Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2003
479 s.

objednat
ISBN 80-7298-014-9 (brož.)
Oikúmené ; [vol.] 96
angličtina
Obsahuje předmluvu, úvod, jmenný a věcný rejstřík, poznámku, údaje o autorovi
Přeloženo z angličtiny
Bibliografie: s. 451-468
Filozofie přírody - výbory
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274 - filozofie přírody - názory - texty a komentáře
000031052
Obsah // Předmluva... 9 // Úvod ...12 // OBECNÁ FILOSOFIE PŘÍRODY // I. Je svět jednoduchý, nebo je složen z různých substancí? ... 37 // II. Principy proměnlivého jsoucna...43 // Atomismus - Zhodnocení atomismu - Dynamismus - Zhodnocení dynamismu - Tělesa jsou složena z látky a formy -Přesnější určení první látky - Substanciální forma - Námitky proti nauce o látce a formě • // III. Přirozenost jako princip změny...64 // IV. Substance a kvantita...77 // Celek a jeho části // V. Pohyb...87 // Definice změny // VI. Problém prostoru a místa...92 // Neomezeno - Prostor - Prázdno - Místo - Primární a sekundární účinky kvantity - Prostupnost a neprostupnost - Více-místnost // VII. Čas... 104 // Aristotelova teorie času - Čas jako měřítko - Některé otázky týkající se času - Doplňující pozorování - Jiná pojetí času // VIII. Příčina pohybu... 117 // Činnost a trpnost - Působení na dálku // SPECIÁLNÍ FILOSOFIE PŘÍRODY // První část: Jsoucno jako subjekt místního pohybu. Vesmír // I. Místní pohyb a energie... 126 // Násilný pohyb a impetus - Přirozené pohyby - Relativita -Energie - Setrvačnost - Zachování energie - Entropie -Hmotnost // II. Počátek, velikost, trvání a struktura vesmíru... 146 // Počátek světa - Původ naší sluneční soustavy a Země - Je svět konečný nebo nekonečný? - Je svět věčný? - Jsou možné nekonečné řady? - Srovnání kosmologických představ
Druhá část: Jsoucno jako subjekt kvalitativní změny // I. Kvalitativní změna, vznik a zánik... 160 // Vznik a zánik // II. Princip individuace... 165 // III. Zesilování a oslabování, rozpínání a smršťování, // chemické slučování ... 169 // Zesilování a oslabování kvality - Rozpínání a smršťování -Chemické slučování // Třetí část: Filosofie organického života // I. O životě obecně... 175 // Objev fenoménu života - Děje charakterizující život - Hlavní vlastnosti živých jsoucen - Pokusy o vysvětlení života - Princip života (duše) - Původ života - Substance - schopnost // a činnost - Rostliny // II. Zvířata ... 192 // III. Poznání... 200 // Úvod - Povaha poznání - Intencionalita - Stupně nehmotnosti // a poznání - Jednota poznávajícího subjektu a poznávané věci - Sebepoznání - Původ poznání // IV. Smyslové poznání... 224 // Vnější smysly - Rozlišení vnějších smyslů - Proč existují různé smysly? - Šestý smysl? - Sídlo vnějších smyslů - Vnitřní smysly - Společný smysl (sensus communis) - Obrazivost -Smyslová paměť - Hodnotící smysl (aestimativa)- Spánek a sny - Žádostivost // V. Člověk ... 256 // Rozdíl mezi člověkem a zvířaty - Řeč - Jazyk a skutečnost -Známky duchovní podstaty člověka - Myšlení - Povaha myšlení // VI. Duše, tělo a jednota člověka... 279 // Duše - Jednota člověka u Tomáše - Vtělení - Muž a žena u Tomáše - Duše jako
substanciální forma těla (anima forma corporis) - Člověk jako osoba // VII. Původ a život duše... 311 // Původ duše - Smrt - Zážitky blízké smrti - Život po smrti // VIII. Rozum a jeho předmět... 341 // Zkušenost sebe sama, poznání vlastního já - Poznání oddělené dušé - Původ našich pojmů - Rozvoj intelektuálního života // IX. Vůle a svobodná volba, spolupráce schopností... 373 // Nemateriálni žádostivost - Svobodná vůle člověka - Spolupráce rozumu a vůle ve svobodné volbě - Jednota duchovního života člověka v jeho poznávacích a žádostivých aktech // X. Člověk ve světě a v dějinách... 401 // Člověk jako mikrokosmos - Člověk a dějiny // XI. Původ života, druhů živých jsoucen a člověka... 414 // Počátek života na naší planetě - Evoluční teorie - Darwinova evoluční teorie - Problémy Darwinovy teorie - Filosofické zhodnocení - Mohou se druhy proměňovat v jiné? - Příčiny evoluce - Namísto závěru - Původ člověka // XII. Tomášova antropologie a některé současné názory na člověka . 436 Shrnutí Tomášovy antropologie - Existencialistický názor na člověka - Marxistický názor na člověka - Myšlenka na závěr // Seznam zkratek... 447 // Seznam literatury... 451 // Jmenný rejstřík... 469 // Věcný rejstřík... 476 // Ediční poznámka... 479

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC