskopie, mikrotechnika ...262 // Rozlišovací schopnost, zvětšení, artefakt ...263 // Zpracování objektu ...264 // Studium živých objektů v nativním preparátu ...264 // Klasický postup zhotovení trvalého preparátu ...264 // Rychlé metody ...265 // Některé speciální postupy ...266 // Studium preparátu pomocí světelného mikroskopu ...267 // Mikroskop pro procházející a dopadající světlo ...267 // Temné pole a ultramikroskop ...270 // Fázový kontrast ...270 // Mikroskopie v světle monochromatickém, ultrafialovém a infračerveném ...270 // Fluorescenční mikroskop ...271 // Měření mikroskopických objektů, hodnocení a dokumentace výsledků ...271 // Měření délek, ploch a objemů, čítání, stanovení tloušťky ...271 // Prostorová rekonstrukce, stereologie, analýza obrazu ...272 // Projekce mikroskopem, televizní mikroskop ...273 // 12 // // Kresliči prístroj, mikrofotografie, mikrokinematografie ...273 // Využití světelného mikroskopu ke studiu fyzikálních a chemických vlastností objektu ...273 // Polarizační mikroskop ...274 // Interferenční mikroskop, mikrorefraktometrie, historadiografie ...274 // Cytofometrie ...274 //
Mikroautoradiografie ...276 // Elektronová mikroskopie (Jiří Ludvík) ...276 // Transmisní elektronový mikroskop ...276 // Tubus mikroskopu ...276 // Ovládací přístrojové panely ...278 // Vakuový systém ...279 // Vysokonapěťový zdroj ...279 // Podmínky optimálního provozu elektronového mikroskopu ...279 // Seřizování mikroskopu ...279 // Zvětšení mikroskopu ...280 // Kontrola zvětšení testovacím objektem ...280 // Míry užívané v elektronové mikroskopii ...280 // Zaostřování ...280 // Rozlišovací schopnost ...281 // Temné pole ...281 // Elektronová difrakce ...282 // Fotografické snímkování ...282 // Závady při mikroskopování ...282 // Rušivé vlivy okolí ...283 // Příprava biologických preparátů pro transmisní elektronovou mikroskopii ...284 // Nosné síťky ...284 // Nosné blanky ...285 // Totální preparáty ...285 // Nanášení suspenze částeček na nosnou blanku ...286 // Příprava preparátů molekul nukleových kyselin ...286 // Negativní barvení totálních preparátů ...286 // Vakuové naparování kovů a uhlíku ...287 // Stínování totálních preparátů ...288 // Otisky ...288 // Mrazové lámání a mrazové leptání ...290 // Ultratenké řezy ...291 // Fixace biologických objektů ...291 // Praní a odvodňování fixovaných objektů ...294 // Zalévání objektů do umělých pryskyřic ...294 // Ultramikrotomie ...296 // Ultratenké řezání ...297 // Kontrastování řezů ...298 // Kryoultramikrotomie ...299 // Ultracytochemické reakce ...299 // Detekce enzymů ...300 // Značení protilátek ...300 // Elektronmikroskopická autoradiografie ...301 // Řádkovací elektronový mikroskop ...301 // Příprava biologických preparátů pro řádkovací elektronový mikroskop ...302 // Analytická elektronová mikroskopie ...303 // Relativní a absolutní citlivost ...304 //
Metody spektroskopie rentgenového záření ...306 // Vlnově disperzní systém ...306 // Energetický disperzní systém ...306 // Spektroskopie energetických ztrát elektronů ...307 // Katodoluminiscence ...307 // Spektroskopie Augerových elektronů ...307 // Iontová mikroskopie ...308 // Závěr ...309 // Literatura ...310 // 6. METODY OPTICKÉ SPEKTROSKOPIE ...314 // Seznam symbolů ...314 // Úvod do optické spektroskopie (Josef Štěpánek) ...315 // Popis vlastností optického záření ...315 // Spektrální charakteristiky ...315 // Fotometrické charakteristiky ...316 // Polarizace záření ...318 // Koherence ...318 // Interakce látky s optickým zářením z hlediska metod optické spektroskopie ...319 // Šíření elektromagnetických vln v optickém prostředí ...319 // Neelastická interakce optického záření s látkou ...321 // Základní schéma optické spektroskopické aparatury ...322 // Zdroje optického záření ...323 // Tepelné zdroje a výbojky ...323 // Synchrotronové záření ...324 // Zařízení pro spektrální analýzu optického záření ...325 // Monochromátory ...325 // Interferometry ...328 // Detektory záření ...329 // Termální detektory ...330 // Polovodičové detektory ...330 // Fotoemisni detektory ...331 // Mnohokanálové detektory ...333 // Detekční techniky ...334 // Další běžné části aparatur optické spektroskopie ...335 // Metody absorpční spektroskopie a spektroskopie Ramanova rozptylu (Josef Štěpánek) ...337 // Základní vztahy absorpční spektroskopie ...337 // Útlum elektromagnetické vlny v absorbujícím prostředí. Lambertův zákon ...337 // Absorpční koeficient v kondenzované fázi. Beerův zákon ...339 // Měření absorpčních spekter ...340 // Metody založené na měření propustnosti ...340 //
Příprava vzorků pro měření propustnosti // Reflexní metody // Fotoakustická spektroskopie // Základní vztahy pro Ramanův rozptyl // Měření spekter Ramanova rozptylu // Struktura vibračních spekter mnohoatomových molekul // Intenzita linií ve vibračních absorpčních spektrech // Intenzita linií ve spektrech Ramanova rozptylu při nerezonančním buzení // Vliv mezimolekulových interakcí na vibrační spektra // Interpretace vibračních spekter // Užití vibrační spektroskopie v biofyzice // Elektronová absorpční spektra mnohoatomových molekul // Elektronové absorpční přechody // Vibronická struktura absorpčních spekter // Vliv mezimolekulových interakcí na elektronová absorpční spektra // Užití elektronové absorpční spektroskopie v biofyzice // Chiroptické metody (Petr Pančoška) // Úvod // Teoretický popis chiroptických jevů // Popis optické aktivity v rámci Maxwellovy teorie elektromagnetického pole // Kvantová teorie optické aktivity // Spektra cirkulárního dichroismu // Experimentální technika // Definice a jednotky // Interpretace spekter cirkulárního dichroismu // Aplikace // Optická rotační disperze, ORD spektroskopie // Experimentální technika // Definice a jednotky // Aplikace ORD spektroskopie // Ostatní chiroptické metody // Infračervený cirkulární dichroismus (IRCD) // Fluorescenčně delegovaný cirkulární dichroismus (FDCD) // Cirkulárně polarizovaná emise (CPE) // Další perspektivy chiroptických metod // Metody emisní spektroskopie (Otakar Jelínek) // Obecné zákonitosti přeměny budící energie v luminiscenci // Zvláštnosti luminiscence složitých molekul // Přechody mezi elektronově vibračními (vibronovými) hladinami složité molekuly // Nezářivé přechody // Zářivé přechody (luminiscence) //
Zákon zrcadlové symetrie mezi absorpčním a fluorescenčním pásem // Fosforescence a tripletový stav polyatomické molekuly // Vznik a deaktivace nejnižšího tripletového stavu // Spin-orbitální interakce a míšení singletových a tripletových stavů // Mechanismy interkombinační konverze // Vliv prostředí na absorpční a emisní spektra // Kvantitativní vztahy mezi absorpcí a luminiscencí // Kvantový výtěžek a intenzita fluorescence // Doba života vzbuzeného stavu // Vztah mezi spektrálními měřitelnými veličinami a dobou dohasínání fluorescence // Kinetika fluorescence molekul // Zhášení luminiscence vedlejšími molekulami // Excimerová luminiscence // Kinetika fosforescence molekul // Rekombinační fosforescence a termoluminiscence // Polarizovaná luminiscence // Veličiny charakterizující polarizovanou luminiscenci // Teorie depolarizace luminiscence // Polarizace luminiscence zředěných zmrzlých roztoků // Polarizační spektra // Rotační difúze kulových a symetrických částic - Perrinovy rovnice // Anizotropie fluorescence v ustáleném případě při spojitém buzení // Časově rozlišená anizotropie fluorescence při pulsním buzení // Měření polarizované luminiscence roztoků // Vliv anizotropie fluorescence při určování kvantového výtěžku // Přenos elektronové excitační energie // Experimentální metody studia přenosu energie // Experimentální metodika emisní spektroskopie // Spektrofluorimetrie // Geometrické uspořádání měření // Nové experimentální přístupy v luminiscenci // Úplná luminiscence (excitačně emisní matice) // Synchrónni luminiscence // Měření kvantového výtěžku // Měření relaxačních časů v luminiscenci // Mechanické přerušovače světla // Stroboskopická (vzorkovací) metoda // Metody počítání jednotlivých fotonů //
Vzorkování krátkých pulsů // Časově rozlišená fluorescenční spektra // Metoda fázového posuvu // Měření ultrarychlých dohasínání v pikosekundovém oboru // Matematické zpracování kinetických měření // Užití luminiscence v biologii // Vlastní a nevlastní fluorofory // Luminiscence bílkovin // Vlastní luminiscence buněk // Fluorescenční sondy pro zjišťování polarity prostředí // Fluorescenční značky // Fluorescenční sondy pro výzkum nukleových kyselin // Fluorescenční sondy ve studiu biologických membrán // Přenos energie ...432 // Časově rozlišená depolarizace fluorescence ...434 // Poznámka k literatuře o luminiscenci ...435 // Metody laserové spektroskopie (Josef Štěpánek) ...435 // Úvod ...435 // Laserový zdroj ...436 // Princip činnosti laseru ...436 // Konstrukce laseru ...438 // Další části laserových aparatur ...442 // Lasery v absorpční a emisní spektroskopii ...443 // Spektroskopie slabě absorbujících látek ...443 // Laserová magnetická rezonance ...444 // Selektivní spektroskopie ...444 // Dvojité rezonance ...445 // Spektroskopie jemných spektrálních posuvů při rozptylu světla ...446 // Kvazielastický rozptyl ...446 // Brillouinův rozptyl ...450 // Nízkofrekvenční Ramanův rozptyl ...451 // Rezonanční Ramanův rozptyl ...452 // Rezonanční Ramanův rozptyl v elektronové spektroskopii ...454 // Časově rozlišený Ramanův rozptyl ...454 // Ramanovské sondy ...456 // Povrchově zesílený Ramanův rozptyl ...457 // Nelineární spektroskopické metody ...457 // Dvoufotonová absorpce a hyperramanův rozptyl ...458 // Metody čtyřfotonové spektroskopie Ramanova rozptylu ...459 // Metody vysokého časového rozlišení ...461 // Závěr ...466 // Literatura ...466 //
7. MAGNETICKÁ REZONANCE // Seznam symbolů // Úvod // Princip metody ( Bedřich Sedlák) // Moment hybnosti a elektromagnetické momenty elektronů a jader // Moment hybnosti a magnetický moment elektronu a volného atomu // Jaderný spin a jaderný magnetický moment // Elektrický kvadrupólový moment jádra // Gyromagnetická částice v magnetickém poli, jev magnetické rezonance - elementárni // kvantový popis // Gyromagnetická částice ve statickém magnetickém poli // Vliv časově proměnného pole, jev magnetické rezonance // Gyromagnetická částice v magnetickém poli, jev magnetické rezonance - klasický popis . // Pohyb ve statickém magnetickém poli // Pohyb za přítomnosti kruhově polarizovaného pole // Pohyb v pulsním kruhově polarizovaném poli // Magnetická rezonance makroskopického souboru neinteragujících částic // Paramagnetismus souboru neinteragujících gyromagnetických částic ...485 // Podmínky pozorování magnetické rezonance, spinmřížková relaxace ...486 // Základy teorie magnetické rezonance v kondenzovaných látkách (Bedřich Sedlák) ...488 // Využití zobecněných materiálových vztahů ...488 // Přehled obecných vzorců ...489 // Tvar a šířka spektrální čáry magnetické rezonance ...490 // Blochovy rovnice ...491 // Formulace Blochových rovnic ...492 // Stacionární řešení ...493 // Nasycování signálu ...494 // Vybrané typy pulsních řešení ...495 // Přiblížení efektivního spinového hamiltoniánu ...498 // Formulace spinového hamiltoniánu ...499 // Spinový hamiltonián volného elektronu a atomu v magnetickém poli ...499 // Magnetická interakce jader a elektronů ...502 // Jaderná elektrická kvadrupólová interakce ...505 // Relaxační jevy ...506 // Experimentální technika (Jiří Englich) ...509 // Úvod ...509 //
Detekce a zpracování signálu magnetické rezonance ...510 // Spinový detektor ...510 // Metody snímání spekter ...514 // Meze citlivosti, poměr signálu a šumu ...517 // Základy techniky prostorového rozlišení ...520 // Uspořádání kontinuálního spektrometru EPR ...521 // Uspořádání pulsního spektrometru NMR ...522 // Jaderná magnetická rezonance v pevné fázi a v kapalinách (Jiří Englich) ...525 // Jaderná dipól-dilpólová interakce ...525 // Obecné řešení v tuhé mřížce ...526 // Dvou- a tříatomové molekuly ...527 // Metoda momentů ...528 // Vliv molekulárního pohybu ...529 // Rotace pod magickým úhlem ...530 // Pulsní metody vysokého rozlišení v pevné fázi ...531 // Pohybové zúžení v kapalinách ...531 // Magnetická interakce jader a elektronů ...532 // Chemický posuv a nepřímá spin-spinová interakce ...532 // Spektra NMR vysokého rozlišení v kapalinách ...533 // Dvojná rezonance - decoupling ...536 // Dvojrozměrná NMR spektroskopie ...537 // Projevy chemických reakcí a chemické výměny ve spektrech NMR ...540 // Kvadrupólová interakce ...542 // Spin-mřížková relaxace ...544 // Vliv jaderné dipól-dipólové interakce ...544 // Vliv paramagnetických příměsí ...546 // Relaxační spektroskopie ...547 // 18 // Vliv elektrické kvadrupólové interakce ...548 // Elektronová paramagnetická rezonance volných radikálů (Jan Pilař) ...548 // Úvod ...548 // EPR spektra volných radikálů v roztocích o nízké viskozitě ...550 // Spinový hamiltonián ...550 // EPR spektrum volného radikálu obsahujícího jedno jádro se spinem I = 1/2 ...552 // Zobecnění pro volný radikál obsahující větší počet jader se spiny I > 1/2 ...554 // Souvislost velikosti izotropních štěpících konstant s elektronovou strukturou volných radikálů ...556 //
EPR spektra volných radikálů v pevné fázi ...558 // Volný radikál s anizotropním g-faktorem ...558 // Volný radikál s izotropním g-faktorem a anizotropní hyperjemnou interakcí ...559 // Monokrystaly a polykrystalické (práškové) vzorky ...560 // EPR spektra volných radikálů obsahujících dva nepárové elektrony ...561 // Tripletní radikály v pevném stavu ...562 // Biradikály v málo viskózních roztocích ...564 // EPR spektra volných radikálů ve viskózních roztocích ...565 // Vliv časově proměnné poruchy na tvar EPR spektra ...565 // Metoda spi nových značek a spinových sond ...566 // EPR spektroskopie s přenosem saturace ...569 // Dvojné rezonanční metody ENDOR a ELDOR ...570 // Aplikace NMR spektroskopie pro studium biologických objektů (Pavol Balgavý) ...571 // Úvod ...571 // Diamagnetické ionty s jaderným kvadrupólovým momentem ...571 // Voda v biologických systémech ...576 // Malé molekuly ...581 // Makromolekuly a agregáty makromolekul ...587 // Aplikace EPR spektroskopie pro studium biologických objektů (Pavol Balgavý) ...596 // Úvod ...596 // Volné radikály při metabolických pochodech ...596 // Zářením generované volné radikály ...604 // Paramagnetické kovové ionty ...608 // Stabilní nitroxylové volné radikály ...610 // Literatura ...612 // 8. DIELEKTRICKÁ RELAXAČNÍ SPEKTROSKOPIE A TRANSPORT NÁBOJE ...616 // Seznam symbolů ...616 // Působení elektrického pole na živé objekty /Eliška Jelínková) ...618 // Dielektrická měření (Roman Bakule) ...618 // Komplexní permitivita ...618 // Mechanismy polarizace ...620 // Teorie statické permitivity ...623 // Frekvenční závislost permitivity ...625 // Vyhodnocení frekvenčních měření ...627 // Teplotní závislost relaxačních dob ...630 // Teplotní závislost permitivity ...632 //
Spektrometry pro dielektrická měření // Relaxace proudu // Termální depolarizace // Měření transportu náboje v pevných molekulárních látkách (Eliška Jelínková) // Modely transportu náboje // Temnostni vodivost a mechanismy generace a transportu nosičů // Fotovodivost a mechanismy generace a rekombinace nosičů // Vyhodnocení měření stacionární fotovodivosti // Aparatury pro měření stejnosměrné vodivosti // Aparatury pro měření stacionární fotovodivosti, určení ...) // Měření doby průletu nosičů a určení pohyblivosti // Další metody určení transportních parametrů // Určování povahy nosičů proudu // Měření termoelektrického napětí // Měření fotovoltaického jevu // Transportní vlastnosti biologicky důležitých látek // Povaha nosičů proudu v proteinech // Sudium vodivosti NaDNA // Měření elektrických vlastností membrán a transportu náboje na membráně ( Karel Janáček) // Složení funkce a elektrické vlastnosti membrán // Soudobé teoretické interpretace membránového potenciálu // Měření membránových potenciálů mikroelektrodovou technikou // Zhotovení mikroelektrod // Měření membránového potenciálu // Příklady měření potenciálu buněk // Měření odporu buněčných membrán mikroelektrodovou technikou // Využití mikroelektrodové techniky pro měření akčního potenciálu a transportu iontů // Alternativní přístupy k měření membránových potenicálů // Nelineární proud - napěťové charakteristiky v nekovových látkách a membránách (Stanislav Nešpůrek) // Nelineární proudové charakteristiky v pevných látkách // Ohmický proud // Injekce náboje - proudy omezené prostorovým nábojem (POPN) // Spektroskopie lokalizovaných stavů v pevných látkách: Teplotně stimulované proudy omezené prostorovým nábojem (TMPOPN) //
Pozorování stacionárních proudů OPN // Nelineární proudové charakteristiky v membránách // Obecná rovnice proud-napěťové charakteristiky membrány // Aproximace konstantního pole // Injekce iontů do membrány // Wienův jev // Efekt zrcadlových sil // Hydrofobní interakce // Úloha kanálů a pórů v iontovém transportu // Úloha přenašečů v iontovém transportu // Literatura // Rejstřík
(OCoLC)85650685
cnb000052116

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC