Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 4. upr.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974
246 s.

objednat
Učebnice pro střední všeobecně vzdělávací školy
000032622
Rekat.
OBSAH // 1. MOLEKULOVÁ fyzika // A TERMIKA // 1. Základní poznatky kinetické teorie látek // 1. Stavba látek... // 2. Pojem atomu... // 3. Pojem molekuly... // 4. Avogadrúv zákon. Počet molekul v jednom molu látky . // 5. Pohyb molekul... // 6. Přesnější obraz rozdělení rychlostí molekul v plynu. . // 7. Rozměry a vzdálenosti molekul ... // 8. Molekuly v silovém poli sousedních molekul ... // 9. Vnitřní energie molekulové // soustavy... // 2. Teplota a roztažnost // 10. Teplota jako fyzikální veličina a její měření... // 11. Rozsah teplotních měření . // 12. Teplotní roztažnost tuhých // látek... // 13. Roztažnost v praxi ... // 14. Teplotní objemová roztažnost kapalin... // 15. Teplotní roztažnost a rozpínavost plynů... // 16. Tlak a teplota plynu podle // kinetické teorie... // 3. Teplo a práce // 17. Teplota a teplo... // 18. Vztah jednotek joule a kilokalorie... // 19. Měření tepla. Kalorimetrická // rovnice... . . . // 20. Měření měrných tepel a // jejich význam... // 21. Sdílení tepla... // 22. Zákon zachování energie pro mechanické a tepelné děje . // 23. Práce plynu... // 4. Tepelné děje v plynech // 24. Děj izotermický. Izoterma . 39 // 25. Děj izochorický...41 // 26. Děj izobarický...42 // 27. Stavová rovnice...43 // 28. Děj adiabatický...44 // 7 29. Adiabatické děje v přírodě // g a v praxi...46 // 9 30. Teplo a práce...46 // 31. Plyny při vysokých a nízkých // 10 tlacích...49
// 11 // 5. Tepelné stroje // 16 // 17 // 18 // 19 // 21 // 32. Charakteristika a rozdělení // tepelných strojů...51 // 33. Pístový parní stroj ... 52 // 34. Parní turbína...55 // 35. Princip spalovacích motorů 57 // 36. Motor zážehový...58 // 37. Motor vznětový (Dieselův) . 60 // 38. Princip reaktivních (tryskových) motorů...61 // 39. Motor proudový...63 // 40. Raketový motor...64 // 41. Chladicí stroj...66 // 22 // 24 // ?. Molekulová stavba kapalin // 42. Vznik kapaliny kondenzací . 67 // 25 43. Kapka. Povrchová energie . 68 // 44. Vlastnosti povrchové vrstvy // 26 kapaliny 70 // 45. Styk dvou kapalin. Tvar // 29 kapky 73 // 46. Styk kapaliny a tuhé látky. . 74 // 47. Stlačitelnost kapalin . . . 77 // 31 7. Stavba tuhých látek // 32 48. Vznik tuhého tělesa — kry- // stalizace 79 // 33 49. Typy krystalových mřížek . 80 // 50. Deformace tuhého tělesa . . 82 // 34 51. Deformace v tahu a v tlaku . 84 // 35 52. Průběh poměrného podélné- // ho prodloužení v závislosti // 37 na napětí 86 // 38 53. Plastické deformace kovů . 88 // 244 // 8. Fázové změny // 54. Tání a tuhnutí...89 // 55. Vypařování a var...91 // 56. Fázový diagram...94 // 57. Zkapalňování plynů ... 97 // 58. Změny skupenství při styku // různých látek...98 // 59. Vlhkost vzduchu...100 // 60. Děje v ovzduší...102 // 2. KMITANÍ, VLNĚNÍ A AKUSTIKA // 9. Kmitavý pohyb // 61. Pojem kmitavého pohybu . 105 // 62. Harmonický kmitavý pohyb.
106 // 63. Fáze kmitavého pohybu . .109 // 64. Kmitavý pohyb tělesa na * // pružné spirále...110 // 65. Harmonický pohyb z hlediska energie...112 // 66. Matematické kyvadlo ... 114 // 67. Fyzické kyvadlo...116 // 68. Kmity vlastní a nucené. // Rezonance...117 // 10. Vlněni // 69. Vlnění — zvláštní případ // pohybu...120 // 70. Postupné příčné vlnění v řadě bodů...122 // 71. Postupné podélné vlnění v řadě bodů...124 // 72. Odraz vlnění v řadě bodů . 127 // 73. Skládání vlnění — interference ...127 // 74. Vlnění postupující proti sobě // — stojaté vlnění...129 // 75. Šíření vlnění v prostoru. Huygensův princip ... 131 // 76. Odraz a lom rovinné vlny . 134 // 11. Akustika // 77. Zvuk a jeho příčina ... 137 // 78. Druhy zvuku a jeho charakteristiky ...139 // 79. Důsledky vlnové povahy příčiny zvuku...140 // 80. Zdroje zvuku...142 // 81. Základy hudební akustiky . 148 // 82. Základy fyziologické akustiky 150 // 83. Ochrana proti hluku . ... 152 // 84. Ultrazvuk a jeho použití . . 153 // 3. ELEKTROSTATICKÉ POLE ELEKTRICKÝ PROUD // 12. Elektrický náboj a elektrické pole // 85. Dva druhy elektrického náboje. Vodiče, izolanty ... 155 // 86. Elektrická síla jako míra elektrického náboje ...156 // 87. Coulombův zákon. Jednotka // náboje...158 // 88. Elektrické pole a jeho vztah // ? náboji...160 // 89. Elementární elektrický náboj ...162 // 90. Zvláštní soustavy nábojů: // vodiče,
izolanty...164 // 91. Vliv nevodičů na elektrické // pole. Polarizace...167 // 92. Vodič v elektrickém poli. // Indukce...169 // 93. Elektrický potenciál. Napětí 172 // 94. Pojem kapacity. Kondenzátor ...175 // 95. Kombinace kondenzátom . 177 // 13. Elektrický proud v ??-věch . // 96. Dočasný elektrický proud ..180 // 97. Zdroj stálého napětí a trva- // lého proudu...183 // 98. Ohmův zákon...186 // 99. Kirchhoffovy zákony ... 190 // 100. Měření napětí a odporu . .195 // 101. Závislost odporu na čistotě látky a jejím fyzikálním stavu 197 // 102. Elektrická energie proudu . 198 // 14. Elektrický proud v polovodičích // 103. Vysvětlení vodivosti polovodičů ...200 // 245 // 104. Elektrický proud v polovo- // dičích ...200 // 105. Polovodiče typu N a P . . . 202 // 106. Termistor...203 // 15. Elektrický proud v elektrolytech // 107. Elektrolytický vodič ... 204 // 108. Závislost proudu v elektrolytu na napětí...205 // 109. Faradayovy zákony elektrolýzy ...208 // 110. Galvanický článek nestálý ’ // a stálý...210 // 111. Použití elektrolýzy. Koroze // kovů...212 // 16. Elektrický proud v plynech a ve vakuu. Základy elektroniky // 112. Základní jevy. Ionizace plynu 214 // 113. Nesamostatný výboj v plynu 214 // 114. Samostatný výboj v plynu . 216 // 115. Doutnavý výboj...216 // 116. Katodové záření...219 // 117. Obloukový výboj, jiskrový // výboj a koróna...221 // 118. Použití samostatného výboje
// v plynu...224 // 119. Elektronka...225 // 120. Elektronika a její význam . . 229 // LABORATORNÍ PRACE // C // 1. Určování měrného tepla tuhé // látky...229 // 2. Ověření vztahu mezi objemem a tlakem plynu . . . . 231 // 3. Určení povrchového napětí // vody...232 // 4. Určení poměrného podélného prodloužení pružného vlákna při změně deformující síly. Ověření přímé úměrnosti deformující síly a poměrného podélného prodloužení . . 233 // 5. Určení tíhového zrychlení matematickým kyvadlem . . 234 // 6. Měření rychlosti zvuku rezonanční metodou ... 235 // 7. Studium zákonů kyvadlové- // ho pohybu ...237 // 8. Měření odporu spotřebiče // přímou metodou...237 // 9. Měření odporu mústkovou // metodou...239 // 10. Určení měrného odporu // kovů...240 // 11. Určení příkonu a účinnosti elektrického vařiče ... 240 // 12. Měření teploty termočlánkem nebo termistorem . . . 242 // 246
(OCoLC)42113073
cnb000523662

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC