Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1966
625 s. : il. ; 25 cm + [2] složené l. obr. příl.

objednat
Teoretická knižnice inženýra
Řada teoretické literatury
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Obsáhlé a srozumitelné dílo, jehož jednotlivé části zahrnují syntézu makromolekul, roztoky polymerů, strukturu makromolekulárních látek, mechanické vlastnosti plastických hmot, tepelné, elektrické a optické vlastnosti polymerů a zkoušení plastických hmot. Poslední část byla upravena podle platných norem ČSN. Závěrem připojuje slovníček nejdůležitějších odborných výrazů v češtině, němčině, angličtině, francouzštině a ruštině..
Pro pracovníky se středním a vyšším technickým vzděláním v oboru makromolekulární chemie
000032464
PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ ...13 // PŘEDMLUVA ...15 // 1 • ÚVOD (přeložil Ing. E. Šittler. CSc.) ...17 // 11 Hospodářský význam ...17 // 12 Základní pojmy ...18 // 13 Rozdělení makromolekulárních látek ...18 // 14 Technické použití umělých hmot vycházející z jejich fyzikálních vlastnosti.19 // 15 Nejdůležitější problémy fyziky makromolekulárních látek ...32 // 16 Důležité časopisy a knihy z oboru fyziky polymerů ...35 // 2 • SYNTÉZA MAKROMOLEKUL ...37 (K. Altenburg s příspěvky H. Krönerta a P. Junga) (přeložil Ing. E. Šittler, CSc.) // 21 Spojování monomerních molekul ...37 // 211 Distribuce molekulových hmot a střední hodnoty polymeračního stupně a molekulové hmoty ...39 // 212 Polymerace ...44 // 2121 Radikálová polymerace ...46 // 2122 Iontová polymerace ...47 // 2123 Praktické provádění polymerace ...51 // 2124 Distribuce molekulových hmot u polymerizátů ...51 // 213 Polykondenzace ...57 // 2131 Výpočet středního polymeračního stupně při polykondenzaci bifunkčních // monomerů ...57 // 2132 Distribuce molekulových hmot polykondenzátů ...59 // 214 Polyadice ...62 // 215 Tvorba větvených a síťovaných polymerů ...62 // 2151 Střední polymerační stupeň větvených a síťovaných polymerů, bod zgelovatění ...65 // 216 Některé speciální problémy syntézy polymerů ...67 // 2161 Polymery se strukturou hlava k patě a hlava k hlavě ...67 // 2162 Stereospecifické polymery ...67 2163 Kopolymerace ...69 // 217 Polymerace zářením (H. Krönert) ...70 // 2171 Polymerace iniciovaná pronikavým zářením ...71 // 5 // 2172 Vliv rozpouštědla a nečistot ...72 // 2173 Vliv vzniklého polymeru ...73 // 2174 Vliv teploty a skupenství ...73 // 2175 Druh a intenzita záření ...75 // 2176 Vliv struktury molekul na výtěžek radikálů ...75 //
2177 Iontová polymerace ...75 // 2178 Roubovaná a bloková kopolymerace ...75 // 2179 Technické použití ...76 // 22 Degradace makromolekul ...77 // 23 Ozařování polymerů (P. Jung) ...83 // 231 Fyzikální základy ...83 // 2311 Druhy a zdroje záření ...83 // 2312 Jednotky dávkování a dozimetrie ...84 // 232 Mechanismus účinku záření ...85 // 2321 Primární efekt ...85 // 2322 Degradace a síťování ...86 // 2323 Odolnost proti záření ...88 // 233 Změny vlastností ozářených polymerů ...88 // 2331 Změny mechanických vlastností ...88 // 2332 Změny elektrických vlastností ...89 // 24 Fyzikální metody stanovení konverze polymerace ...90 // 241 Dilatometrická metoda ...92 // 242 Změna indexu lomu ...92 // 243 Jaderná rezonance ...93 // 244 Měření viskozity ...94 // 245 Dielektrická měření ...95 // 3 • ROZTOKY POLYMERŮ ...99 (K. Altenburg, G. Langhammer a K. Bethge) (přeložil Ing. Z. Bukač, CSc. a Ing. E. Šittler, CSc.) // 31 Tvar makromolekuly (K. Altenburg) ...99 // 311 Modelový výpočet tvaru makromolekul ...99 // 312 Segmentový model ...102 // 3121 Jednorozměrný model ...102 // 3122 Trojrozměrný model ...105 // 313 Model řetězce s pevným valenčním úhlem ...109 // 3131 Model řetězce s pevným valenčním úhlem pro krátké řetězce ...109 // 3132 Model řetězce s pevným valenčním úhlem pro dlouhé řetězce ...111 // 3133 Střední kvadratická hodnota délky řetězce v modelu řetězce s pevným valenčním úhlem ...112 // 314 Další rozvinutí statistické teorie ...113 // 3141 Model řetězce s pevným valenčním úhlem a s omezenou otáčivostí . ...114 // 3142 Výpočet se zřetelem na vyloučený objem (excluded volume) ...115 // 3143 Vliv intramolekulárních a intermolekulárních sil ...115 // 315 Modelový výzkum tvaru molekuly ...116 //
316 Experimentální výsledky stanovení rozměrů molekuly v roztocích ...118 // 32 Termodynamické vlastnosti roztoků (K. Altenburg) ...119 // 321 Termodynamické vlastnosti nízkomolekulárních směsí kapalin ...120 // 3211 Mísitelnost kapalin ...120 // 3212 Termodynamické vlastnosti ideálně zředěných roztoků ...122 // 6 // 3213 Termodynamické chování koncentrovaných roztoku ...129 // 322 Termodynamické vlastnosti roztoku makromolekulárních látek ...131 // 3221 Atermální roztoky ...132 // 3222 Reálné roztoky ...139 // 323 Rozpustnost, srážení, botnání ...141 // 3231 Termodynamika rozpustnosti ...144 // 3232 Druhý viriální koeficient jako míra „kvality“ rozpouštědla ...145 // 3233 Termodynamika srážení ...145 // 3234 Hustota kohézni energie a rozpustnost ...148 // 3235 Botnání síťovaných systémů ...152 // 33 Transportní procesy v roztocích (G. Langhammer) ...153 // 331 Obecná část ...155 // 332 Difúze ve zředěných roztocích ...157 // 3321 Obecná část ...157 // 3322 Stanovení difúzního koeficientu z diagramu c-x, popř. ocjox—-x ...160 // 3323 Koncentrační závislost difúzního koeficientu ...162 // 3324 Závislost difúzního koeficientu na molekulové hmotě ...165 // 3325 Vliv polydisperzity na difúzni koeficient ...167 // 3326 Teplotní závislost difúzního koeficientu ...167 // 333 Sedimentace ...168 // 3331 Všeobecná část ...168 // 3332 Metoda sedimentační rychlosti ...169 // 3333 Sedimentační rovnováha ...174 // 334 Termodifúze makromolekul ...177 // 335 Viskozita ...177 // 3351 Obecná část ...177 // 3352 Koncentrační závislost viskozity ...179 // 3353 Závislost limitního viskozitního čísla na molekulové hmotě ...181 // 3354 Závislost limitního viskozitního čísla na teplotě a rozpouštědle ...192 //
3353 Závislost limitního viskozitního čísla na molekulové hmotě ...181 // 3354 Závislost limitního viskozitního čísla na teplotě a rozpouštědle ...192 // 3355 Vztahy mezi viskozitním exponentem a a exponenty ň, u a, b ...198 // 3356 Viskozita koncentrovaných roztoků ...199 // 3357 Strukturní viskozita ...200 // 34 Elektrooptické vlastnosti makromolekulárních roztoků (K. Altenburg) ...204 // 341 Rozptyl elektromagnetického záření ...204 // 3411 Rozptyl elektromagnetického záření na „malých“ molekulách ...207 // 3412 Rozptyl elektromagnetického záření na „velkých“ molekulách ...210 // 342 Rozptyl světla ...219 // 343 Rozptyl rentgenových paprsků pod malými úhly ...220 // 35 Metody stanovení molekulové hmoty a frakcionace (K. Bethge) ...222 // 351 Stanovení molekulové hmoty elektronovou mikroskopií ...225 // 352 Stanovení molekulové hmoty ze snížení bodu tuhnutí a zvýšení bodu varu . . . 225 // 3521 Kryoskopie (snížení bodu tuhnutí) ...225 // 3522 Ebulioskopie (zvýšení bodu varu) ...226 // 353 Osmometrické stanovení molekulové hmoty ...227 // 354 Viskozimetrické stanovení molekulové hmoty ...232 // 3541 Obecná část ...232 // 3542 Způsob měření ...233 // 355 Stanovení molekulové hmoty sedimentací a difúzí ...235 // 3551 Sedimentace ...235 // 3552 Difúze ...237 // 7 // 356 Stanovení molekulové hmoty rozptylem svetla ...238 // 357 Frakcionace ...243 // 3571 Frakční sráženi ...243 // 3572 Frakční rozpouštění ...245 // 3573 Sestrojení distribuční křivky ...246 // 4 • STRUKTURA MAKROMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK ...254 (W. Holzmüller s příspěvky M. Dietzeho a G. Langhammera) (přeložil Ing. J. Tomka, CSc.) // 41 Předpoklady pro vznik tuhých látek ...254 // 42 Síly působící v makromolekulárních látkách ...255 // 421 Kovalentní vazba ...256 //
422 Odpudivé síly ...258 // 423 Van der Waalsovy síly ...259 // 4231 Disperzní síly ...259 // 4232 Působení dipólu na ionty ...260 // 4233 Interakce dipólů ...260 // 4234 Indukční síly ...260 // 424 Vodíkový můstek ...260 // 425 Empirické vyjádření současného působení přitažlivých a odpudivých sil .... 261 // 426 Stérické zábrany ...262 // 427 Experimentální stanovení konstant ve vztahu pro silu ...263 // 428 Souhrn ...267 // 43 Vznik makromolekulám! látky v tuhém stavu ...268 // 44 Struktura makromolekulárních látek v tuhém stavu ...270 // 441 Krystalický stav ...271 // 442 Kinetika krystalizace polymerních látek ...276 // 443 Amorfní struktury ...278 // 444 Částečně krystalické makromolekulární látky ...280 // 445 Stanovení stupně krystalinity ...283 // 446 Orientovaný stav ...286 // 447 Skládání ...288 // 448 Sférolity ...290 // 449 Nadmolekulárni struktury ...291 // 45 Metody stanovení struktury pomocí rentgenových paprsků (M. Dietze) ...292 // 451 Objasnění pojmu mřížková rovina ...293 // 452 Rozšířeni interferenci ...296 // 453 Rozptyl pod malými úhly ...297 // 454 Meridiální reflexy a vrstevnicové pruhy ...298 // 455 Experimentální metody ...299 // 456 Další výsledky stanovení struktury pomocí rentgenových paprsků (H. Behrens za spoluúčasti M. Dietzeho) ...306 // 46 Základni poznatky o přechodových jevech ...309 // 461 Procesy probíhající při zahřívání polymeru ...309 // 462 Základní zákony fenomenologické termodynamiky ...310 // 463 Aplikace základů termodynamiky na tuhé makromolekulární látky ...315 // 464 Termodynamika deformací v kaučukovitě elastickém stavu ...318 // 465 Statistické úvahy týkající se deformací v kaučukovitě elastickém stavu ...320 // 47 Teorie molekulárních přeskoků (Platzwechseltheorie) ...324 //
48 Permeace a difúze v tuhých polymerech (G. Langhammer) ...328 // 481 Koeficient permeability ...328 // 482 Vliv koncentrace na permeaci a difúzi ...332 // 483 Vliv teploty na permeaci a difúzi ...334 // 484 Obecný rozbor difúzních procesů ...335 // 485 Anomální difúze (difúze v oblasti skelného přechodu) ...338 // 486 Migrace změkčovadel ...339 // 5 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLASTICKÝCH HMOT ...343 (W. Holzmüller s příspěvkem S. Kästnera) (přeložil Ing. J. Poláček) // 51 Základní pojmy pružného a viskózního chování makromolekulárních látek ...343 // 511 Teorie pružnosti izotropních těles ...343 // 512 Pružná a plastická deformace plastických hmot ...347 // 513 Časová závislost deformace ...348 // 514 Trvalá deformace, viskozita ...349 // 515 Absorpce energie při viskoelastické a viskózni deformaci ...351 // 516 Dynamické zkoušky ...351 // 517 Chování kaučuku při tahové zkoušce ...352 // 52 Fenomenologické vztahy mechanických relaxačních jevů (S. Kästner) ...353 // 521 Úvod ...354 // 522 Náhlá změna děje ...358 // 523 Časově úměrná změna ...361 // 524 Sinusový průběh ...361 // 525 Vlastnosti základních funkcí a zobecněných relaxačních spekter ...362 // 526 Mechanické relaxační chování izotropních látek za izotermních, popř. adiabatických podmínek ...364 // 527 Obecné mechanické relaxační chování izotropních látek ...365 // 528 Modely ...366 // 529 Teoretický výklad mechanického relaxačního chování ...370 // 53 Teorie molekulárních přeskoků viskoelastického chování ...370 // 531 Tok vyvolaný vnějším namáháním jako proces molekulárních přeskoků ...371 // 532 Tok při působení napětí (retardace, relaxace deformace) ...374 // 5321 Diferenciální rovnice reverzibilních přeskoků ...374 // 5322 Průběh deformace při odtížení ...378 //
5323 Reverzibilní deformace při krátkých relaxačních dobách (kaučukovitě pružná deformace) ...378 // 5324 Reverzibilní tok při působení napětí sinusového průběhu ...380 // 533 Nevratné deformace (viskózni tok) při zadaném napětí ...382 // 5331 Napětí nabývající skokem konstantní hodnoty ...382 // 5332 Nevratný tok při periodicky proměnném vnějším napětí ...385 // 534 Relaxace napětí ...385 // 5341 Pokles napětí při působení konstantní deformace ...385 // 5342 Fázově posunuté napětí při působení periodicky se měnící deformace ...387 // 535 Napětí a deformace se zřetelem na místní kolísání napětí způsobené molekulárními přeskoky ...388 // 536 Teorie molekulárních přeskoků a molekulární síly ...391 // 54 Dynamické chování, rezonanční absorpce a relaxace ...393 // 541 Diferenciální rovnice kmitů ...393 // 542 Volné kmity ...394 // 543 Vynucené kmity ...395 // 544 Závislost kmitů na teplotě ...396 // 9 // 545 Absorpce energie ...398 // 546 Kmitočtové charakteristiky ...398 // 547 Konstanty pružnosti a šíření zvuku ...400 // 55 Rázová houževnatost, lomové děje, houževnatost a křehkost ...403 // 551 Základní pojmy fyziky lomových dějů ...404 // 552 Maximální napětí, vliv vrubů a submikroskopických trhlin ...405 // 553 Teorie molekulárních přeskoků u lomových dějů; závislost na teplotě ...408 // 56 Nejpoužívanější měřicí metody k určení mechanických vlastností makromolekulárních // látek ...410 // 561 Obecná hlediska k měření mechanických vlastností ...410 // 562 Přehled nejdůležitějších metod měření mechanických veličin ...411 // 57 Adheze a lepení ...411 // 571 Základy fyziky lepidel ...411 // 572 Vliv povrchového napětí na adhezi spoje ...420 // 573 Molekulární vazebné síly a adheze ...422 //
574 Přehled nejdůležitějších syntetických lepidel ...423 // 58 Některé důležité výsledky mechanického chování makromolekulárních látek ...423 // 581 Pevnost polymerů ...423 // 582 Tahové křivky a pružnost ...428 // 583 Rázová houževnatost ...432 // 584 Vyšetřování mechanického chování kmitáním a stanovením spektra relaxačních dob ...434 // 6 • TEPELNÉ VLASTNOSTI POLYMERŮ ...445 (H. Tautz) (přeložil Ing. J. Tomka, CSc.) // 61 Tepelná roztažnost polymerů ...446 // 611 Úvod ...446 // 612 Experimentální postup při stanovování tepelné roztažnosti ...446 // 613 Experimentální výsledky ...447 // 6131 Obecné hodnoty ...447 // 6132 Speciální výsledky ...450 // 614 Diskuse experimentálních výsledků ...452 // 62 Měrné teplo polymerů ...453 // 621 Úvod ...453 // 622 Experimentální postup při stanovení měrného tepla ...453 // 623 Experimentální výsledky ...455 // 6231 Obecné hodnoty ...455 // 6232 Speciální výsledky ...455 // 624 Diskuse experimentálních výsledků ...459 // 63 Vedení tepla v polymerech ...460 // 631 Úvod ...460 // 632 Experimentální postup při stanovení tepelné vodivosti ...460 // 6321 Fyzikálně-matematické základy metod měření ...460 // 6322 Stacionární měření ...461 // 6323 Nestacionární měření ...462 // 633 Experimentální výsledky ...464 // 6331 Obecné hodnoty ...464 // 6332 Závislost tepelné vodivosti na teplotě a na jiných parametrech ...464 // 634 Molekulárně kinetický výklad výsledků měření ...469 // 6341 Základní teoretické úvahy ...469 // 10 // 6342 Diskuse jednotlivých výsledků měření ...472 // 7 • ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI ...475 (E. Schlosser s příspěvkem W. Holzmullera) (přeložil E. Kučera, prom. chemik) // 71 Vodivost pro stejnosměrný proud ...475 // 711 Molekulární význam vodivosti pro stejnosměrný proud ...476 //
712 Měření vodivosti pro stejnosměrný proud ...477 // 72 Dielektrické vlastnosti ...480 // 721 Fenomenologické chování ...482 // 7211 Dielektrikum v statickém elektrickém poli ...483 // 7212 Dielektrikum v časově závislém elektrickém poli ...484 // 7213 Vlastnosti infračervené a viditelné spektrální oblasti ...497 // 722 Souvislost mezi dielektrickými vlastnostmi a molekulární strukturou nízkomolekulárních látek ...498 // 7221 Statické elektrické pole ...499 // 7222 Elektrické pole časově závislé ...506 // 723 Vztah mezi dielektrickými vlastnostmi a molekulární strukturou polymerů . . . 513 // 7231 Teorie molekulárních přeskoků (spolu s W. Holzmüllerem) ...514 // 7232 Polymery (lineární molekuly) v roztoku ...521 // 7233 Polymery bez rozpouštědel ...522 // 724 Měřicí technika a měřicí metody ...530 // 7241 Kvazistacionárni měřicí metody ...531 // 7242 Nekvazistacionární měřicí metody ...537 // 7243 Kvazioptické metody ...538 // 73 Průrazná pevnost a odolnost proti plazivým proudům ...539 // 731 Fenomenologické úvahy ...539 // 732 Fyzikální úvahy o elektrickém průrazu ...539 // 8 • OPTICKÉ VLASTNOSTI ...543 (H. G. Pohl) (přeložil E. Kučera, prom. chemik) // 81 Absorpce ...543 // 811 Absorpce ve viditelné a ultrafialové oblasti spektra ...544 // 812 Absorpce v infračervené spektrální oblasti ...545 // 8121 Přístroje pro infračervenou spektroskopii ...546 // 8122 Teorie infračervených spekter ...547 // 813 Výsledky ...551 // 82 Umělý dvojlom ...556 // 821 Roztoky ...556 // 8211 Elektrický dvojlom (Kerrův jev) ...558 // 8212 Dvojlom za toku ...559 // 8213 Rotační dvojlom ...561 // 8214 Akustický dvojlom ...561 // 8215 Vyhodnocení měření ...561 // 8216 Vláknité molekuly ...562 // 8217 Experimentální uspořádání k měření umělého dvojlomu ...562 //
822 Dvojlom tuhých látek ...563 // 8221 Ideální mřížka ...563 // 8222 Částečně krystalické látky ...565 // 11 • ZKOUŠENÍ PLASTICKÝCH HMOT ...567 (G. Wilke) (přeložil Ing. J. Poláček) // 91 Mechanické zkoušky ...568 // 911 Statické zkoušky ...568 // 9111 Zkoušky v tahu ...568 // 9112 Zkoušky v tlaku ...571 // 9113 Ohybové zkoušky ...572 // 9114 Zkouška na vzpěr ...576 // 9115 Zkoušky ve střihu ...577 // 9116 Torzní zkoušky ...579 // 9117 Zkouška štípáním (k vyšetření vrstevnatých materiálů) ...581 // 912 Dynamické zkoušky ...581 // 9121 Zkouška rázové houževnatosti ...581 // 9122 Zkouška vrubové houževnatosti ...583 // 9123 Rázová zkouška v tahu ...584 // 913 Únavové zkoušky ...585 // 9131 Statické únavové zkoušky ...585 // 9132 Dynamické únavové zkoušky ...587 // 914 Zkoušky tvrdosti ...594 // 9141 Zkouška tvrdosti podle Brinella ...594 // 9142 Zkouška tvrdosti podle Vickerse ...596 // 9143 Zkouška tvrdosti podle Rockwella ...596 // 9144 Zkouška tvrdosti vnikáním těliska ...596 // 92 Elektrické zkoušky ...597 // 921 Stanovení průrazného napětí a elektrické pevnosti při technickém kmitočtu . . 597 // 922 Stanovení izolačního odporu ...598 // 923 Stanovení odolnosti proti plazivým proudům při provozním napětí 1 kV ...599 // 924 Odolnost proti elektrickému oblouku ...601 // 93 Tepelné zkoušky ...601 // 931 Stanovení odolnosti za tepla podle Martense ...601 // 932 Stanovení odolnosti za tepla podle Vicata ...603 // 933 Zkouška odolnosti vrstevnatých látek za tepla ...603 // 934 Zkouška odolnosti za vysokých teplot ...603 // 935 Stanovení odolnosti proti žáru ...603 // 936 Stanovení bezpečnosti proti ohni ...604 // 94 Ostatní zkoušky ...604 // 941 Odolnost proti vlhkosti ...604 // 9411 Chování ve studené vodě ...604 //
9412 Stanovení odolnosti ve vařící vodě ...605 // 9413 Stanovení odolnosti ve vlhkém vzduchu ...605 // 9414 Gravimetrické stanovení propustnosti vodní páry ...606 // 942 Zkoušení lepených spojů ...606 // 943 Technologické zkoušky ...607 // 944 Chemické zkoušky ...607 // 945 Zkoušení materiálu bez porušení ...608 // Rejstřík pramenů ...609 // Dodatek : Srovnání některých důležitých odborných výrazů v češtině, němčině, angličtině, francouzštině a ruštině ...611 // Věcný rejstřík ...623
(OCoLC)42173510
cnb000231029

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC