Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Dotisk 5. vyd.
Praha : Prometheus, 2001
342 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-202-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, úvod, rejstřík
Fyzika - učebnice středošk.
000032691
1 Elektrický náboj a elektrické pole -- 1.1 Elektrický náboj a jeho vlastnosti -- 1.2 Elektrostatické silové působení bodových elektrických nábojů. Coulombův zákon -- 1.3 Elektrické pole. Intenzita elektrického pole -- 1.4 Práce v elektrickém poli. Elektrické napětí -- 1.5 Potenciální energie v elektrickém poli. Elektrický potenciál -- 1.6 Elektrické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu. Rozložení náboje na vodiči -- 1.7 Vodič a izolant v elektrickém poli -- 1.8 Kapacita vodiče. Kondenzátor -- 1.9 Technické kondenzátory. Spojování kondenzátorů. Energie kondenzátoru -- Shrnutí učiva 1. kapitoly -- 2 Vznik elektrického proudu -- 2.1 Elektrický proud jako děj a jako veličina -- 2.2 Elektrický zdroj. Přeměny energie v jednoduchém obvodu -- 3 Elektrický proud v kovech -- 3.1 Elektrický odpor kovového vodiče. Ohmů v zákon pro část obvodu -- 3.2 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě. Rezistory ---
3.3 Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči -- 3.4 Spojování rezistorů -- 3.5 Zatěžovací charakteristika zdroje. Ohmův zákon pro uzavřený obvod -- 3.6 Příklady sériově a paralelně spojených obvodů -- 3.7 Kirchhoffovy zákony -- 3.8 Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu Shrnuti učiva 2. a 3. kapitoly -- 4 Elektrický proud v polovodičích -- 4.1 Pojem polovodiče -- 4.2 Vedení elektrického proudu v čistém polovodiči. Vlastní vodivost -- 4.3 Příměsové polovodiče -- 4.4 Přechod PN. Polovodičová dioda -- 4.5 Tranzistor -- 4.6 Integrovaný obvod -- Shrnutí učiva 4. kapitoly -- 5 Elektrický proud v kapalinách -- 5.1 Elektrolyt. Elektrolytická disociace. Elektrolýza -- 5.2 Faradayovy zákony pro elektrolýzu. Praktické užití elektrolýzy -- 5.3 Voltampérová charakteristika elektrolytického vodiče. Galvanické články -- Shrnutí učiva 5. kapitoly -- 6 Elektrický proud v plynech a ve vakuu ---
6.1 Nesamostatný a samostatný výboj v plynu -- 6.2 Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého tlaku -- 6.3 Katodové a kanálové záření. Obrazovka -- Shrnutí učiva 6. kapitoly -- 7 Stacionární magnetické pole -- 7.1 Magnetické pole vodiče s proudem -- 7.2 Magnetická síla -- 7.3 Magnetická indukce -- 7.4 Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem -- 7.5 Magnetické pole cívky -- 7.6 Částice s nábojem v magnetickém poli -- 7.7 Magnetické vlastnosti látek -- 7.8 Magnetické materiály v technické praxi -- Shrnutí učiva 7. kapitoly -- 8 Nestacionární magnetické pole -- 8.1 Elektromagnetická indukce -- 8.2 Magnetický indukční tok -- 8.3 Faradayův zákon elektromagnetické indukce -- 8.4 Indukovaný proud -- 8.5 Vlastní indukce -- 8.6 Přechodný děj -- Shrnutí učiva 8. kapitoly -- 9 Střídavý proud -- 9.1 Obvod střídavého proudu s odporem -- 9.2 Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem ---
9.3 Obvod střídavého proudu s indukčností -- 9.4 Obvod střídavého proudu s kapacitou -- 9.5 Činný výkon střídavého proudu -- 9.6 Složený obvod střídavého proudu -- 9.7 Usměrňovač -- 9.8 Zesilovač -- Shrnutí učiva 9. kapitoly -- 10 Střídavý proud v energetice -- 10.1 Generátor střídavého proudu -- 10.2 Trojfázová soustava střídavého napětí -- 10.3 Elektromotor na trojfázový proud -- 10.4 Transformátor -- 10.5 Přenos elektrické energie -- Shrnutí učiva 10. kapitoly -- 11 Elektromagnetické kmitání a vlnění -- 11.1 Elektromagnetický oscilátor -- 11.2 Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru -- 11.3 Nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru -- 11.4 Vznik elektromagnetického vlnění -- 11.5 Elektromagnetická vlna -- 11.6 Elektromagnetický dipól -- 11.7 Vlastnosti elektromagnetického vlnění -- 11.8 Elektromagnetická interakce -- 12 Přenos informací elektromagnetickým vlněním -- 12.1 Sdělovací soustava ---
12.2 Vysílač -- 12.3 Přijímač -- 12.4 Princip televize -- Shrnutí učiva 11. a 12. kapitoly -- Teoretická cvičení -- Cvičení 1 Elektrický náboj a elektrické pole -- Cvičení 2 Obvody s ustáleným elektrickým proudem -- Cvičení 3 Elektrický proud v látkách. Pohyb částice s nábojem -- v elektrickém poli -- Cvičení 4 Stacionární magnetické pole -- Cvičení 5 Nestacionární magnetické pole -- Cvičení 6 Střídavý proud -- Cvičení 7 Základy energetiky -- Cvičení 8 Elektromagnetické kmitání a vlnění -- Laboratorní cvičení -- Cvičení 1 Měření elektrického napětí a elektrického proudu -- Cvičení 2 Určení voltampérových charakteristik spotřebičů -- Cvičení 3 Měření rezistivity kovového vodiče -- Cvičení 4 Určení závislosti odporu kovového vodiče a termistoru -- na teplotě -- Cvičení 5 Určení zatěžovací charakteristiky zdroje -- Cvičení 6 Určení charakteristiky polovodičové diody ---
Cvičení 7 Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu Cvičení 8 Měření kapacity kondenzátoru pomocí střídavého -- proudu -- Cvičení 9 Určení rezonanční křivky sériového a paralelního -- rezonančního obvodu -- Cvičení 10 Ověření činnosti polovodičového usměrňovače -- Cvičení 11 Ověření činnosti tranzistorového zesilovače -- Výsledky úloh

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC