Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 2000
287 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-138-8 (brož.)
Obsahuje grafy, předmluvu, úlohy a kontrolní otázky
Bibliografie: s. 287
Fyzika - zkoušky přijímací - příklady řešené - sbírky
000032112
Obsah // Předmluva... 3 // I MECHANIKA... 9 // 1 Skaláry a vektory... 9 // 1.1 Skalární fyzikální veličiny...9 // 1.2 Základní vlastnosti vektorů... 10 // 1.3 Pravidla pro počítání s vektory... 11 // 2 Kinematika... 19 // 2.1 Základní pojmy... 19 // 2.2 Rychlost hmotného bodu...20 // 2.3 Zrychlení hmotného bodu...22 // 2.4 Rovnoměrný a rovnoměrně proměnný pohyb...25 // 2.5 Posuvný pohyb tělesa...27 // 2.6 Otáčivý pohyb tuhého tělesa...28 // 3 Pohybové zákony pro hmotný bod... 30 // 3.1 První pohybový zákon...30 // 3.2 Hmotnost ...30 // 3.3 Síla...31 // 3.4 Druhý pohybový zákon...32 // 3.5 Třetí pohybový zákon...34 // 3.6 Síly při křivočarém pohybu hmotného bodu...36 // 3.7 Procvičování vztahu Fv = mS...37 // 3.8 Neinerciální vztažné soustavy...44 // 4 Hybnost, impulz, práce, energie... 48 // 4.1 Hybnost, impulz...48 // 4.2 Zákon zachování hybnosti...50 // 4.3 Práce a výkon... 53 // 4.4 Kinetická energie...55 // 4.5 Potenciální energie... 56 // 4.6 Mechanická energie...59 // 5 Gravitační pole... 62 // 5.1 Newtonův gravitační zákon...62 // 5.2 Pohyb v kulově souměrném gravitačním poli...63 // 5.3 Gravitační a tíhová síla...65 // 6 Mechanika tuhého tělesa... 67 // 6.1 Dynamika tělesa otočného kolem nehybné osy...67 // Hydrostatika... 71 // 7.1 Tlak, hydrostatický tlak...71 // 7.2 Archimedův zákon...73 // 8 Hydrodynamika... 75 // 5 // 8.1 Proudění kapalin...75 // Kontrolní otázky k části I ... 77 // Úlohy k části I ... 80 // II MOLEKULÁRNĚ KINETICKÁ TEORIE LÁTEK A TERMODYNAMIKA... 87 // 9 Molekulárně kinetická teorie látek... 87 // 9.1 Úvod...87 // 9.2 Struktura plynů, pevných látek a kapalin...89 // 10 Termodynamika... 90 // 10.1 Základní pojmy a veličiny...90 // 10.2 Změny energie. První termodynamický zákon...92 // 10.3 Změny skupenství...97 // 10.4 Stavové změny ideálního plynu... 100 //
10.5 Druhý termodynamický zákon ... 105 // 10.6 Třetí termodynamický zákon... 108 // Kontrolní otázky k části II... 109 // Úlohy k části II... 111 // III KMITÁNÍ A VLNĚNÍ... 112 // 11 Kmitání... 112 // 11.1 Netlumený harmonický pohyb... 112 // 11.2 Mechanické oscilátory... 114 // 11.3 Skládání kmitů... 116 // 12 Vlnění... 117 // 12.1 Postupné vlnění... 117 // 12.2 Stojaté vlnění... 121 // Kontrolní otázky k části III... 123 // Úlohy k části III... 124 // IV ELEKTROMAGNETISMUS... 127 // 13 Elektrostatika... 127 // 13.1 Elektrický náboj. Elektromagnetické pole... 127 // 13.2 Elektrické pole. Coulombův zákon ... 129 // 13.3 Elektrická energie, potenciál, napětí... 132 // 13.4 Dielektrika a vodiče... 136 // 13.5 Kapacita, kondenzátor... 137 // 14 Ustálený stejnosměrný proud... 140 // 14.1 Ohmův zákon ... 140 // 14.2 Zdroje napětí a proudu... 144 // 14.3 Kirchhoffovy rovnice... 149 // 15 Magnetické pole... 151 // 15.1 Základní charakteristiky magnetického pole... 151 // 15.2 Zdroje magnetického pole... 154 // 16 Elektromagnetická indukce... 157 // 16.1 Základní jevy a základní zákony elektromagnetické indukce...157 // 16.2 Indukčnost a vzájemná indukčnost... 160 // 16.3 Střídavý proud... 162 // Kontrolní otázky k části IV... 167 // Úlohy k části IV... 170 // V OPTIKA... 176 // 17 Vlnová optika... 176 // 17.1 Základní informace o světle... 176 // 17.2 Interference a ohyb světla... 178 // 18 Paprsková optika... 186 // 18.1 Snellův zákon... 186 // 18.2 Zobrazování zrcadly a čočkami ... 188 // 18.3 Lupa. Dalekohled... 193 // Kontrolní otázky k části V... 195 // Úlohy k části V... 196 // VI SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY (STR) ... 197 // 19 Kinematika... 198 // 19.1 Zavedení vztažných soustav... 198 // 19.2 Relativnost současnosti... 199 // 19.3 Dilatace času... 199 // 19.4 Kontrakce délek...201 //
19.5 Relativistické skládání rychlostí...202 // 20 Dynamika... 204 // 20.1 Relativistická hmotnost...204 // 20.2 Relativistická hybnost ...205 // 20.3 Vztah mezi energií a hmotností...205 // Kontrolní otázky k části VI... 208 // Úlohy k části VI... 209 // VII FYZIKA MIKROSVETA... 211 // 21 Kvantová fyzika... 211 // 21.1 Fotoelektrický jev...211 // 21.2 Rentgenové záření...214 // 21.3 O povaze světla ...215 // 21.4 Vlnové vlastnosti částic ...217 // 22 Atomová fyzika... 221 // 22.1 Hodnoty některých fyzikálních veličin v mikrosvětě...221 // 22.2 Spektra prvků a kvantování energie atomů ...221 // 22.3 Atom vodíku...225 // 7 // 22.4 Atomy s více elektrony, Pauliho princip, periodická soustava prvků ...229 // 23 Jaderná a částková fyzika... 232 // 23.1 Základní pojmy...232 // 23.2 Vazební energie jádra, hmotnostní úbytek...234 // 23.3 Slučování a štěpení jader...236 // 23.4 Radioaktivita...238 // 23.5 Časový průběh radioaktivní přeměny...241 // 23.6 Experimentální metody jaderné a částicové fyziky // Využití radionuklidů ...242 // 23.7 Ó elementárních částicích a fundamentálních silách (interakcích) ...245 // Kontrolní otázky k části VII... 248 // Úlohy k části VII ... 250 // VIII STRUKTURA LÁTEK A JEJICH MAKROSKOPICKÉ VLASTNOSTI... 252 // 24 Struktura a mechanické vlastnosti látek... 252 // 24.1 Krystaly...252 // 24.2 Mechanická deformace těles...254 // 24.3 Teplotní deformace těles ...256 // 24.4 Jevy na povrchu kapaliny. Kapilarita...257 // 25 Struktura a elektrická vodivost látek... 259 // 25.1 Elektrický proud v kovech...259 // 25.2 Elektrický proud v elektrolytech ...260 // 25-3 Elektrický proud v polovodičích ...261 // 25.4 Polovodičová dioda. Tranzistor...264 // 25.5 Elektrický proud v plynech ...266 // Kontrolní otázky k části VIII... 268 // Úlohy k části VIII... 269 //
IX VÝSLEDKY ÚLOH... 270 // I Mechanika...270 // II Molekulárně kinetická teorie látek a termodynamika...271 // III Kmitání a vlnění ...272 // IV Elektromagnetismus...272 // V Optika...273 // VI Speciální teorie relativity (STR)...274 // VII FYZIKA MIKROSVETA...274 // VIII Struktura látek a jejich makroskopické vlastnosti...274 // X UKÁZKY ZADÁNÍ PŘI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH Z FYZIKY 275 // Literatura... 287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC